Bhaluwa ja Ntai ja a
Yowana
Shilongolelo
Bhaluwa ja ntai ja a Yowana pujijandikwe na a ntume a Yowana yaka ya 85-90 Bhakabhelekweje Kilishitu. A Yowana bhakakwiitaya kuti ni bhajandishe, ikabheje nnango gwa ndandubho unalangula kuti a Yowana pubhaliji ni bhaakong'ondela bha ndamo na kuyuka kwabho a Yeshu (1:1-3).
Namuna ja jandika ja bhaluwa ja ntai ja a Yowana, jinalandana na shijandiko sha Ngani ja Mmbone malinga pujijandikwe na a Yowana.
Inakulupalika kuti, a Yowana pubhajandishe Ngani ja Mmbone malinga pujijandikwe na a Yowana, na bhaluwa ja ntai, na bhaluwa ja bhili, na ja tatu ja a Yowana, mobha gubhaliji ku Epesho.
A Yowana bhashinkujandika jene bhaluwa jino ku Bhakilishitu bhowe, na gene mobhago likanisha lyaliji nshilaje kukopoka ku likundi lya bhandunji bhashemwangaga, Bhagunoshitiki.
Bhalabhonji pubhakulupalilangaga kuti a Yeshu ni a Nnungu kaje, ikabheje pubhaaliji pa shilambolyo pano, bhakaliji mundu. Kwa lyene ligongolyo a Yowana bhanajandika nkukong'ondela ga ndamo ja a Yeshu kuti, bhaabhweni kwa meyo gabho nikwaakwaya kwa makono gabho (1:1-3).
A Yowana bhashinkujandika jene bhaluwa jino nkupinga kuangalala kwabho kutimilile, na nkupinga kwaalimbiyanga Bhakilishitu bhanatendanje yambi (2:1), na kuibhilila Bhakilishitu bhanakagulanje majiganyo ga unami (2:26), na kwaakong'ondelanga Bhakilishitu kuti bhatapulwenje (5:13).
Ipali Mwenemo
1. A Yowana bhanatagulila ga bhaluwa jabho na ligongo lya jandika (1:1-4).
2. Na bhanatalashiya ga kuti a Nnungu ni shilangaya, na Bhakilishitu bhanapinjikwanga kutama ndamo, malinga shibhatamaga a Yeshu (1:5-3:10).
3. Kabhili bhanakumbushiya amuli ja pingana (3:11-5:12).
4. Bhanamalishiya bhaluwa jabho kwa malobhe ga ukong'ondelo, munnango gwa 5:13-21.
1
Lilobhe lya Gumi
Tunakunnjandishilanga mmanganyanji ga Lilobhe lya Gumi, lyaapali kuumila kundandubho, uwe twalipilikene, twalibhweni kwa meyo getu twaashaayene, twashinkulibhona kwa meyo getu na kulikwaya kwa makono getu twaashayene. Gwene gumigo pugwalangwilwe kwetu uwe twaubhweni. Kwa lyene ligongoli tunakuukong'ondela na kunnungushiyanga ngani ja gwene gumi gwa pitipiti uli na a Tati na ulangwilwe kunngwetu Lyene litulibhweni na kulipilikana lila, ni litulunguya kunngwenunji nkupinga na mmanganya nnundananje na uwe. Na kulundana kwetu, ni kubha pamo na a Tati na Bhana bhabho a Yeshu Kilishitu. Tunakunnjandishilanga mmanganyanji gene malobhe gano nkupinga tubhowe pamo, tuangalale kwa kaje.
A Nnungu ni Shilangaya
Gegano ni malobhe gutupilikene kukoposhela kwa a Yeshu Kilishitu na gutukunnungushiyanga ni gegano. A Nnungu ni shilangaya, na kwa bhenebho kwangali lubhindu. Tujilaga kuti tuli pamo na Bhenebho, akuno tulitama nkutenda ya nyata, penepo tunalambila, na itendi yetu nngabha ya kweli. Ikabheje tutamaga nshilangaya malinga Bhenebho shibhali nshilangaya, bhai uwe tunabha pamo, na minyai ja a Kilishitu, jinakututakaya yambi yetu yowe.
Tubheleketaga kuti twangali yambi tunakwiitemba twaashayene, wala twangali kweli mmunda jetu. Ikabheje twiilugulaga yambi yetu, pabha a Nnungu ni bhaakulupalika na bhanatenda aki, bhai shibhatuleshelele yambi yetu, na kututakaya na ya nyata yowe itukwete. 10 Tujilaga kuti tukanabhe tenda yambi, tunakwaatenda a Nnungu bhanami, na lilobhe lyabho likaatama mmunda jetu.