Bhaluwa ja Ntai ja a
Petili
Shilongolelo
Bhalua ja ntai ja a Petili pujijandikwe na a Ntume a Petili. Bhanatandubha bhalua jabho kwa kwiitagulila bhayene na jubhakunnjandishila. Bhanatumbilila kujandika ku Bhakilishitu bhowe bhalinginji, “Bhajeninji pa shilambolyo pano” (1:1). Bhanabhujila kubheleketa genega papagwinji ku bhaashomanga bhabho.
Pabha jene bhalua jino tome jilandane na bhalua ja a Pauli ku Bhaepesho, bhandunji bhabhagwinji bhakutinji bhalua ja ntai ja a Petili pujijandikwe, jikajandikweje bhalua ja a Pauli ku Bhaepesho yaka ya 65 Bhakabhelekweje a Kilishitu.
A Petili pubhajandishe jene bhaluaji bhali ku Loma, bhayene bhalikukushema ku Bhabhiloni (5:13).
A Petili bhanataya kuti ligongo lya jandika jene bhalua jino ni kuntaganga ntima, na kong'ondela kuti, “Jeneji ni nema ja kweli ja a Nnungu” (5:12).
Kupali kulandana kwa balua ja ntai ja a Petili 2:11 3:7, na bhalua ja a Pauli ku Bhaepesho 5:18-6:9, na bhalua ja a Pauli ku Bhakoloshai 3:1-8, 4:6. Mowe munaatau munalangula namuna ja ishimiana kwa bhandunji bha likaja limo, na namuna ja kwaashiyanga bhakulungwanji.
Na kabhili bhanakwaataganga ntima Bhakilishitu, bhaipilililanje puikoposhela mboteko, pabha mpelo ubhandishile (4:1).
Ipali Mwenemo
1. A Petili bhanakwiitagulila bheyene na kwaalugulanga bhaashomanga bhabho (1:1-2).
2. Na bhanatenda eja kwa a Nnungu ga ntapulo ku bhandu bhowe na talashiya malombolelo ga ntapulo nndamo jabhonji (1:3-2:10).
3. Na kabhili bhanalajila ku Bhakilishitu namuna ja tama ukoto pa shilambolyo na banajiganya namuna ja ishimiana nndamo ja mundu naka nkagwe, na ntumwa na bhakulungwa bhakwe (2:11-4:11).
4. Bhakamaliyeje genego a Petili bhanakwaataganga bhaipilililanje puikoposhela mboteko (4:12-5:11).
5. Kungai bhanamaliya bhalua jabho (5:12-14).
1
Nne a Petili, ntume jwa a Yeshu Kilishitu, ngunakunnjandishilanga mmanganya nng'agulwenje na Atati a Nnungu, bhajeninji nshilambolyo mmutushilenje ku nkoa gwa ku Ponto na ku nkoa gwa ku Galatia na ku Kapadokia na ku Ashia na ku Bhishinia. Atati a Nnungu bhashinkutumbilila kunng'agulanga mmanganya kuumila bhukalago na mwashinkutakaywanga nagwe Mbumu, kupinga mwaakundanje a Yeshu Kilishitu na nkonjeleywanje na minyai jabho.
Ngunakunnjujilanga nnjeshewanje mboka na ulele.
Ngulupai ya Kweli
Bhalumbililwe a Nnungu Atati bha Bhakulungwa bhetu a Yeshu Kilishitu! Kwa shiya shabho shikulungwa bhashikututenda tupate gumi gwa ambi kwa kwaayuya a Yeshu Kilishitu kukopoka bhakaweje. Bhatupele ngulupai ya kweli, kwa nneyo tunalindilila ulishi gubhaabhishilenje a Nnungu bhandunji bhabho. A Nnungu bhashikummishilanga gwene ulishigo kunnungu na kweneko ukabhola, ukaangabhanika na wala ukajumula. Yeneyo shiibhe yenunji mmanganya kwa ngulupai nnatamangana muulinda gwa mashili ga a Nnungu mpaka muupatanje ntapulo upinga langulwa kumpelo gwa yaka.
Nng'angalalanje kwa genego, ikabheje kwa malanga gashoko ga nnaino gano, nkaangalala ukoto kwa ligongo lya mboteko ya malinjilo gamagwinji, malinjilo nkupinga nkong'ondelanje ngulupai yenunji. Shaabhu nkali jiangabhanikayo jinalingwa pa moto, na malinga ngulupai jenunji jili ja mana kupunda shaabhu, jinapinjikwa jilingwe jimanyishe gwa mmbone gwakwe. Penepo shinnumbililwanje na kuywa na ishimika lyubha lishibhabhoneshe a Yeshu Kilishitu. Nkali nkanabhe kwabhonangayo, mmanganyanji nnakwaakulupalilanga nkali nkakwaabhonanga nnainoyo. Kwa nneyo nnakwiinonyelenga kwa kaje numbe kwangatendeka kutalashiywa, pabha nnapatanga ntapulo gwa mitima jenunji na shitumbililwe nngulupai jenunji.
10 Ashinkulondola bha a Nnungu bhashinkuloleyanga na kagulila ga gwene ntapulogo, gubhalondolenje ga mboka jipinga kunng'ishilanga mmanganya. 11 Gubhalinjilenje kuloleya malanga na miongwe gugapinga koposhela genego. Yani malanga galugwile Mbumu jwa a Kilishitu aliji nkati jabhonji, alilondola ga mboteko ipinga kwaapata a Kilishitu na ukonjelo upinga kagula gapitaga genego. 12 A Nnungu bhashikwaunukulilanga bhamumanyanje kuti pubhabheleketangaga gene gumpilikenenje mmanganya kukopoka kwa ashintume. Bhene bhannungushiyenje Ngani ja Mmbone kwa mashili gaka Mbumu jwa Ukonjelo atumilwe kukopoka kunnungu. Lyene liengolyo likaliji kwa ligongo lyabhonji ashaayene, ikabhe kwa ligongo lyenu mmanganya. Genego nkali ashimalaika bha a Nnungu bhatendaga pinganga bhagabhonanje.
Kutama Muukonjelo
13 Kwa nneyo, bhai, mwishimilikanje na nsheyanje. Nnolelanje nema jinkupinga poshelanga pushibhaishe a Yeshu Kilishitu. 14 Nkundanje ga a Nnungu, nnakaguyanje kutenda yangali ya mmbone imwatendangaga bhukala pumwalinginji mabhelu. 15 Ikabhe malinga bhayene bhanshemilenje shibhali bha ukonjelo, nnapinjikwanga mmanganje mma ukonjelo. 16 Pabha ishijandikwa, “Mmanganje mma ukonjelo, pabha nne najwa ukonjelo.”
17 Na ibhaga a Nnungu bhunkwashemanga Atati, bhai mmumanyanje kuti bhenebho bhanaukumula bhandu bhowe kwa itendi yabhonji, gwangali kuagulanya. Kwa nneyo ntamangane kwa lipamba lya kwaajogopa a Nnungu kwa mobha genunjiga tama mbuti bhajeninji pa shilambolyo pano. 18 Na mmanganya mmumanyinji kuti nshigombolwanga kukopoka ku gwangali gwa mmbone gwenunji gumwauposhelenje kukopoka kwa ashainabhenunji. Numbe mmangagombolwanga kwa indu iangabhanika, ela na shaabhu, 19 ikabhe kwa minyai ja mmbone ja a Kilishitu, bhaaliji malinga mwana ngondolo jwa mmbone na jwangali ilebho. 20 Bhenebho bhashinkuagulwa na a Nnungu kutandubhila bhukala, shilambolyo shikanabhe panganywa, ikabheje kuyaka ya kumpelo ino gubhalangwilwe kwa ligongo lyenu mmanganyanji. 21 Kwa ligongo lya bhenebho, nnakwakulupalilanga a Nnungu bhaayushiye bhenebho bhakaweje nikwaapa ukonjelo. Kwa nneyo ngulupai yenunji ibhe kwa a Nnungu.
22 Pabha nnaino, nshikundanga majiganyo ga kweli ga a Yeshu Kilishitu, mmanganya mwiikonjeleyenje mmitima jenunji na kwaapinganga bhandu ajenunji gwangali ya kwilambilila, bhai, mpingananje mpaka mmitima. 23 Pabha nshibhelekwanga gwabhili, nngabha kwa mmbeju yawa, ikabhe kwa mmbeju yangawa, kwa lilobhe lya a Nnungu likwete gumi, litama pitipiti. 24 Na malinga Majandiko shigakuti bheleketa.
“Bhandunji bhowe malinga manyai,
na ukonjelo gwakwe gowe na malinga lilubha lya manyai.
Manyai ganajumula na malubha ganapakatika.
25 Ikabheje lilobhe lya Bhakulungwa linatama pitipiti.”
Na lyene lilobhelyo ni Ngani Ja Mmbone jilungwiywe kwenu mmanganyanji.