Bhaluwa ja Ntai ja a Pauli ku
Bhateshalonike
Shilongolelo
Mobha ga a Pauli, shilambo sha Teshalonike pushaliji shitungu sha nkowa gwa Makodenia, na nnaino ni mmbali ja kulikoposhela lyubha kwa shilambo sha Ugiliki. Theshalonike pushaliji shilambo sha shuma na bhandali ja bhaali ja Ageo.
A Pauli na bhaalunguyanga ajabhonji ni bhalinginji bha ntainji kulunguya Ngani ja Mmbone ja a Kilishitu ku Ulaya. Bhakatulusheje ku bhaali ja ku Toloade na ku Apolonia, mobha gubhaliji mmwanja gwabho gwabhili gwa pita lunguya, gubhaishe ku Teshalonike (Itendi 17:1), gubhatandwibhye likuga lya Bhakilishitu kweneko.
Shitabhu sha Itendi ya Mitume shinakututagulila kuti, a Pauli bhashinkukunguluka na Bhayaudi ku Teshalonike, kila Lyubha lya Pumulila lya kila juma, kwa juma itatu ya lundana (Itendi 17:2). Puiganishiywa kuti a Pauli bhashinkutama kweneko mbuti myei jitatu, nnolaga na gakoposhele nshitabhu sha Itendi ya Mitume, 17:4-9 na Bhapilipi, 4:16, kutolelela ga nyangutilo ya Bhapilipi ibhaapeleshelenje a Pauli ku Teshalonike pabhili.
Bhayaudi bhananji bha kweneko na likundi likulungwa lya Bhagiliki, na bhanabhakongwe bhabhagwinji gubhakulupalilenje (Itendi 17:4). Lyene lilobhelyo gulikumbwiye kutaukangana kopoka ku Bhayaudi bhananji, pabha bhandunji bha manyika bhanabhalume na bhanabhakongwe, bhajipingaga dini ja Shiyaudi bhukala, bhashinkutapulwanga nibhanganga Bhakilishitu (Itendi 17:1-19). Bhai, a Pauli gubhapinjikwe kujabhula shangupe.
Kukoposhela ku Teshalonike a Pauli gubhapite ku Bhelea (Teshalonike 17:10). Kabhli nigubhapite ku Atene (Itendi 17:15), nigubhapelebhesheye kwenda ku Kolinto (Itendi 18:1), kweneko ku shaka sha 50 Bhakabhelekweje a Kilishitu, gubhajandishe ajino bhaluwa ja ntai jino ku Bhateshalonike (Itendi 18:5).
A Pauli bhashinkutumbilila kubhuja kabhili ku Teshalonike ikabheje bhangakombola. Kwa nneyo nigubhaatumile a Timoteo gwa kopoka ku Atene, nikwaalajila bhaataganje ntima Bhakilishitu bha ku Teshalonike na kuti pushibhaimanepo bhaatashiye ga itendeka ku likanisha lya kweneko. A Timoteo gubhapite ku Teshalonike, kungai gubhabhujile ku Kolinto. Ngani jibhaapeleshele a Pauli kopoka ku Teshalonike pa tenda pujaliji ja mmbone, ikabhe Bhakilishitu bha kweneko bhalinginjiji bhakanabhe kwiishimilikanga ukoto nngulupai. A Pauli bhashinkuangalala kwa jene nganijo, nigubhajandishe ajino bhaluwa jino.
Jejino ni bhaluwa ja bhukala kaje, munkumbi gwa bhaluwa yowe ya a Pauli, na bha lumanyio bha Majandiko ga Ukonjelo, pubhaganishiyanga kuti genega ni majandiko ga ntai kaje gutupegwilwe Mmalagano ga Ambi.
Bhaluwa ja ntai jino, a Pauli bhanatenda eja kwa ngani ja mmbone jibhapatile, ga ngulupai na pingana kwa bhandunji bha ku Teshalonike. A Pauli bhanakwaakumbushiyanga Bhakilishitu ga mwanja gwabho gwa kweneko. Kabhili bhanakwaajiganyanga ga ndamo jabhonji, na ga kwiya kwabho a Kilishitu.
A Pauli bhanakomelesheya ga kuti, kila mundu akamule liengo lyakwe kwa tungamana, na nkukulupalila. Na bhanakwaapanganga miungu jabho, ga nkuwa na yuka kwabhonji bhawilenje.
1
Kulamushila
Ajino bhaluwa jino kujikopoka kwangu nne a Pauli, na a Shilibhanushi, na a Timoteo. Tunakunnjandishilanga nninginji ku likanisha lya bha Teshalonike, bhandunji bha Atati a Nnungu na Bhakulungwa a Yeshu Kilishitu. Tunakumpinjilanga nema na ulele.
Ngulupai ja Bhateshalonike
Tunakwaatendela eja a Nnungu mobha gowe, kwa ligongo lyenunji mmowe na kunkumbushilanga kila putukwaajuga a Nnungu. Tunakumbushila shinkuti languyanga ngulupai jenunji kwa pinga, na shinkuti lajililanga tenda liengo kwa tumbilila na kulupalila, na shinshite kwiishimilikanga ku Bhakulungwa bhetu a Yeshu Kilishitu.
Ashaalongo, tumumanyi kuti a Nnungu bhanakumpinganga na bhashikunng'agulanga mmanganje bhandu bhabho, pabha putwannungushiyenje Ngani ja Mmbone jila nngabha kwa malobhepe, ikabhe kwa mashili na kwa Mbumu jwa Ukonjelo, tulikumumanya kuti ntengago ni gwa kweli. Mmumanyinji shitwaashite tama na mmanganyanji, nkupinga mpwaikanje. Mmanganya mwashinkukaguyanga itwatendaga uwe na ibhatendaga Bhakulungwa. Nkali mwapotekwenje kwa kaje, mwashinkuuposhelanga ntenga kwa angalala kukopoka kuka Mbumu jwa Ukonjelo. Kwa nneyo mmanganya nshibhanganga shilangulo sha kagulwa na bhandunji bhowe, bhaakulupalilanga bha ku Makedonia na bha ku Akaya.
Pabha, koposhela kwenu mmanganyanji, ntenga gwa Bhakulungwa ushumile, nngabha ku Makedonia na ku Akayape, ikabhe ngulupai jenunji kwa a Nnungu jishishuma mmbali yowe. Numbe twangali sha bheleketa kabhili. Pabha ashaayenenji bhanatalashiyanga ga mwanja gwetu kunngwenunji, shimwatuposhelenje na shimwashite kuilekanga yanamu, nikwaatendebhushila a Nnungu bhali na gumi na bha kweli, 10 nikwaalinda Bhanabhabho kopoka kunnungu, yani a Yeshu. Bhayushiywe na a Nnungu, bhakututapula na nnjimwa jikwiya ja a Nnungu.