Bhaluwa ja Ntai ja a Pauli kwa a
Timoteo
Shilongolelo
Shitabhu sha ntai sha Timoteo ni bhaluwa jajandikwe na a Ntume a Pauli kwenda kwa bhaakagula bhabho a Timoteo. Shene shitabhushi pushajandikwe yaka ya 62-64 AD, mobha ga tome kuwa kwabho. A Pauli bhashinkumajigana ukoto na a Timoteo na guna pubhaashemaga bhanabhabho (Phil. 2:22).
Jeneji ni bhaluwa ja munkumbi gwa bhaluwa nsheshe ya a Pauli itumbililwe kuka mundu kuleka itumbililwe ku likanisha ila. Bhaluwa itatu ina ni, bhaluwa jabhili ja a Timoteo na a Tito na a Pilimoni. Bhaluwa ja ntai ja a Timoteo jinajiganya namuna ja kwaatindibhalila a Nnungu nnikanisha (2:1-15), na ipinjikwa kwa ashikalongolele bha likanisha (3:1-13), na maleyo ga bhaajiganyanga indu ya unami (1:3-11, 4:1-5, 6:2-5). Yenei inalangula a Pauli shibhaajiganyaga a Timoteo kubha akalongolele munkumbi gwa makanisha. Shitabhu sha Bhaluwa ja ntai ja a Timoteo shishikola miungu jamigwinji ja kwaajangutilanga ashikalongolele bha makanisha ga gegano mobha gano namuna ja longoya makanisha gabhonji.
Ipali Mwenemo
1. A Pauli bhanatandubha kwa kwaalamushila a Timoteo (1:1-2).
2. Alapu a Pauli bhakwaleya a Timoteo ga bhaajiganyanga bha unami (1:3-11).
3. A Pauli bhanapunda kutalashiya shibhakuti kwaatendela eja a Yeshu (1:12-19).
4. Na kabhili a Pauli bhakwaalanguya a Timoteo namuna ja kwaatindibhalila a Nnungu na ipinjikwa kwa ashikalongolele bha likanisha.
5. A Pauli bhanamalishiya bhaluwa jabho kwa kwaapa a Timoteo majiganyo ga kumpelo (4-5).
1
Nne Pauli ntume jwa a Yeshu Kilishitu, kwa pinga kwabho a Nnungu Bhaatapula na a Yeshu bhali ngulupalilo yetu. Ngunakunnjandishila mmwe a Timoteo mmanangu bha kweli nngulupai.
Ngunakunnjujila nema na shiya na ulele, kukopoka kwa Atati a Nnungu, na a Yeshu Kilishitu Bhakulungwa bhetu.
Kuleya ga Majiganyo ga Unami
Ngunaapinga ntame ku Epesho, malinga shinanshondelesheye punajendaga ku Makedonia, nkupinga mwaalimbiyanje bhandunji bhaajiganyanga majiganyo ga unami, wala bhanakagulilanje ndango yangali malombolelo, na nndondonga gwa mena ga bhanyikala, gwangali mpelo, ikumbuya mitau na wala ikakwaajangutilanga bhandunji nngulupai. Kwa nneyo, shitumbililwe kwa gene malajiloga, nikwaakwiyanga bhandunji bhapingananje, kwa ntima gwa mmbone, na ng'aniyo ya muntima ili ya mmbone, na ngulupai yangali ugulumba. Bhandu bhananji bhashipuganikanga ni tendebhushila malobhe gangali ga mmbone. Bhanapinganga kubha bhaajiganya bha malajilo ga a Musha, ikabheje bhakakugamanyanga malobhe gubhaabheleketanga, wala ibhakong'ondelanga.
Tumumanyi kuti shalia ja a Musha ni ja mmbone, ibhaga mundu shaakagulile kwa aki. Ikabheje tukumbushile kuti, shalia jangabhikwa kwa ligongo lya bhandunji bhanguja, ikabhe kwa ligongo lya bhandunji bhaatendanga yangali ya mmbone, na bhakaakundanga, na bhakakwaishimiyanga a Nnungu, na bhakwetenje yambi, na bhandunji bhanyatiyanga indu ya ukonjelo pa shilambolyo, na bhandunji bhakwaabhulaganga bhaakwetenje, eu bhaabhulaganga bhobhowe bhala, 10 shalia jishibhikwa kwa ligongo lya bha labhalabha, na bhaagonana ashaayene, yani, bhanabhalume kwa bhanabhalume, na bhanabhakongwe kwa bhanabhakongwe, bhandunji bhaajibhanga bhandu, na bhandunji bha unami, na bhandunji bhaalumbilanga kwa unami, na bhaatendanga shindu shoshowe shikana malajilo ga kweli. 11 Gene majiganyogo mugaabhoneka, Nngani ja Mmbone ja a Nnungu bha ukonjelo na bha mboka, jimbegwilwe nunguye.
Kutenda Eja kwa Shiya sha a Nnungu
12 Ngunakwaatendela eja a Yeshu Kilishitu bhambele mashili ga kamula liengo lyangu. Ngunakwaatendela eja pabha bhashimona nne kuti najwaakulupalilwa, gubhang'agwile naatendele liengo lyabho, 13 nkali bhukala gula, natendaga kwaatukana na kwaashima, na kwaatendela nngomo. Ikabheje a Nnungu gubhamonele shiya, pabha ngakweteje ngulupai na ngashimanyaga shingutenda. 14 Ikabheje Bhakulungwa bhetu bhashinkumba nema ja punda, gubhambele ngulupai na pingana, nkulundana na a Yeshu Kilishitu.
15 Ni lilobhe lya kulupalika kaje, na linapinjikwa liposhelwe kuti, a Yeshu Kilishitu bhashinkwiya pa shilambolyo kukwaatapulanga bhakwetenje ilebho. Na nne, ni napundile kulebha punda bhowenji, 16 ikabheje a Nnungu gubhamonele shiya nkupinga a Kilishitu bhalanguye kwiipililila kwabho kowe mwangu nne naaliji nankulebha kupunda bhowe, nkupinga nne mme jwa langulwa ku bhandunji bhowe, shibhajiye kwaakulupalilanga na poshela gumi gwa pitipiti. 17 Kwa bhenebho bhali a Mpalume bha pitipiti, bhakawa na bhakaabhoneka, bhene bhali a Nnungu jikape, kwa bhenebho jibhe ishima, na ukonjelo pitipiti! Amina.
18 Mwanangu Timoteo, ngunakupa gene malajilo gano, malinga malobhe gunabhalanjilwe bhukala na ashinkulondola bha a Nnungu. Ugatende gene malobhego gabhe shikomanilo shako nkukomana ukoto ngondo jako. 19 Ukole ngulupai na ng'aniyo ya mmbone. Bhandunji bhana gubhaikanilenje ng'aniyo yabhonji, niobhiya ngulupai yabhonji. 20 Munkumbi gwabhonji bhapalinji, a Imeneyo na a Alekishanda, bhene bhunimpele Lishetani, nkupinga bhaajiganywanje bhanaatukananje a Nnungu kabhili.