Bhaluwa ja Bhili ja a Pauli ku
Bhakolinto
Shilongolelo
Bhaluwa ja bhili ja Bhakolinto pujajandikwe na antume Pauli shaka sha amshini na nng'ano Bhakabhelekweje a Kilishitu (2 Bhakolinto 1:1) Jeneji ni bhaluwa ja bhili jitukwete ja a Pauli jibhaajandishilenje likundi lya bhandu bhakwaakulupalilanga a Yeshu bha ku Kolinto.
Bhakwetenje lumanyio bhanaakulupalilanga kuti a Pauli bhashinkulongolela kujandika bhaluwa ja ngalipilo ku Bhakolinto. Kwa nnaino twangali jene bhaluwa jibhalugula nshitabhu muno (2:3-4). Pwikuganishiywa kuti jene bhaluwaji pujajandikwe na a Pauli mobha gubhaliji ku Makedonia (2:1-3).
Bhaluwa ja bhili ja Bhakolinto ni bhaluwa jijandikwe kwa namuna ja jikape pabha jishigumbala ya muntima ika nkujandika. A Pauli bhashinkulanguya kuangalala kwabho ga indu yammbone ibhaipilikene kopoka kwa a Tito, ga likanisha lya ku Kolinto. Nkati jene bhaluwaji tunakugabhona majiganyo ga komelesheya kushoya indu malinga malagano ga ambi shigalugula. Mwenemo ni mubhalajiye a Pauli ga shoya mbiya nkupinga ikaajangutilanje Bhakilishitu bha ku Yelushalemu (8:9).
Inabhoneka kuti mitume bha unami koposhela ku bhandu bhakakwamanyanga a Nnungu kwa ligongo lya nnjimwa ja bhandunji bhana bhakwaakulupalilanga a Yeshu, gubhaakanilenje a Pauli bhalikwikuyanga ashayenenji. Bhatendaga shumyanga ga ukulungwa gwa a Pauli nkupinga kwaapanganga bhandunji lipamba, shindu shaatendile kukong'ondela kwa mashili, ga ukulungwa gwabho gubhakwete gabha ntume jwa a Kilishitu mpaka kumpelo gwa bhaluwa jabhili ja Bhakolinto.
Ipali Mwenemo
1. A Pauli bhanatandubha bhaluwa jabho kwa lamushila bhandu bhakwaakulupalilanga a Yeshu (1:1-7).
2. Numbe a Pauli bhanataya ga tindiganyika kwa mwanja gwabho, na ngani jibhajipilikene ja bhene bhanganyabho na nyangulo ya bhaluwa jabho ja ntai (1:8-7:16).
3. Gakapiteje genego, a Pauli bhanakwaapanganga malajilo ga shoya mmbiya kwa ligongo lya Bhakilishitu bha ku Yelushalemu (8:1-9:15).
4. Kumpelo a Pauli bhanabheleketa ga utume gwabho na kwaaleyanga ga mwanja gwabho guna (10:1-13:10).
1
Ajino bhaluwa jino kujikopoka kwangu nne, a Pauli ntume jwa a Yeshu a Kilishitu na apwanga a Timoteo, kwa engwa kwabho a Nnungu. Ngunakunjandishilanga mmanganya mmandunji bha a Nnungu nninginji ku Kolinto na bhandu bhowe bha ukonjelo mmbali yowe ya ku Akaya.
Nema na ulele kopoka kwa a Nnungu ainabhetu na Bhakulungwa a Yeshu Kilishitu ibhe na mmanganya.
Bhakuywe a Nnungu ainabhabho Bhakulungwa bhetu a Yeshu Kilishitu, Atati bhakwete shiya na a Nnungu bhakutupa kuangalala. A Nnungu bhakutuangalaya nkulaga mwetu, nkupinga na uwe twaangalayanje bhananji nkulaga kwabhonji kwa nng'angalo gogo gutuposhela kopoka kwa bhenebho. Elo, malinga shitupunda kupata mboteko nkwaakamulila liengo a Kilishitu, a Nnungu shibhapunda kutuangalaya kupitila a Kilishitu. Ibhaga tunalaga, ni kwa ligongo lya nng'angalo na ntapulo gwenunji. Putuangalala nkupinga kunng'angalayanga mmanganyanji na kuntaganga ntima kwa mboteko yenunji, mwiipilililanje malinga uwe. Na ngulupai itukwete kwa ligongo lyenunji ishimilishe, pabha tumumanyi kuti nnalaganga malinga uwe, nneyo peyo shinng'angalalanje malinga uwe.
Ashaalongo, tunapinga kummalanjilanga shitushite laga ku nkowa gwa ku Ashia kula, shilajesho shashinkututopela kwa kaje mpaka gutuwile mitima kuti tukalama. Elo, mmitima jetu putwaliji mbuti bhandu bhaukumwilwenje kubhulagwa, nkupinga tunaikulupalile twaashayene, ikabhe twaakulupalile a Nnungu bhakwaayuyanga bhandu bhawilenje. 10 Bhenebho bhatutapwile nshilaje shikulungwa shapingaga kutubhulaga shila, na bhanapunda kututapula. Tunakwakulupalila kuti shibhatutapule kabhili. 11 Mmanganya nnakutujangutilanga kwa kutujujila. Nkupinga bhandu bhabhagwinji bhatendanje eja kwa a Nnungu ga ligongo lya mboka itupata kwa jujilwa na bhandu bhabhagwinji.
Kutindiganyika kwa Mwanja gwa a Pauli
12 Shitukwiiniya shindu shimo, mitima jetu jinakutukong'ondelala kuti tunatama pa shilambolyo pano na kajekaje munkumbi gwenunji, kwa kwiitimalika kutupegwilwe na a Nnungu. Twangalongoywa na lunda lwetu ikabhe kwa nema ja a Nnungu. 13 Tunakunjandishilanga indu ishinkombolanje shoma na kwiimanya. Ngunakulupalila kuti shimwimanyanje ukoto, 14 pabha nnaino mmumanyinji kashoko. Bhai, tumumanyi kuti lyubha lya kwiya a Yeshu shumwiiniyanje kwa ligongo lyetu malinga shitukwiiniya uwe kwa ligongo lyenunji.
15 Ngulikulupalila kumanya na kulupalila kwenunji, gundumbilile ndandubhe kuika kunngwenunji nkupinga mpwaikanje pabhili. 16 Natumbilile mbitile kungwenunji gwa kwenda na gwa nkubhuja kunkoa gwa Makedonia, nkupinga nnyangutilanje ga mwanja gwangu gwa kwenda ku Yudea.
17 Bhuli, punkuganishiyanga kuti naliji mundu jwa pindikukapindikuka? Eu, punkuganishiyanga njitumbilila kwa lunda lwangupe? Kuti ngunabheleketa “Elo” na “Nngabha” gwanakamo? 18 A Nnungu bha kweli jika, bhai, shitummalanjilenje shila nngabha shindu sha “Elo” na “Nngabha” 19 Pabha a Kilishitu bhanabhabho a Nnungu, bhutunnungushiyenje nne na a Shilibhanushi na a Timoteo, bhakaliji bha “Elo” na “Nngabha.” Ikabhe mobha gowe bhenebho ni “Elo” ja a Nnungu. 20 Pabha malagano gowe ga a Nnungu gali mwa a Kilishitu ni ga “Elo” kwa lyene ligongolyo, “Amina” jetu pujilugulwa kwa lina lya a Yeshu nkwaakuya a Nnungu.
21 Bhai a Nnungu bhayene bhanakutushimilika uwe pamo na mmanganya nkulundana na a Kilishitu. Na kutuagula, 22 bhenebho gubhatupele Mbumu jwabho mmitima jetu abhe lulembo kuti uwe tubhabho na abhe ngamulo ja indu yowe ibhatubhishile.
23 A Nnungu ni bhakong'ondela bhangu ngaabheleketa unami, gundumbilile ngunaishe kabhili ku Kolinto ngunakummulayanga kuinjika kwa malobhe ga kalipa. 24 Tukaapinga kunshishilishiyanga ga indu inkukulupalilanga, pabha mwiishimilikenje nngulupai jenunji. Ikabhe uwe tubhaajangutila bha angalala kwenunji.