Bhaluwa ja Bhili ja a
Petili
Shilongolelo
Bhalua ja bhili ja a Petili jinalugula kuti, pujijandikwe na a ntume a Petili.
Ajandishe jene bhaluaji akuti, jwalakwe ni akong'ondele ndamo ja a Yeshu kwa meyo gakwe, na kajekaje ga pindikuka lubhombo nimelemeta pa shitumbi pala (1:17-18).
Inabhonekana kuti a Petili pubhajandishe jene bhaluaji, bhali ku Loma yaka ya 60 Bhakabhelekweje a Kilishitu, a Petili bhakanabhe kuwa.
Numbe a Petili bhanakujishema jene bhaluaji kuti, bhalua jabho ja bhili (3:1). Bhanalangula mobha gubhajandishe jene bhaluaji, bhakajandisheje bhalua ja ntai jila ku Bhakilishitu bhowe.
A Petili bhashinkujandika jene bhaluaji, nkupinga kwaataganga ntima Bhakilishitu bhatamangane ndamo ja mmbone, na kwaaleyanga bhanakagulanje majiganyo ga unami (2).
Bhashinkuataganga ntima bhanaakagulanje bhandunji bhabheleketanga kuti, a Yeshu bhanakabha kubhuja. Ikabhe bhamumanyanje kuti a Nnungu bhangali shikokobhi, ikabheje bhanapinga kila mundu atapulwe (3:8-9). Lyeneli ni ligongo lya pinjikwa tutame ndamo ja mmbone (3:14).
Ipali Mwenemo
1. A Petili bhankwiitagulila bhayene na bhaashomanga bhabho.
2. Na kabhili bhanakumbushiya bhandunji bhatamangane ndamo ja mmbone, pabha a Nnungu bhanaatenda tukombole kutenda genego (1:3-21).
3. Kabhili bhanaleya ga bhaajiganya bha unami, na bhanalugula ga shipinga kwaakoposhelanga bhaajiganya bha unami kumpelo (2:1-22).
4. A Petili bhakamaliyeje genego, bhanakwaataganga ntima Bhakilishitu nkutama ndamo ja mmbone, nikwiibhika ukoto nkulolela kuika kwa bhili kwa a Yeshu (3:1-17).
1
Nne a Shimoni Petili, ntumishi na ntume jwa a Yeshu Kilishitu, ngunakunnjandishilanga mmanganya mpatilenje ngulupai jikulungwa malinga jitupatile uwepe jila, kwa aki ja a Nnungu bhetu na a Yeshu Kilishitu bhaatapula.
Ngunakunnjujilanga nema na ulele nkwaamanya a Nnungu na a Yeshu Kilishitu Bhakulungwa bhetu.
Kushemwa na Kuagulwa na a Nnungu
Kwa kombola kwabho bhayene, a Nnungu bhashikutupa indu yowe itukwiipinga nkupinga tutame kwa kwaishimiya na kwaamanya kuti bhenebho ni bhatushemile kwa ukonjelo gwabho na uguja gwabho bhayene. Kwa nneyo bhashikutupa indu ya mmbone malinga shibhalajile mmiadi jabho, nkupinga kwa yeneyo nkombolanje kwiikana ilokoli yangali ya mmbone ya indu ya pashilambolyo iangabhanya bhandu na tulandane na bhayene a Nnungu.
Kwa lyene ligongo lya ngulupai jenunji mpundanje kukola uguja na kwa gwene ugujago mpundanje kukola lumanyio. Kwa lumanyio lwenunji, mwiilumanje na nkwiiluma kwenunji, mwiipilililanje na nkwiipililila kwenunji mwiitimalikanje na mwaishimiyanje a Nnungu, nnongananje nkwaajuganga a Nnungu, na nkwaajuganga a Nnungu kwenunjiko, mpingane shiulongo na mwapinganje bhandu bhowe. Pabha mpundangaga kushulushilwa na yenei, nkakolanga ukata na shimmanganje bhandunji bha pwaa nkwaamanya Bhakulungwa bhetu a Yeshu Kilishitu. Pabha jwangali gene malangogo pali malinga nangalole eu akakwiibhona indu ya kwa taliya, na alibhalile kuti aleshelelwe yambi yakwe ya bhukala.
10 Bhai, kwa nneyo bhakilishitu ajangunji, nshemilwenje na a Nnungu ntumbilanje kukong'ondela kushemwa kwenunji kunshemilwenje na a Nnungu kulonjeye nndamo jenunji, pabha ntendangaga nneyo nkaikubhalanga.
11 Kwa nneyo shintendelwanje mituka ja jinjila muukulungwa gwa pitipiti gwa Bhakulungwa bhetu na Bhaatapula bhetu a Yeshu Kilishitu.
12 Kwa nneyo mobha gowe shimbunde kunkumbushiyanga gegano, nkali nngamanyinjiyo na mwiishimilikenje kwa jene kweli jinnjiposhelenjejo. 13 Ngunabhona sha aki, ninjumuyanje na nintaganje ntima na kunkumbushiyanga gegano mobha gowe nilitama pashilambo pano. 14 Numumanyi kuti kuwa kwangu kubhandishile, malinga Bhakulungwa bhetu a Yeshu Kilishitu shibhashite nangula. 15 Bhai, shindumbile kunkumbushiyanga nkupinga nkali ng'waga nkumbushilanje gegano mobha gowe.
Twagubhweni Ukonjelo gwa a Kilishitu
16 Pabha putwannugulilangaga ga kwiya kwabho Bhakulungwa bhetu a Yeshu Kilishitu, tukannugulilangaga ndango ya ugulumba. Ikabheje uwe twaashayene tushikuubhona kwa meyo getu ukulungwa gwabho. 17 Pabha bhashinkupegwa ishima na ukonjelo kukopoka kwa Atati a Nnungu, lilobhe pulyaishile kwa Ukonjelo Nkulu lilibheleketa, “Jweneju ni Mwanangu jungumpinga kwa kaje.” 18 Na, uwe twaashayene twalipilikene lyene lilobhelyo kukopoka kunnungu putwaaliji na bhenebho kuntundu shitumbi sha ukonjelo shila.
19 Na kabhili, ntenga gwa ashinkulondola bha a Nnungu unakong'ondela genego, na mmamganya nnitendanga mwammbone malinga shinkulolelanga mbuti shenje shikolela pa lubhindu mpaka kuika kwa a Yeshu bhali shilangaya shetu. 20 Kupunda genego, gwakwapi ukulondola uli Mmajandiko ga Ukonjelo ulondwele kwa mashili ga nkulondola nnyene. 21 Pabha gwakwapi ukulondola ukoposhela kwa pinga mundu, ikabhe bhandunji bhalondolanga bhanalongoywanga naka Mbumu jwa Ukonjelo.