Bhaluwa ja Bhili ja a Pauli ku
Bhateshalonike
Shilongolelo
Mmaluwa ja bhili jijandikwe jikapiteje ja ntai jila, a Pauli bhanabheleketela indu ila peila ibhajandishe mmaluwa ja ntai, ga shigakoposhele nkwiya kwabho a Kilishitu. Bhandu bhananji munkumbimo bhashinkuganishiyanga kuti lyubha liene lya kwiya kwabho liishe (2:2). Bhananji bhashinkulekanga kamula maengo (3:6-12). Bhai shibhatumbilile mmaluwamo, kuti bhandunji bha likanisha lya Bhateshalonike bhakolanje ng'aniyo yammbone.
Nnango gwa 1:1-12, a ntume a Pauli bhanaakwatendela eja a Nnungu kwa ligongo lya ngulupai na pingana kwa Bhakilishitu bha ku Teshalonike, bhanakwaajuga a Nnungu bhaashimilikanje nkupinga bhalonjeyanje nniengo libhashemelwenje.
Nnango gwa 2:1-12, a Pauli bhanakwajiganyanga ga kwiya kwabho a Kilishitu.
Nnango gwa 2:13-3:5, Bhakilishitu bhanapinjkwanga lonjeya nkukulupalila Ngani ja Mmbone pubhaimananga mashili gangali gammbone. Kabhili bhashalinji.
Nnango gwa 3:6-3:5, a Pauli bhanakwakwiyanga bhapundanje kamula liengo.
Malobhe ga a Pauli “Akakamula liengo, analye shalya” (3:10) ganakwabhalanjilanga bhashomanga bhanakundanje tembwa na ng'aniyo ianganya ngulupai na ungakamula liengo.
1
Shalamu
Ajino bhaluwa jino kujikopoka kwangu nne a Pauli, na a Shilibhanushi na a Timoteo tunakunnjandishilanga mmanganyanji mma kulikanisha lya ku Teshalonike nninginji bhandu bha a Nnungu Ainabhetu, na Bhakulungwa a Yeshu Kilishitu.
Tunakumpinjilanga nema na ulele kukopoka kwa a Nnungu Ainabhetu, na kwa Bhakulungwa a Yeshu Kilishitu.
Ukumu Lyubha lya Kwiya a Kilishitu
Ashaalongo, tunapinjikwa kwaatendela eja a Nnungu mobha gowe kwa ligongo lyenunji. Inapwaa tutende nneyo pabha ngulupai jenunji jinapunda kula, na pingana kwenunji kunajenjesheka. Pabha uwe tunakwiipunila mmanganyanji, nninginji bha makanisha ga a Nnungu. Tunakwiipuna shinkuti pundanga kulupalila na kuikakatimila na mboteko inkwiipatanga.
Gene gowego ganakomelesheya kuti ukumu ja a Nnungu ni ja aki, kwa nneyo mmanganyanji nnapinjikwanga kuupata Upalume gwabho, kwa ligongo lya mboteko inkupatanga. A Nnungu ni bha aki, shibhaalipanje mboteko bhene bhakumpotekanga mmanganyanji bhala, na shibhantendanje mpumulilanje na uwe mmanganyanji nkupotekwanga. Genego shigatendeshe malanga gushibhakoposhele Bhakulungwa a Yeshu kukopoka kunnungu, na ashimalaika Bhabho bhakwetenje mashili, na lilamba lya moto, kwaaukumulanga bhene bhakwaakananga a Nnungu, na bhakaakundanga Ngani ja Mbone ja Bhakulungwa bhetu a Yeshu. Mboteko yabhonji, shiibhe kuangabhanywa pitipiti na bhakalubhonanga lubhombo lwa Bhakulungwa na Ukonjelo gwa mashili Gabho, 10 lyubha lishibhaishe kuuposhela ukonjelo kukopoka kwa bhandu bhabho bha ukonjelo na iniywa na bhandu bhakwaakulupalilanga. Na mmanganya shimmanganje munkumbi gwabhonji, pabha nshikulupalilanga ntenga gutwampeleshenje gula.
11 Kwa nneyo mobha gowe tunakunnjujilaga nkupinga a Nnungu bhankomboyanje kutama malinga shibhanshemilenje. Tunakwaajuga, kwa kombola kwabho Bhaitende ndumbililo yenunji ya tenda uguja, na liengo lyenunji lya ngulupai litimilile. 12 Kwa nneyo, lina lya Bhakulungwa bhetu a Yeshu shilipate ishima kukopoka kungwenunji na mmanganya shimpatanje ishima kukopoka kwa bhenebho, kwa nema ja a Nnungu bhetu na ja Bhakulungwa a Yeshu Kilishitu.