Bhaluwa ja Bhili ja a Pauli kwa a
Timoteo
Shilongolelo
Shitabhu sha 2 kwa a Timoteo ni bhaluwa ja bhili ja a Ntume a Pauli ku bhaajiganywa bhabho a Timoteo. Bhaluwa ja bhili ja a Timoteo pujajandikwe na a Pauli mobha ga tome na kuwa kwabho. Gene mobhago pubhaliji bhali bhatabhilwe ku Loma (1:16). A pauli pubhaliji na shilongani sha punda na a Timoteo na kaje pubhaashemaga bhana bhabho (Bhapilipi 2:22, 1:2, 1:18).
Jejino ni bhaluwa jimo munkumbi gwa bhaluwa nsheshe ibhajandishe a Pauli kwa mena ga bhandu, kuleka lina lya Likanisha. Itatu ina ya yene bhaluwayo ni, 1 Timoteo na Tito na Pilimoni. Malanga pujajandikwe bhaluwa ja bhili kwa a Timoteo, Bhakilishitu bha muutawala gwa Loma bhatendaga potekwanga. Genego ni gapeleshele a Pauli bhatabhwe, na a Timoteo bhatendaga kwiipililila na gwene ukomugo. Malinga mmaluwa ja ntai ja kwa a Timoteo, a Pauli bhanakwaaleya a Timoteo ga bhaajiganya bha unami (1 Timoteo 1:16-18). Na kabhili a Pauli bhanakwaalugulila a Timoteo kuti ganakwiya mobha ga shilaje (3:1).
Ipali Mwenemo
1. A Pauli bhanaatandubha kwa kwaalamushila a Timoteo (1:1-2) na kabhili bhanakwaataga ntima (1:3-18).
2. Kabhili a Pauli bhanakwaakwiya a Timoteo ga kwiipililila (2:1-13).
3. A Pauli bhanakwaapa a Timoteo malajilo gana ga pamo (2:14-26). 4, Kungai a Pauli bhanakwaaleya a Timoteo ga indu ikwiya na namuna ja mmbone ja tenda.
4. A Pauli bhanamalishiya kwa matalashiyo gabho bhayene kwa a Timoteo (4:9-24).
1
Shalamu
Nne a Pauli, kwa pinga kwabho a Nnungu, njemilwe kubha ntume jwa a Yeshu Kilishitu, nkupinga nunguye ga gumi gubhalajile a Nnungu tupegwe, nkulundana na a Yeshu Kilishitu, ngunakunnjandishila mmwe mmanangu a Timoteo bhungumpinga.
Ngunakumpinjila mboka, na shiya, na ulele ikoposhela kwa Atati a Nnungu, na a Yeshu Kilishitu Bhakulungwa bhetu.
Kutenda Eja na Tagwa Ntima
Ngunakwaatendela eja a Nnungu bhungwatendela liengo kwa ntima gwa mmbone malinga shibhatendangaga ashaambuje bhukala, ngunakwaatendela eja kila pungunkumbushila mmwe mobha gowe, nkujuga kwangu shilo na mui. Pungukumbushila minyoi jenu, ngunalokolila kummona nkupinga kuangalala kwangu kupunde. Ngunakumbushila ngulupai jenu ja kweli, ngulupai jatandubhile kwa anakulu bhenu a Loishi na anyinabhenu a Eunike. Kwa nneyo ngunakulupalila kuti, jipali nkali kwenu mmwe. Kwa nneyo ngunakunkumbushiya kuti nkwiye shipaji sha a Nnungu, shimposhele punammishile makono. Pabha a Nnungu bhangatupa Mbumu jwa bhoga, ikabhe Mbumu jwa mashili, na jwa pingana, na jwa kwiitimalika.
Bhai nnakole oni kong'ondela ga Bhakulungwa bhetu, nkali kungolela oni nne ndabhilwe kwa ligongo lyabho. Ikabheje mme pamo na nne mmboteko kwa ligongo lya Ngani ja Mmbone, malinga shinkupegwa mashili na a Nnungu. Bhene bhatutapwile nikutushema tubhe tubhandu bhabho bha ukonjelo, nngabha kwa ligongo lya itendi yetu, ikabhe kwa ligongo lya pinga kwabho na nema jabho bhayene. Jene nemaji twashinkupegwa nkulundana na a Yeshu Kilishitu kuumila bhukalago. 10 Kwa nneyo, jene nemaji nnaino jishiibhulwa bhakayuyweje bhaatapula bhetu a Yeshu Kilishitu. Bhenebho bhashikugapeya mashili ga shiwo, nipeleshela gumi gwa pitipiti kwa Ngani ja Mmbone.
11 Kwa ligongo lya jene Ngani ja Mmboneji, nne njiagulwa kubha nkulunguya, na ntume na nkujiganya. 12 Kwa ligongo lya genego, nne ngunapotekwa, nkali nneyo ngakola oni, pabha naamanyi bhene bhungwaakulupalila bhala, numbe nimumanyi kuti shibhashibhishile ulinda shene shibhambele shila, mpaka kuishila lyubha lya mpelo. 13 Nkamulile ukoto majiganyo ga kweli guninnjigenye gala, na ngulupai na nkupingana kwa nkulundana na a Yeshu Kilishitu. 14 Kwa Mbumu jwa Ukonjelo atama nkati jetu, nshibhishile ulinda shene shindu sha mmbone shimpegwilwe shila.
15 Malinga shimmumanyi kuti bhandu bhowe bha ku Ashia, bhaneshilenje, munkumbi gwabhonji bhaapali a Pigelo na a Elimogene. 16 Bhakulungwa bhaabhonelanje shiya bha ulongo bha a Oneshipolashi, pabha bhatendaga ndaga ntima wala bhakakolaga oni ga tabhwa kwangu. 17 Ikabhe bhakaisheje ku Loma, gubhatumbile kunoleya, mpaka gubhamweni. 18 Bhakulungwa a Yeshu bhaabhonele shiya sha a Nnungu lyene lyubhalyo! Na mmwe mmumanyi indu yaigwinji ibhandendele ku Epesho kula.