Bhaluwa ja a Pauli ku
Bhakoloshai
Shilongolelo
Tukakumumanya ukoto ga shilambo sha Koloshai na mmbali kushaliji. Ikabheje puimanyika kuti kushaliji mwanja gwa malinga kilomita 175 kopoka ku Epesho, munkoa gwa Shiloma gwa Kuashia, mmbali ja kuliwila lyubha. Shilambo sha Koloshai shatendaga shuma kwa nema na mbwani, ikabheje tandubhila shaka sha 61 Bhakabhelekweje a Kilishitu (BK), kukakoposheleje nng'ungumilo nkulu gwa shilambo, kushuma kwa nema na mbwani kwa Kuepesho kukutandubhaga kupolobha, numbe tome na kuwa.
A Pauli papagwinji bhatendaga pita tome na kweneko, pubhajendaga mmbali ja ku Pulugia (Itendi 16:6, 18:23). Ikabheje puibhoneka kuti a Pauli bhangaika shene shilambosho.
A Epapula bhashilambo bha ku Koloshai ni bhalungwiye Ngani ja Mmbone jene mmbalijo (4:12), na bhanatolelelwa kuti ni bhakumbwiye likanisha lya ku Koloshai. A ntume a Pauli bhanakwaalugula kwa mena ga mmbone malinga, “Bhakamula maengo ajangu bhutupingana,” (1:7, Pilimoni, 1:23) na bhanakwaakundikanya mmikumbi jibhili ja Shikilishitu. Gwa Laodikia na Ielapoli (2:1, 4:13, 15-16, Nng'ibhulo 1:11, 3:14-22). Bhakilishitu bha ku Koloshai, bhakalinginjiji Bhayaudi.
A Pauli bhangaaowelanga bhakilishitu bha ku Koloshai, ikabhe bhashinkwaatumanga bhakamula maengo ajabhonji, munkumbimo bhaapali a Epapula bhaliji bhashilambo bha ku Koloshai. A Tukiko ni bhaalugulwa kuti bhapeleshe jene bhaluwaji.
A Pauli bhali nkutabhwa gubhaposhele ntenga kwa a Epapula, kuti Bhakilishitu bha ku Koloshai bhatendaga puganywanga na majiganyo gana, ga kuti mundu apinga kwaamanya a Nnungu na tapulwa, anapinjikwa atindibhalile ashimalaika na kunda shalia ja a Musha, malinga ga jaluka na yalya ina analye.
Bhai a Pauli gubhaajandishelenje nkwaakumbushiyanga kuti, ntapulo gubhapatilenje na a Nnungu nkulundana na a Yeshu Kilishitu, ni shindu ukoto, na bhanapinjikwanga kagulila majiganyo ga a Yeshupe, bhaali bhakulungwa bha mashili gowe gaabhoneka na gakaabhoneka, na bhenebho ni a kalongolele bhakulu bha likanisha.
Jene bhaluwaji jinamanyika kaje kwa lwimbo lwake lwaluupi, ikabheje jinakomelesheya nkwainiya a Yeshu na liengo lyabho (1:15-20).
Ndumbililo ja jene bhaluwaji jangaishika kwa gali nkatimo. Bhandunji bhana bhatendaga kwaajiganyanga Bhakoloshai majiganyo ga kanana na ntenga gwa Ngani ja Mmbone ja a Kilishitu. Gene majiganyo ga unamigo pugashemwaga, lumanyio (2:8). Gene majiganyogo gakuti, pa shilambolyo ipali mbumu ipinjikwa kulupalilwa na kuishimiwa (2:8, 20, 1:16, 2:10, 15) nneila peila shalia ina ga yalya (2:16, 20-21) na mobha gana ga shikukuu (2:16b) kuti ganapinjikwa gaishimiwe.
Shipande shikulungwa sha pakati jene bhaluwaji shinakomboleka kugabhanya ipande itatu, kutandubhila shilongolelo eu malobhe ga tandubhila (1:1-8) ni malishiya na ng'aniyo yabho bhayene, na shalamu (4:7-18).
Ipali Mwenemo
1. Kundandubho (1:9-23), a Pauli bhanakwaatendela eja a Nnungu kwa ngulupai na kulupalila kwa ashaalongo ajabho bhalingiji ku Koloshai.
2. Kabhili (1:24-25), a Pauli bhanakungulushila ga liengo lyabho lya utume, na miungu jabho ja Ngani ja Mmbone ku bhandu bhangabha Bhayaudi, nkwaatalashiyanga ga mpango gwa a Nnungu umanyishe mwa a Kilishitu, bhali ngulupai ja bhowe bhakwaakulupalilanga.
3. Kumpelebhesheyo (2:6-4:6), a Pauli bhanajiganya nkukomelesheya ga Ngani ja Mmbone ja nema. Na kuti, mwa a Kilishitu, ni mukuli kamilika kowe kwa a Nnungu (2:9).
1
Jene bhaluwa jino kujikopoka kwangu nne a Pauli ntume na apwetu a Timoteo. Njishemwa na a Nnungu kwa pinga kwabho kubha ntume jwa a Yeshu Kilishitu.
Tunakunjandishilanga mmandunji bha ukonjelo nninginji ku Koloshai, mmakulupalikanga nnundenenje na a Kilishitu. Nema na ulele ibhakutupa a Atati a Nnungu, ibhe na mmanganyanji.
Kutenda Eja na Juga
Kila putukunnjujilanga, tunakwaatendela eja a Nnungu, Aina bhabho Bhakulungwa bhetu a Yeshu Kilishitu. Pabha tushipilikana ngani ja ngulupai yenunji nkulundana na a Yeshu Kilishitu, na nkwaapinganga bhandu bhowe bha ukonjelo. Kwa ligongo lya ngulupalilo ya indu immishilwenje kunnungu, numbe ngani jakwe mwapilikenenje bhukala kwa lilobhe lya kweli limwalungushiwenje, yani, Ngani ja Mmbone.
Ngani ja Mmbone jinapunda peleshela mboka na shuma pashilambolyo, malinga shiili kunngwenunji kutandubhila lyubha limwapilikenenje na kujimanya nema ja a Nnungu shijili ja kweli. Malinga shinnjigenywenje ga nema ja a Nnungu na a Epapula, bhatumishi ajetu bha a Kilishitu bhaakulupalika, kwa ligongo lyenu mmanganyanji. Bhenebho bhatubhalanjile ga pinga kwenunji kumpatilenje naka Mbumu.
Kwa lyene ligongolyo, numbe uwe tukapilikaneje tukaaleka kunnjujilanga kwa a Nnungu, nkupinga bhampanganje lunda na lumanyio lwa muntima. 10 Penepo shinkombolanje tama malinga shibhapinga Bhakulungwa a Nnungu, nitenda yowe ikwaanonyela, ndamo jenunji shijipunde peleshela mboka ya kila namuna kwa itendi ya mmbone na shimpundanje kwaamanya a Nnungu.
11 A Nnungu bhampanganje mashili kwa kombola kwabho kwa ukonjelo, nkupinga mwiipilililanje kwa kila shindu na kwiiluma na angalala. 12 Mwaatendelanje eja Atati a Nnungu, bhantendilenje nkombolanje poshela miadi ja indu ibhaabhishilenje bhandunji bha ukonjelo, muupalume gwabho gwa shilangaya. 13 Na bhenebho bhashinkututapula mmashili ga lubhindu, nikutushoya na kutujinjiya muupalume uka mwana gwabho jubhakumpinga. 14 Kwa bhenebho tunagombolwa, nileshelelwa yambi yetu.
A Kilishitu na Liengo Lyabho
15 Na a Kilishitu ni shilanda shibhoneka, sha a Nnungu bhakaabhoneka,
nantando jwa indu yowe ipengenywe.
16 Pabha indu yowe ishipanganywa kupitila Bhenebho,
kila shindu sha kunnungu na sha pa shilambolyo,
indu ibhoneka na ikaabhoneka,
ibhaga ashinanndenga, na majini na ashimaoka bhowe.
Yowe puipengenywe na Bhenebho na kwa ligongo lyabho.
17 Bhenebho bhaapali indu yowe ikanabhe pagwa,
yowe inatama ukoto kwa lundana na bhenebho.
18 Bhenebho ni akalongolele bha likanisha, malinga ntwe shiukuti longolela shiilu,
numbe bhenebho ni shiumilo sha gumi gwa shene shiilusho.
Bhenebho ni nantando bha gumi,
bhantai kuyuka bhakaweje,
nkupinga bhabhe bha ntai kwa indu yowe.
19 Pabha a Nnungu bhashipinga kutimilila kwabho kowe kutame mubhanabhabho a Yeshu.
20 Na kwa bhana bhabho, a Nnungu bhayene bhashilundanywa na indu yowe,
kwa shiwo sha a Yeshu munshalabha, a Nnungu gubhatendile ulele
na indu yowe, ibhe ya pa shilambolyo eu ya kunnungu.
21 Mmanganyanji bhukala mwashinkutalikangana na a Nnungu nibha magongo, kwa ligongo lya ng'aniyo yenunji na itendi yenunji ya nyata. 22 Ikabheje nnaino, kwa shiwo shika mwana gwabho atemi pa shilambolyo pano, a Nnungu bhashikunnundanyanga, nkupinga bhammikanje pamo na bhenebho, nninginji bha ukonjelo na bhammbonenji na wala sha gambwa, 23 ikabheje nnapinjikwanga kwiishimilika ukoto nngulupai, wala nnakundanje kutendebhuywa nikunshoyanga nngulupai impatilenje pumwapilikenenje Ngani ja Mmbone. Nne a Pauli ni ntumishi jwa jene Ngani ja Mmbone, jilungwiywe pa shilambolyojo.
Liengo lya a Pauli Mmakanisha
24 Nnaino ngunaangalila kupotekwa kwangu kwa ligongo lyenunji, pabha ngunagumbashiya pashiilu shangu indu itubhile mmboteko ya a Kilishitu kwa ligongo lya likanisha, lili shiilu shabho. 25 Nne njibha ntumishi jwa likanisha malinga shibhapanjle a Nnungu kumba, kwa pwaida jenunji. Nunguye lilobhe lyabho gwangali leka shindu, 26 indu ya nng'iyo ibhaishiywenje bhandu bhowe kuumila bhukala, ikabheje nnaino bhashikwaibhulilanga bhandunji bhabho bha ukonjelo. 27 A Nnungu bhashinkupinga kwaibhulilanga bhanganyabho ga ukonjelo nkulu gwa gwene nng'iyogo, kubhandunji bhalinginji nngabha Bhayaudi. Nng'iyo gwene ni a Kilishitu, bhali mmitima jenunji. Na lyenelyo linalangula kuti shinkundikanywanje muukonjelo gwa a Nnungu.
28 Kwa lyene ligongolyo, tunakwalunguya a Kilishitu kubhandu bhowe, kwaaleyanga na kwaajiganyanga bhandu bhowe kwa lunda lowe, nkupinga tunnjiyenajo kila mundu kwa a Nnungu ali aishimilishe nkulundana na a Kilishitu. 29 Kwa ligongo lyolyo, nne ngunalajilila tenda liengo, kwa mashili gungupegwa na a Kilishitu gakamula liengo muntima gwangu.