Bhaluwa ja a Pauli ku
Bhaepesho
Shilongolelo
Bhaluwa ja a Pauli Kubhakilishitu bha Kuepesho. Pubhajandishe bhali bhatabhilwe nnigelesha (nnole 3:1). Bhaluwa ina ibhajandishe a Pauli bhali bhatabhilwe, bhaluwa ja Kubhakoloshai, na bhaluwa ja Kubhapilipi, na ja kwa a Pilimoni (nnole Bhakoloshai 4:3, 4:10, 4:18; A Pilimoni 9, 10, 13 na 23). Shilambo sha Kuepesho pushaliji shashikulungwa munkumbi gwa ilambo ya munkowa gubhatagwalangaga Bhaloma mmbali ja kulikoposhela lyubha ja pakati eu ku Ashiya Jishoko. Shaliji malinga litepo lya pa ushiya indu na pa majiganyo ga ikubho ya shinyikala. Numbe kweneko bhashinkupagwanga Bhayaudi bhabhagwinjinji. A Pauli bhashinkuowela shene shilambosho, gakapiteje mobha gashoko toka mwanja gwabho gwa bhili, gubhatumbilile kuowela yene ilamboyo mmaengo gabho na mwanja gwabho gwa tatu gubhatemi kweneko tome na yaka ibhili (nnole Itendi 19).
Jene bhaluwaji jinakungulushila shanabhuli a Nnungu shibhatumbilile kushitapula shilambolyo. Na bhandunji bhowe kubhikwa mmashili gaka jwankulongoya jumo, yani a Yeshu Kilishitu.
Ipali Mwenemo
1. Nnango gwa 1-3 tunalugulilwa kuti a Nnungu shibhaabhikanje bhandunji bhowe pamo. Bhayaudi na bhandunji bhalinginji nngabha Bhayaudi bhabhanganje bhamo kwa lina lya a Yeshu Kilishitu.
2. Nnango gwa 4-6 a Pauli bhanakong'ondela kuti gumi gwa ambi upatikana nkulundana na a Kilishitu, inapinjikwa umanyishe na bhoneka kubhandunji bha a Nnungu. Gwene ulongo gwa bhandunji bha a Nnungu unalugulwa mwiilandanyo yaigwinji.
3. Nnandanyo gwa shiilu (yani bhandu bha a Nnungu), penepo ntwe ni a Yeshu Kilishitu, nnandanyo gwa nyumba, penepo a Yeshu Kilishitu ni liganga likulu lya pa ndumba, nnandanyo gwa ndowa, penepo likanisha ni ntemela gwa a Yeshu Kilishitu.
4. Kwa nneyo gwakwa ulongo guna kupunda gwenegu gulonjeya kubhandunji na ntapulo gwabhonji, yani a Yeshu Kilishitu. Kwa nneyo bhaashomanga bhanashondelesheywanga bhalanguyanje na a Kilishitu mmaengo gabhonji, nkupingana kwabhonji na bhananji, muulongo gwa bhakilishitu bhowe, na ulongo ku bhandu bhowe.
1
Nne a Pauli ntume jwa a Yeshu Kilishitu, kwa pinga kwabho a Nnungu, ngunakunnjandishilanga mmandunji bha ukonjelo nninginji ku Epesho, nkwaakulupalilanga a Yeshu Kilishitu. Ngunakumpinjilanga nema na ulele gwa Atati a Nnungu na ku Bhakulungwa a Yeshu Kilishitu.
Mboka ya Muntima mwa a Kilishitu
Bhalumbililwe a Nnungu, Atati bha Bhakulungwa bhetu a Yeshu Kilishitu! Pabha nkulundana na a Kilishitu, bhashikutupa mboka ya kila namuna ya muntima ikopoka kunnungu. Malinga shibhatuagwile tubandu bha ukonjelo kwa lundana kwetu na a Kilshitu, shilambolyo shikanabhe panganywa, nkupinga tubhe tubhaukonjelo, na tunakole sha gambwa pa meyo gabho kwa nonyelwa na pinga kwabho bhayene. A Nnungu bhashinkutandubha kutuagula, nkupinga tubhe ashibhana bhabho kupitila a Yeshu Kilishitu, malinga shibhapinjile na kuengwa kwabho bhayene. Bhai twainiye a Nnungu kwa ligongo lya ukonjelo gwa nema jabho, jibhatupele kupitila kuka mwanagwabho jubhampinjile!
Pabha kupitila shiwo sha a Kilishitu uwe tushigombolwa, yani yambi yetu ishileshelelwa. Malinga shigushitebha ukulungwa gwa nema jabho. Bhashinkutushulushiya yeneyo kwa lumanyio lowe na lunda lwabho. A Nnungu gubhatendile tuimanye ya nng'iyo kwa pinga kwabho, malinga shibhatumbilile bhayene kutenda, kupitila kwa a Kilishitu. 10 Yani kubhika ukulungwa pushigamalile mobha gakwe, na kuibhika indu yowe pamo, ya kunnungu na ya pashilambolyo pa mashili ga a Kilishitu.
11 A Nnungu bhashipinga kila shindu shibhapinjile shitendeshe, bhenebho bhashikutuagula nkulundana kwetu na a Kilishitu nkupinga tubhe tubhandu bhabho. 12 Bhai uwe Tubhayaudi, tulongolele kwaakulupalila a Kilishitu, tunapinjikwa kwainiya a Nnungu kwa ukonjelo gwabho!
13 Na mmanganyanji mmandunji bha ilambo ina, mwapilikenenje ntenga gwa kweli gwa Ngani ja Mmbone, malobhe ga mmbone ga ntapulo gwenunji, gumwaakulupalilenje a Kilishitu na bhalabho a Nnungu nkupinga languya kuti mmanganyanji ni bhabho, gubhampelenje Mbumu jwa a Ukonjelo jwa miadi. 14 Jwene Mbumujo ni ngamulo ya poshela gowe gubhalajile a Nnungu kubhandu bhabho, nkupinga kwagombolanga bhowe bhalinginji bhabho. Tuguiniye ukonjelo gwabho!
Kujuga kwa a Pauli
15 Kwa nneyo ngapilikaneje ga ngulupai jenunji ku Bhakulungwa a Yeshu na kwaapinganga kwenunji bhandunji bha ukonjelo, 16 bhai, na nne ngalibhala kwaatendela eja a Nnungu kwa ligongo lyenunji, ngunakunkumbushilanga nkujuga kwangu, 17 nkupinga a Nnungu bha Bhakulungwa bhetu a Yeshu Kilishitu, Atati bha ukonjelo, bhampanganje ntima gwa lumanyio na munng'ibhulo gwa kwaamanya bhenebho. 18 Ng'aniyo ya mmitima jenunji ibhe na shilangaya, nkumanyanje ukoto kushemwa kwenunji nkwaakulupalila bhenebho, shikushitebha na gwinji gwa ulishi gwa ukonjelo gwa bhandu bha a Nnungu, 19 numbe nngumanyanje ukulu gwa ukonjelo na mashili shigushitebha kwa ligongo lyetu tukwaakulupalila, malinga shiili itendi itendeka kwa mashili gabho, 20 gubhatendile kwa a Yeshu Kilishitu pubhaayushiye nikwaabhika ku nkono gwabho gwa nnilo kunnungu. 21 A Yeshu bhanatagwala numbe ni bhakulungwa kupunda bhapalme bhowe bhatagwalanga kunani na mashili gowe na mena gowe, nngabha ga pa shilambolyo pepano na nkali ku shilambolyo shikwiya. 22 A Nnungu gubhabhishile indu yowe kwa mashili gabho, nikwaabhika bhabhe bhakulungwa bha indu yowe kwa ligongo lya bhandu bha a Nnungu. 23 Likanisha ni shiilu sha a Kilishitu na lyenelyo ni kutimilila kwa a Kilishitu bhaatenda indu yowe itimilile.