Bhaluwa ja a Pauli ku
Bhagalatia
Shilongolelo
Bhaluwa ja a Pauli ku Bhakilishitu bha ku Galatia, ipingaga pujijandikwe shaka sha 48 eu 57 Bhakabhelekweje a Kilishitu, bhakabhujeje mmwanja gwabho gwa ntai. A Pauli ni bhakumbwiye makanisha ga ku Galatia nshilambo sha Antiokia. Shilambo shaliji munkumbi gwa mikoa jaliji muutawala gwa Bhaloma. Jene mmbalijo nnaino pujishemwa shilambo sha Utuluki.
Ngani jikulu ja jene bhaluwaji, ni ilatali yakungulushilwe kunkutano gwa ashimitume ku Yelushalemuko shaka 48 Bhakabhelekweje a Kilishitu (Itendi 15). Mwanja gwabho gwa ntai a Pauli bhashinkuimikana na mitau ja bhandunji bhaikengenenje kukopoka ku Uyaudi. Bhene bhanganyabho bhatendaga jiganyanga kuti, bhandunji bhapinganga kubha Bhakilishitu bhanapinjikwanga kutandubha kubha mbuti Bhayaudi, yani bhajalukanje, penepo shibhabhanganje Bhakilishitu. Lyenelyo lyashinkubha ndabhila jikulungwa nnikanisha lishoko litandubha kunnaino lila.
Jene bhaluwaji ku Bhakilishitu bha ku Galatia, jinatalashiya kanga kanga, numbe kwa malobhe ga topa ga tumbilila kwa a Pauli ga jene ndabhilajo. Bhashinkutumbilila kwaabhujanabhonji kabhili kungulupai ja mmbone na ja kweli, Bhakilishitu bhapugenywenje na majiganyo ga bhakwataukanga bhala.
Bhai, a Pauli bhanatandubha kwa kwiibheleketela ku bhaalimu bha unamibho, nkulangula kuti kushemwa kwabho bhabhe a ntume kwangakoposhela ku bhandu, ikabhe kwa a Nnungu, na kuti bhashitumwa kwenda kwaalungushiyanga bhanduji bhangabha Bhayaudi.
Na kabhili bhanatalashiya kanga kanga shilatali shabho sha kuti, bhandunji bhanaapatanga aki kwa a Nnungu nngabha kwa kunda shalia, ikabhe kwa kwaakulupalila a Nnungu. A Kilishitu bhashikwaashoyanga bhandunji muutumwa gwa shalia, kwa nneyo ungwana gubhapatilenje unatumishe nkutenda yangali ya mmbone kabhili. Gwene ungwanago unapeleshela pwaida ja kumpata Mbumu jwa Ukonjelo.
Ipali Mwenemo
1. A Pauli bhanatandubha bhaluwa jabho kwa kwaalamushilanga bhandunji bha makanisha ga ku Galatia (1:1-5).
2. A Pauli bhanakwiitagulila nkwiibheleketela ga aki jabho ja jiganya na langula kuti bhalabho bhalinjile kutama nndamo ja kagulila shalia, ikabheje yangatendeka (1:6-2:21).
3. Kabhili bhanapunda talashiya ga liengo lya shalia na nema ja a Nnungu nkutapula (3-4).
4. Kungai bhanakwaapanganga malajilo ga nndamo ja mmbone ja Kilishitu (5:1-6:10).
5. A Pauli bhanamalishiya bhaluwa jabho kwa lamushila na komelesheya ga kuti, kutendebhuywa na a Nnungu nibha mundu jwa ambi ni shindu sha mmbone kaje kupunda kamulila shalia ya ikubho ya palanga, malinga ga kujaluka (6:11-18).
1
Nne a Pauli ntume, nangatumwa na bhandunji, ikabhe na a Yeshu Kilishitu na Atati a Nnungu, bhaayushiye a Yeshu bhakaweje, na ashaalongo bhowe bhalinginji pamo na nne tunakunjumushilanga mmanganyanji bha makanisha ga ku Galatia. Tunakunnjujilanga nema na ulele kwa Atati a Nnungu na ku Bhakulungwa bhetu a Yeshu Kilishitu.
A Yeshu bhashinkwiishoya bhayene, kwa ligongo lya ilebho yetu nkupinga bhatutapule na ya nyata ya nshilambolyo mututama muno, malinga shibhapinjile Ainabhetu bhetu a Nnungu. Ukonjelo gowe ubhe na bhenebho pitipiti, nneyo peyo.
Ngani ja Mmbone Jimope
Ngunakunkanganigwanga, pabha shangupe nnakwalekanga bhene bhanshemilenje kwa mboka ya a Kilishitu, nitendebhushila ngani ja mmbone jina pe. Numbe nngabha jipali ngani ja mmbone jina, ikabhe bhapali bhandunji bhakumpuganyanga nkupinga bhajipuganyanje Ngani ja Mmbone ja a Kilishitu. Ikabheje, nkali ibhaga jwa munkumbi gwetu eu malaika jwa kunnungu, shannungushiyanje ngani jojowe jikalandana na jene jitunnungushiyenje uwe, aloshwe na a Nnungu. Malinga shitwammalanjilenje, tunabhujila kabhili nnaino, mundu jojowe akunnungushiyanga ngani jina jojowe jikalandana na jene jintupilikenenje uwe, aloshwe!
10 Bhai nnaino nguloleya kupingwa na bhandunji eu na a Nnungu? Eu ngupinga kwiikonjeleya ku bhandunji? Kaliji nneyo, nne nganabhe ntumishi jwa a Kilishitu.
Kushemwa kwa a Pauli
11 Ashaalongo ajangunji pungupinga mmanyanje kuti, ngani jininnungushiyenje jangakopoka kubhandunji. 12 Pabha nangaposhela wala kujiganywa naka mundu, ikabhe a Yeshu Kilishitu bhayene ni bhang'ibhulile.
13 Na mwapilikenenje ngani jangu ga punaliji bhukala mundu jwa dini ja Shiyaudi, kuti natendaga shimwa na likanisha lya a Nnungu kwa kaje, kuishila pa pinga kwaamaliyanga. 14 Kwa nneyo njinkwiishimilika na dini ja Shiyaudi kwa kaje, kupunda ashaambwana ajangunji bhowe, nikagulila malajilo ga ashaambuje kwa kaje.
15 Ikabheje nne nganabhe bhelekwa, a Nnungu bhashinkung'agula kwa nema jabho kwa pinga kwabho. 16 Bhakatumbilileje kung'ibhulila ga Bhanabhabho, nkupinga naalungushiyanje bhandu bhangalinginji Bhayaudi ga ngani jabho. Kwa nneyo nangabhuya kuka mundu jojowe, 17 wala nangajomboka kwenda ku Yelushalemu kubhalinginji mitume bha ntai bhaagwilwenje nne nganabhe agulwa, ikabhe guniijendele ku Alabhia, kungai gumujile kabhili ku Dameshiki. 18 Ikapiteje yaka itatu, gunyombweshe kwenda ku Yelushalemu kuumanyigana na a Kepa, gundemi kunngwabho mobha likumi limo na nng'ano. 19 Ikabheje nangammona ntume juna, ikabhe a Yakobho, apwabho Bhakulungwa bhetu. 20 Gene gungunjandishilanga gano a Nnungu bhagamanyi kuti nngabha ga unami.
21 Kungai gumbite ilambo ya ku Shilia na ku Kilikia. 22 Ikabheje gene mobhago nne ngamanyikanaga munkumbi gwa bhakilishitu bha ku Yudea. 23 Ikabhe, pabha bhapilikenenje kuti, “Bhene bhandu bhatupotekaga bhukala, nnaino bhanalunguya ngulupai jila jibhalingaga kujibhulaga bhukala jila.” 24 Gubhaalumbililenje a Nnungu, ga ligongo lyangu nne.