Bhaluwa ja a
Yakobho
Shilongolelo
Bhaluwa ja a Yakobho jashinkujandikwa ku bhandunji bhowe bha a Nnungu bhapwilinganishilenje muilambo yowe, nkupinga kutalashiya ga itendi ipinjikwa. A Yakobho bhashinkujandika jene bhaluwa jino, nibheleketa ibheleketo ya ndango nkupinga talashiya ga ng'aniyo ya lunda, na longoya bhandu nkupinga ya mmitima jabhonji bhatamangananje Shikilishitu.
Nkulola ga Ukilishitu, bhashitalashiya ilatali yaigwinji, malinga, bhakwetenje indu yaigwinji na bhalaga, ga lingwa, na ga itendi ya mmbone. Na ga mundu kumpata mundu nnjakwe, na ga ngulupai na itendi, na ga lulimi. Na kabhili ga ng'aniyo ya lunda, na ga mipwai, na ga kwiipuna na kwiitimalika, na ga ukumula bhananji, na ga kwiipuna, na ga kwiiluma ntima, na ga juga Nunngu.
Ajino bhaluwa jino, jinatalashiya ga shanabhuli ngulupai na itendi shiikalekanila nndamo ja Shikilishitu.
Ipali Mwenemo
1. Shilongolelo 1:1
2. Ngulupai na ng'aniyo ya lunda 1:2-8.
3. Kushulushilwa na kuumalilwa 1:9-11.
4. Ga lingwa na tekeywa 1:12-18.
5. Kupilikanishiya na kunda 1:19-27.
6. Kuleya ga mundu kumpata mundu nnjakwe 2:1-13.
7. Ngulupai na itendi 2:14-26.
8. Ga malobhe 3:1-18.
9. Mundu Nkilishitu na shilambolyo 4:1-5:6.
10. Matalashiyo gana 5:7-20.
1
Kulamushila
Nne Yakobho nili ntumwa jwa a Nnungu na jwa Bhakulungwa a Yeshu Kilishitu ngunakunnjandishilanga mmandunji bha makabhila likumi limo na gabhili mpwilinganishilenje nshilambolyo, shalamu jenunji.
Ngulupai na Lunda
Mmaakulupalilanga ajangunji nng'angalalanjepe punkulingwanga kwa mboteko ya kila namuna, pabha mmumanyinji kuti kulingwa kwa ngulupai jenunji kunapeleshela kwiipililila. Kwiipililila kwenunji kumpanganje kushimilika na kutimilila nngulupai gwangali tubhilwa shindu shoshowe. Ikabheje mundu munkumbi gwenunji atubhilwaga na ng'aniyo ya lunda, abhajuje a Nnungu bhakwaapanganga bhandu bhowe kwa ntima gwa ntuka wala bhakaatumbala, najwalakwe shaapegwe. Ikabheje ajuje alikulupalila gwangali lipamba lya jangulwa, pabha akwete lipamba anabha mbuti libhimbili lya mashi ga bhaali linokolwa na mbungo akuno na kukuno. Pabha mundu jwa nneyo anakulupalile kuti shaapate shindu koposhela kwa Bhakulungwa. Mundu jwa ng'aniyo ibhili akakamula shindu shimo muitendi yakwe yowe.
Shilaje na Utajili
Bhaakulupalilanga bhaalaga, bhaangalalanje pabha a Nnungu bhanakwaishimunji bhowe. 10 Na matajili bhaangalalanje pubhatuluywanga na a Nnungu, pabha nabhalabhonji shibhaobhanje malinga lilubha lya mukonde shilijumula niobha. 11 Pabha lyubha libhalaga, linajumuya maamba na malubha gakwe ganawa na konja kwakwe kowe kunapela. Nneyo peyo na nkali mundu ashulushilwe indu shaapele nniengo lyakwe pemo.
Kulingwa
12 Mbaya mundu akwiiluma ntima alilingwa, pabha akombolaga shaapegwe upo ya gumi shibhalajile Bhakulungwa ku bhandu bhakwaapinganga. 13 Monaga mundu alingwaga, analugule kuti, “A Nnungu bhananinga.” Pabha a Nnungu bhakaalingwa na ilebho, na bhenebho bhakakunninga mundu. 14 Ikabheje kila mundu analingwa, kwa nonyelwa na tembwa na ilokoli yakwe nnyene. 15 Kwa nneyo shilokoli shipundaga shinabheleka shambi na shambi shikomalaga shinabheleka shiwo.
16 Bhaakulupalilanga ajangunji nkupingwanga, nnatembwanje! 17 Kila shammbone shinkupegwa, na shoshowe shitimilile, kushikoposhela kunnungu, kwa Atati bhapeleshe shilangaya. Bhenebho bhakatendebhuka, numbe bhangali nkubho gwa tendebhukatendebhuka. 18 Kwa pinga kwabho bhayeneuwe, nigubhatubhishile nndamo ja ambi kwa lilobhe lyabho lya kweli, nkupinga tubhe nnimbu gwa indu yabho ipengenywe.
Kupilikanishiya na Kutenda
19 Bhaakulupalilanga ajangunji bhungumpinganga, nngamanyanje gegano. Bhai mundu abhe jwa minda kupilikanishiya na nngabha jwa minda kubheleketa na anabhe jwa tumbala shangu. 20 Pabha mundu akwete nnjimwa, nngakombola kwaanonyeya a Nnungu. 21 Kwa nneyo mwiilekanje kwa taliya indu yowe ya nyata na itendi yangali ya mmbone, mposhelanje lilobhe libhishilwe mmitima jenunji, likombola kuntapulanga mitima jenunji.
22 Ikabheje ntendelanje liengo malobhe ga Nnungu na nngabha kupilikanilape, akuno nnikwiitembanga mmitima jenunji. 23 Pabha mundu apilikana lilobhe gwangali tendela liengo, jwenejo pabha mbuti mundu akwiilola ku meyo kwake nshiyoo. 24 Pabha ailolaga nijabhula, shangupe analibhala shikuli kumeyo kwakwe. 25 Ikabheje mundu akujilola ukoto shalia jikamilishe, jikwaapanganga bhandunji ungwana nikujikagulila gwangali kulibhala shapilikene na tenda malinga shiikupinjikwa, bhai jwenejo itendi yakwe shiipate mboka ya a Nnungu.
26 Ibhaga mundu aiganishiyaga kuti anakagulila dini, ikabheje akakombola kuluibhilila lulimi lwakwe ukoto, jwene mundujo dini jakwe jikapwaa. 27 Mundu akwete dini ja mmbone jibhoneka jangali ya nyata kwa a Tati a Nnungu ni ajuno, akwaajangutilanga bhanabhalekwa na bhashitenga nshilaje shabhonji na akwiiepuya na ya nyata ya pa shilambolyo pano.