3
Miungu ja a Yoana Bhabhatisha
(Matei 4:1-11; Maliko 1:12-13)
Shaka sha kumi na nng'ano sha tagwala kwabho a Kaishali Tibhelio, a Pontio Pilato pubhaliji bhakulungwa bha shilambo sha ku Yudea. A Elode pubhaliji bhakulungwa bha shilambo sha ku Galilaya, na akulubhabho a Pilipi pubhaliji bhakulungwa bha ilambo ya ku Itulea na ku Tilakoniti. A Lishaniashi pubhaaliji bhakulungwa bha shilambo sha ku Abhilene, a Anashi na a Kayapa pubhalinginji bhakulungwanji bha bhaabhishila. Gene mobhago a Yowana bhanabhabho a Shakalia gulyajiile lilobhe lya a Nnungu kuanga kula. Bhai a Yowana gubhapite mitala jowe jipikene na lushi lwa Yolodani bhalilunguya kuti, bhandu bhalekanje yambi yabhonji na bhatishwa, nkupinga a Nnungu bhaaleshelelanje yambi yabhonji. Malinga shiishite jandikwa nshitabhu sha a Ishaya a nkulondola,
“Lilobhe lika mundu linapilikanika kuanga.
‘Mwaalashiyanje Bhakulungwa mpanda gwabho.
Nngoloyanje mushibhapite.
Kila liimbo shilikulilwe,
Kila shitumbi na shikweya shiilinganywe.
Papindile shipagoloywe,
Mipanda jangali ja mmbone jipinga alaywa.
Na, bhandu bhowe shibhaubhonanje ntapulo gwa a Nnungu.’ ”
Bhai a Yowana gubhaabhalanjilenje bhandu bhabhagwinji bhaikanganaga kuubhatishwa, kuti “Mmanganya bhana bha lijoka! Gani ammalanjilenje nnjibhutukanje nnjimwa ja a Nnungu jikwiya? Bhai nnanguyanje kwa itendi kuti mwiipetilenje yambi yenunji nikwaabhujila a Nnungu. Nnatandubhanje kwibheleketela kuti ‘Uwe a Bhulaimu ainabhetu!’ Numbe ngunakummalanjilanga, a Nnungu bhanakombola kugayuya magangaga nibha bhana bha a Bhulaimu. Bhai nnaino, libhago libhishilwe mmatepo ga mikongo, kupinga kuushelanya nkongo. Kila nkongo ukaogoya iepo ya mmbone upinga shelwa nileshelwa pa moto.”
10 Lugwinjili lwa bhandu lukwaabhuyaga, “Bhai tutende bhuli?”
11 A Yowana gubhaajangwilenje. “Akwete nngubho ibhili anngabhile jwangali ngubhojo, akwete shalya atende nneyo peyo.” 12 Numbe bhakamula koli gubhaikengenenje kupinga kubhatishwa, gubhaabhushiyenje, “Tutende bhuli mmaajiganya?”
13 Numbe a Yowana gubhaabhalanjilenje, “Nnalonganje koli japunda jimmalanjilwenje.” 14 Numbe ashimanjola na bhalabhonji gubhaabhushiyenje, “Na uwe tutende ndi?” Gubhaajangulenje, “Nnatolanje indu ikamundu jojowe kwa mashili wala nnanshitakiyanje mundu kwa kunnambilila. Ntogolelanje na mishaala jenunji.”
15 Bhandu bhatendaga lolelanga kwiya kwa bhaagombola, bhai gubhatandubhenje kwiibhuyanga mmitima jabhonji, pana a Yowana bha ni a Kilishitu. 16 Penepo a Yowana gubhaabhalanjilenje bhowe, “Nne ngunakumbhatishanga na mashi, ikabheje bhanakwiya bhakwete mashili kumbunda nne, numbe nne nangatopela nkali kubha ntumishi jwabho. Bhenebho shibhambhatishanje kwa Mbumu jwa Ukonjelo na kwa moto. 17 Bhenebho bhashikamula nkubhato mmakono gabho, bhalipinga kubhata yalya yabho na peta, ngano bhakabhishe munngokwe na maashe gangali shindu nijoka pa moto gwangaimika piti piti.”
18 Bhai kwa genego na miungu jina jamigwinji, a Yowana bhakwaalungushiyangaga bhandunji Ngani ja Mmbone. 19 Ikabheje a Yowana bhashinkwaakalipila bhakulungwa a Elode, kwa ligongo lya kwaatola shilombani a Elodia, bhaliji akongobhabho akulubhabho na indu ina yangali ya mmbone ibhaitendekanyaga. 20 Kungai a Elode akuno bhalipunda kwitendekanya yangali ya mmbone, nigubhaatabhile a Yowana.
A Yeshu Bhanabhatishwa
(Matei 3:13-17; Maliko 1:9-11)
21 Bhandu bhowe bhakamalanjeje kubhatishwa, a Yeshu na bhalabho bhakubhatishwaga. Na pubhaaliji bhalijuga kwa a Nnungu, kunnungu kukuugukaga, 22 na Mbumu Jwa Ukonjelo akwaatulushilaga alibhoneka mbuti ngunda. Lilobhe likupilikanikaga kukopoka kunnungu. “Ugwe mwanangu junguupinga, unonyela.”
Shipinga sha a Yeshu
(Matei 1:17)
23 A Yeshu pubhatandwibhe liengo lyabho kulugwinjili bhali na yaka malinga makumi gatatu, na bhandunji pubhaganishiyangaga kuti mwana jwa a Yoshepu,
a Yoshepu pubhaliji bhanabho a Eli,
24 a Eli pubhaaliji bhanabhabho a Matiati,
a Metiati pubhaaliji bhanabhabho a Lawi,
a Lawi pubhaaliji bhanabhabho a Meliki,
a Meliki pubhaaliji bhanabhabho a Yanai,
a Yanai pubhaaliji bhanabhabho a Yoshepu,
25 a Yoshepu pubhaaliji bhanabhabho a Matatiashi,
a Matatia pubhaaliji bhanabhabho a Amoshi,
a Amoshi pubhaaliji bhanabhabho a Naumu,
a Naumu pubhaliji bhanabhabho a Eshili,
bhanabhabho a Nagai,
26 a Nagai bhaliji bhanabhabho a Matatiashi,
a Maati bhaliji bhanabhabho a Matatiashi,
a Matatia pubhaliji bhanabhabho a Shemeni,
a Shemeni bhanabhabho a Yosheki,
a Yosheki bhanabhabho a Yoda,
27 a Yuda bhaaliji bhanabhabho a Yowanani,
a Yowanani bhaaliji bhanabhabho a Lesha,
a Lesha bhaaliji bhanabhabho a Shelubhabeli,
a Shelubhabheli bhaaliji bhanabhabho a Sheatieli,
a Sheiatieli bhaaliji bhanabhabho a Neli,
28 a Neli bhaaliji bhanabhabho a Meliki,
a Meliki bhaaliji bhanabhabho a Adi,
a Adi bhaaliji bhanabhabho a Koshamu,
a Koshamu bhaaliji bhanabhabho a Elimadamu,
a Elimadamu pubhaaliji bhanabhabho a Eli,
29 a Eli bhaaliji bhanabhabho a Yoshua,
a Yoshua bhaaliji bhanabhabho a Eliesheli,
a Eliesheli bhaaliji bhanabhabho a Yolimu,
a Yolimu bhaaliji bhanabhabho a Matiati,
a Matiati bhaaliji bhanabhabho a Lawi, 30 a Lawi bhaaliji bhanabhabho a Shimoni,
a Shimoni bhaaliji bhanabhabho
a Yuda bhaaliji bhanabhabho a Yoshepu,
bhanabhabho a Yonamu,
a Yonamu bhaaliji bhanabhabho a Liakimu,
31 a Liakimu bhaaliji bhanabhabho a Melea,
a Melea bhaaliji bhanabhabho a Mena,
a Mena bhaaliji bhanabhabho a Matata,
a Matata bhaaliji bhanabhabho a Nashani,
a Nashani bhaaliji bhanabhabho a Daudi, 32 a Daudi bhaaliji bhanabhabho a Yeshe,
a Yeshe bhanabhabho a Obhedi,
a Obhedi bhaaliji bhanabhabho a Boashi,
a Bhoashi bhaaliji bhanabhabho a Shalomoni
a Shelemani bhaaliji bhanabhabho a Nashoni,
33 a Nashoni bhaaliji bhanabhabho a Aminadabhu,
a Aminadabhu bhaaliji bhanabhabho a Alamu,
a Alamu, bhaaliji bhanabhabho, a Eshiloni,
a Eshiloni bhaaliji bhanabhabho a Peleshi,
a Paleshi bhaaliji bhanabhabho a Yuda, 34 a Yuda bhaaliji bhanabhabho a Yakobho,
a Yakobho bhaaliji bhanabhabho a Ishaka,
a Ishaka bhaaliji bhanabhabho a Bhulaimu,
a Bhulaimu bhaaliji bhanabhabho a Tela,
a Tela bhanabhabho a Naoli,
35 bhaaliji bhanabhabho a Shelungi,
a Shelungi bhaaliji bhanabhabho a Leu,
a Leu bhanabhabho a Pelegi,
a Pelegi bhaaliji bhanabhabho a Ebheli,
a Ebheli bhaaliji bhanabhabho a Shala,
36 a Shala bhaaliji bhanabhabho a Kenani,
a Kenani bhaaliji bhanabhabho a Alupakishadi,
a Lupakishadi bhaaliji bhanabhabho a Shemu,
a Shemu bhaaliji bhanabhabho a Nuu,
a Nuu pubhaaliji bhanabhabho a Lameki,
37 a Lameki pubhaaliji bhanabhabho a Metushela
a Metushela pubhaaliji bhanabhabho a Eneko,
a Eneko pubhaaliji bhanabhabho a Yaledi,
a Yaledi pubhaaliji bhanabhabho a Maalaleli,
a Maalaleli pubhaaliji bhanabhabho a Kenani,
38 a Kenani bhaaliji bhanabhabho a Enoshi,
a Enoshi bhaaliji bhanabhabho a Sheti,
a Sheti bhaaliji bhanabhabho a Adamu, a Adamu bhaaliji bha a Nnungu.