Ngani ja Mmbone Malinga Pujijandikwe na a
Matei
Shilongolelo
Ngani ja Mmbone malinga pujijandikwe na a Matei, ni shitabhu sha munkumbi gwa itabhu nsheshe ya Malagano ga Ambi, itaya maisha ga a Yeshu Kilishitu. Yowe puishemwa “Ngani ja Mmbone” Puijandikwe na a Matei na a Maliko na a Yowana na a Luka bhakaweje a Yeshu. Bhaashomanga bhakakumumanyanga shakani pujajandikwe Ngani ja Mmbone na a Matei, ikabhe pana shaka sha makumi shita (60) AD. Nkali mmbali jibhajandishile jikanabhe manyika. Ikabheje inaganishiywa kuti kubhajandishile pana ku Yelushalemu.
Bhaajandika a Matei, liengo lyabho pulyaliji bhakamula koli bhakanabhe shemwa na a Yeshu kubha bhaajiganywa bhabho. Guna pubhashemwaga a Lawi. A Matei pubhaliji bhamo munkumbi gwa mitume likumi limo na bhabhili bhala, bhaajandishilenje bhaashomanga Bhayaudi. Tunakugamanya genega, pabha bhashinkubhujila jandika mala makumi shita, majandiko ga Malagano ga Bhukala. Shibhatumbilile kulanguya ni kuti, a Yeshu ni a Kilishitu bhaatapula bhaagwilwe na a Nnungu. A Matei bhajandishe ga Ukulungwa gwa a Nnungu. Bhayaudi pubhakulupalilenje kuti a Kilishitu shibhajiyebha a Mpalme bha Bhayaudi. A Matei bhashinkulolesheya kwa kaje yene ng'aniyoyo, gubhatalashiye ga Upalume gwa ku Nnungu.
Pabha, shitabhu sha Ngani ja Mmbone shijandikwe na a Matei, shishikola majandiko gamagwinji ga Malagano ga Bhukala, kwa nneyo ni shammbone kubha kundandubho mwiitabhu ya Malagano ga Ambi. Pabha shinalundanya malagano gowe ganaabhili. Bhaashomanga bhashijangutilanga kuti, a Matei bhashiilinga kagula shiishite jandikwa itabhu nng'ano ya Shalia ibhajandishe a Musha. A Yeshu shibhaashite lunguya pa shitumbi pala (Matei 5-7) inalandanywa malinga mobha a Musha gubhapegwilwe Shalia na a Nnungu pa shitumbi pala (Ngumbui 19:3-23:33).
Ipali Mwenemo
1. A Matei bhanatandubha Ngani ja Mmbone kwa languya kubhelekwa kwa a Yeshu Kilishitu na tandubha kwa liengo lyabho (1-4).
2. A Matei bhanabheleketela ga liengo lya a Yeshu na majiganyo gabho (5-25).
3. Kumpelo a Matei bhanakungulushila ga mpelo gwa liengo lya a Yeshu na shiwo na yuka kwabho (26-28).
1
Ulongo gwa a Yeshu Kilishitu
(Luka 3:23-38)
Sheshino ni shitabhu sha nndondonga gwa mena gwa lubheleko lwa a Yeshu Kilishitu bha ulongo gwa a Daudi, bha ulongo gwa a Bhulaimu, puyaaliji nnei.
A Bhulaimu gubhankwete Ishaka, a Ishaka gubhankwete Yakobho, a Yakobho gubhankwete Yuda na ashaakulugwe na ashaapwakwe, a Yuda gubhankwete Peleshi naka Shela anyinabhabhonji pubhashemwaga a Tamali, a Peleshi gubhankwete Eshiloni, a Eshiloni gubhankwete Lami. A Lami gubhankwete Aminadabhu. A Aminadabhu gubhankwete Nashoni, a Nashoni gubhankwete Shalomoni. A Shalomoni gubhankwete Bhoashi, akwabhe Bhoashi pubhashemwaga a Laabhu, a Bhoashi gubhankwete Obhedi kwa akongobhabho a Luti, a Obhedi gubhankwete Yeshe, Nabhalabho a Yeshe gubhankwete Mpalume Daudi. A Daudi gubhankwete Shelemani ku bhakongwe bhaliji akongobhabho a Ulia bhukala.
A Shelemani gubhankwete Leobhoamu, a Leobhoamu gubhankwete Abhiya, a Abhiya gubhankwete Ashapu, A Ashapu gubhankwete Yoshepati, a Yoshepati gubhankwete Yolamu, a Yolamu gubhankwete Ushiya, a Ushiya gubhankwete Yoshamu, a Yoshamu gubhankwete Ashi, a Ashi gubhankwete Eshekia, 10 a Eshekia gubhankwete Manashe, a Manashe gubhankwete Amoni, a Amoni gubhankwete Yoshiya, 11 a Yoshiya gubhankwete Yekoniya na ashaapwakwe, mobha Bhayaudi gubhapelekwenje ku Bhabhuloni.
12 Bhayaudi bhakapelekwanjeje ku Bhabhuloni, a Yekoniya gubhankwete Sheatieli, a Sheatieli gubhankwete Shelubhabheli, 13 a Shelubhabheli gubhankwete Abhiudi, a Abhiudi gubhankwete Eliakimu, a Eliakimu gubhankwete Asholi, 14 A Asholi gubhankwete Shadoki, a Shadoki gubhankwete Akimu, a Akimu gubhankwete Eliudi, 15 a Eliudi gubhankwete Eliashali, a Eliashali gubhankwete Matani, a Matani gubhankwete Yakobho, 16 a Yakobho gubhaakwete a Yoshepu bhaaliji ambujebhabho a Malia, anyinabhabho a Yeshu bhaashemwa a Kilishitu.
17 Bhai puyaliji ibheleko likumi limo na nsheshe kutandubhila a Bhulaimu mpaka a Daudi na ibheleko likumi limo na nsheshe kutandubhila a Daudi mpaka pubhapelekwenje ku utumwa ku Bhabhuloni, na ibheleko likumi limo na nsheshe kutandubhila pubhapelekwenje ku utumwa ku Bhabhuloni mpaka pubhabhelekwe a Kilishitu.
Kubhelekwa kwa a Yeshu Kilishitu
(Luka 2:1-7)
18 Kubhelekwa kwa a Yeshu Kilishitu pukwaliji nnei, a Malia anyinabhabho a Yeshu, bhali muntemela na a Yoshepu, bhakanabhe gwabhala gubhaabhweni a Malia bhali na shitumbo kwa komboywa naka Mbumu jwa Ukonjelo. 19 Pabha a Yoshepu bhashinkubha bhanguja bhakapinjileje kutokomaya ntemela gwabho, kwa nneyo gubhapinjile kwaaleka kwa nng'iyo. 20 Bhali nkuganishiya genego, nnugono malaika jwa Bhakulungwa gwabhakoposhele nng'agamii alinkuti, “A Yoshepu bha ulongo gwa a Daudi, nnajogope kwaatola a Malia bhabhe akongobhenu, pabha Mbumu jwa Ukonjelo ni abhatendile bhabhe na shitumbo. 21 Shibhakole mwana jwannume, shimunsheme lina lyakwe Yeshu, pabha jwenejo apinga tapula bhandu bhakwe na yambi yabhonji.”
22 Genego gashinkukoposhela nkupinga limalile lilobhe libhalugwile Bhakulungwa kuka nkulondola jwabho, 23 “Nng'ishana shakole shitumbo, shankole mwana jwannume, shibhanshemanje lina lyakwe Manueli,” malombolelo gakwe, “A Nnungu pamo na uwe”.
24 Kwa nneyo, a Yoshepu bhakajumusheje gubhatendile malinga shibhalugulilwe naka malaika jula, gubhaatolile a Malia kubha akongobhabho. 25 Bhakaamanyiji akongobhabho a Malia mpaka bhakankoleje mwana jwannume. Na a Yoshepu gubhanshemile lina lyakwe, Yeshu.