Nng'ibhulo gwa a
Yowana
Shilongolelo
Shitabhu sha Nng'ibhulo gwa a Yowana, ni shitabhu sha kumpelo munkumbi gwa itabhu ya Malagano ga Ambi. Pushajandikwe ku mpelo gwa shaka sha 95 Bhakabhelekweje a Kilishitu na antume a Yowana (Nng'ibhulo, 1:1).
Bhenebho pebho ni bhajandishe shitabhu sha Ngani ja Mmbone, malinga pujijandikwe na a Yowana, na bhaluwa itatu ya a Yowana, bhaluwa ja ntai ja a Yowana, na bhaluwa ja bhili ja a Yowana, na bhaluwa ja tatu ja Yowana.
Imanyishe kuti a Yowana, “Bhashinkupingwa na a Yeshu” (Yowana, 13:23). Bhashinkujandika shitabhu sha Nng'ibhulo, bhali kushilambo shitimbililwe na mashi shishemwa Patimo, pabha bhashinkutabhwa kweneko kwa ligongo, lya lunguya Ngani ja Mmbone ja a Yeshu Kilishitu (Nng'ibhulo, 1:9).
Ibhatumbilile a Yowana kujandika nshitabhu sha Nng'ibhulo, ni kupinga kwaataganga ntima bhaashomanga bhaakulupalilanje a Yeshu Kilishitu, pabha mobha ga bhuja a Yeshu gabhandishile (1:3, 22:7). A Yowana bhashinkwaajandishilanga bhakilishitu bhowe na makanisha shabha gatumbililwe (2-3).
Majandiko ga a Yowana pugaliji mbuti ga londola (Nng'ibhulo, 1:3) na bhashinkulanguya kwa landanya indu ibhaibhweni. Shene shitabhushi shishilandana na majandiko gana ga shitabhu sha Malagano ga Bhukala, nshitabhu sha a Shakaliya 6:1-8. Mapenga shabha na miuli shabha ishilandana na mambukute shabha, gubhaakomilwenje Bhamishili na a Nnungu (Kujabhula, 7-9).
Shitabhu sha Nng'ibhulo, shinakungulushila ga mpelo, a Yeshu pushibhajiyebha bhaatapula, na bhowe bhakwaakulupalilanga bhenebho, shibhalamanje pitipiti. Numbe shene shitabhushi, shinakunneya mundu na kumpa ngulupai kuti, a Yeshu bhali tome na ika.
Ipali Mwenemo
1. A Yowana bhanatandubha kwa kwiitalashiya bhayene, na shibhaashite ibhulilwa genego (1:1, 20).
2. Bhanaalunguya ntenga gwa a Yeshu ku makanisha shabha (1:1-3:22).
3. Kabhili bhanakungulushila ga miuli shabha (4:1-8:5) na ga mapenga shabha (8:6-11:19).
4. Gakapiteje genego, a Yowana bhanaabheleketela gaka mwana jwa nnume, alikomana na liimu likwete mitwe shabha (12:1-14:20).
5. Kabhili bhanabheleketa ga mikungu ja nnjimwa (15:1-16:18).
6. Bhanabheleketa ga a Nnungu kwaakombolanga ashamagongo ajabho kunnungu (17:1-20:15).
7. Kungai a Yowana bhanabheleketela ga kunnungu kwa ambi na ga shilambolyo sha ambi, ipinga koposhela kumpelo (21:1-22:21).
1
Gweguno ni nng'ibhulo gwa a Yeshu Kilishitu gubhapegwilwe na a Nnungu, nkupinga bhaalanguyanje bhatumishi bhabho indu ipinga koposhela shangupe. Bhashinkulangula yene indui kwa kuntuma malaika jwabho kwa a Yowana bhatumishi bhabho, bhenebho bhakong'ondele ga kila shindu shibhashibhwene, ga lilobhe lya a Nnungu na ukong'ondelo gwa a Yeshu Kilishitu. Apegwe mboka jwene akwaashomelanga nnikanisha malobhe ga gweguno ukulondola guno, nneila peila bhapegwanje mboka bhene bhaapilikananga na kugabhika muntima gajandikwe mwemuno gano, pabha malanga gabhandishile.
Shalamu ku Makanisha Shabha
Nne a Yowana ngunakugajandishila makanisha shabha gali kunkoa gwa Ashia. Ngunakumpinjilanga nema na ulele kukopoka kwa a Nnungu bhapali, bhaapali na bhaapinga kwiya kukoposhela kwa ashi Mbumu shabha bhalinginji mmujo ja shitengu sha upalume, na kwa a Yeshu Kilishitu bhaakong'ondela bhaakulupalika, bhali bha lyelo ku bhawilenje, na bhakulungwa bha bhapalume bha pa shilambolyo.
Bhenebho bhanakutupinga na bhashikututakaya yambi yetu kwa minyai jabho, ni gubhatutendile uwe kubha upalume gwa bhaabhishila nkupinga twaatendele liengo a Nnungu, bhali aina bhabho. Ukonjelo na mashili ibhe na bhenebho piti piti, amina. Nnole bhenebho bhanakwiya na maunde na kila mundu shaabhabhone nkali bhene bhaaomilenje lipanga bhala, na ilambo yowe ya pashilambolyo shiigutanjile kwa ligongo lyabho. Elo nneyo ni shiipinga kubha.
Bhakulungwa a Nnungu Bhakwete Mashili bhakuti, “Nne ni jwa ntai na jwa mpelo, mbali, naapali na mbinga kwiya.”
Ibhaibhwene a Yowana.
Nne a Yowana nankukulupalila nnjenunji, nili mmboteko pamo na mmanganyanji muupalme gwa a Nnungu na nkupunda kwiipililila, nashinkubhikwa jikape ku shilambo shitimbililwe na mashi shiishemwa Patimo kwa ligongo lya lunguya lilobhe lya a Nnugnu na kong'ondela ga a Yeshu. 10 Bhai, lyubha limo lya Bhakulungwa, nili ng'umbelwe naka Mbumu, gumbilikene lilobhe likulungwa mbuti lya lipenga kunyuma jangu 11 lilinkuti, “Nnjandishe nshitabhu gowe gunkugabhonaga, npeleshe ku makanisha shabha, yani ku Epesho, na ku Shimilina, na ku Peligamo, na ku Tiatila, na ku Shalidi, na ku Piladelipia, na ku Laodikia.”
12 Penepo nigundendebhwishe nole, ni gani abheleketaga na nne. Ngatendebhusheje niguniibhwene itengu shabha ya kandili ya shaabhu. 13 Pakati pakati yene itengu ya kandili ila, nigunaabhwene bhandu bhamo malinga Mwana jwa Mundu, awete likoti lya lileu na nshipi gwa shaabhu pa ntima. 14 Ntwe gwakwe na umbo yakwe puyaaliji yanawe malinga mabhetya ga ngondolo, eu malinga ndambwe, na meyo gakwe pugaaliji malinga lilamba lya moto. 15 Makotwa gakwe pugaaliji malinga shitale shiukengwe kaje, eu mbuti shijoshilwe pa moto gwa shipala, na lilobhe lyakwe pulyaaliji malinga mabhimbili ga mashi gamagwinji. 16 Munkono gwakwe gwa nnilo ashinkukamulila ndondwa shabha, na nkangw'a jakwe ushinkukopoka upanga gwa tema akuno na kukuno. Lubhombo lwakwe luliimelemeta kwa kaje, mbuti lyubha lya nakalanga.
17 Ngaabhoneje ngugwaga pa makongono gabho mbuti mundu awile. Penepo nigubhamishile nkono gwabho gwa nnilo bhalinkuti, “Nnajogope, Nne ni na jwa ntai na jwa mpelo. 18 Nne ni jwene akwete gumi, na awile na nnole nnaino, na jwa nkoto piti piti, na ni ngwete mashili ga kundamo ja bhawilenje.
19 “Bhai nnaino nnjandishe indu imuibhwene, ipali na yene ipinga koposhela kungai. 20 Ga shinjubhi sha yene ndondwa shabha imuibhwene munkono gwangu gwa nnilo ila, na itengu shabha ya kandili ya shaabhu ni nnei, ndondwa shabha ila ni ashimalaika bha Makanisha shabha, na itengu shabha ila, ni Makanisha shabha.”