Bhaluwa ja a Pauli kwa a
Tito
Shilongolelo
A Tito pubhaaliji nngabha Bhayaudi, gubhautendebhushile Ukilishitu nngulupai nibha bhakamula maengo ajabho a Pauli na bhakwaajangutila a Pauli nniengo lyabho lya kumbuya makanisha. Bhaluwa ja a Pauli kwa a Titoji, jishitumbililwa kuka nshanda nkujangutila jwabho ku Kilete, aleshilwe penepo akagulile na jimilila maengo ga likanisha. Bhai jene bhaluwaji jinatalashiya ga indu itatu ikulungwa.
Shantai, a Tito bhanakumbushiywa ga ashikalongolele bha makanisha shibhapinjikwanga kubha, nkutolelela na itendi ya nyata ya bhandunji bhabhagwinji bha ku Kilete.
Shabhili, a Tito bhanalajilwa kwaajiganyanga bhandunji nnikanisha mmakundi gabhonji. Bhanangulungwa bhanabhalume pabhonji, na bhanangulungwa bhanabhakongwe pabhonji, pabha bhanganyabho shibhabhanganje bhaajiganya bha bhali, na bhashanda na bhatumwa.
Kungai a Tito bhanakumbushiywa kutenda ukoto nkulongoya Bhakilishitu na kajekaje, kubhe ulele na pingana, na kwiiepuya na nnjimwa, na mitau na kugabhanyika nnikanisha.
Ipali Mwenemo
1. Shilongolelo 1:1-4.
2. Ashikalongolele bha likanisha 1:5-16.
3. Maengo ga makundi nnikanisha 2:1-15.
4. Kukomelesheya na kuleya, 3:1-11.
5. Mpelo 3:12-15.
1
Nne Pauli, ntumwa jwa a Nnungu na ntume jwa a Yeshu Kilishitu, njitumwa kwa ligongo lya bhanndunji bhaagwilwenje na a Nnungu, kwaalongoyanga ku ngulupai na kweli na namuna ja mmbone ja tama malinga shibhaapinga a Nnungu. Na kwa nneyo, ngulupai yabhonji yaapeleshelanje nnolelo gwa gumi gwa pitipiti gubhalajile a Nnungu, kuumila bhukala shilambolyo shikanabhe panganywa, na bhenebho bhakabheleketa ya unami. Gubhagatendile malobhe gabho gamanyishe kwa malanga gubhapanjile, kwa ntenga gubhangamwiye, niinajila nunguye kwa mashili gabho bhayene a Nnungu bhaatapula bhetu.
Jene bhaluwa jino, ngunakukujandishila ugwe Tito mwanangu jwa kweli nngulupai jikutulundanya pamo. Nema na ulele kukopoka kwa Atati a Nnungu na kwa a Yeshu Kilishitu Bhaatapula bhetu, ibhe na ugwe.
Liengo lya a Tito ku Kilete
Nashinkukuleka ku Kilete shilambo shitimbililwe na mashi, nkupinga umalishiye maengo galepeshe, na kwaabhikanga bhanangulungwa mmakanisha, kila shilambo malinga shinakulajile. Nkulungwa jwa likanisha anabhe mundu jwa gambwa. Alombe jwankongwe jumo, anabhe mundu jwa matala, na ashibhana bhabho bhabhanganje Bhakilishitu ukoto, wala bhanakolanje sha gambwa kwa itendi ya shonanga na ungakunda. Pabha nkulungwa jwa likanisha anapinjikwa abhe mundu jwangali sha gambwa, pabha jwenejo ni mundu ajimilila liengo lya a Nnungu, anabhe mundu jwa mbwinya, eu jwa nngomo, eu jwa kolelwa, na wala anabhe jwa mipwai, na anabhe mundu jwangajogopa tokomala ga mmbiya, ikabhe abhe mundu jwa poshela bhajeninji na bhapita mpanda, na apinga ya uguja, na abhe mundu jwa lunda na jwa pinga ya aki, na abhe mundu jwa ukonjelo na kwiiluma. Anapinjikwa abhe mundu jwa kamulila ukoto lilobhe lya ngulupai malinga shajigenywe, nkupinga akombole kwaataganga ntima bhandu kwa majiganyo ga kweli, na abhapeyanje bhandu bhaataukanga.
10 Pabha bhapalinji bhandunji bhabhagwinji bhakaakananga, bhakwetenje malobhe gangali mana, bhanaminji, kajekaje bhaatolelelanga ga jaluka kubha shiumilo sha ukilishitu. 11 Inaapinjikwa kwaapeyanga bhene bhanganyabho bhanakolanje sha bheleketa, pabha bhanakwaapuganyanga bhandunji bha likaja lyowe, bhalijiganyanga indu ikapinjikwa, nkupinga bhaipatilanje mmbiya kwa tekeya bhandu. 12 Na mundu jumo akwiitemba nkulondola ashibheleketa kuti, “Bhandunji bha ku Kilete bhanami mobha gowe, bhannyama bha jogoya, na bhandunji bha kongolela kulya, na bhandunji bha ukata.” 13 Gene malobhego ga kweli. Kwa nneyo mwaakalipilanje kwa kaje, nkupinga bhaishimilikanje nngulupai ya kweli. 14 Bhanapilikanishiyanje ndango ya unami ya Bhayaudi, wala malajilo ga bhandunji bhaakananga indu ya kweli. 15 Kila shindu shinakonja kwa mundu akonjile, ikabheje shakwa sha konja kubhandu bhanyatilenje mitima, na bhanyatilenje lumanyio na ng'aniyo yabhonji ya muntima. 16 Bhandunji bhakuitendanga kuti bhanakwaamanyanga a Nnungu, ikabheje kwa itendi yabhonji bhanakwaakananga, bhandunji bhaatendanga ya nnjimwa, bhaatendebhukenje a Nnungu, na wala bhakapwaanga kwa itendi yoyowe ili ya mmbone.