To̱ꞌon yóꞌo kía̱n mií no̱ó ni̱ taa San Pablo ni̱ saꞌa̱n no̱ó na̱ ñoo Corinto
1
Káꞌa̱n Pablo ndisáꞌán
Yuꞌu̱ kúú Pablo, na̱ ni̱ na̱kana Ndios kakuu iin apóstol Jesucristo, dá kaneꞌi to̱ꞌon na, táto̱ꞌon ki̱ꞌo kóni̱ mií Ndios. Ta yuꞌu̱ xíꞌín ñani yo̱ Sóstenes káꞌa̱n ndu̱ ndisáꞌán xíꞌín ndoꞌó, na̱ kúú ña̱yuu Ndios ndéi ñoo Corinto, ndoꞌó na̱ ni̱ ndu̱vii Ndios sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kee Cristo Jesús, ta ni̱ kana na ndo̱ꞌó ña̱ kakuu ndó ña̱yuu mií ná, ta dión taꞌani ni̱ kee na xíꞌín ña̱yuu ndéi ndidaá kúú xíán, na̱ nákoni ña̱ satoꞌo na̱ kúú Jesucristo, na̱ kúú satoꞌo na̱ xíꞌín satoꞌo yo̱. Ta mií tatá yo̱ Ndios xíꞌín satoꞌo yo̱ Jesucristo ná kee ña̱ mani̱ xíꞌín ndó, ta naki̱ꞌo na ña̱ koo va̱ꞌa ini ndo̱.
Náki̱ꞌo Pablo ndivéꞌe sa̱ꞌá ña̱ ni̱ xi̱ꞌo oon Ndios no̱ó ña̱yuu ñoó, dá ná kati̱ꞌa na kechóon na noo̱ ná
Ta daá kuití vá náki̱ꞌo yuꞌu̱ ndivéꞌe noo̱ tatá yo̱ Ndios saꞌa̱ ndo̱ꞌó, saꞌa̱ ndidaá kúú ña̱ mani̱ ña̱ kía̱n ni̱ xi̱ꞌo oon na noo̱ ndo̱ saꞌa̱ Cristo Jesús. Dá chi̱ ni̱ kekuíká Ndios ndo̱ꞌó noo̱ ndidaá ña̱ꞌa sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kee Jesús, chi̱ ni̱ kekuíká ná ndo̱ꞌó xíꞌín to̱ꞌon káꞌa̱n ndo̱, xíꞌín ña̱ koo ndichí cháá ka̱ ndo̱ xíꞌín to̱ꞌon na. Ta ño̱ó kía̱n náꞌa̱ ña̱ miía̱n ndaa̱ ndíta ndaa̱ ndo̱ xíꞌín to̱ꞌon va̱ꞌa ni̱ seídóꞌo ndó saꞌa̱ Cristo. Sa̱ꞌá ño̱ó ni iin tóꞌón ña̱ꞌa o̱ kámani̱ noo̱ ndo̱, dá kati̱ꞌa ndó kee ndó choon Ndios xía̱n nani ndáti ndó kasandaá kuu̱ naꞌa̱ noo̱ satoꞌo yo̱ Jesucristo. Ta mií tatá Ndios kúú na̱ chindeé ndoꞌó, dá kandita toon ndó xíꞌín ná nda̱ noo̱ ndíꞌi, dá kía̱n ni iin tóꞌón taꞌon kua̱chi o̱ kóo sata̱ ndo̱ tá ná kasandaá kuu̱ nandió ko̱o tuku Jesucristo, na̱ kúú satoꞌo yo̱, kasaa̱ na̱. Iin na ndaa̱ kúú Ndios, ta mií ná kúú na̱ ni̱ na̱kana ndoꞌó ña̱ kandita ndó xíꞌín de̱ꞌe na Jesucristo, na̱ kúú satoꞌo yo̱.
Ko̱ váꞌa ña̱ táꞌa̱nda̱ táꞌan na̱ kúú kuendá Jesús
10 Seí ndaꞌávíi̱ noo̱ ndo̱ꞌó, ñani miíi̱, xíꞌín kuu̱ satoꞌo yo̱ Jesucristo ña̱ iin tóꞌón ná kakuu ña̱ nákani ini ndo̱, ta ná dáꞌa ni kaꞌanda táꞌan ndó. Ñóchí kandei ndó, iin tóꞌón ná kakuu ña̱xintóni̱ ndo̱, ta iin tóꞌón ná kakuu ña̱ nákani ini ndo̱. 11 Chi̱ ni̱ ka̱tóni̱ inii̱, ñanii̱, ni̱ kee na̱ veꞌe Cloé, ña̱ naá táꞌan ndó no̱ó ña̱ kándísa ndó. 12 Dión káꞌi̱n xíꞌín ndó, dá chi̱ dao ndó kaá ña̱ kúú ndó kuendá Pablo, ta dao ka̱ ndo̱ kaá ña̱ kúú ndó kuendá Apolos, ta dao ka̱ ndo̱ kaá ña̱ kúú ndó kuendá Cefas, ta dao ka̱ ndo̱ kaá ña̱ kúú ndó kuendá Cristo. 13 ¿Á kuaꞌa̱ vá ni̱ taꞌa̱nda̱ Cristo, xiní ndo̱? ¿Á ni̱ sa̱rkaa Pablo ndi̱ka cruz, xiní ndo̱? O, ¿á xíꞌín kuu̱ yuꞌu̱ ni̱ sodo̱ ndúta̱ ndo̱ꞌó, káꞌán ndó? 14 Náki̱ꞌoi ndivéꞌe noo̱ Ndios chi̱ ni iin tóꞌón ndó ko̱ ní dákodo̱ ndúta̱ yuꞌu̱, sa̱va̱ꞌa Crispo xíꞌín Gayo va kúú ra̱ ni̱ da̱kódo̱ ndúta̱ yuꞌu̱. 15 Sa̱ꞌá ño̱ó ni iin ña̱yuu o̱ kúu kaa ña̱ ni̱ sodo̱ ndúta̱ ná xíꞌín kuu̱ yúꞌu̱. 16 Ta ni̱ da̱kódo̱ ndúta̱ taꞌanii na̱ veꞌe Estéfanas, tído ko̱ ndúsaa̱ inii̱ á ió dao ka̱ na̱ ni̱ da̱kódo̱ ndúta̱í. 17 Dá chi̱ ko̱ ní saꞌándá Cristo choon noo̱í ña̱ dákodo̱ ndúta̱í ndo̱ꞌó, diꞌa ni̱ xi̱ꞌo na choon noo̱í ña̱ dánaꞌi̱ to̱ꞌon va̱ꞌa na. Ta ko̱ ndúkú taꞌon yuꞌu̱ to̱ꞌon ndi̱chí dáxino̱ inii̱ ndo̱ꞌó, chi̱ ko̱ kóni̱i̱ kenóoi ña̱ ni̱ kee Cristo tá ni̱ xiꞌi̱ na̱ saꞌa̱ yo̱ ndi̱ka cruz.
Jesucristo kúú ndée̱ mií Ndios xíꞌín ña̱ ndi̱chí mií ná
18 Dá chi̱ to̱ꞌon va̱ꞌa ña̱ káꞌa̱n sa̱ꞌá ña̱ ni̱ xiꞌi̱ Cristo ndi̱ka cruz kíán di̱ki no̱ó na̱ kuaꞌa̱n naá. Tído noo̱ yóó, na̱ ni̱ꞌí ña̱ ka̱ki, to̱ꞌon yóꞌo kúú ndée̱ mií Ndios ña̱ dáka̱ki ñaá. 19 Dá chi̱ diꞌa káꞌa̱n tuti ii̱ Ndios:
Dánaá vai ña̱ ndi̱chí ta̱a,
ta kañóꞌí ña̱xintóni̱ ña̱yuu kándaa̱ ini.
20 Sa̱ꞌá ño̱ó, ¿ndi ndóꞌo na̱ kómí ña̱ ndi̱chí viti, tá dáá? Ta, ¿ndi ndóꞌo na̱ dákuáꞌa ña̱ ndi̱chí? Ta, ¿ndi ndóꞌo na̱ káꞌa̱n to̱ꞌon ndi̱chí ió ñayuú yóꞌo? ¿Á ko̱ náꞌá taꞌon ndó ña̱ ni̱ kenóo Ndios ña̱ ndi̱chí ió ñayuú yóꞌo? 21 Ta xíꞌín ña̱ ndi̱chí kómí Ndios ni̱ chi̱kaa̱ ini na̱ ña̱ o̱ kásandaá ña̱yuu kanaꞌá ná mií Ndios xíꞌín ña̱ ndi̱chí ñayuú yóꞌo. Diꞌa ni̱ na̱taꞌan ini mií Ndios dáka̱ki na ña̱yuu kándísa to̱ꞌon dánaꞌa̱ ndu̱, va̱ꞌará to̱ꞌon di̱kí va kíán noo̱ dao ka̱ ña̱yuu.
22 Ta na̱ Israel kúú na̱ xíka̱ iin ña̱ ndato, dá kandía na, ta na̱ griego kúú na̱ ndúkú to̱ꞌon ndi̱chí, dá kandía na. 23 Tído nduꞌu̱ kúú na̱ dánaꞌa̱ saꞌa̱ Cristo, na̱ ni̱ xiꞌi̱ ndi̱ka cruz. Ta to̱ꞌon yóꞌo kía̱n dárꞌuꞌu̱ na̱ Israel, ta kíán to̱ꞌon di̱ki no̱ó na̱ griego. 24 Tído no̱ó ña̱yuu ni̱ na̱kana mií Ndios, á mií ná kúú ná na̱ Israel, o á mií ná kúú ná na̱ griego, Jesucristo kúú ndée̱ mií Ndios xíꞌín ña̱ ndi̱chí mií ná. 25 Dá chi̱ to̱ꞌon Ndios, ña̱ chínaní ña̱yuu kúú to̱ꞌon di̱ki, ña̱ ndi̱chí cháá ka̱ kíán o̱ du̱ú ña̱ ndi̱chí kómí na̱ ndéi ñayuú yóꞌo. Ta ña̱ꞌa Ndios, ña̱ káꞌán ña̱yuu kúú ña̱ vitá cháá ka̱, diꞌa ña̱ꞌa ndakí cháá ka̱ kíán o̱ du̱ú ña̱ ndakí no̱ó ña̱yuu.
26 Sa̱ꞌá ño̱ó, kande̱ꞌé ndó, ñani, chi̱ tá ni̱ na̱kana Ndios ndo̱ꞌó xoo mií ná, cháá vá ndó ni̱ sa̱ kuu ña̱yuu ndi̱chí no̱ó ña̱yuu ndéi ñayuú yóꞌo, ta cháá taꞌani ndó ni̱ sa̱ kuu ña̱yuu néꞌe choon, ta cháá taꞌani ndó ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe na̱ kui̱ká ndáya̱ꞌi.
27 Chi̱ ni̱ ka̱xi Ndios ña̱yuu xi̱xi no̱ó ña̱yuu ndéi ñayuú yóꞌo, dá kenóo na ña̱yuu kaá ndichí. Ta ni̱ ka̱xi taꞌani na ña̱yuu ko̱ nda̱kí no̱ó ña̱yuu ndéi ñayuú yóꞌo, dá kenóo na ña̱yuu kaá ndakí. 28 Ta ni̱ ka̱xi taꞌani na ña̱yuu nóo xíꞌín ña̱yuu ko̱ ndáya̱ꞌi no̱ó ña̱yuu ndéi ñayuú yóꞌo, xíꞌín na̱ ko̱ó ña̱ꞌa kúú, dá dátu̱ú ná ña̱ ndáya̱ꞌi ñayuú yóꞌo. 29 Ki̱ꞌo dión ni̱ kee Ndios, dá kía̱n ni iin tóꞌón ña̱yuu ná o̱ kúu chindaya̱ꞌi mií noo̱ ná.
30 Ta mií Ndios kúú na̱ ni̱ xi̱ꞌo ña̱ ni̱ nduu yó ña̱yuu Cristo Jesús, ta sa̱ꞌá Cristo ni̱ xi̱ꞌo na ña̱ ndi̱chí noo̱ yo̱, xíꞌín ña̱ kando̱o vii yo̱ noo̱ ná, xíꞌín ña̱ koo vii yo̱, xíꞌín ña̱ ka̱ki yó ti̱xi ndáꞌa̱ kua̱chi yo̱. 31 Ki̱ꞌo dión ni̱ kee Ndios, dá chi̱ ki̱ꞌo diꞌa va káꞌa̱n tuti ii̱ ná: “Táꞌa̱n na̱ káꞌán kuryíí, kánian kuryíí ná sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kee satoꞌo yo̱ Ndios saꞌa̱ ná.”