16
Káꞌa̱n Pablo sa̱ꞌá di̱ꞌón dátaká ña̱yuu ñoó, dá chindeé ná na̱ kúndaꞌí
Ta viti koꞌi̱n kaꞌi̱n xíꞌín ndó sa̱ꞌá di̱ꞌón dátaká ndo̱, dá chindeé ndó na̱ kúú ña̱yuu Ndios ndéi ñoo Jerusalén. Koo ini ndo̱ kee ndó táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ saꞌandai̱ choon no̱ó na̱ kúú kuendá Jesús ndéi chí kuendá Galacia diꞌa. Ta iin iin kuu̱ kasáꞌá saꞌa̱ semana, kánian taó xóo iin rá iin ndó no̱ó ya̱ꞌi táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ niꞌi̱ ndo̱ no̱ó ni̱ ke̱chóon ndó, ta taxi va̱ꞌa ndóa̱n. Dá kía̱n tá ná saa̱i̱ noo̱ ndéi ndó xaa̱n, ná dáꞌa ni nditútí ndóa̱n mií hora daá. Dá tá ná saa̱i̱ noo̱ ndéi ndó, dá ki̱ꞌoi iin tuti no̱ó ta̱a ni̱ ndukú mií ndó, dá tandaꞌí ra̱ koꞌo̱n ra̱ xíꞌín di̱ꞌón ni̱ ndi̱tútí ndó chindeé ndó na̱ kúndaꞌí ndéi ñoo Jerusalén. Tído tá kánian koꞌo̱n yuꞌu̱, dá kía̱n kaneꞌe táꞌan dáó rá koꞌo̱n ra̱ xíꞌíín.
Kóni̱ Pablo koꞌo̱n na̱ korniꞌini na ñoo Corinto cháá tiempo
Saa̱i̱ noo̱ ndéi ndó tá ni̱ ndiꞌi ni̱ ya̱ꞌi chí kuendá Macedonia, chi̱ Macedonia ñoó kánian ya̱ꞌi. Ndá ndi kuu koo tóoi xíꞌín ndó, o ndá ndi kuu kando̱oi kooi xíꞌín ndó tein ndidaá yoo̱ vi̱xi, dá kuu chindeé ndó yuꞌu̱ ná koꞌi̱n noo̱ kánian koꞌi̱n. Ko̱ kóni̱i̱ ña̱ kía̱n chikaꞌanda oon ni noo̱ ndéi ndó, chi̱ kóni̱i̱ kooi cháá tiempo xíꞌín ndó tá ki̱ꞌo dión kóni̱ na̱ kúú satoꞌo yo̱. Tído koo tóo vai ñoo Éfeso yóꞌo nda̱ ná kasandaá kuu̱ víko̱ Pentecostés, dá chi̱ ndato nda̱ꞌo nónó no̱ói̱ kechóoin noo̱ Ndios, ta ió iin ta̱ndeé iní káꞌano ña̱ kuaꞌa̱ cháá ka̱ ña̱yuu kandísa to̱ꞌon Jesús, va̱ꞌará kua̱ꞌá nda̱ꞌo na xiní uꞌu̱ ñaá.
10 Tá ni̱ saa̱ Timoteo noo̱ ndéi ndó xaa̱n, koo ini ndo̱ keva̱ꞌa ndó xíꞌín xí, dá ná kadii̱ ini xi̱ koo xi xíꞌín ndó, dá chi̱ kéchóon xi no̱ó na̱ kúú satoꞌo yo̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo kéchóon mií yuꞌu̱. 11 Ta ni iin ndó o̱ sa̱ kúꞌichi̱ ini koni ndo̱ xí. Diꞌa koo ini ndo̱ chindeé ndó xi̱, dá ná koo va̱ꞌa ini xi̱ nandió ko̱o va̱ꞌa xi kii xi noo̱ iói̱, dá chi̱ ió yuꞌu̱ ndátii ndisaa̱ xi̱ xíꞌín dao ka̱ ñani yo̱.
12 Ta kóni̱i̱ ña̱ kandaa̱ ini ndo̱ saꞌa̱ ñani yo̱ Apolos. Ni̱ seí ndaꞌávíi̱ noo̱ ná ña̱ saa̱ na̱ xíꞌín dao ka̱ ñani yo̱ kande̱ꞌé ná ndo̱ꞌó. Tído ko̱ ní xíin taꞌon na saa̱ na̱ viti. Tído tá ni̱ nono̱ ná iin ka̱ taꞌándá, dá saa̱ na̱ koo tóo na xíꞌín ndó.
Xíꞌín ndisáꞌán yóꞌo dándíꞌi Pablo ña̱ káꞌa̱n na̱
13 Ta kañoꞌo ini ndo̱, ta kandita toon ndó xíꞌín ña̱ ndaa̱ kándísa yó, ta choꞌon ta̱a ini ndo̱, ta ndakí koo ndó. 14 Ta noo̱ ndidaá ña̱ kée ndó, kee ndóa̱n xíꞌín ña̱ kúꞌu̱ ini ndo̱ saꞌa̱ dao ka̱ ña̱yuu.
15 Ñani, sa̱ náꞌá vá ndó ña̱ na̱ veꞌe Estéfanas ni̱ sa̱ kuu na̱ mií no̱ó ni̱ ka̱ndísa to̱ꞌon va̱ꞌa saꞌa̱ Jesús no̱ó ña̱yuu ndéi chí kuendá Acaya xaa̱n. Ta náꞌá taꞌani ndó ña̱ ni̱ na̱ki̱ꞌo na mií ná ña̱ chindeé ná ndidaá kúú na̱ kúú ña̱yuu Ndios. 16 Ta seí ndaꞌávíi̱ noo̱ ndo̱ ña̱ kueídóꞌo ndó ndidaá ka̱ ni ña̱yuu kée táto̱ꞌon kée na̱ yóꞌo, xíꞌín ndidaá ka̱ na̱ chíndeé dao ka̱ ña̱yuu, na̱ kéchóon noo̱ choon yóꞌo.
17 Ta kádii̱ nda̱ꞌo inii̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ ka̱sáa̱ Estéfanas, xíꞌín Fortunato, xíꞌín Acaico, ta ni̱ ndu̱ndeé iníi̱, va̱ꞌará ko̱ó mií ndó ndéi xíꞌíín, 18 chi̱ ni̱ xi̱ꞌo na ta̱ndeé iní noo̱í táto̱ꞌon ki̱ꞌo kée taꞌani na xíꞌín míí ndó. Ta koo ini ndo̱ nakoni ndo̱ ña̱yuu kée táto̱ꞌon ki̱ꞌo kée na̱ yóꞌo.
19 Ndidaá na̱ kúú kuendá Jesús ndéi chí kuendá Asia káꞌa̱n na̱ ndisáꞌán xíꞌín ndó. Ta ñani yo̱ Aquila, xíꞌín ki̱ꞌo yó Priscila, xíꞌín ndidaá na̱ kúú kuendá Jesús nátaka dákuáꞌa veꞌe na káꞌa̱n na̱ ndisáꞌán xíꞌín ndó sa̱ꞌá ña̱ kúú ndó kuendá satoꞌo yo̱ Jesús. 20 Ta ndidaá na̱ kúú ñani yo̱ ndéi yóꞌo káꞌa̱n na̱ ndisáꞌán xíꞌín ndó. Ta viti chitó táꞌan ndó noo̱ ndo̱, ta ña̱ yóꞌo ná kakuu iin ña̱ñóꞌó kaꞌa̱n táꞌan ndó ndisáꞌán sa̱ꞌá ña̱ kúú ndó kuendá Jesús.
21 Ta yuꞌu̱ kúú Pablo, ta táai ndisáꞌán yóꞌo ko̱saa̱ noo̱ ndo̱ xíꞌín ndáꞌa̱ mííí. 22 Ta tá ió iin káa ndó ko̱ kóni̱ Jesucristo, na̱ kúú satoꞌo yo̱, dá kía̱n chiꞌan ná katai̱ ndo̱ kee Ndios. Satoꞌo yo̱ Jesús, nakíi̱ kíi̱ ní.
23 Ta ná koo ña̱ mani̱ xíꞌo satoꞌo yo̱ Jesucristo xíꞌín iin rá iin ndó. 24 Kúꞌu̱ ndava̱ꞌo inii̱ saꞌa̱ ndidaá ní ndó sa̱ꞌá ña̱ kúú yó kuendá Cristo Jesús. Dión ná koo.