To̱ꞌon yóꞌo kía̱n mií no̱ó ni̱ taa San Pablo ni̱ saꞌa̱n no̱ó na̱ ñoo Tesalónica
1
Káꞌa̱n Pablo ndisáꞌán
Yuꞌu̱ kúú Pablo, ta yuꞌu̱ xíꞌín Silvano xíꞌín Timoteo káꞌa̱n ndu̱ ndisáꞌán xíꞌín ndoꞌó, na̱ kúú kuendá Jesús ndéi ñoo káꞌano Tesalónica xaa̱n, ndoꞌó na̱ ndíta xíꞌín tatá yo̱ Ndios, xíꞌín de̱ꞌe na Jesucristo, na̱ kúú satoꞌo yo̱.
Ta mií tatá yo̱ Ndios xíꞌín satoꞌo yo̱ Jesucristo ná kee ña̱ mani̱ xíꞌín ndó, ta naki̱ꞌo ná ña̱ koo va̱ꞌa ini ndo̱.
Náꞌa̱ na̱ ñoo Tesalónica ña̱ ndíta ndaa̱ na̱ xíꞌín Ndios
Daá kuití vá náki̱ꞌo nduꞌu̱ ndivéꞌe noo̱ Ndios saꞌa̱ ndidaá ndoꞌó, ta daá kuití vá ndíko̱ꞌon ini ndu̱ ndo̱ꞌó no̱ó káꞌa̱n ndu̱ xíꞌín ná, ta daá kuití ñóꞌo ini ndu̱ noo̱ káꞌa̱n ndu̱ xíꞌín Ndios, na̱ kúú tatá yo̱, sa̱ꞌá ña̱ va̱ꞌa kée ndó sa̱ꞌá ña̱ kándéé iní ndo̱ ná, xíꞌín saꞌa̱ choon kée ndó sa̱ꞌá ña̱ kúꞌu̱ ini ndo̱ saꞌa̱ dao ka̱ na̱, xíꞌín sa̱ꞌá ña̱ ndíta ndaa̱ ndo̱ xíꞌín ta̱ndeé iní kómí ndó saꞌa̱ Jesucristo, na̱ kúú satoꞌo yo̱.
Náꞌá nduꞌu̱, ñani, ndoꞌó na̱ kúꞌu̱ ini Ndios saꞌa̱, ña̱ mií ná ni̱ ka̱xi ñaá kakuu ndó ña̱yuu na̱. Sa̱ꞌá ño̱ó tá ni̱ da̱náꞌa̱ ndu̱ to̱ꞌon va̱ꞌa saꞌa̱ Jesús noo̱ ndo̱, o̱ du̱ú xíꞌín to̱ꞌon oon ni ni̱ da̱náꞌa̱ ndu̱, dá chi̱ ni̱ ke̱chóon ndu ndée̱ Ndios, ta mií Espíritu ii̱ Ndios kúú na̱ ni̱ xi̱ꞌo ña̱ ni̱ ka̱ndaa̱ táꞌí ini ndo̱ ña̱ kíán to̱ꞌon ndaa̱. Ta náꞌá va̱ꞌa mií ndó ña̱ va̱ꞌa va ni̱ sa̱ kee nduꞌu̱ tá ni̱ sa̱ ndei ndu xíꞌín ndó sa̱ꞌá ña̱ kúꞌu̱ iní ndu̱ saꞌa̱ ndo̱. Ta kúú ni̱ kasa̱ndaá ndo̱ kée ndó táto̱ꞌon kée mií ndú, ta ni̱ kasa̱ndaá taꞌani ndó kée ndó táto̱ꞌon sa̱ kee satoꞌo yo̱ Jesús. Ta va̱ꞌará ni̱ ndoꞌo naní nío̱ ndo̱, tído ni̱ na̱tiin ndó to̱ꞌon va̱ꞌa saꞌa̱ ná xíꞌa̱n kádii̱ iní ndo̱ ni̱ kee Espíritu ii̱ Ndios. Ta ki̱ꞌo dión ni̱ ndoꞌo ndó, dá ni̱ kasa̱ndaá ndo̱ kúú ndó ña̱yuu náꞌa̱ mií noo̱ ndidaá na̱ kándísa Jesús ndéi chí kuendá Macedonia xíꞌín kuendá Acaya. Chi̱ xíꞌín ndoꞌó ni̱ na̱ka̱ꞌani to̱ꞌon va̱ꞌa saꞌa̱ satoꞌo yo̱ Jesús. Ta o̱ du̱ú iin tóꞌón ní Macedonia xíꞌín Acaya ní náka̱ꞌani to̱ꞌon ñoó ni̱ kee ndoꞌó, dá chi̱ sa̱ ndidaá kúú vá xíán náꞌá ña̱yuu ña̱ kándéé iní ndo̱ Ndios. Sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ xínñóꞌó ka̱ ña̱ kasto̱ꞌon ndu xíꞌín ná. Chi̱ diꞌa nákani va mií ná xíꞌín nduꞌu̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ na̱tiin ndó nduꞌu̱, ta nákani taꞌani na táto̱ꞌon ni̱ kee ndó ni̱ da̱nkoo ndó ndidaá kúú yoko̱ ni̱ sa̱ nda̱ño̱ꞌo ndó, dá ni̱ ka̱sáꞌá ndáño̱ꞌo ndó na̱ kúú Ndios takí, na̱ miía̱n ndaa̱ kuití kúú Ndios, ta kéchóon ndó noo̱ ná viti. 10 Ta nákani taꞌani na xíꞌín nduꞌu̱ ña̱ ndáti ndó nandió ko̱o tuku Jesús, na̱ kúú de̱ꞌe Ndios, kii na chí induú, ta Jesús yóꞌo kúú na̱ ni̱ na̱taki tein na̱ ni̱ xiꞌi̱, ta na̱ yóꞌo kúú na̱ dáka̱ki ñaá no̱ó ña̱ xído̱ ini Ndios ve̱i sata̱ ña̱yuu kée kua̱chi.