To̱ꞌon yóꞌo kía̱n mií no̱ó ni̱ taa San Pablo ni̱ saꞌa̱n noo̱ Timoteo
1
Káꞌa̱n Pablo ndisáꞌán xíꞌín Timoteo
Yuꞌu̱ kúú Pablo, ta kúúí iin apóstol, na̱ néꞌe to̱ꞌon Jesucristo, chi̱ mií tatá Ndios, na̱ dáka̱ki ñaá, xíꞌín satoꞌo yo̱ Jesucristo, na̱ kúú iin ta̱ndeé iní káꞌano noo̱ yo̱, no̱ón kúú na̱ ni̱ xi̱ꞌo choon yóꞌo noo̱í.
Ta káꞌa̱n yuꞌu̱ ndisáꞌán xíꞌín yoꞌó, Timoteo. Miía̱n ndaa̱ kuiti kúúón táto̱ꞌon de̱ꞌi sa̱ꞌá ña̱ kándéé ino̱n Jesús. Ta mií tatá yo̱ Ndios xíꞌín satoꞌo yo̱ Jesucristo ná kee na ña̱ mani̱ xíꞌín yoꞌó, ta ná kuꞌu̱ ini na̱ sa̱ꞌo̱n, ta ná ki̱ꞌo na ña̱ koo va̱ꞌón.
Ta yóꞌo kétíꞌa Pablo káꞌa̱n na̱ sa̱ꞌá ña̱ to̱ꞌón dánaꞌa̱ dao ka̱ ta̱a
Kakaa̱ ii̱ ní ñoo Éfeso xaa̱n, táto̱ꞌon ni̱ seí ndaꞌávíi̱ noo̱o̱n tá ni̱ keei kuaꞌi̱n chí kuendá Macedonia diꞌa, ta kaꞌa̱ndo̱n choon noo̱ ra̱ dánaꞌa̱ ña̱ to̱ꞌón ña̱ ná dáꞌa ka̱ ni kee ra dión, ta ná dáꞌa ka̱ ni dánaꞌa̱ ra̱ sa̱ꞌá cuento yatá, xíꞌín saꞌa̱ ndá ti̱xi ni̱ kii iin rá iin na̱ yatá ni̱ sa̱ ndei sa̱ naꞌá. Chi̱ ña̱ yóꞌo kédaá xíꞌín na̱ kúú kuendá Jesús, dá kasáꞌá ná dándichi̱ táꞌan mií ná, ta ko̱ chíndeé taꞌon ñaá ña̱ kaka choon Ndios kuaꞌa̱n, chi̱ ko̱ xíꞌoan ña̱ kandeé cháá ka̱ ini na̱ Ndios. Ta káꞌi̱n xíꞌón ña̱ kaꞌa̱ndo̱n choon yóꞌo noo̱ ta̱a ñoó, dá ná kati̱ꞌa ña̱yuu xaa̱n kuꞌu̱ ini saꞌa̱ sátáꞌan na xíꞌín iin nío̱ vii, xíꞌín iin ña̱xintóni̱ va̱ꞌa, ta sa̱ꞌá ña̱ kándéé iní na̱ Jesús xíꞌín ndinoꞌo ini na̱. Tído ni̱ ka̱nkuei xoo va ta̱a ñoó no̱ó ña̱ yóꞌo, ta ndíꞌi ini ra̱ dánaꞌa̱ ra̱ saꞌa̱ to̱ꞌon ko̱ chóon. Ta kátoó ra̱ dánaꞌa̱ ra̱ saꞌa̱ ley Moisés, tído ni mií rá ko̱ kándaa̱ ini sa̱ꞌá ña̱ dánaꞌa̱ ra̱ xíꞌín sa̱ꞌá ña̱ kéndaa̱ téí ra̱.
Ta sa̱ náꞌá vá yó ña̱ keva̱ꞌa yó xíꞌín ley Ndios tá ná kendaa̱ yo̱ choon saꞌándáa̱n. Ta náꞌá vá yó ña̱ ko̱ ní xi̱ꞌo Ndios ley na̱ ña̱ kía̱n chituuan no̱ó ña̱yuu ndaa̱. Diꞌa ni̱ xi̱ꞌo na ley na̱ chituuan no̱ó ña̱yuu kíni, xíꞌín na̱ do̱ꞌó, xíꞌín na̱ ko̱ nákoni Ndios, xíꞌín na̱ kée kua̱chi, xíꞌín na̱ ko̱ó ña̱ñóꞌó noo̱ Ndios, xíꞌín na̱ káꞌa̱n ndava̱ꞌa saꞌa̱ Ndios, xíꞌín na̱ saꞌání tatá xíꞌín naná, xíꞌín ndidaá ka̱ na̱ saꞌání ndi̱i, 10 xíꞌín na̱ kée kua̱chi xíꞌín na̱ ko̱ kúú yíi̱ o ñadiꞌí, xíꞌín ra̱ kátoó kudi̱ xíꞌín ta̱a xi̱ꞌín rá, xíꞌín na̱ díkó ña̱yuu, xíꞌín na̱ to̱ꞌón, xíꞌín na̱ náchinaꞌá Ndios tein ña̱ to̱ꞌón káꞌa̱n na̱, xíꞌín dao ka̱ kua̱chi ko̱ nákiꞌin táꞌan xíꞌín ña̱ ndaa̱ dánaꞌa̱ yo̱. 11 Ki̱ꞌo dión dándáki to̱ꞌon ndato, ña̱ kúú to̱ꞌon va̱ꞌa saꞌa̱ Jesús, ña̱ ni̱ chi̱náꞌa̱ Ndios, na̱ kúú Ndios ndato kuaꞌa̱ ió. Ta ni̱ saꞌanda na̱ choon noo̱í ña̱ dánaꞌi̱ ñá no̱ó ña̱yuu.
Yóꞌo kásto̱ꞌon taꞌani Pablo saꞌa̱ choon ni̱ na̱tiin na noo̱ Ndios
12 Náki̱ꞌoi ndivéꞌe noo̱ Cristo Jesús, na̱ kúú satoꞌo yo̱, na̱ xíꞌo ndeé yuꞌu̱ noo̱ choon yóꞌo. Chi̱ ni̱ sa̱ nde̱ꞌé ná yuꞌu̱ ña̱ kúúí iin ta̱a ndaa̱, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ xi̱ꞌo na choon yóꞌo noo̱í kechóoin noo̱ mií ná. 13 Ta va̱ꞌará ni̱ sa̱ kuu yuꞌu̱ iin ra̱ sa̱ kaꞌa̱n ndava̱ꞌa saꞌa̱ ná, ta va̱ꞌará ni̱ sa̱ kuu yuꞌu̱ iin ra̱ sa̱ kendava̱ꞌa xíꞌín na̱ kúú kuendá na̱, ta va̱ꞌará kini sa̱ nda̱neꞌe yuꞌu̱ na̱, tído ni̱ kuꞌu̱ va ini na̱ sa̱ꞌí, chi̱ ko̱ ní sá naꞌá taꞌan vei ña̱ ni̱ sa̱ keei, ta ko̱ ñáꞌa̱ kandísai mií ná. 14 Tído ña̱ mani̱ ni̱ kee satoꞌo yo̱ Ndios xíꞌíín ni̱ sa̱ kuu iin ña̱ káꞌano nda̱ꞌo noo̱í, chi̱ ni̱ na̱kutí yuꞌu̱ xíꞌín ña̱ kándéé iníi̱ ná, xíꞌín ña̱ kúꞌu̱ inii̱ saꞌa̱ dao ka̱ ña̱yuu. Ta dión ni̱ ndoꞌi ni̱ kee Cristo Jesús.
15 Ta ndinoꞌo ña̱ ndaa̱ kía̱n koꞌi̱n kaꞌi̱n, ta kánian kandísa ndidaá ña̱yuu ña̱. Ta ña̱ yóꞌo kíán: miía̱n ndaa̱ kuiti ni̱ kii Cristo Jesús ñayuú yóꞌo, dá kuu dáka̱ki na na̱ kómí kua̱chi, ta yuꞌu̱ kúú ra̱ kini cháá ka̱ nákaa̱ tein na̱ kómí kua̱chi ni̱ da̱káki na. 16 Tído ni̱ saꞌa̱n Jesucristo ni̱ kuꞌu̱ ini na̱ sa̱ꞌá yuꞌu̱, ra̱ kini cháá ka̱, dá dánaꞌa̱ na̱ no̱ó ña̱yuu ña̱ koꞌo̱n na̱ ki̱ꞌo ndeé iní na̱ sa̱ꞌá ña̱yuu kándísa ñaá, dá koni na̱ natiin na ña̱ kataki chíchí ná táto̱ꞌon ni̱ kee na xíꞌín yuꞌu̱. 17 Ta iin tóꞌón mií vá Ndios kúú rey ndidaá táꞌa̱n tiempo. Ta ni iin kuu̱ o̱ ku̱ú na̱, ta o̱ kúu taꞌon koni yo̱ ndi káa na, ta kúú ná iin tóꞌón dini̱ Ndios takí xíꞌín Ndios ndi̱chí. Ta daá kuití ná natiin na ndidaá ña̱ñóꞌó, xíꞌín to̱ꞌon ndato kuaꞌa̱n. Dión ná koo.
18 Ta choon yóꞌo xíꞌoi noo̱ yo̱ꞌó, Timoteo, dá kandeéón na̱áo̱n xíꞌín ña̱ kini, táto̱ꞌon ki̱ꞌo kuaꞌa̱n to̱ꞌon ni̱ niꞌi̱ na̱ sáꞌano noo̱ Ndios tá sa̱ naꞌá saꞌa̱ choon keeón. 19 Ta kuiin ndaa̱o̱n xíꞌín ña̱ kándéé ino̱n Jesús, ta choꞌon ino̱n koo vii ña̱xintóno̱n, dá chi̱ sa̱ꞌá ña̱ ko̱ ní kée dao ka̱ na̱ kúú kuendá Jesús dión, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ tu̱ú ná no̱ó ña̱ ndaa̱ kándísa yó, táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndóꞌo iin barco túu táꞌan xíꞌín yuu̱. 20 Ta Himeneo xíꞌín Alejandro kúú dao ta̱a ni̱ ndoꞌo dión, ta ni̱ na̱ki̱ꞌo va yuꞌu̱ ra̱ noo̱ ndáꞌa̱ ña̱ uꞌu̱, dá ná nandikó iní ra̱, ta ná dándíꞌi ra ña̱ káꞌa̱n ndava̱ꞌa ra saꞌa̱ Ndios.