To̱ꞌon yóꞌo kía̱n kúú uu̱ ni̱ taa San Pedro ni̱ saꞌa̱n no̱ó na̱ kúú kuendá Jesús
1
Káꞌa̱n Pedro ndisáꞌán
Yuꞌu̱ kúú Simón Pedro, na̱ kéchóon noo̱ Jesucristo. Ta kúúí iin apóstol, na̱ néꞌe to̱ꞌon na. Ta káꞌa̱n yuꞌu̱ ndisáꞌán xíꞌín ndoꞌó, chi̱ sa̱ꞌá ña̱ kéndaa̱ Ndios, na̱ kúú Jesucristo, na̱ dáka̱ki ñaá, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ niꞌi̱ ndo̱ ña̱ kándéé iní ndo̱ ná táto̱ꞌon ki̱ꞌo kándéé iní ñaá mií ndú. Ná kemáni̱ cháá ka̱ Ndios ndo̱ꞌó, ta ná ki̱ꞌo cháá ka̱ na̱ ña̱ koo va̱ꞌa ini ndo̱ sa̱ꞌá ña̱ kándaa̱ va̱ꞌa ini ndo̱ saꞌa̱ míí ná, xíꞌín saꞌa̱ satoꞌo yo̱ Jesús.
Ndi̱ꞌi ini ndo̱ naꞌa̱ ndo̱ mií ndó ña̱ kúú ndó ña̱yuu ni̱ kana Ndios
Ta xíꞌín ndée̱ míí ná xíꞌo na ndidaá táꞌa̱n ña̱ꞌa xínñóꞌó yó, dá kataki yo̱ kandei yó, ta kee yó ña̱ kóni̱ mií ná, dá chi̱ sa̱ náꞌá va̱ꞌa yó saꞌa̱ míí Ndios, na̱ ni̱ kana ñaá sa̱ꞌá ña̱ ndato na̱ xíꞌín sa̱ꞌá ña̱ kúú ná na̱ ndaa̱. Ta sa̱ꞌá ña̱ ki̱ꞌo dión kúú ná, sa̱ꞌá ño̱ó náꞌá yó ña̱ niꞌi̱ yo̱ ña̱ ndato xíꞌín ña̱ náꞌano ni̱ kaa na̱ ki̱ꞌo na noo̱ yo̱. Ta sa̱ꞌá ña̱ ni̱ ka̱ndo̱o na kee na dión xíꞌín ndó, sa̱ꞌá ño̱ó koni ndo̱ kankuei xoo ndó no̱ó ña̱ kini kátoó ñíi̱ ndo̱ keean ñayuú yóꞌo, dá kasandaá ndo̱ koo vii ndo̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo vii mií ná. Sa̱ꞌá ño̱ó ndi̱ꞌi ini ndo̱ ña̱ kakuu ndó ña̱yuu ndaa̱, ná dáꞌa ni kandeé oon ini ndo̱ ná. Ta ná dáꞌa ni kakuu ndó ña̱yuu ndaa̱ oon ni, ndi̱ꞌi taꞌani ini ndo̱ ña̱ kía̱n kanaꞌá cháá ka̱ ndo̱ ña̱ kóni̱ Ndios, ta o̱ du̱ú ña̱ yóꞌo oon ni ndi̱ꞌi ini ndo̱ kee ndó, diꞌa ndi̱ꞌi taꞌani ini ndo̱ chituu ndó mií ndó, dá ná o̱ yáꞌa ndó kee ndó kua̱chi. Ta o̱ du̱ú ña̱ yóꞌo oon ni ndi̱ꞌi ini ndo̱ kee ndó, diꞌa ndi̱ꞌi taꞌani ini ndo̱ koo kueé iní ndo̱. Ta o̱ du̱ú ña̱ yóꞌo oon ni ndi̱ꞌi ini ndo̱ kee ndó, diꞌa ndi̱ꞌi taꞌani ini ndo̱ kandita toon ndó xíꞌín to̱ꞌon Ndios. Ta o̱ du̱ú ña̱ yóꞌo oon ni ndi̱ꞌi ini ndo̱ kee ndó, diꞌa ndi̱ꞌi taꞌani ini ndo̱ koni̱ ndo̱ dao ka̱ ña̱yuu táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndóꞌo ndó xíꞌín na̱ veꞌe mií ndó. Ta o̱ du̱ú ña̱ yóꞌo oon ni ndi̱ꞌi ini ndo̱ kee ndó, diꞌa ndi̱ꞌi taꞌani ini ndo̱ kuꞌu̱ ini ndo̱ saꞌa̱ ná. Tá kée ndó ndidaá ña̱ yóꞌo, ta ni̱ na̱kutí ndó xíꞌán, dá kía̱n o̱ kándei oon taꞌon ndó, ta o̱ kákuu ndó na̱ ko̱ chóon. Diꞌa kanaꞌá cháá ka̱ ndo̱ saꞌa̱ Jesucristo, na̱ kúú satoꞌo yo̱. Tído na̱ ko̱ kée ndidaá ña̱ yóꞌo, no̱ón kúú na̱ ndadí noo̱, ta kúú ná táto̱ꞌon iin na̱ ko̱ túu noo̱, ta ni̱ na̱ndodó na̱ ña̱ ni̱ da̱ndóo Ndios ndidaá kua̱chi ni̱ kee na tá sata̱.
10 Sa̱ꞌá ño̱ó, ñani miíi̱, ndi̱ꞌi ini ndo̱ naꞌa̱ ndo̱ mií ndó ña̱ kúú ndó ña̱yuu ni̱ kana Ndios, ña̱ kúú ndó ña̱yuu ni̱ ka̱xi mií ná. Dá chi̱ tá kee ndó dión, dá kía̱n ni iin kuu̱ ta̱ꞌón o̱ kána xoo ndó noo̱ ná. 11 Ta kúú natiin va̱ꞌa ñaá satoꞌo yo̱ Jesucristo, na̱ dáka̱ki ñaá, noo̱ dándáki kuií na̱ xíꞌa̱n kádii̱ ini na̱.
12 Sa̱ꞌá ño̱ó o̱ dándíꞌi taꞌon yuꞌu̱ ña̱ kía̱n dándusaa̱ inii̱ ndo̱ꞌó saꞌa̱ iin rá iin ña̱ꞌa yóꞌo, va̱ꞌará sa̱ náꞌá va̱ꞌa ndó ña̱, ta va̱ꞌará ndíta toon ndó xíꞌín ña̱ ndaa̱. 13 Chi̱ iin ña̱ va̱ꞌa kíán noo̱ yúꞌu̱ ña̱ dándusaa̱ inii̱ ndo̱ꞌó saꞌa̱ ndidaá ña̱ yóꞌo xía̱n nani takíi̱ ndíxii ko̱ño yóꞌo. 14 Dá chi̱ náꞌí ña̱ sa̱ yati va kasandaá ña̱ dánkooi yikí ko̱ño yóꞌo táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ kaꞌa̱n satoꞌo yo̱ Jesucristo xíꞌíín ña̱ kía̱n kánian ndoꞌi. 15 Tído chóꞌon nda̱ꞌo inii̱ kásto̱ꞌon yíko̱i̱ saꞌa̱ ndidaá ña̱ yóꞌo, dá kía̱n, tá ni̱ xiꞌi̱i̱, dá kía̱n daá kañoꞌo ini ndo̱ sa̱ꞌán.
Nda̱ induú tái̱ ni̱ kaꞌa̱n Ndios ni̱ chi̱ndaya̱ꞌi na Jesús
16 Tá ni̱ ka̱sto̱ꞌon ndu xíꞌín ndó saꞌa̱ choon kómí satoꞌo yo̱ Jesucristo, xíꞌín sa̱ꞌá ña̱ nandió ko̱o na kasaa̱ na̱, ko̱ ní kéchóon ndu cuento to̱ꞌón, ña̱ ni̱ ndaki ini mií ndú. Diꞌa ni̱ ka̱sto̱ꞌon ndu ña̱ ni̱ xini xíꞌín noo̱ ndú ña̱ miía̱n ndaa̱ kuiti kómí ná choon káꞌano. 17 Chi̱ ni̱ na̱tiin na ña̱ñóꞌó noo̱ tatá Ndios, ta ni̱ kekáꞌano ñaá ná, dá chi̱ nda̱ induú noo̱ ió na̱ xíꞌín ña̱ñóꞌó tái̱ ni̱ kaꞌa̱n na̱: “Ta yóꞌo kúú de̱ꞌe mani̱ yuꞌu̱, ta nátaꞌan nda̱ꞌo inii̱ xiníi̱ xí.” 18 Ni̱ seídóꞌo nduꞌu̱ to̱ꞌon yóꞌo, ña̱ ni̱ kii chí induú káa, tá ni̱ saꞌa̱n ndu̱ xíꞌín Jesús dini̱ iin yúku̱ ii̱.
19 Sa̱ꞌá ño̱ó kándaa̱ inio̱ ña̱ miía̱n ndaa̱ ni̱ xi̱nko̱o ña̱ ni̱ taa profeta tá sa̱ naꞌá. Ta va̱ꞌa kee ndó tá ná ki̱ꞌo ndó mií ndó ña̱ kía̱n kueídóꞌo ndóa̱n, chi̱ kíán táto̱ꞌon iin ña̱ dátoo̱n noo̱ ndo̱ xía̱n nani íin naá nda̱ natu̱u noo̱, dá dátoo̱n Jesús nío̱ ndo̱ táto̱ꞌon ndato tóo̱n ki̱mi tá ni̱ xi̱no rí naꞌa. 20 Tído noo̱ ndidaá ña̱ꞌa kánian kanaꞌá ndó ña̱ ni iin tóꞌón to̱ꞌon ni̱ taa profeta noo̱ tuti ii̱ Ndios ko̱ ní ndáki ini ña̱xintóni̱ mií rá, 21 chi̱ ni iin tóꞌón to̱ꞌon ni̱ taa ra ko̱ ní ndáki ña dini̱ ni iin ta̱a ñayuú yóꞌo. Mií vá Espíritu ii̱ Ndios ni̱ da̱tóo̱n ña̱xintóni̱ ta̱a ni̱ ka̱xi mií ná, dá ni̱ taa ra ña̱.