To̱ꞌon yóꞌo kía̱n kúú uu̱ ni̱ taa San Pablo ni̱ saꞌa̱n no̱ó na̱ ñoo Tesalónica
1
Káꞌa̱n Pablo ndisáꞌán
Yuꞌu̱ kúú Pablo, ta yuꞌu̱ xíꞌín Silvano xíꞌín Timoteo káꞌa̱n ndu̱ ndisáꞌán xíꞌín ndoꞌó, na̱ kúú kuendá Jesús ndéi ñoo káꞌano Tesalónica, ndoꞌó na̱ ndíta xíꞌín tatá yo̱ Ndios, xíꞌín de̱ꞌe na Jesucristo, na̱ kúú satoꞌo yo̱. Ta mií tatá yo̱ Ndios xíꞌín satoꞌo yo̱ Jesucristo ná kee na ña̱ mani̱ xíꞌín ndó, ta naki̱ꞌo na ña̱ koo va̱ꞌa ini ndo̱.
Dándóꞌo Ndios nío̱ ndidaá na̱ kée kua̱chi tá ná natu̱u satoꞌo yo̱ Jesús kii na chí induú
Daá kuití vá kánian naki̱ꞌo nduꞌu̱ ndivéꞌe noo̱ Ndios saꞌa̱ ndo̱, ñani. Ta ki̱ꞌo dión níyi̱ká ndú kee ndu, chi̱ iin iin kuu̱ kuu̱ sá sáꞌano cháá ka̱ ndo̱ kuaꞌa̱n ndo̱ xíꞌín ña̱ kándéé iní ndo̱ Jesús, ta sáꞌano taꞌani ndó xíꞌín ña̱ kúꞌu̱ cháá ka̱ ini saꞌa̱ sátáꞌan ndó. Sa̱ꞌá ño̱ó káꞌa̱n va̱ꞌa ndu saꞌa̱ ndo̱ꞌó noo̱ dao ka̱ na̱ kúú kuendá Ndios nátaka dao ka̱ veꞌe ño̱ꞌo, chi̱ va̱ꞌará kéndava̱ꞌa ña̱yuu xíꞌín ndó, ta va̱ꞌará ndóꞌo ndó ta̱ndóꞌó, tído xíꞌo ndeé vá iní ndo̱, ta ndíta ndaa̱ ndo̱ xíꞌín ña̱ kándéé iní ndo̱ Jesús.
Ta sa̱ꞌá ña̱ xíꞌo ndeé iní ndo̱, ñoó kía̱n náꞌa̱ ña̱ kéyíko̱ ndaa̱ Ndios. Sa̱ꞌá ño̱ó ió íchi̱ ndo̱ ña̱ ndu̱ꞌu ndó no̱ó dándáki na, chi̱ sa̱ꞌá ña̱ yóꞌo kía̱n ndóꞌo nío̱ ndo̱. Ta ña̱ ndaa̱ vá kíán noo̱ mií Ndios ña̱ dándóꞌo na nío̱ ña̱yuu kéndava̱ꞌa xíꞌín ndoꞌó. Ta noo̱ ndo̱ꞌó, na̱ ndóꞌo nío̱ viti, naki̱ꞌo Ndios ña̱ naniꞌi̱ ndée̱ dáó ndoꞌó xíꞌín nduꞌu̱ tá ná natu̱u satoꞌo yo̱ Jesús kii na chí induú xíꞌín ndidaá ángel ñóꞌo ti̱xi ndáꞌa̱ ná tein ñoꞌó kéi̱ ita̱, dá chiya̱ꞌi na ña̱yuu ko̱ ní xíin nakoni Ndios, xíꞌín na̱ ko̱ ní xíin kueídóꞌo to̱ꞌon va̱ꞌa ña̱ káꞌa̱n saꞌa̱ Jesucristo, na̱ kúú satoꞌo yo̱. Ta ña̱yuu yóꞌo kúú na̱ ndoꞌo naní nío̱ ndidaá táꞌa̱n kuu̱, chi̱ ni iin kuu̱ o̱ ko̱ní na̱ ndu̱ꞌu na noo̱ ió satoꞌo yo̱ Ndios, ta ni iin kuu̱ o̱ ko̱ní na̱ táto̱ꞌon ndato ndée̱ kómí ná. 10 Dión koo kuu̱ tá ná nandió ko̱o Jesús, dá kía̱n ndato nda̱ꞌo natiin na ña̱ñóꞌó kee ña̱yuu mií ná, ta naá iní ndidaá kúú ña̱yuu kándísa ñaá. Ta dión taꞌani ndoꞌo mií ndó, chi̱ kándísa ndó to̱ꞌon ni̱ da̱náꞌa̱ ndu̱ noo̱ ndo̱.
11 Sa̱ꞌá ño̱ó daá kuití vá xíka̱ ndu̱ ña̱ mani̱ noo̱ Ndios saꞌa̱ ndo̱, ña̱ ná ki̱ꞌo na ña̱ kakuu ndó ña̱yuu ndaa̱, dá chi̱ sa̱ꞌá ña̱ yóꞌo ni̱ ka̱xi na ndo̱ꞌó. Ta xíka̱ taꞌani ndu noo̱ ná ña̱ xíꞌín ndée̱ mií ná ná kandeé ndó kee ndó ndidaá kúú ña̱ va̱ꞌa, xíꞌín ndidaá kúú choon ni̱ chi̱káa̱ ini ndo̱ kee ndó sa̱ꞌá ña̱ kándéé iní ndo̱ ná, 12 dá ná niꞌi̱ satoꞌo yo̱ Jesucristo ña̱ñóꞌó saꞌa̱ ndo̱. Ta dión taꞌani natiin ndó ña̱ñóꞌó sa̱ꞌá ña̱ kándéé iní ndo̱ ná, ta dión koo sa̱ꞌá ña̱ mani̱ ni̱ kee Ndios xíꞌín satoꞌo yo̱ Jesucristo xíꞌín yó.