To̱ꞌon yóꞌo kía̱n ni̱ taa San Pablo ni̱ saꞌa̱n no̱ó na̱ ñoo Colosas
1
Káꞌa̱n Pablo ndisáꞌán
Yuꞌu̱ kúú Pablo, ta kúúí iin apóstol, na̱ néꞌe to̱ꞌon Jesucristo táto̱ꞌon ki̱ꞌo kóni̱ mií Ndios. Ta yuꞌu̱ xíꞌín ñani yo̱ Timoteo káꞌa̱n ndu̱ ndisáꞌán xíꞌín ndoꞌó, na̱ kúú ña̱yuu Ndios, ndoꞌó, na̱ ndíta ndaa̱ xíꞌín Cristo, ndoꞌó na̱ kúú ñani ndu̱ ndéi ñoo Colosas xaa̱n. Ta mií tatá yo̱ Ndios xíꞌín satoꞌo yo̱ Jesucristo ná kee na ña̱ mani̱ xíꞌín ndó, ta naki̱ꞌo na ña̱ koo va̱ꞌa ini ndo̱.
Xíka̱ Pablo noo̱ Ndios sa̱ꞌá na̱ ndéi ñoo Colosas, dá niꞌi̱ ná ña̱ ndi̱chí noo̱ Ndios
Daá kuití xíka̱ ndu̱ ña̱ mani̱ noo̱ Ndios, na̱ kúú tatá satoꞌo yo̱ Jesucristo, saꞌa̱ ndo̱ꞌó, ta daá náki̱ꞌo ndu ndivéꞌe noo̱ ná saꞌa̱ ndo̱, dá chi̱ ni̱ niꞌi̱ tóꞌon ndu ña̱ kándéé káꞌano iní ndo̱ Cristo Jesús, ta kúꞌu̱ nda̱ꞌo ini ndo̱ saꞌa̱ ndidaá ka̱ na̱ kúú ña̱yuu Ndios. Dión kée ndó sa̱ꞌá ña̱ ió ta̱ndeé iní natiin ndó ña̱ va̱ꞌa, táꞌa̱n ña̱ sa̱ ió nduu natiin ndó induú. Ta kómí ndó ta̱ndeé iní yóꞌo ni̱ kee to̱ꞌon va̱ꞌa saꞌa̱ Jesús, ña̱ ni̱ seídóꞌo ndó. Ta ndinoꞌo to̱ꞌon ndaa̱ kíán. Ta ni̱ kasa̱ndaá to̱ꞌon va̱ꞌa yóꞌo noo̱ ndo̱ꞌó táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ kasa̱ndaáa̱n iin níí kúú ñayuú yóꞌo, ta xíꞌoan ña̱ va̱ꞌa noo̱ ndo̱, ta xíꞌoan ña̱ sáꞌano cháá ka̱ ndo̱ꞌó íchi̱ Ndios. Ta dión ní ndóꞌo ndó nda̱ míí kuu̱ ni̱ seídóꞌo ndóa̱n, ta ni̱ ka̱ndaa̱ ndisa ini ndo̱ sa̱ꞌá ña̱ mani̱ ni̱ kee Ndios saꞌa̱ ndo̱. Ta ñani mani̱ ndú Epafras kúú na̱ ni̱ da̱náꞌa̱ to̱ꞌon va̱ꞌa yóꞌo noo̱ ndo̱. Na̱ yóꞌo kúú iin na̱ kéchóon dáó xíꞌín ndú, ta kúú ná iin na̱ kéchóon ndaa̱ noo̱ Cristo tein mií ndó xaa̱n. Ta mií ná ni̱ na̱kani xíꞌín nduꞌu̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo kúꞌu̱ ini ndo̱ saꞌa̱ ndidaá ka̱ na̱ kúú kuendá Jesús kée Espíritu ii̱ Ndios.
Sa̱ꞌá ño̱ó, tá ni̱ ka̱sto̱ꞌon na xíꞌín ndú sa̱ꞌá ña̱ kée ndó, nda̱ daá, ta nda̱ viti ko̱ sá tuu ndu ña̱ xíka̱ ndu̱ ña̱ mani̱ noo̱ Ndios saꞌa̱ ndo̱. Ta xíka̱ ndu̱ noo̱ ná ña̱ ná ki̱ꞌo na ña̱ kandaa̱ ndiꞌi ini ndo̱ ndí ki̱án kóni̱ mií ná, chi̱ kóni̱ ndu̱ ña̱ kía̱n ki̱ꞌo na̱ kúú Espíritu ii̱ ndidaá ña̱ ndi̱chí noo̱ ndo̱, ta ki̱ꞌo taꞌani na ña̱ kaon koo ña̱xintóni̱ ndo̱ no̱ó ña̱ꞌa mií ná, 10 dá kati̱ꞌa ndó kee ndó táto̱ꞌon ki̱ꞌo kánian kee na̱ kúú kuendá satoꞌo yo̱ Jesús, ta kee ndó ndidaá ña̱ nátaꞌan ini na̱, ta koo ña̱ va̱ꞌa noo̱ ndidaá ña̱ kée ndó, ta kasandaá ndo̱ kanaꞌá va̱ꞌa cháá ka̱ ndo̱ Ndios. 11 Ta xíka̱ taꞌani ndu noo̱ ná ña̱ ná ki̱ꞌo na ndée̱ noo̱ ndo̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndato ndée̱ kómí mií ná, dá koni ndo̱ koo kueé iní ndo̱, ta koni taꞌani ndó koo ndeé iní ndo̱ noo̱ ndidaá ña̱ ndóꞌo ndó, 12 ta xíꞌa̱n kadii̱ ini ndo̱ ná naki̱ꞌo ndó ndivéꞌe noo̱ tatá yo̱ Ndios, na̱ ni̱ kenduu ña̱ natiin yó ña̱ kánian natiin ndidaá ña̱yuu na̱, chi̱ ni̱ niꞌi̱ yo̱ ña̱ kandei yó noo̱ ndato tóo̱n. 13 Chi̱ ni̱ taó xóo na yó ti̱xi ndáꞌa̱ ña̱ kini noo̱ íin naá, ta ni̱ na̱ki̱ꞌo na yó noo̱ ndáꞌa̱ de̱ꞌe mani̱ mií ná, dá dándáki na yó, 14 ta na̱ yóꞌo kúú na̱ ni̱ taó xóo na yó ti̱xi ndáꞌa̱ ña̱ kini xíꞌín nii̱ míí ná, dá ni̱ kuu ni̱ xi̱ꞌo káꞌano ini Ndios saꞌa̱ kua̱chi yó.
Ndéi va̱ꞌa yó xíꞌín Ndios sa̱ꞌá ña̱ ni̱ xiꞌi̱ Cristo Jesús saꞌa̱ yo̱
15 Táto̱ꞌon ki̱ꞌo kúú míí Ndios, na̱ o̱ kúu taꞌon koni xíꞌín noo̱ yo̱, ki̱ꞌo dión kúú Cristo, ta no̱ón kúú na̱ mií noo̱, dá ni̱ ka̱va̱ꞌa ndidaá ña̱ ió. 16 Dá chi̱ xíꞌín ndáꞌa̱ míí ná ni̱ ka̱va̱ꞌa ndidaá ña̱ꞌa, á miíán ñóꞌan induú, o no̱ñóꞌo̱ yóꞌo, á miíán túuan o ko̱ túuan, á miíán kíán ña̱ dándáki, o miíán kíán ña̱ kómí choon, o miíán kíán ña̱ ió choon noo̱ ndáꞌa̱, o miíán kíán ña̱ ndakí. Tído mií vá ná ni̱ ka̱va̱ꞌa ndidaá ñá, ta saꞌa̱ mií vá ná ni̱ ka̱va̱ꞌan. 17 Ta sa̱ daá ió va mií ná, dá ni̱ ka̱va̱ꞌa ndidaá ña̱ꞌa ió. Ta xíꞌín ndée̱ mií ná ndaá na̱ ndidaá ña̱ꞌa, dá ko̱ nátani̱a̱n. 18 Ta mií Cristo kúú dini̱ noo̱ ndidaá yóó, na̱ kúú táto̱ꞌon yikí ko̱ño na̱, chi̱ kúú yó kuendá na̱. Ta mií ná kúú na̱ kúú no̱ó noo̱ ndidaá ña̱ꞌa. Ta mií ná ni̱ sa̱ kuu na̱ mií no̱ó ni̱ na̱taki iin ndée̱ tein na̱ ni̱ xiꞌi̱, dá kakuu na na̱ kómí choon sata̱ ndidaá ña̱ꞌa. 19 Dá chi̱ ni̱ na̱taꞌan ini mií tatá Ndios ña̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo kúú míí ná, ki̱ꞌo dión kúú Jesús. 20 Saꞌa̱ míí Jesús koꞌo̱n Ndios nakiꞌin táꞌan va̱ꞌa na xíꞌín ndidaá ña̱ꞌa, á miíán ndéi no̱ñóꞌo̱ yóꞌo o miíán ñóꞌo induú, chi̱ ndidaá ña̱ yóꞌo ni nandei va̱ꞌa xíꞌín ná sa̱ꞌá nii̱ Jesús, kirá ni̱ xita̱ tá ni̱ xiꞌi̱ na̱ ndi̱ka cruz.
21 Tá sata̱, ña̱yuu tu̱kú taꞌani sa̱ kuu ndó noo̱ Ndios, ta sa̱ xini uꞌu̱ ndo̱ ná, chi̱ sa̱ komí ndó iin ña̱xintóni̱ kini, ta sa̱ kee ndó ña̱ kini. Tído viti ni̱ saꞌa̱n Cristo ni̱ da̱nákiꞌin táꞌan va̱ꞌa na ndo̱ꞌó xíꞌín Ndios, 22 chi̱ ni̱ xi̱ꞌo na mií ná ni̱ xiꞌi̱ na̱ saꞌa̱ ndo̱, dá kuu naki̱ꞌo na ndo̱ꞌó noo̱ Ndios kakuu ndó ña̱yuu ndáa vii, ña̱yuu ndaa̱, ña̱yuu ko̱ó kua̱chi noo̱ ná. 23 Tído kánian kandita ndaa̱ ndo̱ xíꞌín ña̱ ndaa̱ kándísa yó, ta kuita toon ndó xíꞌán, ta ndiko̱ toon ndó ta̱ndeé iní xíꞌo to̱ꞌon va̱ꞌa saꞌa̱ Jesús noo̱ ndo̱, táꞌa̱n ña̱ ni̱ seídóꞌo ndó. Ta iin níí kúú ñayuú yóꞌo náka̱ꞌani to̱ꞌon va̱ꞌa yóꞌo kuaꞌa̱n. Ta yuꞌu̱ Pablo kúú iin ra̱ ni̱ ka̱xi Ndios kasto̱ꞌon to̱ꞌon yóꞌo xíꞌín ña̱yuu.
Ni̱ xi̱ꞌo Ndios choon noo̱ Pablo ña̱ kaneꞌe na to̱ꞌon va̱ꞌa saꞌa̱ Jesús no̱ó ña̱yuu
24 Ta viti kádii̱ inii̱, chi̱ ndóꞌo níma̱í saꞌa̱ ndo̱ꞌó, ta xíꞌín ña̱ ndóꞌo nío̱ yikí ko̱ñoi̱, dión, dá dáxi̱nko̱oi ña̱ ni̱ ndoꞌo Cristo sa̱ꞌá na̱ kúú kuendá mií ná, ña̱yuu kúú táto̱ꞌon yikí ko̱ño na̱. 25 Ta ni̱ ka̱xi Ndios yuꞌu̱ ña̱ kechóoin no̱ó ña̱yuu mií ná, ta mií ná ni̱ xi̱ꞌo choon noo̱í ña̱ dánaꞌa̱ ndiꞌii to̱ꞌon na noo̱ ndo̱. 26 Ta ña̱ yóꞌo kúú ña̱ ndi̱chí ni̱ sa̱ io de̱ꞌé noo̱ míí Ndios nda̱ rá o̱ ñáꞌa̱ kava̱ꞌa ñayuú yóꞌo. Tído viti ni̱ naꞌa̱ na̱ ñá no̱ó ña̱yuu mií ná. 27 Ta ni̱ chi̱kaa̱ ini mií ná naꞌa̱ na̱án no̱ó na̱ ko̱ kúú na̱ Israel ndi ki̱ꞌo káꞌano kúú ña̱ ndi̱chí ndato yóꞌo. Ta ña̱ ndi̱chí yóꞌo kúú ña̱ ió Cristo Jesús ini ndo̱, sa̱ꞌá ño̱ó ió ta̱ndeé iní ña̱ kandei ndó noo̱ ndato náyeꞌe̱ ndaa noo̱ ió na̱. 28 Sa̱ꞌá ño̱ó kásto̱ꞌon ndu xíꞌín ndidaá ña̱yuu saꞌa̱ Cristo Jesús, ta káꞌa̱n niꞌini ndu noo̱ ná, ta dánaꞌa̱ ndu̱ noo̱ ná xíꞌín ña̱ ndi̱chí ni̱ xi̱ꞌo Ndios noo̱ ndú, dá koni ndu̱ naki̱ꞌo ndu ndidaá ña̱yuu kakuu na ña̱yuu ndáa vii noo̱ Ndios sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kee Cristo Jesús. 29 Sa̱ꞌá ña̱ yóꞌo taꞌani ndíꞌi inii̱ kéchóoin xíꞌín ndée̱ ni̱ xi̱ꞌo mií ná noo̱í, ta ndée̱ yóꞌo kédaá xíꞌíín, dá kandeéí keei choon ni̱ xi̱ꞌo na noo̱í.