To̱ꞌon yóꞌo kía̱n ni̱ taa San Pablo ni̱ saꞌa̱n no̱ó na̱ ñoo Éfeso
1
Káꞌa̱n Pablo ndisáꞌán
Yuꞌu̱ kúú Pablo, ta kúúí iin apóstol, na̱ néꞌe to̱ꞌon Jesucristo, táto̱ꞌon ki̱ꞌo kóni̱ mií Ndios. Ta káꞌa̱n yuꞌu̱ ndisáꞌán xíꞌín ndoꞌó, na̱ ndéi ñoo Éfeso, ndoꞌó na̱ kúú ña̱yuu Ndios, ndoꞌó na̱ ndíta toon xíꞌín Cristo Jesús. Ta mií tatá yo̱ Ndios xíꞌín satoꞌo yo̱ Jesucristo ná kee na ña̱ mani̱ xíꞌín ndó, ta naki̱ꞌo na ña̱ koo va̱ꞌa ini ndo̱.
Ki̱ꞌo diꞌa ni̱ kemáni̱ Ndios yo̱
Ná natiin Ndios, na̱ kúú tatá satoꞌo yo̱ Jesucristo, ndidaá táꞌa̱n ña̱ñóꞌó. Mií ná ni̱ kemáni̱ ná yó xíꞌín ndidaá ña̱ va̱ꞌa ió noo̱ ná, ta nda̱ noo̱ ió na̱ nda̱ induú ni̱ ta̱ndaꞌá ná ña̱ ni̱ kixian sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kee Cristo. Ta nda̱ rá ko̱ ñáꞌa̱ kasáꞌá saꞌa̱ ñayuú, nda̱ daá vá ni̱ ka̱xi na yó saꞌa̱ Cristo, dá ná kakuu yó na̱ koo vii, na̱ ko̱ó kua̱chi noo̱ mií ná. Ta sa̱ꞌá ña̱ kúꞌu̱ ini na̱ saꞌa̱ yo̱, sa̱ꞌá ño̱ó nda̱ daá ni̱ chi̱kaa̱ ini na̱ ña̱ kakuu yó de̱ꞌe mií ná saꞌa̱ Jesucristo, chi̱ ki̱ꞌo dión ni̱ na̱taꞌan ini mií ná kee na. Dión ni̱ kee na, dá kía̱n ná naki̱ꞌo yó ña̱ñóꞌó noo̱ ná sa̱ꞌá ña̱ mani̱ káꞌano ni̱ kee na xíꞌá, dá ná natiin va̱ꞌa na yó sa̱ꞌá de̱ꞌe mani̱ ná. Chi̱ xíꞌín nii̱ de̱ꞌe na ni̱ taó xóo na yó no̱ó ña̱ kánian ndoꞌo yó sa̱ꞌá kua̱chi kée yó, ta ni̱ kuꞌu̱ káꞌano ini na̱ saꞌa̱ yo̱, chi̱ káꞌano nda̱ꞌo ña̱ mani̱ ni̱ kee na xíꞌín yó. Ta sa̱ꞌá ña̱ mani̱ káꞌano ni̱ kee na xíꞌín yó, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ niꞌi̱ yo̱ ña̱ koo ndichí xíxi yó xíꞌín ña̱ kaon koo ña̱xintóni̱ yo̱, dá chi̱ ni̱ xi̱ꞌo na ña̱ ni̱ ka̱ndaa̱ ini yo̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ chi̱kaa̱ ini na̱ kee na, táꞌa̱n ña̱ ni̱ sa̱ io de̱ꞌé noo̱ ná, chi̱ ki̱ꞌo dión ni̱ na̱taꞌan ini na̱. Ta ndidaá ña̱ yóꞌo kúú ña̱ ni̱ chi̱kaa̱ ini na̱ kee na. 10 Chi̱ tá ná xi̱nko̱o kuu̱ ni̱ ka̱xi mií ná, koꞌo̱n na̱ nachiꞌi na ndidaá táꞌa̱n ña̱ꞌa ti̱xi ndáꞌa̱ Cristo, dá dándáki ñaá ná, miíán kíán ña̱ ñóꞌo induú, o miíán kíán ña̱ ió no̱ñóꞌo̱ yóꞌo.
11 Ta saꞌa̱ mií Cristo ni̱ ka̱xi Ndios yóó, dá chi̱ nda̱ míí saꞌa̱ ni̱ saki na̱ ña̱ niꞌi̱ yo̱ ña̱ va̱ꞌa noo̱ ná, táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ chi̱kaa̱ ini na̱, chi̱ kée na ndidaá ña̱ꞌa táto̱ꞌon ki̱ꞌo kóni̱ mií ná, 12 dá natiin na ña̱ñóꞌó sa̱ꞌá nduꞌu̱, na̱ Israel, chi̱ nduꞌu̱ kúú na̱ sa̱ daá ndáti kasaa̱ Cristo. 13 Ta dión ni ndoꞌó, saꞌa̱ Cristo ni̱ seídóꞌo ndó to̱ꞌon va̱ꞌa ña̱ káꞌa̱n ña̱ kuu ka̱ki ndó tá ni̱ ka̱ndísa ndó ña̱. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ niꞌi̱ ndo̱ Espíritu ii̱ Ndios táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ xi̱ꞌo na to̱ꞌon na noo̱ yo̱. Ta na̱ yóꞌo kúú táto̱ꞌon iin sello, ña̱ náꞌa̱ ña̱ kúú taꞌani ndó ña̱yuu Ndios. 14 Ta sa̱ꞌá ña̱ ió Espíritu ii̱ ná ini yo̱, ño̱ó kía̱n náꞌa̱ ña̱ natiin yó ña̱ ni̱ kaa tatá yo̱ Ndios ki̱ꞌo na noo̱ yo̱ tá ná kasandaá kuu̱ nakuaka na ña̱yuu mií ná kandei na noo̱ ió na̱, dá natiin na ña̱ñóꞌó saꞌa̱ ndidaá ña̱ mani̱ ni̱ kee na xíꞌín ña̱yuu na̱.
Xíka̱ Pablo ña̱ mani̱ noo̱ Ndios ña̱ ná ki̱ꞌo na ña̱ koo ndichí yo̱ no̱ó ña̱ꞌa mií ná
15 Sa̱ꞌá ño̱ó, tá ni̱ ka̱ndaa̱ inii̱ ña̱ ndíta ndaa̱ ndo̱ xíꞌín ña̱ kándéé iní ndo̱ satoꞌo yo̱ Jesús, ta kúꞌu̱ taꞌani ini ndo̱ saꞌa̱ ndidaá ka̱ na̱ kúú ña̱yuu Ndios, 16 nda̱ daá, ta nda̱ viti ko̱ sá tuu taꞌon yuꞌu̱ ña̱ naki̱ꞌoi ndivéꞌe noo̱ Ndios saꞌa̱ ndo̱, chi̱ daá kuití ndíko̱ꞌon inii̱ ndo̱ꞌó noo̱ káꞌi̱n xíꞌín ná, 17 na̱ kúú Ndios noo̱ satoꞌo yo̱ Jesucristo, na̱ kúú tatá yo̱, na̱ kánian natiin ndidaá ña̱ñóꞌó. Chi̱ xíka̱i̱ noo̱ ná ña̱ naki̱ꞌo na ña̱ koo ndichí ndo̱, ta ki̱ꞌo na ña̱ katóni̱ va̱ꞌa ini ndo̱, dá kasandaá ndo̱ kanaꞌá va̱ꞌa ndó mií ná. 18 Ta xíka̱ taꞌanii noo̱ ná ña̱ ná dátoo̱n na̱ ña̱xintóni̱ ndo̱, dá ná kanaꞌá ndó sa̱ꞌá ta̱ndeé iní, ña̱ kía̱n ni̱ na̱kana na ndo̱ꞌó natiin ndó, ta kanaꞌá taꞌani ndó ndi ki̱ꞌo ndato ña̱ va̱ꞌa koꞌo̱n na̱ ki̱ꞌo na noo̱ ndo̱, táꞌa̱n ña̱ koꞌo̱n na̱ ki̱ꞌo na no̱ó ña̱yuu mií ná, 19 ta katóni̱ taꞌani ini ndo̱ ndi ki̱ꞌo káꞌano ndée̱ kómí ná, táꞌa̱n ña̱ kéchóon na, dá chindeé ná yóó, na̱ kándísa ñaá. Ta mií ndée̱ yóꞌo ni̱ ke̱chóon Ndios, 20 dá ni̱ da̱nátaki na̱ Cristo tein na̱ kúú ndi̱i, ta ni̱ chi̱ko̱o ñaá ná xoo kuáꞌa na̱ nda̱ noo̱ ió na̱ induú. 21 Ta kómí ná choon sata̱ ndidaá táꞌa̱n ta̱a néꞌe choon náꞌano, xíꞌín sata̱ ndidaá ta̱ dándáki, xíꞌín sata̱ ndidaá ta̱ ndíta noo̱, xíꞌín sata̱ ndidaá ta̱ kúú satoꞌo. Ta kómí ná iin kuu̱ ndáya̱ꞌi cháá ka̱ o̱ du̱ú ndidaá ka̱ ña̱yuu. Ta o̱ du̱ú ñayuú yóꞌo oon ni kíán dión, nda̱ ñayuú ve̱i chí noo̱ kakian dión. 22 Chi̱ ni̱ na̱chiꞌi Ndios ndidaá táꞌa̱n ña̱ꞌa ti̱xi saꞌa̱ Cristo, ta ni̱ chi̱kani ñaá ná kakuu na dini̱ noo̱ ndidaá na̱ kúú kuendá mií ná. 23 Ta ña̱yuu yóꞌo kúú yikí ko̱ño Cristo, ta dáxi̱no na ña̱ kóni̱ na̱ xíꞌín ña̱yuu na̱, chi̱ iin tóꞌón míí ná kúú na̱ dáxi̱no ndidaá táꞌa̱n ña̱ꞌa táto̱ꞌon kánian kooan.