To̱ꞌon yóꞌo kía̱n ni̱ taa San Pablo ni̱ saꞌa̱n no̱ó na̱ ndéi kuendá Galacia
1
Káꞌa̱n Pablo ndisáꞌán
Yuꞌu̱ kúú Pablo, ta kúúí iin apóstol, na̱ néꞌe to̱ꞌon Jesucristo. Ta ko̱ kúú taꞌon yuꞌu̱ iin yoo ni̱ ta̱ndaꞌá iin ta̱a, o iin ra̱ ni̱ ka̱xi ta̱a. Dá chi̱ mií vá Jesucristo xíꞌín tatá Ndios, na̱ ni̱ da̱nátaki Jesús, kúú na̱ ni̱ ka̱xi yuꞌu̱. Ta yuꞌu̱ xíꞌín ndidaá ka̱ na̱ kúú kuendá Jesús ndéi xíꞌíín yóꞌo káꞌa̱n ndu̱ ndisáꞌán xíꞌín ndoꞌó, na̱ kúú kuendá Jesús ndéi ñoo kuálí ñóꞌo chí kuendá Galacia xaa̱n. Ta mií tatá yo̱ Ndios xíꞌín satoꞌo yo̱ Jesucristo ná kee na ña̱ mani̱ xíꞌín ndó, ta naki̱ꞌo na ña̱ koo va̱ꞌa ini ndo̱. Jesucristo kúú na̱ ni̱ xi̱ꞌo mií ná ni̱ xiꞌi̱ na̱ sa̱ꞌá kua̱chi yo̱, dá ni̱ taó xóo na yó ti̱xi ndáꞌa̱ ndidaá kúú ña̱ kini ió ñayuú yóꞌo, chi̱ ki̱ꞌo dión ni̱ chi̱kaa̱ ini tatá Ndios ña̱ kee na xíꞌá. Ta daá kuití kánian natiin na ña̱ñóꞌó. Dión ná koo.
Iin tóꞌón dini̱ vá Jesús kándéé iní yo̱, dá ndoo kua̱chi yo̱ noo̱ Ndios
Naá vá inii̱ xiníi̱ sa̱ꞌá ña̱ yachi̱ téí ni̱ ka̱sáꞌá ndó kankuei xoo ndó noo̱ Ndios, na̱ ni̱ kana ñaá sa̱ꞌá ña̱ mani̱ ni̱ kee Jesucristo saꞌa̱ ndo̱. Ta viti káꞌán ndó ña̱ ió iin ka̱ to̱ꞌon sa̱á ki̱ꞌo ña̱ ka̱ki ndó. Tído ko̱ ta̱ꞌón iin ka̱ to̱ꞌon sa̱á ki̱ꞌo ña̱ ka̱ki yó. Ndéi dao ta̱a tein mií ndó xaa̱n, ta kátoó ra̱ dátu̱ú rá ndo̱ꞌó, ta kátoó ra̱ nada̱on ra to̱ꞌon va̱ꞌa ña̱ káꞌa̱n saꞌa̱ Cristo. Ta va̱ꞌará nduꞌu̱ o iin ángel ni̱ kii induú ná dánaꞌa̱ iin ka̱ to̱ꞌon sa̱á no̱ó ña̱ ni̱ sa̱ da̱náꞌa̱ ndu̱ noo̱ ndo̱, dá kía̱n iin íchi̱ ná kando̱o ndu kakomí ndú kua̱chi noo̱ Ndios. Ta sa̱ ni̱ kaꞌa̱n ndu̱ xíꞌín ndó, ta nándió kuéi tuku ndu káꞌa̱n ndu̱ xíꞌín ndó; ndi ndáa ta̱a díin dánaꞌa̱ o̱ du̱ú to̱ꞌon va̱ꞌa ni̱ da̱náꞌa̱ ndu̱ noo̱ ndo̱, dá kía̱n iin íchi̱ ná kando̱o ra kakuu ra ta̱a kómí kua̱chi noo̱ Ndios.
10 ¿Á káꞌán ndó ña̱ xíꞌín to̱ꞌon káꞌi̱n yóꞌo ndúkúí ña̱ kando̱o va̱ꞌi no̱ó ña̱yuu o noo̱ Ndios? ¿Á káꞌán ndó ña̱ dión káꞌi̱n, dá kando̱o va̱ꞌi no̱ó ña̱yuu? Chi̱ tá ndúkú yuꞌu̱ ña̱ kando̱o va̱ꞌi no̱ó ña̱yuu, dá kía̱n ko̱ kúú taꞌon yuꞌu̱ iin na̱ kéchóon noo̱ Cristo.
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ kana Jesús yuꞌu̱ ña̱ kaneꞌi to̱ꞌon na
11 Kóni̱ yuꞌu̱ ña̱ kanaꞌá ndó, ñani miíi̱, ña̱ to̱ꞌon va̱ꞌa dánaꞌa̱ yuꞌu̱ ko̱ kúú taꞌan vaan ña̱ ni̱ ndaki ini ña̱xintóni̱ ta̱a. 12 Dá chi̱ ko̱ ní nátiin taꞌon yuꞌu̱ to̱ꞌon yóꞌo noo̱ ni iin tóꞌón ta̱a, ta ni iin tóꞌón ta̱a ko̱ ní dánaꞌa̱ ña̱ noo̱í. Mií vá Jesucristo kúú na̱ ni̱ xi̱ꞌo to̱ꞌon va̱ꞌa yóꞌo noo̱í. 13 Sa̱ ni̱ niꞌi̱ tóꞌon va ndó táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ sa̱ kee yuꞌu̱ tá sa̱ ka̱ndísai táto̱ꞌon kándísa na̱ Israel. Sa̱ náꞌá vá ndó táto̱ꞌon ki̱ꞌo kini sa̱ kendava̱ꞌa yuꞌu̱ xíꞌín ña̱yuu kúú kuendá Jesús, chi̱ sa̱ ka̱toói̱ dánaá ndiꞌi noo̱ ná. 14 Ta yuꞌu̱ ni̱ sa̱ kuu iin ra̱ sa̱ ndíko̱ cháá ka̱ choon saꞌándá ta̱ sáꞌano ñooi̱ o̱ du̱ú dao ka̱ ta̱a dáó xíꞌíín, chi̱ ni̱ sa̱ ndi̱ꞌi cháá ka̱ inii̱ sa̱ keei choon saꞌándá ta̱ sáꞌano ñoó. 15 Tído mií Ndios ni̱ ka̱xi yuꞌu̱ nda̱ rá ko̱ ñáꞌa̱ kakii, ta ni̱ kana na yuꞌu̱ sa̱ꞌá ña̱ kúꞌu̱ ini na̱ sa̱ꞌí. Ta no̱ón kúú na̱ ni̱ na̱taꞌan ini 16 naꞌa̱ na̱ de̱ꞌe na noo̱í, dá ná dánaꞌa̱ yuꞌu̱ no̱ó na̱ ko̱ kúú na̱ Israel. Ta ko̱ ní saꞌa̱n taꞌoin ndato̱ꞌín ni iin tóꞌón ña̱yuu ndí ki̱án dánaꞌi̱. 17 Ta ni ñoo Jerusalén ko̱ ní saꞌi̱n ndato̱ꞌín ta̱ sa̱ daá kúú apóstol no̱ó yuꞌu̱ sa̱ꞌá ndi kee dánaꞌi̱. Ña̱ ni̱ keei kía̱n dinñóꞌó ka̱ ni̱ saꞌi̱n chí kuendá Arabia diꞌa. Dá ni̱ na̱ndió ko̱o tukui ñoo Damasco.
18 Tá ni̱ ya̱ꞌa oni̱ kuia̱, dá ni̱ keei kuaꞌi̱n ñoo Jerusalén, dá konii̱ Pedro, ta kanaꞌí na̱. Tá ni̱ saa̱i̱ noo̱ ió na̱, dá ni̱ sa̱ ioi̱ xíꞌín ná saꞌo̱n va kuu̱. 19 Tído ko̱ ta̱ꞌón dao ka̱ na̱ kúú apóstol ni̱ xinii̱, sa̱va̱ꞌa iin tóꞌón Jacobo, na̱ kúú ñani satoꞌo yo̱ Jesús, kúú na̱ ni̱ xinii̱. 20 Ta náꞌá míí Ndios ña̱ ko̱ káꞌa̱n to̱ꞌín no̱ó ña̱ táai ko̱saa̱ noo̱ ndo̱.
21 Tá ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ saꞌi̱n chí kuendá Siria, xíꞌín kuendá Cilicia diꞌa. 22 Ta na̱ kúú kuendá Jesucristo ndéi chí kuendá Judea ko̱ náꞌá taꞌon na yuꞌu̱ tiempo daá. 23 Sa̱va̱ꞌa ña̱ ni̱ seídóꞌo na saꞌa̱ yúꞌu̱ kúú ña̱: “Ta̱a káa kúú ta̱a sa̱ kendava̱ꞌa xíꞌín yó tá sata̱, tído viti xíonoo ra kásto̱ꞌon ra xíꞌín ña̱yuu to̱ꞌon va̱ꞌa saꞌa̱ Jesús, táꞌa̱n ña̱ sa̱ ka̱toó ra̱ dánaá ra̱ tá sata̱.” 24 Ta ni̱ kekáꞌano na Ndios sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kee na xíꞌíín.