To̱ꞌon yóꞌo kía̱n ni̱ taa Santiago ni̱ saꞌa̱n no̱ó na̱ kúú kuendá Jesús
1
Káꞌa̱n Santiago ndisáꞌán
Yuꞌu̱ kúú Santiago, ta kéchóoin noo̱ Ndios xíꞌín noo̱ Jesucristo, na̱ kúú satoꞌo yo̱. Ta táai tuti yóꞌo ko̱saa̱a̱n noo̱ ndo̱ꞌó, na̱ kúú ndin uxi̱ uu̱ tuꞌu na̱ ñoo Israel, ndoꞌó na̱ ni̱ xita̱ noo kuaꞌa̱n ndéi iin níí ñayuú. Ta káꞌi̱n ndisáꞌán xíꞌín ndó.
Ná kadii̱ inío̱ tein ta̱ndóꞌó ndóꞌo yó
Ñani miíi̱, kadii̱ nda̱ꞌo ini ndo̱ tá ñóꞌo ndó tein ndi ndáa mií ta̱ndóꞌó. Chi̱ sa̱ náꞌá va̱ꞌa ndó ña̱ tá ndóꞌo ndó ta̱ndóꞌó sa̱ꞌá ña̱ kándéé iní ndo̱ Jesús, dión dá kati̱ꞌa ndó koo ndeé iní ndo̱ no̱ó ta̱ndóꞌó. Tá naki̱ꞌo ndó mií ndó ki̱ꞌo ndeé iní ndo̱ noo̱ ndi ndáa ta̱ndóꞌó ndoꞌo ndó, dá xi̱nko̱o ndó táto̱ꞌon ki̱ꞌo kánian koo ndó, ta chi̱chi ndó xíꞌín ña̱ kándéé iní ndo̱ Jesús, ta ni iin tóꞌón taꞌon ña̱ꞌa o̱ kámani̱ noo̱ ndo̱.
Ki̱ꞌo Ndios ña̱xintóni̱ noo̱ yo̱ tá ná kaka̱ yo̱án noo̱ ná
Tá ió iin káa ndoꞌó kámani̱ ña̱xintóni̱, dá kía̱n kaka̱ ndo̱án noo̱ Ndios, dá chi̱ ió nduu na̱ ña̱ kía̱n ki̱ꞌo na ña̱ xíka̱ ndo̱, chi̱ kúú ná iin Ndios xíꞌo kua̱ꞌá ña̱ꞌa no̱ó ña̱yuu na̱, ta ko̱ ka̱á na̱ ña̱ ko̱ó. Tído kaka̱ ndo̱án xíꞌín ña̱ kándéé iní ndo̱ ná. Ta o̱ sa̱ nákani kuáchi̱ ini ndo̱, dá chi̱ tá kée ndó dión, dá kía̱n kúú ndó táto̱ꞌon no̱ó ta̱ñoꞌo̱, ña̱ kuaꞌa̱n xoo yóꞌo xoo káa kée tachi̱. Ta iin ña̱yuu kée dión ná o̱ sa̱ kándati na natiin na ni iin ña̱ꞌa xíka̱ na̱ noo̱ satoꞌo yo̱ Ndios, dá chi̱ kúú ná iin ña̱yuu nákani uu̱ ini, ta ko̱ kúú taꞌon na iin ña̱yuu iin tóꞌón ña̱xintóni̱.
Ta ñani yo̱, na̱ kúndaꞌí, kánian kadii̱ ini na̱ chi̱ chindaya̱ꞌi ñaá Ndios. 10 Ta na̱ kúú na̱ kui̱ká, kánian kadii̱ ini na̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kenóo ñaá Ndios, dá chi̱ ña̱ kui̱ká ió noo̱ ná kúúán táto̱ꞌon ita yuku̱, chi̱ tóó vá ndato sáaan, ta dión taꞌani ndoꞌo ña̱ kui̱ká kómí ná. 11 Dá chi̱ tá xíno ndia̱ndii, ta ndúdee̱n káꞌa̱ni̱án, ta kúú íchi̱ vá yuku̱ ñoó, ta kúú kuéi va itaa̱n, ta kúú ndáñóꞌó vá ña̱ luu ndáaan. Dión taꞌani ndoꞌo na̱ kui̱ká xíꞌín ña̱ꞌa kómí ná nani ndúkú ná cháá ka̱ ña̱ kui̱ká.
Yáꞌa yó kée yó kua̱chi kée ña kini ñóꞌo ini ña̱xintóni̱ yo̱
12 Ndikáꞌán ndi kúu ví ña̱yuu, na̱ xíꞌo ndeé ini tá ndóꞌo na ta̱ndóꞌó, dá chi̱ tá ni̱ xi̱ꞌo ndeé iní na̱ noo̱ ndidaá ta̱ndóꞌó, dá kía̱n natiin na ña̱ kataki chíchí ná noo̱ ió Ndios. Dá chi̱ ki̱ꞌo dión ni̱ xi̱ꞌo Ndios to̱ꞌon na ña̱ kía̱n kee na xíꞌín ña̱yuu kóni̱ ñaá. 13 Tá kasáꞌá katoó ndo̱ kee ndó iin kua̱chi, o̱ sa̱ káꞌán ndo̱ ña̱ Ndios kúú na̱ dákaꞌa̱n ñaá, dá chi̱ o̱ kándeé taꞌon ña̱ kini ña̱ kía̱n ya̱ꞌa Ndios kee na kua̱chi, ta ko̱ dákaꞌa̱n Ndios ni iin tóꞌón ña̱yuu ña̱ kía̱n ya̱ꞌa na kee na kua̱chi. 14 Ña̱ kini ñóꞌo ña̱xintóni̱ yo̱, ño̱ó vá kía̱n dákaꞌa̱n yo̱, dá yáꞌa yó kée yó kua̱chi noo̱ Ndios, ta ño̱ó taꞌani kía̱n dákátoó ñaá. 15 Ta sa̱ꞌá ña̱ kátoó yo̱ kée yó ña̱ kini ñóꞌo ini ña̱xintóni̱ yo̱, sa̱ꞌá ño̱ó kásáꞌá yáꞌa yó kée yó kua̱chi. Tá náki̱ꞌo yó mií yó kañoꞌo yó ti̱xi ndáꞌa̱ kua̱chi, ño̱ó kía̱n kédaá xíꞌín yó, dá niꞌi̱ yo̱ ña̱ kuu yo̱.
16 Sa̱ꞌá ño̱ó, ná dáꞌa ni dándaꞌí ndo̱ mií ndó, ñani mani̱ miíi̱. 17 Dá chi̱ ndidaá ña̱ va̱ꞌa, xíꞌín ndidaá ña̱ ndaa̱ kúú ña̱ xíꞌo oon Ndios noo̱ yo̱ ve̱i nda̱ induú. Ta mií Ndios kúú na̱ ni̱ ka̱va̱ꞌa ndidaá kúú ña̱ tóo̱n ñóꞌo induú. Ta ni iin kuu̱ ta̱ꞌón o̱ náda̱on Ndios, táto̱ꞌon ki̱ꞌo náda̱on ña̱ tóo̱n ñóꞌo káa. 18 Ta mií Ndios ni̱ chi̱kaa̱ ini ña̱ kía̱n ndee na yó de̱ꞌe mií ná ni̱ kee to̱ꞌon ndaa̱ na̱. Ta ki̱ꞌo dión ni̱ kasa̱ndaá yo̱ kúú yó na̱ mií no̱ó ni̱ na̱kana Ndios kakuu de̱ꞌe na.
Ná kueídóꞌo yó choon saꞌándá Ndios, dá kía̱n koni yo̱ kandei va̱ꞌa yó
19 Sa̱ꞌá ño̱ó, ñani mani̱ miíi̱, kaon koo ndó kueídóꞌo va̱ꞌa ndó noo̱ káꞌa̱n dao ka̱ ña̱yuu. Ná dáꞌa ni yachi̱ téí kaꞌa̱n ndo̱, ta ni o̱ sa̱ kuído̱ yachi̱ téí ini ndo̱. 20 Dá chi̱ ña̱ xído̱ ini yo̱ ko̱ chíndeéán yó, dá kee yó ña̱ kóni̱ Ndios. 21 Sa̱ꞌá ño̱ó dánkoo ndó ndidaá kúú ña̱ kini kée ndó, xíꞌín ña̱ kini nákani ini ndo̱, ta natiin ndó to̱ꞌon Ndios, táꞌa̱n ña̱ ni̱ seídóꞌo ndó, xíꞌín ña̱ ndaꞌí ió ini ndo̱. Dá chi̱ ña̱ yóꞌo kía̱n kándéé dáka̱ki nío̱ ndo̱.
22 Koo ini ndo̱ kee ndó táto̱ꞌon ki̱ꞌo káꞌa̱n to̱ꞌon va̱ꞌa ni̱ seídóꞌo ndó. O̱ sa̱ kue̱ídóꞌo oon ndóa̱n, dá chi̱ tá seídóꞌo oon ndóa̱n, dá kía̱n dándaꞌí ndo̱ mií vá ndó. 23 Chi̱ na̱ seídóꞌo oon to̱ꞌon va̱ꞌa Ndios, ta ko̱ kée na ña̱, no̱ón kúú táto̱ꞌon iin ta̱a ndéꞌé mií noo̱ espejo. 24 Dá chi̱ tá ni̱ ndiꞌi ni̱ sa̱ nde̱ꞌé rá to̱ꞌon káa ra, ta kúú kuaꞌa̱n ra̱. Ta kúú tóó vá, kúú sa̱ na̱ndodó va ra táto̱ꞌon ki̱ꞌo káa ra. 25 Tído na̱ ndinoꞌo ini seídóꞌo to̱ꞌon ndaa̱ Ndios, táꞌa̱n ña̱ taó xóo ñaá ti̱xi ndáꞌa̱ kua̱chi, ta ndíko̱ toon naa̱n, no̱ón kúú na̱ ko̱ nándodó ña̱ ni̱ seídóꞌo na. Diꞌa kée na choon saꞌándáa̱n. Na̱ yóꞌo kúú na̱ chíndeé Ndios noo̱ ndidaá ña̱ kée na.
26 Ta ndidaá na̱ káꞌán ndíta ndaa̱ xíꞌín Ndios, ta ko̱ kándéé ná chituu na yúꞌu̱ ná, no̱ón kúú na̱ dándaꞌí mií, ta ni ña̱ kándísa na ko̱ ndáya̱ꞌi. 27 Dá chi̱ ña̱ ndaa̱, ña̱ vii kúú ña̱ kándísa yó noo̱ tatá Ndios tá ná chindeé yó takuálí ko̱ó tatá xíꞌín naná, xíꞌín na̱ kuáa̱n tein ta̱ndóꞌó ndóꞌo na, ta ná kandaa yo̱ mií yó no̱ó ña̱ kini ió ñayuú yóꞌo.