^
San Lucas
Ña̱ yóꞌo kúú ña̱ ni̱ kaꞌa̱n Lucas xíꞌín ra̱ naní Teófilo
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ kaꞌa̱n iin ángel ndi koo, dá kaki iin ra̱ naní Juan
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ka̱sto̱ꞌon iin ángel xíꞌín María ña̱ koo iin de̱ꞌe yií na̱, ta kananí xí Jesús
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ saꞌa̱n María veꞌe Elisabet
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ kaki de̱ꞌe Elisabet naní Juan
Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ kaa Zacarías ni̱ kee Espíritu ii̱ Ndios
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ kaki Jesús
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ saꞌa̱n na̱ veꞌe ño̱ꞌo káꞌano xíꞌín Jesús
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ na̱ndió kuéi na kuaꞌa̱n nóꞌo̱ ná ñoo Nazaret
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ sa̱ io Jesús uxi̱ uu̱ kuia̱
Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ Juan, na̱ dákodo̱ ndúta̱ ña̱yuu
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ sodo̱ ndúta̱ Jesús
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ kaꞌán ña̱ uꞌu̱ dátu̱úán Jesús
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ka̱sáꞌá Jesús dánaꞌa̱ na̱ no̱ó ña̱yuu
Diꞌa ni̱ ndoꞌo Jesús tá ni̱ noꞌo̱ na̱ Nazaret, noo̱ kúú ñoo mií ná
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ndu̱va̱ꞌa Jesús iin ta̱a nákaa̱ iin espíritu kini
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ndu̱va̱ꞌa Jesús ñá kúú xi̱do Simón Pedro
Ta kua̱ꞌá ndava̱ꞌo ña̱yuu ni̱ ndu̱va̱ꞌa Jesús
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ saꞌa̱n Jesús iin xíán no̱ó ko̱ íin ndéi
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ tiin Simón Pedro kua̱ꞌá ti̱yaká ni̱ kee Jesús
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ndu̱va̱ꞌa Jesús iin ta̱a ndóꞌo kueꞌe̱ téíꞌi̱ ñíi̱
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ndu̱va̱ꞌa Jesús iin ta̱a ni̱ na̱tií saꞌa̱
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ kana Jesús iin ta̱a naní Leví Mateo ña̱ kanoo ra xíꞌín ná
Dánaꞌa̱ Jesús ña̱ kúú ná táto̱ꞌon iin tono̱
Dánaꞌa̱ Jesús ña̱ ko̱ nákiꞌin táꞌan taꞌon ña̱ dánaꞌa̱ na̱ xíꞌín ña̱ dánaꞌa̱ ta̱ fariseo
Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ Jesús sa̱ꞌá kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ na̱ Israel
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ndu̱va̱ꞌa Jesús iin ta̱a ni̱ na̱tií ndáꞌa̱
Diꞌa ni̱ kee Jesús tá ni̱ ka̱xi na uxi̱ uu̱ ta̱a kanoo xíꞌín ná
Dánaꞌa̱ Jesús ña̱ ndikáꞌán ndi kúu ví dao ña̱yuu, ta ndaꞌí kúu ví dao ka̱ na̱
Dánaꞌa̱ Jesús ña̱ kánian kuꞌu̱ ini yo̱ sa̱ꞌá ña̱yuu xiní uꞌu̱ ñaá
Dánaꞌa̱ Jesús ña̱ ná dáꞌa ni dátai̱ kua̱chi yó ña̱yuu
Dánaꞌa̱ Jesús ña̱ tá kómí yó iin nío̱ va̱ꞌa, dá kía̱n kankuei to̱ꞌon va̱ꞌa yúꞌu̱ yo̱
Dánaꞌa̱ Jesús sa̱ꞌá ña̱ ni̱ ndoꞌo uu̱ veꞌe
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ndu̱va̱ꞌa Jesús iin ta̱ kéchóon noo̱ iin ta̱a dándáki iin ciento soldado
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ da̱nátaki Jesús de̱ꞌe iin ñáꞌa̱ kuáa̱n ió ñoo naní Naín
Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ kaꞌa̱n Jesús saꞌa̱ Juan, na̱ dákodo̱ ndúta̱ ña̱yuu
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ saꞌa̱n Jesús veꞌe iin ta̱ fariseo naní Simón
Yóꞌo káꞌa̱n sa̱ꞌá na̱ ñáꞌa̱ ni̱ chi̱ndeé Jesús
Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ na̱kani Jesús saꞌa̱ iin ta̱a xíti tata
Nákani Jesús ndi kóni̱ kaa ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ na̱ sa̱ꞌá ta̱a xíti tata
Miía̱n kánian naꞌa̱ yo̱ mií yó ña̱ kúú yó kuendá Jesús, ta kueídóꞌo va̱ꞌa yó ña̱ dánaꞌa̱ na̱ noo̱ yo̱
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ka̱sáa̱ na̱ veꞌe Jesús nándukú ñaá ná
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ saꞌanda Jesús choon no̱ó tachi̱ xíꞌín ta̱ñoꞌo̱
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ taó Jesús espíritu kini ni̱ sa̱ ñoꞌo ini iin ta̱a
Diꞌa ni̱ ndoꞌo de̱ꞌe diꞌí ta̱ naní Jairo xíꞌín ña̱ ni̱ ndoꞌo iin ñáꞌa̱ ndóꞌo kueꞌe̱ tái̱ nii̱
Yóꞌo ni̱ saꞌanda Jesús choon no̱ó ta̱a xíonoo xíꞌín ná ña̱ ná koꞌo̱n ra̱ dánaꞌa̱ ra̱ sa̱ꞌá to̱ꞌon va̱ꞌa Ndios
Naá iní rey Herodes kée ña̱ ndato kée Jesús
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ xi̱ꞌo Jesús ña̱ꞌa ni̱ sa̱sáꞌan oꞌo̱n mil ta̱a
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ kaa Pedro ña̱ Jesús kúú Cristo, na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá Ndios kasaa̱ dáka̱ki ñaá
Kásto̱ꞌon Jesús xíꞌín ta̱a xíonoo xíꞌín ná ndí ki̱án ndoꞌo na, dá kuu na̱
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ na̱yeꞌe̱ ndaa noo̱ Jesús xíꞌín dáꞌo̱n ná
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ndu̱va̱ꞌa Jesús iin tayií nákaa̱ espíritu kini
Yóꞌo ni̱ ka̱sto̱ꞌon tuku Jesús xíꞌín ta̱a xíonoo xíꞌín ná ndí ki̱án ndoꞌo na, dá kuu na̱
Dánaꞌa̱ Jesús ndá yoo kúú na̱ ndáya̱ꞌi cháá ka̱ noo̱ Ndios
Kaá Jesús ña̱ ña̱yuu ko̱ na̱á xíꞌín ná, no̱ón kúú na̱ ndíta xoo mií ná
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ da̱náni Jesús Jacobo xíꞌín Juan
Diꞌa ni̱ kaꞌa̱n Jesús xíꞌín dao ña̱yuu ni̱ kaꞌán kanoo xíꞌín ná
Saꞌándá Jesús choon no̱ó oni̱ diko uxi̱ ta̱a ña̱ koꞌo̱n ra̱ ndidaá ñoo dánaꞌa̱ ra̱
Ndaꞌí kúu ví na̱ ndéi ñoo Corazín, xíꞌín na̱ ndéi ñoo Betsaida, kaá Jesús
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ndu̱sáa̱ oni̱ diko uxi̱ ta̱a ñoó
Kádii̱ nda̱ꞌo ini Jesús kée Espíritu ii̱ Ndios
Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ Jesús sa̱ꞌá ña̱ va̱ꞌa ni̱ kee iin ta̱a kuendá Samaria
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ sa̱ io Jesús veꞌe Marta xíꞌín María
Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ Jesús saꞌa̱ ndi kee yó kaꞌa̱n yo̱ xíꞌín Ndios
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ kaa dao ña̱yuu ña̱ taó Jesús espíritu kini kée ña̱ uꞌu̱
Diꞌa ndóꞌo iin ta̱a tá nándió ko̱o espíritu kini nákaa̱a̱n ini ra̱
Ndikáꞌán ví ña̱yuu seídóꞌo to̱ꞌon Ndios, ta kée na choon saꞌándáa̱n, kaá Jesús
Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ kaꞌa̱n Jesús sa̱ꞌá ña̱yuu xíka̱ ña̱ kee na iin ña̱ ndato
Káꞌa̱n Jesús sa̱ꞌá ña̱ dátoo̱n noo̱ yo̱
Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ kaꞌa̱n Jesús sa̱ꞌá ña̱ kini kée ta̱ fariseo xíꞌín ta̱ dánaꞌa̱ ley
Ndidaá ña̱ꞌa kéde̱ꞌé yo̱ xíꞌín ña̱ káꞌa̱n kayá yó natu̱uan
Ná o̱ sa̱ yu̱ꞌú yo̱ ni iin tóꞌón ña̱yuu
Ná o̱ sa̱ yu̱ꞌú yo̱ kaꞌa̱n yo̱ ña̱ kúú yó kuendá Jesús no̱ó ña̱yuu
Ná o̱ sa̱ kátoó téí yo̱ ña̱ kui̱ká
Ndios kúú na̱ ndáka ñaá
Ndukú ndó koo kuíká ndó noo̱ Ndios
Ná kandei nduu yo̱ kechóon yó noo̱ Ndios
Ná kakuu yó na̱ kéchóon ndaa̱ noo̱ Ndios
Ná taꞌa̱nda̱ táꞌan iin veꞌe saꞌa̱ Jesús
Va̱ꞌa ka̱ ná kando̱o mani̱ yo̱ noo̱ Ndios viti yachi̱
Miía̱n ná nandikó iní yo̱ sa̱ꞌá kua̱chi kée yó
Dánaꞌa̱ Jesús sa̱ꞌá ta̱ño̱ꞌó ko̱ xíꞌo kui̱ꞌi
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ndu̱va̱ꞌa Jesús iin ñáꞌa̱ ni̱ kutódo sata̱
Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ Jesús saꞌa̱ ndi kée Ndios dándáki na ña̱yuu na̱
Yóꞌo dánaꞌa̱ Jesús ña̱ koo ini yo̱ ku̱ꞌu yó noo̱ kúú yéꞌé kuíi̱n
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ndeiꞌi̱ Jesús sa̱ꞌá na̱ ñoo Jerusalén
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ndu̱va̱ꞌa Jesús iin ta̱a ndóꞌo kueꞌe̱ néin ñíi̱
Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ Jesús saꞌa̱ ndi kee yó tá kuaꞌa̱n yo̱ iin víko̱
Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ Jesús saꞌa̱ iin ta̱a ni̱ kee iin víko̱ káꞌano
Kánian kee yó diꞌa tá káꞌán yó kanoo yó xíꞌín Jesús
Diꞌa kee yó tá ni̱ ndiꞌi ña̱ oꞌo̱va̱ ñii̱
Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ Jesús saꞌa̱ iin ta̱a ni̱ nda̱ñóꞌó iin léko
Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ Jesús saꞌa̱ iin ñáꞌa̱ ni̱ nda̱ñóꞌó iin di̱ꞌón
Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ Jesús sa̱ꞌá ña̱ ni̱ xi̱ꞌo káꞌano ini iin ta̱a sa̱ꞌá de̱ꞌe ra
Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ Jesús saꞌa̱ ndí ki̱án ni̱ kee iin ta̱ kéchóon
Yóꞌo káꞌa̱n Jesús saꞌa̱ ley Moisés, ta ndi kee ña̱yuu ndu̱ꞌu na ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios
Yóꞌo dánaꞌa̱ Jesús ña̱ ná dáꞌa ni dánkoo iin ta̱a ñadiꞌí ra̱
Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ Jesús saꞌa̱ iin ta̱a kui̱ká xíꞌín ta̱a kúndaꞌí naní Lázaro
Ndaꞌí kúu ví na̱ kándéé dákaꞌa̱n kue̱ꞌé dao ka̱ ña̱yuu, dá ya̱ꞌa na kee na kua̱chi
Kóni̱ ta̱a xíonoo xíꞌín Jesús kandeé cháá ka̱ ini ñaá rá
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ndu̱va̱ꞌa Jesús uxi̱ ta̱a ndóꞌo kueꞌe̱ téíꞌi̱ ñíi̱
Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ Jesús saꞌa̱ ndí ki̱án koo, dá kasandaá kuu̱ nandió ko̱o tuku na
Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ Jesús sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kee iin ñá kuáa̱n xíꞌín iin ta̱ néꞌe choon
Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ Jesús sa̱ꞌá uu̱ ta̱a ni̱ saꞌa̱n veꞌe ño̱ꞌo káꞌano kaꞌa̱n ra̱ xíꞌín Ndios
Xíka̱ Jesús ña̱ mani̱ saꞌa̱ takuálí noo̱ Ndios
Diꞌa ni̱ kaꞌa̱n Jesús xíꞌín iin ta̱a kui̱ká
Yóꞌo ni̱ ka̱sto̱ꞌon tuku Jesús xíꞌín ta̱a xíonoo xíꞌín ná ndí ki̱án ndoꞌo na, dá kuu na̱
Diꞌa ni̱ kuu, dá ni̱ ndu̱va̱ꞌa Jesús iin ta̱a ko̱ túu noo̱
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ na̱kiꞌin táꞌan Jesús xíꞌín iin ta̱a naní Zaqueo
Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ Jesús saꞌa̱ iin ta̱a ni̱ na̱tiin choon kakuu rey
Diꞌa ni̱ kuu, dá ni̱ ku̱ꞌu Jesús kuaꞌa̱n na̱ ñoo káꞌano Jerusalén
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ taó ndíꞌi Jesús ta̱ díkó xíꞌín ta̱ xíin kuaꞌa̱n ra̱ sata̱ véꞌe ño̱ꞌo káꞌano
Yóꞌo ni̱ nda̱to̱ꞌón ta̱ fariseo ndá yoo ni̱ xi̱ꞌo choon noo̱ Jesús
Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ na̱kani Jesús sa̱ꞌá ña̱ ni̱ ndoꞌo iin satoꞌo uva
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ kaꞌán dao ta̱a dátu̱ú rá Jesús
Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ Jesús ña̱ miía̱n ndaa̱ nataki na̱ ni̱ xiꞌi̱
Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ Jesús saꞌa̱ Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá
Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ Jesús sa̱ꞌá ña̱ kini kée ta̱ dánaꞌa̱ ley
Diꞌa ni̱ kee iin ñaꞌá kuáa̱n kúndaꞌí
Yóꞌo kúú noo̱ dánaꞌa̱ Jesús ña̱ naá vá veꞌe ño̱ꞌo káꞌano
Kásto̱ꞌon Jesús ndí ki̱án koo, dá naá ñayuú yóꞌo
Diꞌa koo, dá nandió ko̱o tuku Jesús kii na ñayuú yóꞌo
Diꞌa ni̱ kuu, dá ni̱ ka̱ndo̱o Judas Iscariote ña̱ naki̱ꞌo ra Jesús noo̱ ndáꞌa̱ ta̱ néꞌe choon
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ sa̱díni Jesús noo̱ ndiꞌi kuií xíꞌín ta̱a xíonoo xíꞌín ná
Dánaꞌa̱ Jesús saꞌa̱ ndá yoo ndáya̱ꞌi cháá ka̱
Yóꞌo ni̱ kaꞌa̱n Jesús ña̱ ndata̱ Simón Pedro saꞌa̱ ná
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ kaꞌa̱n Jesús xíꞌín Ndios iin noo̱ naní Getsemaní
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ka̱sáa̱ Judas xíꞌín kua̱ꞌá ta̱a tiin ra Jesús kandaka ra koꞌo̱n ra̱ no̱ó ta̱ néꞌe choon
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ndata̱ Pedro saꞌa̱ Jesús oni̱ taꞌándá
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ kani ra Jesús, ta ni̱ kedi̱ki ndaa ñaá rá
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ sa̱ íin Jesús no̱ó ta̱ duti̱ kúú no̱ó
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ sa̱ íin Jesús no̱ó ta̱ naní Pilato
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ sa̱ íin Jesús noo̱ Herodes
Diꞌa ni̱ kuu, dá ni̱ saꞌanda Pilato choon ña̱ ná karkaa Jesús ndi̱ka cruz
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ chi̱rkaa ra Jesús ndi̱ka cruz
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ xiꞌi̱ Jesús
Diꞌa ni̱ kuu, dá ni̱ ndu̱xi Jesús
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ na̱taki Jesús
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ naꞌa̱ noo̱ Jesús no̱ó uu̱ ta̱a kuaꞌa̱n íchi̱ ñoo naní Emaús
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ naꞌa̱ noo̱ Jesús no̱ó ta̱a sa̱ xi̱onoo xíꞌín ná
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ nana Jesús kuaꞌa̱n nóꞌo̱ ná induú