To̱ꞌon yóꞌo kía̱n ni̱ taa San Marcos, ña̱ káꞌa̱n saꞌa̱ Jesús
1
Diꞌa ni̱ kuu, dá ni̱ ka̱sáꞌá kásto̱ꞌon Juan ña̱ kasaa̱ Jesús
Diꞌa ni̱ ka̱sáꞌá to̱ꞌon va̱ꞌa saꞌa̱ Jesucristo, na̱ kúú de̱ꞌe Ndios. Isaías ni̱ sa̱ kuu iin profeta, táꞌa̱n na̱ sa̱ ka̱sto̱ꞌon xíꞌín ña̱yuu ña̱ ni̱ kaꞌa̱n mií Ndios xíꞌín ná. Diꞌa kuaꞌa̱n to̱ꞌon ni̱ taa na:
Ná koꞌi̱n tandaꞌí iin ta̱a kuió no̱ó koꞌo̱n noo̱ yo̱ꞌó kasto̱ꞌon ra to̱ꞌon yuꞌu̱ xíꞌín ña̱yuu,
dá ná kandei nduu na̱ kueídóꞌo na ña̱ kía̱n koꞌo̱n kaꞌo̱n xíꞌín ná.
Kayuꞌú ta̱a ñoó noo̱ kúú yukú ichí:
“Kandei nduu ndo̱ natiin ndó satoꞌo yo̱ Ndios, ta ná konó ndó iin ichí ndaa̱ noo̱ ná.”
Ta miía̱n ndaa̱ dión ni̱ kuu, chi̱ ni̱ ka̱sáꞌá iin ta̱a naní Juan dákodo̱ ndúta̱ ná ña̱yuu ini ta̱kui̱í iin xíán noo̱ kúú yukú i̱chí. Ta kásto̱ꞌon na xíꞌín ña̱yuu ña̱ ná nandikó iní na̱ saꞌa̱ kua̱chi kée na, dá ná ki̱ꞌo káꞌano ini Ndios sa̱ꞌá kua̱chi na, dá ná kuu kodo̱ ndúta̱ ná.
Ta kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu ndéi ñoo Jerusalén xíꞌín na̱ ndéi dao ka̱ ñoo kuálí ñóꞌo chí kuendá Judea ni̱ saꞌa̱n na̱ ni̱ seídóꞌo na to̱ꞌon dánaꞌa̱ Juan. Ta ni̱ naꞌo̱ na̱ kua̱chi na noo̱ Ndios. Ta kúú ni̱ da̱kódo̱ ndúta̱ ñaá Juan ini yu̱ta naní Jordán.
Ta dáꞌo̱n ni̱ sa̱ ndixi Juan ni̱ ka̱va̱ꞌa xíꞌín ídi̱ camello. Ta iin cincho ñíi̱ sa̱ ndíko̱ ti̱i na. Ta sa̱ seí na̱ ti̱ka xíꞌín ndu̱dí yukú. Ta sa̱ ka̱sto̱ꞌon na xíꞌín ña̱yuu, ta kaá na̱ xíꞌín ná:
―Sa̱tá yuꞌu̱ ve̱i iin na̱ ndáya̱ꞌi cháá ka̱ o̱ du̱ú yuꞌu̱, chi̱ ni ko̱ káni vía̱n nakuii̱n ndei yuꞌu̱ ndaxíí yóꞌo̱ ndisa̱ ná. Chi̱ yuꞌu̱ dákodo̱ ndúta̱ ñaá xíꞌín ta̱kui̱í, tído no̱ón kúú na̱ dákodo̱ ndúta̱ ñaá xíꞌín na̱ kúú Espíritu ii̱ Ndios ―kaá na̱.
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ sodo̱ ndúta̱ Jesús
Ta tein kuu̱ dáá ñóó ni̱ keta Jesús ñoo naní Nazaret, ña̱ nákaa̱ kuendá Galilea, kuaꞌa̱n na̱ noo̱ nákaa̱ yu̱ta Jordán. Ta ñoó ni̱ da̱kódo̱ ndúta̱ ñaá Juan. 10 Tá ni̱ ke̱ta Jesús ini ta̱kui̱í, kúú ni̱ xini na̱ ni̱ nono̱ induú. Ta kúú ni̱ na̱xino̱ na̱ kúú Espíritu Ndios sata̱ ná, ta káa na̱ táto̱ꞌon káa iin paloma. 11 Ta nda̱ induú tái̱ ni̱ kaꞌa̱n Ndios xíꞌín Jesús:
―Yoꞌó kúú de̱ꞌe mani̱ yuꞌu̱. Ta nátaꞌan nda̱ꞌo inii̱ xiníi̱ yo̱ꞌó ―kaá na̱.
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ kaꞌán ña̱ uꞌu̱ mií no̱ó dátu̱úán Jesús
12 Tá ni̱ ndiꞌi ñoó, dá ndáka Espíritu Ndios Jesús kuaꞌa̱n na̱ noo̱ kúú yukú ichí. 13 Ta uu̱ diko kuu̱ ni̱ sa̱ káa̱ na̱ ñoó. Ta ni̱ sa̱ káa̱ na̱ tein kirí víchi̱ dee̱n. Dá ni̱ xirndodó ñaá ña̱ uꞌu̱. Ta ni̱ ka̱sáa̱ dao ángel ni̱ kii noo̱ Ndios, ni̱ chi̱ndeé ná Jesús.
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ka̱sáꞌá dánaꞌa̱ Jesús sa̱ꞌá to̱ꞌon va̱ꞌa Ndios
14 Tá ni̱ tiin ra Juan ni̱ sadi ra̱ veꞌe ka̱a, dá ni̱ kee Jesús kuaꞌa̱n na̱ chí kuendá Galilea kasto̱ꞌon na saꞌa̱ to̱ꞌon va̱ꞌa, ña̱ káꞌa̱n saꞌa̱ ndi kee ña̱yuu, dá ndu̱ꞌu na ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios, 15 ta kaá na̱:
―Sa̱ ni̱ kasa̱ndaá vá hora, sa̱ ni̱ ku̱yati va ña̱ ndu̱ꞌu ña̱yuu ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios. ¡Nandikó iní ndo̱ sa̱ꞌá kua̱chi kée ndó, ta kandísa ndó xíꞌín ndinoꞌo ini ndo̱ to̱ꞌon va̱ꞌa Ndios! ―kaá na̱.
Diꞌa ni̱ kuu, dá ni̱ kana Jesús komi̱ ta̱a tíin ti̱yaká ña̱ kanoo ra xíꞌín ná
16 Ta noo̱ xíka Jesús kuaꞌa̱n na̱ yúꞌu̱ ta̱ñoꞌo̱ naní Galilea, ñoó ni̱ xini na̱ iin ta̱a naní Simón xíꞌín ñani ra̱ Andrés. Ta ñóꞌo ra chíkaa̱ ra̱ ñóno̱ rá ini ta̱kui̱í, chi̱ kúú rá ta̱a tíin ti̱yaká. 17 Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:
―Ná kíi̱ ndo̱ ná koꞌo̱ kanoo ndó xíꞌín yuꞌu̱, dá ná dánaꞌi̱ noo̱ ndo̱ taó ndó ña̱yuu tein kua̱chi na táto̱ꞌon kée ndó taó ndó ti̱yaká ini ta̱kui̱í.
18 Ta kúú vitíꞌón vá ni̱ da̱nkoo ra ñóno̱ rá. Ta kúú ni̱ kee ra kuaꞌa̱n ra̱ kanoo ra xíꞌín Jesús.
19 Ta noo̱ xíka Jesús kuaꞌa̱n na̱ cháá ka̱ chí noo̱ ñoó, kúú ni̱ xini na̱ nákaa̱ iin ta̱a naní Jacobo xíꞌín ñani ra̱ Juan, ta kúú rá de̱ꞌe ta̱ naní Zebedeo. Ta ñóꞌo ra ini barco nákoto ra̱ ñóno̱ rá. 20 Dá ni̱ kana ñaá ná. Dá ni̱ da̱nkoo ra tatá ra̱ Zebedeo ini barco xíꞌín ndidaá ka̱ ni ta̱a kéchóon noo̱ tatá ra̱. Dá ni̱ kee ra kuaꞌa̱n ra̱ kanoo ra xíꞌín ná.
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ndu̱va̱ꞌa Jesús iin ta̱a nákaa̱ iin espíritu kini
21 Dá ni̱ na̱sáa̱ Jesús ñoo Capernaum xíꞌín ta̱a ñoó. Dá tá ni̱ kasa̱ndaá kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ na̱ Israel, dá ni̱ ku̱ꞌu Jesús ini veꞌe noo̱ nátaka na̱ ñoo ñoó. Dá ni̱ ka̱sáꞌá ná dánaꞌa̱ na̱. 22 Kúú ni̱ naá vá iní ña̱yuu ñoó sa̱ꞌá ña̱ dánaꞌa̱ Jesús, chi̱ ko̱ kée na táto̱ꞌon kée ta̱a dánaꞌa̱ ley Moisés, dá chi̱ dánaꞌa̱ na̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo kée iin na̱ néꞌe choon.
23 Ta ini veꞌe ñoó nákaa̱ iin ta̱a nákaa̱ iin espíritu kini. Ta kúú ni̱ꞌi nda̱ꞌo ni̱ ka̱yuꞌú espíritu kini ñoó, ta kaáa̱n:
24 ―¿Ndi ki̱án ndóꞌo ní xíꞌín nduꞌu̱, Jesús, na̱ ñoo Nazaret? ¿Á ve̱i ní dánaá ní nduꞌu̱? Sa̱ náꞌá vá yuꞌu̱ ndá yoo kúú mií ní, chi̱ mií ní kúú na̱ ii̱ ni̱ kii noo̱ Ndios.
25 Dá ni̱ da̱náni ñaá Jesús, ta kaá na̱ xíꞌán:
―¡Kadi yúꞌo̱n! ¡Kuaꞌán keta kíi̱ ini ta̱a xaa̱n!
26 Ta kúú vitíꞌón ni̱ saꞌání yi̱ꞌí espíritu kini ta̱a ñoó. Ta kúú ni̱ꞌi nda̱ꞌo ni̱ ka̱yuꞌán, dá ni̱ ketaan kuaꞌa̱n.
27 Ta kúú ni̱ naá vá iní ndidaá kúú ña̱yuu ñoó, dá ni̱ ka̱sáꞌá ná ndátóꞌón táꞌan ná:
―¿Ndi kuaꞌa̱n vía̱n yóꞌo? Na̱ ndeé ka̱ vía̱n káꞌano ta̱ndeé iní sa̱á dánaꞌa̱ ta̱a káa, chi̱ xíꞌín choon kómí rá saꞌándá ra̱ choon noo̱ espíritu kini, ta kúú seídóꞌo ñaa̱n ―kaá na̱.
28 Ta kúú kaon nda̱ꞌo ni̱ ka̱ndaa̱ ini ndidaá ña̱yuu ndéi ñoo kuálí ñóꞌo chí kuendá Galilea saꞌa̱ ña̱ ndato ni̱ kee Jesús.
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ndu̱va̱ꞌa Jesús ñá kúú xi̱do Simón Pedro
29 Tá ni̱ keta Jesús veꞌe ñoó, dá ni̱ kee na kuaꞌa̱n na̱ veꞌe Simón xíꞌín Andrés, ta ndáka taꞌani na Jacobo xíꞌín Juan kuaꞌa̱n na̱. 30 Ta kánduꞌu̱ xi̱do Simón noo̱ xíto, ta kaꞌí nda̱ꞌo ndóꞌán kée kueꞌe̱ dáa̱. Dá ni̱ ka̱sto̱ꞌon ña̱yuu xíꞌín Jesús ña̱ kúꞌa̱n. 31 Dá ni̱ na̱tuu yati na noo̱ kánduꞌa̱n. Kúú ni̱ tiin na ndáꞌa̱n. Kúú ni̱ nda̱neꞌe ñaá ná. Ta kúú vitíꞌón vá ni̱ ya̱ꞌa kueꞌe̱ dáa̱ ñoó. Ta kúú ni̱ ka̱sáꞌá váán kénduua̱n ña̱ kasáꞌan na.
Kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu ni̱ ndu̱va̱ꞌa Jesús
32 Sa̱ ni̱ keta va ndi̱ndii, ta sa̱ kuaꞌa̱n kuaá vá kuu̱ dáá ñóó, dá ndáka ña̱yuu ndidaá na̱ kúꞌu̱ xíꞌín na̱ ñóꞌo espíritu kini ni̱ ka̱sáa̱ na̱ noo̱ Jesús. 33 Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ chití yéꞌé veꞌe ñoó ni̱ na̱taka ndidaá na̱ ñoo ñoó. 34 Ta kúú kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu ndóꞌo iin rá iin kueꞌe̱ ni̱ ndu̱va̱ꞌa na, ta kua̱ꞌá nda̱ꞌo espíritu kini ni̱ taó ná. Ta ko̱ sónó vá ná ña̱ kaꞌa̱n espíritu kini ñoó, chi̱ náꞌá vá ñá ndá yoo kúú ná.
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ nda̱tóꞌón Jesús xíꞌín tatá Ndios iin xíán no̱ó ko̱ íin ndéi
35 Ta naꞌa nda̱ꞌo ni̱ nda̱ko̱o Jesús, chi̱ íin naá i̱í vá. Dá ni̱ keta na ñoo ñoó kuaꞌa̱n na̱ iin xíán no̱ó ko̱ íin ndéi. Ta ñoó ni̱ kaꞌa̱n na̱ xíꞌín tatá Ndios. 36 Dá ni̱ kee Simón xíꞌín dao ka̱ ta̱ néꞌe táꞌan xíꞌín rá kuaꞌa̱n ra̱ nandukú ñaá rá. 37 Dá tá ni̱ na̱níꞌi̱ ñaá rá, dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:
―Ndidaá ña̱yuu nándukú ná mií ní.
38 Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:
―Ná koꞌo̱ dao ka̱ xíán noo̱ yati yóꞌo, dá ná dánaꞌa̱ taꞌani yuꞌu̱ no̱ó ña̱yuu ndéi ñoó, chi̱ sa̱ꞌá choon yóꞌo ve̱i yuꞌu̱ ―kaá na̱.
39 Ta ni̱ xi̱onoo na iin níí kúú kuendá Galilea ni̱ da̱náꞌa̱ na̱ ini ndidaá veꞌe noo̱ nátaka na̱ Israel, ta ni̱ taó ná espíritu kini ñóꞌo ini ña̱yuu.
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ndu̱va̱ꞌa Jesús iin ta̱a ndóꞌo kueꞌe̱ téíꞌi̱ ñíi̱
40 Kúú ni̱ ka̱sáa̱ iin ta̱a ndóꞌo kueꞌe̱ téíꞌi̱ ñíi̱ noo̱ Jesús. Kúú ni̱ sa̱ kuíi̱n xi̱tí rá noo̱ ná, dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:
―Tá kóni̱ ní, kuu va nduvii ní ñíi̱í ―kaá ra̱.
41 Ta sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kuꞌu̱ ini Jesús saꞌa̱ rá, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ chi̱nóo na ndáꞌa̱ ná sata̱ rá, dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:
―Jaa̱n, kóni̱i̱. Ná nduvií ñíi̱o̱n.
42 Dá tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kaꞌa̱n na̱, kúú vitíꞌón diꞌa ni̱ nda̱ñóꞌó niꞌini kueꞌe̱ téíꞌi̱ ndóꞌo ra. Ta kúú ni̱ ka̱ndo̱o vii vá ñíi̱ rá.
43 Dá tá ko̱ ñáꞌa̱ tandaꞌá ñaá ná koꞌo̱n ra̱, dá ni̱ saꞌanda na̱ choon noo̱ rá, 44 ta kaá na̱ xíꞌín rá:
―Kuaꞌán, tído o̱ sa̱ nákanón xíꞌín ni iin tóꞌón ña̱yuu ña̱ ni̱ keei xíꞌón. Diꞌa kuaꞌán naꞌa̱ miíón no̱ó ta̱ duti̱. Ta kuaꞌán doko̱ ña̱ꞌa noo̱ Ndios sa̱ꞌá ña̱ ni̱ ka̱ndo̱o viio̱n noo̱ ná, táto̱ꞌon ki̱ꞌo saꞌándá ley Moisés choon, dá ná kandaa̱ ini ra̱ ña̱ sa̱ ni̱ ndu̱viio̱n ―ka̱á na̱.
45 Tído ko̱ ní kée taꞌon ta̱a ñoó táto̱ꞌon ni̱ taꞌa̱nda̱ choon noo̱ rá. Diꞌa ni̱ ka̱sáꞌá nákani va ra ña̱ ni̱ kee Jesús xíꞌín rá kuaꞌa̱n ra̱. Sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ ku̱ú ka̱ ku̱ꞌu túu Jesús ni iin ka̱ ñoo. Nda̱dá yuꞌú ñoo no̱ó ko̱ó ka̱ ña̱yuu ndéi va sa̱ káa̱ na̱. Ta va̱ꞌará ndeí kúú míí vá ndéi ña̱yuu, tído ve̱i na noo̱ nákaa̱ Jesús.