16
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ na̱taki Jesús
Tá ni̱ ya̱ꞌa kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ na̱ Israel, dá ni̱ saꞌa̱n María Magdalena, xíꞌín Salomé, xíꞌín María naná Jacobo ni̱ xiin na ndutá támi sáꞌa̱n kaneꞌe na koꞌo̱n na̱ chiꞌi na yikí ko̱ño Jesús, káꞌán ná. Ta naꞌa va̱ꞌa kuu̱ mií no̱ó kásáꞌá saꞌa̱ semana, dá ni̱ kee na kuaꞌa̱n na̱ yái̱ noo̱ nákaa̱ yikí ko̱ño Jesús. Ta kúú du̱ú ni̱ xi̱nko̱o va ndi̱ndii. Ta kúú ndátóꞌón ná kuaꞌa̱n na̱ íchi̱ ñoó, ta kaá na̱:
―¿Ndá yoo ví niꞌi̱ yo̱ di̱tá yuu̱ ndadí yúꞌu̱ yái̱ ñoó?
Tído tá ni̱ saa̱ yati na, kúú ni̱ xini va na ña̱ sa̱ ni̱ ku̱xoo va yuu̱ káꞌano ni̱ sa̱ ndadi yúꞌu̱ yái̱ ñoó. Dá tá ni̱ ku̱ꞌu na inia̱n, kúú ni̱ xini na̱ ió iin tayií chí xoo kuáꞌa diꞌa. Ta ndíxi xi iin dáꞌo̱n kuxí chi̱káni̱. Ta kúú ni̱ yu̱ꞌú nda̱ꞌo na̱ ñáꞌa̱ ñoó. Dá ni̱ kaa xi̱ xíꞌín ná:
―Ná dáꞌa ni yu̱ꞌú ndo̱, chi̱ sa̱ náꞌá váí ña̱ nándukú ndó Jesús, na̱ ñoo Nazaret, na̱ ni̱ sa̱rkaa ndi̱ka cruz. Tído ni̱ na̱taki va na. Kande̱ꞌé ndó no̱ó ni̱ chi̱nóo ñaá rá. Ko̱ó ka̱ na̱ nákaa̱ yóꞌo. Kuaꞌán kíi̱ ndo̱ kasto̱ꞌon ndó xíꞌín Pedro, xíꞌín dao ka̱ ta̱a xíonoo xíꞌín ná ña̱ kuió no̱ó Jesús koꞌo̱n na̱ noo̱ rá chí Galilea diꞌa. Ta nda̱ ñoó ví, dá koni ñaá rá táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ sa̱ kaꞌa̱n na̱ xíꞌín rá ―kaá ángel ñoó.
Dá ni̱ ka̱nkuei na yái̱ ñoó taxí táꞌan na kuaꞌa̱n na̱. Kúú nda̱á ndéi̱ ni̱no oon na kuaꞌa̱n na̱, chi̱ ni̱ yu̱ꞌú nda̱ꞌo na. Ño̱ó nda̱ni ko̱ ní nákani na xíꞌín ni iin tóꞌón ña̱yuu íchi̱ no̱ó kuaꞌa̱n na̱ ñoó.
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ naꞌa̱ noo̱ Jesús noo̱ María Magdalena
Tá ni̱ na̱taki Jesús naꞌa kuu̱ dáá ñóó, ña̱ kúú kuu̱ mií no̱ó kásáꞌá saꞌa̱ semana, dá ni̱ naꞌa̱ noo̱ ná dinñóꞌó noo̱ María Magdalena, táꞌa̱n ñá ni̱ sa̱ ñoꞌo usa̱ espíritu kini ni̱ taó ná ñoó. 10 Dá ni̱ keeán kuaꞌa̱n noo̱ ndéi ta̱a xíonoo xíꞌín ná. Tá ni̱ saa̱a̱n noo̱ ndéi ra, ndaꞌí ndéíꞌi̱ rá ndéi ra. Dá ni̱ ka̱sto̱ꞌán xíꞌín rá ña̱ ni̱ xinia̱n Jesús. 11 Tá ni̱ sei̱do̱ꞌo ra ña̱ ni̱ na̱taki Jesús, chi̱ sa̱ ni̱ xini va ñaá ñáꞌa̱ ñoó, kúú ko̱ ní kándísa taꞌon ñaá rá.
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ naꞌa̱ noo̱ Jesús no̱ó uu̱ ta̱a xíonoo xíꞌín ná
12 Tá ni̱ ndiꞌi ñoó, dá ni̱ naꞌa̱ noo̱ Jesús no̱ó uu̱ ta̱a xíonoo xíꞌín ná noo̱ xíka ra kuaꞌa̱n ra̱ íchi̱ kuaꞌa̱n chí yúku̱. Tído sa̱ ni̱ na̱da̱on va na to̱ꞌon sa̱ kaa na. 13 Tído tá ni̱ na̱koni ñaá rá, dá ni̱ saꞌa̱n ra̱ ni̱ ka̱sto̱ꞌon ra xíꞌín dao ka̱ ta̱a xíonoo xíꞌín ná ñoó. Tído kúú tuku va ko̱ ní xíin ro̱ón kandísa ra.
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ xi̱ꞌo Jesús choon no̱ó ta̱ xíonoo xíꞌín ná
14 Tá ni̱ ndiꞌi ñoó, dá ví ni̱ naꞌa̱ noo̱ Jesús noo̱ ndin uxi̱ iin ta̱ xíonoo xíꞌín ná noo̱ ndéi ra sásáꞌan ra. Dá ni̱ da̱náni ñaá ná sa̱ꞌá ña̱ ko̱ ní kándísa ra xíꞌín sa̱ꞌá ña̱ káxí nío̱ rá, chi̱ ko̱ ní xíin ra kandísa ra ña̱ ni̱ xini dao ka̱ ña̱yuu ñoó ña̱ ni̱ na̱taki na̱. 15 Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:
―Kuaꞌán ndo̱ kanoo ndó iin níí kúú ñayuú dánaꞌa̱ ndo̱ sa̱ꞌá to̱ꞌon va̱ꞌa ña̱ káꞌa̱n sa̱ꞌí noo̱ ndidaá kúú ña̱yuu. 16 Ta ndi ndáa na̱ ni̱ ka̱ndísa ñaá, ta ni̱ sodo̱ ndúta̱ ná, no̱ón kúú na̱ dáka̱ki Ndios. Tído na̱ ko̱ ní xíin kandísa to̱ꞌon va̱ꞌa yóꞌo, no̱ón kúú na̱ kando̱o kakomí kua̱chi noo̱ Ndios. 17 Ta ña̱yuu ni̱ ka̱ndísa to̱ꞌon va̱ꞌa yóꞌo, no̱ón kúú na̱ ni̱ꞌí ña̱ kandeé ná kee na ña̱ náꞌano. Chi̱ xíꞌín kuu̱ yuꞌu̱ kandeé ná taó ná espíritu kini ñóꞌo ini ña̱yuu. Ta kati̱ꞌa na kaꞌa̱n na̱ dao ka̱ yúꞌu̱, ña̱ ko̱ ní dákuáꞌa na. 18 Ta va̱ꞌará ni̱ tiin ndakána na iin koo̱, ta kúú ko̱ ta̱ꞌón ña̱ꞌa ndoꞌo na kee rí. Ta va̱ꞌará ni̱ xiꞌi ndakána na iin ña̱ꞌa dee̱n, ta kúú ko̱ ta̱ꞌón ña̱ꞌa ndoꞌo na keean. Tá ná chinóo na ndáꞌa̱ ná sa̱tá na̱ kúꞌu̱, ta kúú nduva̱ꞌa va na ―kaá Jesús.
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ nana Jesús kuaꞌa̱n nóꞌo̱ ná induú
19 Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kaꞌa̱n satoꞌo yo̱ Jesús to̱ꞌon yóꞌo, dá ni̱ kee na ko̱nana na kuaꞌa̱n nóꞌo̱ ná induú. Kúú ni̱ na̱ko̱o na xoo kuáꞌa Ndios.
20 Dá ni̱ kee ta̱a xíonoo xíꞌín ná ñóó kuaꞌa̱n ra̱ dánaꞌa̱ ra̱ to̱ꞌon va̱ꞌa sa̱ꞌá Jesús ndidaá kúú ñoo. Ta kúú sa̱ chi̱ndeé vá ñaá míí satoꞌo yo̱ Jesús, ta ni̱ naꞌa̱ na̱ ña̱ ndaa̱ kía̱n ni̱ kaꞌa̱n ra̱, chi̱ ni̱ xi̱ꞌo na ña̱ kandeé rá kee ra ña̱ꞌa ndato. Dión ná koo.