To̱ꞌon yóꞌo kía̱n ni̱ taa San Pablo ni̱ saꞌa̱n no̱ó na̱ ñoo Filipos
1
Káꞌa̱n Pablo ndisáꞌán
Yuꞌu̱ kúú Pablo, ta kéchóoin xíꞌín Timoteo noo̱ Jesucristo, ta káꞌa̱n ndu̱ ndisáꞌán xíꞌín ndidaá ndoꞌó, na̱ kúú ña̱yuu Ndios sa̱ꞌá ña̱ kúú ndó kuendá Cristo Jesús, ndoꞌó na̱ ndéi ñoo Filipos xaa̱n, xíꞌín na̱ kómí choon ndáka na ndo̱ꞌó, xíꞌín na̱ ndíta xínkuáchí ini veꞌe noo̱ nátaka ndo̱ dákuáꞌa ndó. Ta mií tatá yo̱ Ndios xíꞌín satoꞌo yo̱ Jesucristo ná kee na ña̱ mani̱ xíꞌín ndó, ta ná ki̱ꞌo na ña̱ koo va̱ꞌa ini ndo̱.
Káꞌa̱n Pablo xíꞌín Ndios sa̱ꞌá na̱ kúú kuendá Jesús ndéi ñoo Filipos
Ta náki̱ꞌoi ndivéꞌe noo̱ Ndios, na̱ ndáño̱ꞌo yó, saꞌa̱ ndo̱ꞌó tá iin rá iin ndíko̱ꞌon inii̱ ndoꞌó. Tá káꞌi̱n xíꞌín Ndios saꞌa̱ ndo̱, daá kuití vá káꞌi̱n xíꞌín ná xíꞌáa̱n kádii̱ inii̱ saꞌa̱ ndidaá ndoꞌó, chi̱ nda̱ mií saꞌa̱, ta nda̱ viti chíndeé ndó yuꞌu̱ kéchóon dáó yó sa̱ꞌá to̱ꞌon va̱ꞌa saꞌa̱ Jesús. Sa̱ náꞌá va̱ꞌa va yuꞌu̱ ña̱ mií Ndios, na̱ ni̱ kedaá xíꞌín ndó, dá ni̱ ka̱sáꞌá ndó kéchóon va̱ꞌa ndó noo̱ ná, mií i̱í vá ná chíndeé ndó, dá xi̱nkuei va̱ꞌa ndó nda̱ ná kasandaá kuu̱ nandió ko̱o Jesucristo kasaa̱ na̱. Ta miía̱n kánian ña̱ dión nákani inii̱ saꞌa̱ ndo̱, chi̱ kúꞌu̱ nda̱ꞌo inii̱ saꞌa̱ ndo̱. Tá nákaa̱i̱ veꞌe ka̱a, o tá nákaa̱i̱ chíndeéí ña̱ ndaa̱ saꞌa̱ Jesús no̱ó ña̱yuu, o tá nákaa̱i̱ dáxi̱no inii̱ ña̱yuu ña̱ to̱ꞌon ndaa̱ kúú to̱ꞌon va̱ꞌa saꞌa̱ Jesús, chíndeé ndó yuꞌu̱ noo̱ ndidaá ña̱ mani̱ kée Ndios xíꞌíín. Xíꞌo mií Ndios kuendá sa̱ꞌá ña̱ kúꞌu̱ nda̱ꞌo inii̱ saꞌa̱ ndo̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo kúꞌu̱ ini Jesucristo saꞌa̱ iin rá iin yó. Ta xíka̱i̱ noo̱ Ndios ña̱ ná kutí ndó xíꞌín ña̱ kúꞌu̱ cháá ka̱ ini ndo̱ saꞌa̱ dao ka̱ ña̱yuu, ta ná kutí taꞌani ndó xíꞌín cháá ka̱ ña̱ ndi̱chí xíꞌo Ndios, ta ná koo cháá ka̱ ña̱xintóni̱ noo̱ ndo̱, 10 dá ná kandaa̱ ini ndo̱ ndí ki̱án va̱ꞌa cháá ka̱ kee ndó, dá koni ndo̱ kakuu ndó ña̱yuu ndaa̱, ña̱yuu ndáa vii nda̱ ná kasandaá kuu̱ nandió ko̱o Cristo kasaa̱ na̱, 11 dá xi̱nko̱o ndiꞌi ndó xíꞌín ña̱ va̱ꞌa kée ndó sa̱ꞌá ña̱ ió Jesucristo xíꞌín ndó, dá ná naki̱ꞌo ña̱yuu ña̱ñóꞌó noo̱ Ndios, ta ná kekáꞌano ñaá ná.
Takí va Pablo kée na ña̱ kóni̱ Jesucristo
12 Kóni̱i̱ ña̱ kanaꞌá ndó, ñanii̱, ña̱ ndidaá ta̱ndóꞌó ndóꞌi kía̱n kédaá, sa̱ꞌá ño̱ó seídóꞌo cháá ka̱ ña̱yuu to̱ꞌon va̱ꞌa saꞌa̱ Jesús. 13 Dá chi̱ ndidaá soldado ndéi noo̱ dándáki ta̱ néꞌe choon yóꞌo xíꞌín dao ka̱ ña̱yuu náꞌá va̱ꞌa ña̱ nákaa̱i̱ veꞌe ka̱a sa̱ꞌá ña̱ kéchóoin noo̱ Cristo. 14 Ta kua̱ꞌá nda̱ꞌo ñani yo̱ ni̱ na̱tiin cháá ka̱ ta̱ndeé iní noo̱ satoꞌo yo̱ Jesús sa̱ꞌá ña̱ nákaa̱i̱ veꞌe ka̱a, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ndu̱ndéé cháá ka̱ ini ra̱ dánaꞌa̱ ra̱ sa̱ꞌá to̱ꞌon va̱ꞌa saꞌa̱ Jesús, ta ni ko̱ yu̱ꞌú ra̱.
15 Ta miía̱n ndaa̱ kíán ña̱ dánaꞌa̱ dao ta̱a to̱ꞌon Cristo xíꞌín ña̱ uꞌu̱ ini ra̱, ta sa̱ꞌá ña̱ kátoó ra̱ chidáó táꞌan ra xíꞌíi̱n. Tído ió dao ka̱ ra̱ dánaꞌa̱ xíꞌín ndinoꞌo ini mií rá. 16 Chi̱ ió dao ta̱a dánaꞌa̱ to̱ꞌon Cristo sa̱ꞌá ña̱ kátoó ra̱ chidáó táꞌan ra xíꞌín yuꞌu̱, ta ko̱ dánaꞌa̱ ra̱án xíꞌín ndinoꞌo ini ra̱, chi̱ ndúkú rá ña̱ dándi̱ꞌi ini ra̱ yuꞌu̱ nani nákaa̱i̱ veꞌe ka̱a yóꞌo. 17 Tído dao ka̱ ra̱ dánaꞌa̱ sa̱ꞌá ña̱ kúꞌu̱ ini ra̱ saꞌa̱ yúꞌu̱, chi̱ náꞌá rá ña̱ nákaa̱i̱ veꞌe ka̱a sa̱ꞌá ña̱ chíndeéí to̱ꞌon va̱ꞌa sa̱ꞌá Jesús. 18 ¿Ndi koo, tá dáá? Tído ko̱ néꞌe ta̱ndíni á dánaꞌa̱ ra̱ sa̱ꞌá ña̱ uꞌu̱ ini ra̱, o sa̱ꞌá ña̱ kúú rá ña̱yuu ndaa̱. Xía̱n nani dánaꞌa̱ ra̱ ña̱ ndaa̱ saꞌa̱ Cristo, kádii̱ nda̱ꞌo inii̱, ta daá ná kadii̱ va inii̱.
19 Dá chi̱ sa̱ náꞌá vá yuꞌu̱ ña̱ sa̱ꞌá ña̱ xíka̱ ndo̱ ña̱ mani̱ noo̱ Ndios sa̱ꞌí, xíꞌín sa̱ꞌá ña̱ chíndeé ñaá Espíritu Jesucristo, sa̱ꞌá ño̱ó xi̱nko̱o va̱ꞌa va ndidaá ña̱ ndóꞌi, dá kanai veꞌe ka̱a, 20 chi̱ ndáti kíi̱í, ta ió ta̱ndeé iníi̱ ña̱ o̱ kákaꞌan taꞌon noo̱ yúꞌu̱ sa̱ꞌá ni iin ña̱ꞌa kéei. Diꞌa kóni̱i̱ koo ndeé iníi̱, táto̱ꞌon ki̱ꞌo daá kuití kéei, dá ná natiin taꞌani Cristo ña̱ñóꞌó saꞌa̱ yúꞌu̱ viti, á mií takíi̱ o á mií ni̱ xiꞌi̱i̱. 21 Dá chi̱ noo̱ mií yuꞌu̱ kíán diꞌa: xía̱n nani takíi̱, kéei ña̱ kóni̱ Cristo va, tído tá ni̱ xiꞌi̱i̱, ni̱ ke̱va̱ꞌa cháá ka̱i̱. 22 Tído tá ió ña̱ kechóon cháá ka̱i̱ noo̱ Ndios xía̱n nani ndíxii yikí ko̱ño yóꞌo, dá kía̱n ko̱ náꞌí ndí ki̱án ka̱xii, á va̱ꞌa ka̱ katakii̱, o á va̱ꞌa diꞌa ña̱ kuui̱. 23 Chi̱ ko̱ ni̱ꞌí ndá ki̱án nakani inii̱ saꞌa̱ ndi nduú ña̱ yóꞌo, chi̱ katoói̱ koꞌi̱n noo̱ ió Cristo, dá kooi xíꞌín ná, chi̱ ña̱ yóꞌo kía̱n va̱ꞌa cháá ka̱a̱n. 24 Tído káni cháá ka̱a̱n ña̱ kooi ñayuú yóꞌo, dá kuu chindeéí ndo̱ꞌó. 25 Ta sa̱ꞌá ña̱ kándéé inii̱ ña̱ ki̱ꞌo dión kíán, sa̱ꞌá ño̱ó náꞌí ña̱ kooi cháá ka̱ ñayuú yóꞌo, ta koo i̱í váí xíꞌín ndidaá ní ndo̱ꞌó, dá kuaꞌano ndó xíꞌín ña̱ kándéé iní ndo̱ Jesús, dá ná kadii̱ cháá ka̱ ini ndo̱ no̱ó ña̱ ndaa̱ kándísa yó. 26 Ta ki̱ꞌo dión, dá kékáꞌano ndó Cristo Jesús sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kee na xíꞌín yuꞌu̱, chi̱ ki̱ꞌo na ña̱ saa̱ tukui kooi xíꞌín ndó.
27 Tído noo̱ ndidaá ña̱ꞌa koo ini ndo̱ kee ndó táto̱ꞌon ki̱ꞌo kánian kee na̱ ndíta toon xíꞌín to̱ꞌon va̱ꞌa Cristo, dá kía̱n tá ná saa̱i̱ noo̱ ndéi ndó o o̱ sáa̱i̱, kóni̱i̱ kandaa̱ inii̱ ña̱ ndíta toon ndó, ta iin tóꞌón vá kúú ña̱xintóni̱ ndo̱, ta iin tóꞌón ni̱ nduu ndiꞌi ndó kéchóon ndó sa̱ꞌá to̱ꞌon va̱ꞌa saꞌa̱ Jesús, táꞌa̱n ña̱ kándísa yó. 28 Ta noo̱ ni iin ña̱ꞌa o̱ sa̱ yuꞌú ndo̱ kee na̱ xiní uꞌu̱ ña̱ kándísa yó, dá chi̱ ño̱ó kía̱n xíꞌo ña̱ kándaa̱ ini na̱ ña̱ naá vá ná. Ta ndoꞌó kúú na̱ kándaa̱ ini ña̱ niꞌi̱ ndo̱ ña̱ ka̱ki ndó, ta mií Ndios kúú na̱ kee ndidaá ña̱ yóꞌo. 29 Dá chi̱ saꞌa̱ Cristo, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ niꞌi̱ ndo̱ ña̱ kándísa ndó mií ná, ta o̱ du̱ú ña̱ yóꞌo oon ni ni̱ niꞌi̱ ndo̱, chi̱ ni̱ niꞌi̱ taꞌani ndó ña̱ ndóꞌo nío̱ ndo̱ saꞌa̱ ná. 30 Chi̱ ndóꞌo nío̱ ndo̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ xini ndo̱ ni̱ ndoꞌo nío̱ yuꞌu̱, ta ndóꞌo taꞌani ndó táto̱ꞌon ni̱ niꞌi̱ tóꞌon ndó ña̱ ndóꞌo yuꞌu̱ viti.