JA MYƗDUꞌUKPƗ NØKY MIDI JA PABLO TYANƗGAJX JA CORINTƗ JA̱A̱ꞌY
1
Ku ja Pablo tnɨjayɨ ja janchja̱ꞌwɨbɨ ja̱a̱ꞌdyɨ pøn jam Corintɨ tsɨnaadyɨp
Øts ɨdøꞌøn Pabloꞌa̱jtp. Tø øts ja Dios Teety xamɨdsøky jøts øts tø xwa̱a̱dsøy jøts øts ja Jesucristo ngudanaabyɨꞌa̱tt. Møøt ja Sóstenes, pøn nayɨdeꞌen tjanchja̱ꞌwɨp ja Jesucristo, ɨxya̱m ø nnɨjayɨ ja Corintɨ ja̱a̱ꞌy pøn jaty ja Dios Teety tø tnɨja̱wɨdɨ jøts tø tkupøktɨ ja chojkɨn ja pyaꞌayoꞌowɨn møøt ja yꞌanaꞌamɨn Cristo Jesús køjxp. Pø ja Dios Teetyxɨ meets tø mwɨꞌijxyɨdɨ jøts ja amuum xamɨyoxtɨt ja mdsɨna̱a̱ꞌyɨndɨ møøt nayɨdeꞌen pøn jaty ja tjanchja̱ꞌwyɨmɨdɨp, pøn jaty tka̱jpxpa̱tmɨdɨp ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo, pø tum jaꞌaxɨ amukɨ nwɨndsønꞌa̱jtyɨndɨp nɨxem nɨya̱m. Pa̱jtɨdɨ kupøjkɨdɨ ja Dios Teety yꞌøyꞌa̱jtɨn kyunuuꞌkxɨn møøt nayɨdeꞌen ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo yjaꞌ.
Sa̱ ja kunuuꞌkxɨn yikpa̱a̱ty Cristo køjxp
Ejtp øts ja Dios Teety ndamøja̱wɨ ndakunuuꞌkxyja̱wɨ ku meets ja kunuuꞌkxꞌa̱jtɨn tø xpa̱a̱ty Cristo Jesús køjxp. Paty meets ja Dios Teety ja møj øyꞌa̱jtɨn janch kajaa tø mmøꞌøyɨ jøts øy tsuj xja̱jtɨdɨ uk xnɨmadya̱jkɨdɨ ja yꞌøyꞌa̱jtɨn ja kyunuuꞌkxɨn jaꞌagøjxp ku ja Cristo yjaꞌ tø xpabøjkɨdɨ. Tø meets ɨdøꞌøn ja xjanchyikwɨndiy sa̱ jaty ja Cristo tø yiknɨmadya̱ꞌa̱ky. Ku meets jadeꞌen mdsøønɨt mmoꞌojɨdɨpts ja Dios pønɨ ti døꞌøn ja ttamɨdsojkp, ɨxa mee xꞌawijxy ja xøøw ja jumøjt ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo ña̱nkyꞌejxpa̱a̱dɨyɨt jadɨgojk. Ja Diosts ja møkꞌa̱jtɨn mmoꞌojɨdɨp jøts tuꞌugyɨ mdsɨna̱a̱ꞌyɨn xyikꞌettɨt, jøts wyɨnaty nɨti mgayiktanɨwa̱nbattɨ ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo jya̱ꞌa̱tt. Pyadumpy ja Dios ejtp ja yꞌayuujk. Jaꞌats tø mwa̱a̱dsøyɨdɨ jøts ja yꞌUꞌnk xmøøtsɨna̱a̱jyɨdɨt, ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo.
Jaꞌ ñɨꞌaneꞌempy jøts tuꞌugyɨ chøønɨdɨt
10 Mɨguꞌuktøjktɨ, nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo køjxp meets ɨdøꞌøn nꞌamɨdøy jøts kaꞌpxy xuꞌundɨt jøts tuꞌugyɨ mdsɨna̱a̱ꞌyɨn xpɨkta̱ꞌa̱ktɨt xyikꞌettɨt. Kidi kɨꞌabiky mdsøønɨdɨ, tuꞌugyɨ wɨnma̱a̱ꞌñ xmøøtꞌa̱ttɨt jøts tuꞌugyɨ xmøøtꞌa̱ttɨt midi mdajotɨgøꞌødyɨp. 11 ¿Ti ø mɨguꞌuktøjk ɨdøꞌøn jadeꞌen xyikwa̱mp? Jaꞌagøjxp øts ɨdøꞌøn jadeꞌen nwa̱ꞌa̱ñ kuts ja Cloé myɨguꞌuk yø xukmadowdɨ ku meets jam mnamyɨjotma̱ꞌa̱dyɨdɨ. 12 Yɨdeꞌen øts ɨdøꞌøn tø nyiktukmadøy ku mee tumdɨgach ja mꞌayuujk; nømbɨk mum wya̱ꞌa̱ndɨ: “Øts ja Pablo møøt”, jødsɨk ñømɨdɨ: “Øts ja Apolos møøt”; uk nømɨdɨptsɨk: “Øts ja Pedro møøt”; jødsɨk jam ñømɨdɨ: “Øts ja Cristo møøt.” 13 ¿Sudsots ɨdøꞌøn, uk tø døꞌøn ja Cristo may ñawyaꞌkxyɨ? ¿Ti tø meets ja Pablo mguꞌoogɨyɨ kruskøjxp? ¿Uk Pablo køjxp meets ɨdøꞌøn tø mnøbety? 14 Ngajxajkpy øts ja Dios kuts jaꞌayɨ tø nyiknøbety ja Crispo jøts ja Gayo, meets ja mja̱a̱ꞌy; 15 jøts jadeꞌen mgawa̱ꞌa̱ndɨt ku mee tø mnøbety øts køjxp. 16 Ɨxa nja̱a̱kja̱ꞌmyech jaduꞌuk jøøn jaduꞌuk tøjk kuts ja Estéfanas nayɨdeꞌen tø nyiknøbety, jøts jadeꞌeñɨ nɨpønxɨ øts jya̱wɨ tø njagaꞌukyiknøbajtnɨ. 17 Jaꞌagøjxp øts ɨdøꞌøn jadeꞌen tø nꞌadɨꞌɨch ku øts ja Cristo tø xkakexy yiknøbatpɨ, jaꞌaxɨ øts ja xanɨguexy jøts øts ja ja̱a̱ꞌy ndukmadoꞌot ja nɨtsoojkɨn ayuujk, kaꞌats øts ja janchkaja̱jtnɨ nnɨgajpxy sa̱m ja ɨxpiky ja̱a̱ꞌy myadya̱ꞌa̱ktɨ, jøts ja Cristo ja yꞌoꞌjkɨn jam kruskøjxp ejtp yikmøjpɨkta̱ꞌa̱kt.
Cristo, Dios Teety myøkꞌa̱jtɨn wyijyꞌa̱jtɨn jaꞌ
18 Ku yjayiknɨmadya̱ꞌa̱ky ja Cristo yꞌoꞌjkɨn jam kruskøjxp, løkɨ oꞌjkɨn ja ja̱a̱ꞌy ja ttejtɨ pøn tø yiktanɨbɨkta̱a̱gɨdɨ jøts ja øyꞌa̱jtɨn tkapa̱a̱ttɨt; pønts ja Dios tø tkupøjkɨdɨ ja ñɨtsoojkɨn ja pyaꞌayoꞌowɨn kaꞌap ja jadeꞌen wya̱ꞌa̱ndɨ, nømp ja wya̱ꞌa̱ndɨ jøts ku Dios myøkꞌa̱jtɨn jadeꞌen tyiknɨgaxɨꞌɨky. 19 Pø yɨdeꞌenxɨ ja nøky wya̱ꞌa̱ñ midi jap jaabyety ejtp:
Kaꞌ øts ja yꞌɨxpikyꞌa̱jtɨn ja wijy ja̱a̱ꞌy nmøjpɨkta̱a̱jkɨt,
jɨts kaꞌap ø ngupøjkɨt ja ñɨmadoꞌowɨn ku øts ja nɨmadoobɨ ja̱a̱ꞌy xjamɨga̱jpxmɨt.
20 ¿Ma̱ts ɨdøꞌøn ja ɨxpiky ja̱a̱ꞌy tyundɨ, jøts ja yikꞌɨxpøjkpɨdɨ, jøts ja ja̱a̱ꞌy pøn tnɨga̱jpxtɨp tnɨmadya̱ꞌa̱ktɨp ti jaty ya̱ tuujnɨp na̱xwiiñ? Kawejɨn kakajɨnxɨ ja Dios ja tø tyikwɨmbijty midi ya̱ na̱xkɨjxy yiktejp wejɨn kajɨn. 21 Wa̱ꞌa̱ts Dios tnɨja̱wɨ jøts ku kaꞌap pøn myɨꞌaba̱a̱dyɨyɨ ja wyijyꞌa̱jtɨn sa̱m ja wijy ja̱a̱ꞌy yjawɨnmaadyaꞌan pøn tkagupøjktɨp jaꞌabɨ wɨnma̱a̱ꞌñ. Jaꞌ ja neꞌegɨ tyukpa̱a̱tp tyukꞌejxp ja nɨtsoojkɨn pøn ja kupøjkxɨyɨp ja kyajpxy ja yꞌayuujk tuꞌugyɨ amumjoojt, øy ja yjaduꞌukpɨ wɨneꞌen tjaꞌabaxtɨ jaꞌabɨ kajpxy jaꞌabɨ madya̱ꞌa̱ky.
22 Tum ja ijxyɨmbɨ kaꞌijxyɨmbɨ ja israelɨt ja̱a̱ꞌy chojktɨp, jøts ja griegɨt ja̱a̱ꞌy tꞌamɨdomɨdɨ ja wejɨn ja kajɨn; 23 ja Cristots øø nnɨgajpxpy ku ja kruskøjxp tø yꞌøøky. Nachøꞌødyuꞌunɨ ja israelɨt ja̱a̱ꞌy ja ttejtɨ, jøts ja griegɨt ja̱a̱ꞌy ñømɨdɨ ku ja kyawejꞌa̱jtɨn kyakajꞌa̱jtɨn. 24 Ots ja jadeꞌen yjawa̱ꞌa̱ndɨ, tøts ja Dios twɨꞌixy ja israelɨt ja̱a̱ꞌy jøts ja griegɨt ja̱a̱ꞌy pøn ja amuum tyamayꞌajtpy ja møkꞌa̱jtɨn ja wijyꞌa̱jtɨn Cristo køjxp. 25 Midi ja ja̱a̱ꞌy yjanchꞌuktejtɨp Dios ja kyawejɨn kyakajɨn, jaꞌ ɨdøꞌøn neꞌegɨ kamaabyɨm pɨdsømp; midits tyejtɨp kajotmøkꞌa̱jtɨn jaꞌats kidi mɨba̱a̱t pøn myayɨyɨ, yja̱a̱ktyimyjɨnajxpy ja jawaanɨ øy wɨneꞌen ɨxpikyja̱a̱ꞌy yjanamyukyɨdɨ. 26 Mɨguꞌuktøjktɨ, ejxtɨ nɨja̱wɨdɨ ku Dios tø mwɨꞌijxyɨdɨ, o meets jam waanɨ pøn janchꞌɨxpiktyɨ sa̱m ɨdøꞌøn ya̱ na̱xwiiñ yiktsøky, jøts nayɨdeꞌen nɨwaanɨ pøn yikmøjpɨkta̱ktɨp, uk jam tigati yiktaꞌejxka̱ptɨ yjønjotp tyøjkjotp. 27 Tɨgach ja Dios wyɨnma̱a̱ꞌñ, tum jaꞌ ja tø twɨꞌixy pøn kajotmøjktɨ jɨts ja tsøꞌødyumbɨm jya̱ttɨt pøn jotmøk nayja̱ꞌwɨdɨp ya̱. 28 Jaꞌ ja Dios tø twɨꞌixy pøn ya̱ na̱xwiiñ nɨti kayiktamøjpɨkta̱ktɨp jøts jadeꞌen tyikugøxɨt pøn jaty møjpɨkta̱a̱jkɨdɨp ja ja̱a̱ꞌy ya̱ na̱xwiiñ, 29 jøts nɨti nɨpøn kyanadyamɨkaxɨyɨt Dios Teety wyɨngujkp. 30 Ja Dios Teety ɨdøꞌøn køꞌøm tø ja Jesucristo mdukpa̱a̱dyɨdɨ jøts mukɨ møøt mꞌettɨt; jɨts nay jaꞌ tø ttuñ jøts adøm ja Cristo ndawejɨnt ndakajɨnt, jøts nay Cristo køjxpts ja Dios Teety xkupɨjkyɨndɨ jøts ja amumjoojt xukmøøtꞌijtyɨndɨ, jøts ja nɨtsoojkɨn xmøꞌøyɨnt. 31 Jabɨ yɨdeꞌenxɨ ja Dios kyajpxy wya̱ꞌa̱ñ: “Pønɨ pøn nayꞌaga̱jpxwa̱jnɨp wan ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm tnadyaꞌagajpxyɨyɨ.”