16
Sa̱ ja pudøjkɨn myukt
Ku xyikmuktɨt ja pɨkta̱ꞌa̱ky midi mdabudøkɨdɨp ja abiky kuga̱jp ja mɨguꞌuk midi tjanchja̱ꞌwɨdɨp ja Dios, yɨdeꞌen xuꞌundɨt sa̱m ø nayɨdeꞌen tø ndukmadowdɨ pøn jaty jam Galacia etjotp namyujkɨdɨp. Kɨjaꞌ ɨdøꞌøn wɨndomingɨ xpukonduꞌuttɨt ja mɨjuuꞌñ pønɨ wɨneꞌen tø mmajada̱ꞌa̱ktɨ, jøts ja xpøkjøꞌøktɨt aꞌejxɨ, jøts wyɨnaty aba̱a̱dɨ xyikꞌawejxnɨdɨ ku ø nnøjkxt. Kuts øts jam wyɨnaty nnijkxy wɨnets ø wyɨnaty nguexy ja ja̱a̱ꞌy jam Jerusalén pønɨ pøn mee mwɨꞌijxpy, jøts øts ja nøky ja nmoꞌodɨt jøts ja møøt tyiknøjkxtɨt ja pudøjkɨn. Pønɨ pa̱a̱tꞌa̱jtɨyɨp jøts ø nnøjkxt, øyts øts ja wyɨnaty xmøøtnøjkxtɨ.
Ku Pablo tnɨgajpxy ma̱ jaty ja wyɨdetwa̱ꞌa̱ñ
Kuts jam wyɨnaty nnijkxy ma̱ meets jam, jawyeen ø nna̱xwa̱ꞌa̱ñ jam Macedonia etjotp, jøtsnɨm øts jam Corinto wyɨnaty nja̱ꞌa̱ty. Nɨ kyajaa øts jam yja̱wɨ nda̱a̱ꞌnɨt ma̱ meets jam, jotmøñ øts jam nyiknaxy ja xuxpyoj jøts mee nayɨdeꞌen wyɨnaty xꞌatskexy ma̱ ø wyɨnaty nnijkxy. Kaꞌ meets ɨdøꞌøn nugo pojɨn nꞌuknɨna̱xwa̱ꞌa̱ñ, nmøøta̱a̱ꞌnɨwyampy meets ɨdøꞌøn nɨyjeky pønɨ yikutujkpy ja Dios. Ya̱m øts Efeso ka̱jpkøjxp nja̱a̱kta̱a̱ꞌnɨwya̱ꞌa̱ñ kunɨm Espíritu Santo xøøw tpa̱a̱tt. Øy øts ɨdøꞌøn may ja ja̱a̱ꞌy xjamɨꞌekyɨdɨ ya̱ Efeso ka̱jpkɨjxy, jats ja ja̱a̱ꞌy nayɨdeꞌen pøn ø xmadowa̱ndɨp jøts øts ja ndukmadoꞌodɨt ndukyikyujtɨt ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo yjaꞌ.
10 Pønɨ ja̱ꞌtp ja Timoteo jam, mꞌejxtɨbɨm jøts jotkujk jam ñayja̱wɨyɨt jøts nɨti tkadajotmayꞌookt, pø nayɨ nwɨndsønꞌa̱jtɨmxɨ yjaꞌ ja tyunkꞌa̱jtɨp sa̱m øts. 11 Paty ɨdøꞌøn ja tum jadeꞌen xkupøktɨt, jøts jadeꞌen xpudøkɨdɨt jøts øts øy tsuj ya̱m xpa̱a̱tt, pø nꞌawijxpyxɨ øts ja ya̱m møøt ja myɨguꞌuk pøn møøt wyɨdity.
12 Tøts øts Apolos njanchjamɨnuuꞌkxa̱ꞌa̱ky adøm ja nmɨguꞌuk jøts ja jeexyɨp tmøøtnijkxy ja mɨguꞌuktɨ pøn jaty meets mꞌatsꞌejxwa̱jnɨp, kaꞌats ja ɨxya̱m ɨnet myajada̱ꞌa̱kt; jaanɨm ja ñøjkxt ku yꞌawa̱tsɨt.
Ku ja Pablo tꞌukya̱jknɨ ja ka̱jpxpooꞌkxɨn
13 Wijyɨm mnabyɨkta̱ꞌa̱gɨdɨt jøts ejtp møk ja mjanchja̱ꞌwɨn xyikꞌettɨt. Ya̱a̱ꞌdyøjkɨn tukɨꞌɨyɨ xmɨdanɨdɨt jøts jotmøk mnabyɨkta̱ꞌa̱gɨdɨt. 14 Pønɨ ti jaty mdundɨp, tsojkɨngøjxp paꞌayoꞌowɨngøjxp ja xuꞌundɨt.
15 Mnɨja̱ꞌwɨdɨp mɨguꞌuktøjk ku døꞌøn ja Estéfanas møøt ja myɨgudøjk jawyeen tjanchja̱ꞌwɨdyɨ ja Dios kyajpxy yꞌayuujk jam Acaya etjotp. Tøts ja ñadyamɨyøxyɨdɨ jøts ja tpudøkɨdɨt ja ja̱a̱ꞌy pøn ja janchja̱ꞌwɨn tmøøtꞌa̱jttɨp nayɨdeꞌen. 16 Pønɨ jadeꞌents ja tyundɨ, nayɨdeꞌents mee mba̱a̱tꞌatyɨ mduꞌunt, jadeꞌents ø ndsøky jøts meets ja xmɨmadoꞌot jøts ja nayɨdeꞌen xpudøkɨdɨt, nayɨdeꞌen xuꞌundɨt ja ja̱a̱ꞌy pøn jaty tundɨp pøn jaty pudøjkɨdɨp. 17 Tøts ɨdøꞌøn njanchtajotkujkꞌa̱ttɨ ja Estéfanas, ja Fortunato jøts ja Acaico ku ja ya̱ tø yꞌatsmendɨ jøts ø tø xꞌatspa̱a̱ttɨ, jaꞌats øts ojts ja pudøjkɨn xmoꞌodɨ jøts meets jadeꞌen myikudana̱a̱y. 18 Tøts ɨdøꞌøn ja xjanchyikjotꞌamøkpøktɨ sa̱m ja jam nayɨdeꞌen myikjotꞌamøkpøjkɨdøø. Ngajxa̱jkɨmp ɨdøꞌøn ja yjadeꞌembɨ ja̱a̱ꞌdyɨ.
19 Mdanɨgajxɨdɨp ja ka̱jpxpooꞌkxɨn ja janchja̱ꞌwɨbɨ ja̱a̱ꞌdyɨ pøn kuga̱jpꞌa̱jttɨp Asia etjotp. Mjanchka̱jpxpooꞌkxɨdɨp ja Aquila jøts ja Priscila, jøts nayɨdeꞌen nɨdukɨꞌɨyɨ ja ja̱a̱ꞌdyɨ midi xumɨnamyujkɨdɨp jaꞌ tyøjkjotptɨ, pøn nayɨdeꞌen tø tjanchja̱wɨdɨ ja Dios sa̱m meets. 20 Nayɨdeꞌents mga̱jpxpøøꞌkxyɨdɨ pøn jaty ya̱m tø tjanchja̱wɨdɨ ja Dios. Nagya̱jpxpooꞌkxɨdɨ nɨdukɨꞌɨyɨ xem ya̱m sa̱m ja Dios ttsøkyꞌaty.
21 Pøn ɨdøꞌøn Pabloꞌa̱jtp, øts ɨdøꞌøn køꞌøm njaapy ya̱ꞌa̱t nøky jøts ndanɨgaxɨdɨ ya̱ꞌa̱tpɨ ka̱jpxpooꞌkxɨn.
22 Pønɨ kaꞌ pøn tkupiky jøts tkatsøky ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo, wan wyɨnaty køꞌøm ttanɨꞌixy. ¡Wɨngonɨp ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm!
23 Mmoꞌojɨdɨp ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm ja kyunuuꞌkxɨn. 24 Meets nɨdukɨꞌɨyɨ ndanɨgajxtɨp ja tsojkɨn ja paꞌayoꞌowɨn Cristo Jesús køjxp. Jadeꞌen ɨdøꞌøn ja yja̱tt.