JA MYƗDUꞌUKPƗ NØKY MIDI JA JUAN YJA̱A̱Y
1
Jaꞌ midi xyikjujkyꞌa̱jtɨndɨp
Ya̱ꞌa̱tpɨ nøky øø nguejxpy, jøts mee ndukmadøy ja Jesucristo, ku ja jaayɨm wyɨnaty ku choꞌonda̱kijxy tuktsa̱jpꞌagɨda̱ꞌa̱ky. Nay jaꞌ øø tø nꞌixy tø nmadøy jøts nayɨdeꞌen øø tø ndukpa̱a̱ty ja ngøꞌ ndeky; yøꞌ yꞌayuujk yøꞌ wyɨnma̱a̱ꞌyɨn adøm ndajujkyꞌa̱jtyɨndɨp. Tø ja ña̱nkñɨgaxɨꞌɨgɨyɨ, øøts tø nꞌixy øøts tø nnɨja̱wɨ, paty mee ndukmadøy ɨxya̱m ku ja ejtp møøt chøønɨ ja Dios Teety, tøts ɨdøꞌøn ɨxya̱m xnɨmiꞌiñɨndɨ. Tyɨɨbyɨ øøts ndyimñɨgajpxy midi øøts ɨdøꞌøn tø ndyimyꞌixy ndyimyadøy; paty mee ndukmadøy jøts meets mꞌett amukɨ møøt øøts, kumɨ tyimdyɨy tyimyjanch ku øø møøt nꞌity ja Dios Teety jøts nayɨdeꞌen møøt ja yꞌUꞌnk Jesucristo. Yøꞌøbɨ ayuujk yøꞌøbɨ wɨnma̱a̱ꞌyɨn meets ɨxya̱m ndanɨja̱ꞌa̱yɨp jøts yikxon ejtnɨ xonɨ mwɨnma̱a̱ꞌñ yꞌettɨt.
Janch wa̱ꞌa̱ts ja Dios ejxɨm ja ja̱jɨn
Yøꞌ øøts nnɨga̱jpxwampy yø øyꞌayuujk yø ømyadya̱ꞌa̱ky midi øøts ja tø xukmadøy: jøts ku ja Dios Teety janch øy janch wa̱ꞌa̱ts ejxɨm ja ja̱jɨn, jøts nɨwɨneꞌenɨn ja kaꞌøyꞌa̱jtɨn tkamøødɨ. Kuts nwa̱a̱ꞌñɨndɨ ku ja Dios Teety nmøøt nꞌijtyɨndɨ jøts nɨkaꞌ nꞌukpaduuꞌnaꞌandɨ ja nꞌayuujk, nugo adøm ja nmɨdundɨgøy adɨɨjchɨndɨ. Yøꞌ ɨdøꞌøn møj ta̱a̱y ku jadeꞌen nugo nwa̱a̱ꞌñɨndɨ. Kuts ndsɨna̱a̱ꞌyɨndɨt øy wa̱ꞌa̱ts ejxɨm ja Dios Teety chøønɨ, wɨnets nɨxem nɨya̱m tuꞌugyɨ ja wɨnma̱a̱ꞌñ nmøøtꞌa̱jtɨndɨt, jadeꞌen ɨdøꞌøn ja yꞌUꞌnk Jesús xyikpøkwya̱a̱jchɨndɨ midi jaty nduꞌuñɨndɨp ku ja wyɨdsuuñ wyɨda̱jxy. Xjats ku nugo nɨchøky nwa̱a̱ꞌñɨndɨ jøts ku kaꞌ ndundɨgøøꞌyɨndɨ, nugo køꞌøm nnawyɨnda̱a̱yꞌa̱jtyaꞌandɨ jøts tɨy ngakajpxyɨndɨ. Kuts ndamɨmadya̱køxɨndɨt ja Dios Teety nbøky, njøpꞌejxɨndɨp jaꞌ ku ja ttuꞌunt midi pa̱a̱tꞌa̱jtɨp, jøts nay ja xpojkpɨmaaꞌkxɨndɨp jøts nay jaꞌ jatyɨ xyikwa̱a̱jtsɨndɨp midi jaty adøm ndundɨgøøꞌyɨnꞌa̱jtyɨndɨp. 10 Kuts nugo nwa̱a̱ꞌnɨnt ku kaꞌap nbøky nmøøtꞌa̱jtyɨndɨ, jadeꞌen ɨdøꞌøn ja nbɨkta̱a̱jkyɨndɨ jøts ku ja tya̱a̱yɨ ja Dios Teety, nɨwɨneꞌenɨnts jadeꞌen ngamɨmadooꞌjaꞌant ja kyajpxy ja yꞌayuujk.