JA MYƗDUꞌUKPƗ NØKY MIDI JA PEDRO YJA̱A̱Y
1
Ku ja Pedro tnɨjayɨ ja janchja̱ꞌwɨbɨtøjk pøn tø ñawya̱ꞌkxnɨyɨdɨ
Øts ɨdøꞌøn Pedro nxøøwꞌajtpy, øts ja Jesucristo ngudanaapy. Jaꞌ ø tø xkexy xjats øts ya̱ꞌa̱t nøky ya̱m nja̱ꞌa̱y, jøts meets ndanɨjayɨ wɨneꞌenɨn jam muum abikya̱jpkøjxp mdsɨnaañɨdɨ, ku jam tø mgakwa̱ꞌkxnɨdɨ mga̱jpkøjxp jøts jam tø mnøjkxtɨ jam Ponto, jam Galacia, jam Capadocia, jam Asia jøts Bitinia. Tøyɨp meets ja Dios Teety mwɨꞌejxnɨyɨ jøts ku meets ja mꞌuꞌnkꞌa̱tɨyɨt sa̱yɨm ja tnɨwɨnma̱ꞌa̱yɨyɨɨꞌñ. Yø Espíritu Santo meets ja mdabudøjkɨyɨp, jadeꞌenꞌampyts meets ja Jesucristo yjaꞌ xpaduujnɨyɨ jaꞌagøjxp ku ja tø myikwa̱a̱jtsɨyɨdɨ ja mbøky, pø adømxɨ nbøky ja xkubajtaꞌam ku ja chuuñ tya̱jxy. Dios mjanchkunuuꞌkxɨdɨp jøts øy tsuj xyikna̱xtɨt.
Ja tsɨna̱a̱ꞌyɨn midi awejxɨngøjxp nyikna̱jxyɨmp
Tkajxa̱jkyɨm ja Dios Teety pøn ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo tyeetyꞌajtpy, ku ja xjanchpaꞌayøꞌøyɨndɨ jøts ja jadɨgojk xukpa̱a̱jtyɨn ja jujkyꞌa̱jtɨn xemɨkøjxp. Xjats ja jadeꞌen tø xjaꞌbɨjkyɨndɨ jøts ja xukjøpꞌijxyɨndɨ amumjoojt jaꞌabɨ jujkyꞌa̱jtɨn, kumɨ tø ja Jesucristo ttunjøpɨ ku ja yꞌøꞌjky ku ja jadɨgojk pyɨdsimy jujkyꞌa̱jtpɨ xemɨkøjxp. Paty tuꞌugyɨ njøpꞌejxɨn jøts ku ja Dios ja mya̱a̱y xmøꞌøyɨm, pø tøxɨ ja tꞌaꞌejxɨ jap tsa̱jpjøtpy pønɨ ti ja xmøøwya̱ꞌa̱nɨmp midi tum øy, midi nɨsa̱ kaja̱jtp. Jøts kumɨ mꞌajotꞌajtpy meets Dios amumjoojt, jadeꞌents meets ja myøkꞌa̱jtɨn ja mdabudøkɨyɨ kunɨm meets ja jujkyꞌa̱jtɨn xtyimbya̱a̱tt midi xemɨkøjxp, jøts jaanɨm ja tna̱nkyꞌejxɨt wiingyubety ti jaty ja jap tø tꞌaꞌejxɨ.
Paty meets ɨdøꞌøn ejtnɨ xonɨ mꞌett øy ɨdøꞌøn ɨxya̱m xjanchjaguꞌayoꞌomba̱a̱dɨdɨ yøꞌøbɨ wɨnma̱a̱ꞌñ. Nayɨdeꞌenxɨ døꞌøn ndamɨja̱ꞌgyukɨn ja mꞌajotꞌa̱jtɨndɨ sa̱m ja oorɨ: kuwa̱nɨmxɨ net ja jawyeen yꞌatswɨdøꞌøty wɨnets ja yikꞌijxñɨm pønɨ janchtyimyꞌøbyujx ɨdøꞌøn jaꞌ. Nayɨdeꞌents ku ja janchja̱ꞌwɨn møk nmøøtꞌa̱jtɨn ku ja tmɨmajada̱kixy ja ayoꞌon pønɨ sa̱ ndyimyjaguja̱jtaꞌam ja øwyɨnma̱a̱ꞌñ, jaꞌats ɨdøꞌøn jawaanɨ tyimyꞌøy pø kaꞌaxɨ ja jadeꞌen wyɨndɨgøøy sa̱m oorɨ. Jadeꞌen meets ja mjanchja̱ꞌwɨn yikmøkꞌixy ku xmɨdanaagyøxtɨt ja ayoꞌon, jaꞌats mee myiktagupøkp, nay jaꞌats mee myiktawɨndsøꞌøgɨp myiktamøja̱ꞌwɨp jam nwɨndsønꞌa̱jtɨm wyɨngujkp ku ja jadɨgojk ña̱nkñɨgaxøꞌøgɨyɨt.
Mwampy mdsøjkpy meets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo, mꞌajotꞌa̱jtpxɨ meets jaꞌ øy meets ja xjagaꞌijxñɨm, patyts meets xmøøtꞌaty ja kunuuꞌkxɨn, jøts ku xnɨja̱wɨdɨ ku ñɨtsoꞌokꞌa̱ttɨ ja mꞌanmɨja̱ꞌwɨndɨ xemɨkøjxp; jats ɨdøꞌøn mꞌajotꞌa̱jtɨn tyundɨ, jadeꞌen ɨdøꞌøn ja wyɨngaxɨꞌɨky.
10 Tøyɨp Dios Teety kyugajpxy tpamaydɨ tpada̱jtɨ yøꞌøbɨ nɨtsoojkɨn ayuujk, jøts tnɨga̱jpxtɨ jøts ku meets Dios yꞌøyꞌa̱jtɨngøjxp mmoꞌowa̱ꞌa̱ñɨyɨm yø yjadeꞌembɨ. 11 Ja Espíritu Santo midi ja Cristo tkajxp, jaꞌ ja kugajpxy ttukmadoojɨdøø sa̱ jaty ja Cristo yiknɨtsokpɨ wyɨnaty yja̱twa̱ꞌa̱ñ ku ja yꞌayoꞌomba̱a̱tt, jøts sa̱ nayɨdeꞌen yikwɨndsøꞌøgɨt yikwɨnja̱wɨt. Jaꞌats ja nugo pyamaadyɨp pyada̱jtɨp ja tyimyꞌukpøn ɨdøꞌøn jaꞌ jøts juunɨm ɨdøꞌøn ja yjatyimyꞌukmeꞌent ku ja Espíritu Santo ja jadeꞌen tyukmadøyɨdɨ. 12 Ku ja Espíritu Santo ja jadeꞌen tyukmadøyɨdɨ jøts ku ja kaꞌ tpa̱a̱ttɨt tꞌejxtɨt midi wyɨnaty ttunwa̱jnɨp, adømnɨmts ɨnet ja ɨxya̱m nba̱a̱jtyɨm nꞌijxyɨm jøts ja myiktukmadowdɨ ja nɨtsoojkɨn ayuujk nayɨdeꞌen sa̱ jaty ja Espíritu Santo ja tø tyuknɨja̱wɨyɨdɨ pøn jaty ka̱jpxwa̱ꞌkxtɨp jøts ku døꞌøn ja jadeꞌen tø yjaty. A̱nkɨlɨs pa̱a̱t ja tjantyimyꞌejxwa̱ꞌa̱ndɨ tjantyimñɨja̱wɨwya̱ꞌa̱ndɨ sudsoꞌampy adøm nnɨtsoꞌokꞌa̱jtyɨndɨ.
Xwa̱a̱dsoꞌojɨmp ja Dios jøts ja ndsɨna̱a̱ꞌyɨn wa̱ꞌa̱ts tsuj nyikna̱jxɨnt
13 Paty øy jawyeen xwɨnmaꞌadyɨt ku ti xunwa̱ꞌa̱ndɨt, kidi møj kamøj o ti xja̱wɨdɨ, jadeꞌents mdsɨna̱a̱ꞌyɨn øy xyikyøꞌødyɨt. Amumjoojt meets ja Dios yꞌøyꞌa̱jtɨn ja kyunuuꞌkxɨn xjøpꞌejxɨdɨt midi ja ya̱kwampy ku nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo myeꞌent jadɨgojk. 14 Madowdɨ, jadeꞌen mmadoꞌodɨt sa̱m ja̱a̱ꞌy yꞌuꞌnk myɨmadøyɨn. Kidi jadeꞌen mꞌuktsɨnaañɨdɨ sa̱ yꞌijty mgaꞌøchøønɨdɨ ku Dios wyɨnaty kaꞌanɨm xpabøjkɨdɨ ja yjaꞌ. 15 Øy tsuj mja̱a̱ꞌyꞌa̱ttɨt jøts jadeꞌen xꞌaduuna̱xtɨt ja Dios Teety wya̱ꞌa̱tsꞌa̱jtɨn yꞌøyꞌa̱jtɨn, pøn ɨdøꞌøn tø mwɨꞌijxyɨdɨ; 16 pø yɨdeꞌenxɨ jap nøkyijxpy wya̱ꞌa̱ñ: “Øy tsuj mja̱a̱ꞌyꞌa̱ttɨt sa̱m øtsɨn, kumɨ kaꞌ ø nbøkmyøødɨ.”
17 Pønɨ mdeetyja̱ꞌwɨp meets ja Dios Teety, wɨndsøꞌøgɨp meets ɨdøꞌøn ja ejtp, pø jaꞌaxɨ kaꞌpxy tɨɨdyuꞌump sa̱ pønjabøn ja chɨna̱a̱ꞌyɨn tyikyøꞌøy, kaꞌ pøn ja tɨɨdyuꞌunɨn tkapa̱a̱tt. 18 Jabɨ ja Dios Teetxyɨ meets tø mduknɨtsoꞌokꞌatyɨdɨ ja kaꞌøchɨna̱a̱ꞌyɨn midi adøm ja nꞌa̱pteetyꞌamøj tø tpamendɨ tpabattɨ; mnɨja̱ꞌwɨdɨpts wa̱ꞌa̱ts jøts kidi oorɨp pla̱tɨp ja yiktaguya̱jkɨp, wɨndɨgøyꞌejtpxɨ yøꞌ. 19 Jaꞌ ja yiktaguya̱kɨyɨɨꞌñ ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm jadeꞌen wyɨdsuuñ wyɨda̱jxy, øy ja nɨti pøky tjagamøødɨ sa̱m ja borreegꞌuꞌnk yꞌijty yiktamɨyøxy ja Dios Teety. 20 Wɨndiꞌixyɨp ja tanɨbɨkta̱a̱gɨ yꞌejtnɨ, na̱mgaꞌanɨm ja na̱xwiiꞌñɨt choꞌonda̱ꞌa̱ky, xjats ja ya̱mnɨm tø myiñ ku kyøjxwa̱ꞌa̱ñ ja na̱xwiiꞌñɨt jøts ja xaꞌødyøkɨdɨt ma̱ ja Dios Teety. 21 Ja nwɨndsønꞌa̱jtɨmgøjxp meets ja Dios Teety xpabiky midi tø tyikjujkpyiky jadɨgojk xemɨkøjxp; jadeꞌenꞌampy ja tø tmøꞌøy ja myøkꞌa̱jtɨn, ja kyutujk, jøts ja njanchja̱ꞌwɨn amumjoojt, jøts tuꞌugyɨ njøpꞌejxꞌejtɨn ja Dios.
22 Jadeꞌents ja mꞌanmɨja̱ꞌwɨn wa̱ꞌa̱ts yꞌettɨ ku ja Dios tyɨyꞌa̱jtɨn xmɨmadojɨdɨ midi ja Espíritu Santo xuknɨja̱ꞌwɨndɨp. Jadeꞌenꞌampyts mnabyaꞌayowɨdɨt, tsoktɨ, wa̱ꞌa̱ndɨ ja mmɨguꞌuk sa̱ Dios ttsøkyɨn. 23 Jadeꞌen ɨdøꞌøn tpa̱a̱ty, tø meets jadɨgojk mgaꞌaxɨgach, kaꞌ meets ja ñamyayɨ xꞌukteetyꞌa̱jtnɨ ja ja̱a̱ꞌy midi ooꞌktɨp tɨgøødyɨp, ja Dios meets ja kyajpxy tø myikjujkyꞌa̱tɨgachɨdɨ midi nɨjuunɨ sa̱ kaja̱jtp. 24 Kumɨ nømp jaꞌ:
Jadeꞌen ɨdøꞌøn na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌdyɨ sa̱m o ti ujtsɨn,
jøts ja tyunk jadeꞌen sa̱m ujtspɨjy midi ja tyiknɨgaxøꞌkp.
Paty tukɨꞌɨyɨ wyɨndɨgøy, ti ti ukta̱mp ku ujts tyɨꞌɨch, pø nayɨdeꞌenxɨ ja pyɨjy wyɨndɨgøy;
25 jøts kuts ja Dios ja kyajpxy, ejtp ja xemɨkøjxp, kaꞌap ja kyudɨgøy.
Yø øgyajpxy yø ømyadya̱ꞌa̱ky mee myiktukmadoop.