JA MYƗDUꞌUKPƗ NØKY MIDI JA PABLO TYANƗGAJX JA TESALÓNIKƗT JA̱A̱ꞌY
1
Ku ja Pablo tnɨjayɨ pøn ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm tjanchja̱ꞌwɨdɨp
Pablo ø nxøøw, jøts øø ya̱m nguejxpy ja nøky møøt ja Silvano jøts møøt ja Timoteo, jøts øøts ja ndanɨguexy pøn jaty tjanchja̱ꞌwɨdɨp ja Jesucristo yjaꞌ jam Tesalónica ka̱jpkøjxp, pøn møøt amumjoojt tꞌettɨ ja Dios Teety jøts møøt ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo. Nay jaꞌats amuum mgunuuꞌkxɨdɨp jøts ja jotkujkꞌa̱jtɨn mmoꞌojɨdɨt møøt ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo.
Ku ja Tesalónikɨt ja̱a̱ꞌy tyikta̱a̱ñ ja ejxpajt sa̱ ja Dios yikjanchja̱wɨ
Ejtp øøts ja Dios ndukmøja̱wɨ ndukunuuꞌkxyja̱wɨ ku meets ja xjanchja̱wɨ, jøts ku øøts ja Dios nꞌajotꞌaty ejtp mee nja̱ꞌmyech. Ku mee nga̱jpxpa̱a̱ty ku øøts ja Dios nꞌajotꞌaty kaꞌap øøts ja nja̱ꞌdyɨgøy ja mꞌøyꞌa̱jtɨndɨ, sa̱ ja tsojkɨn ja paꞌayoꞌowɨn xmøøtꞌa̱ttɨ, jøts sa̱ ja ajotꞌa̱jtɨn møkꞌampy xjagyaptɨ jøts xjøpꞌejxtɨ ku myeꞌent jadɨgojk ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo. Meets mɨguꞌuktøjktɨ, pøn jaty ja Dios janchja̱ꞌwɨdɨp, Dios mee mdsojkɨp jøts nay jaꞌ tø mwɨꞌijxyɨdɨ jøts mee mnɨtsoꞌokꞌa̱tt. Jadeꞌenꞌampy øøts nnɨja̱wɨ ku øøts jam ojts ja Dios yꞌøgyajpxy ja yꞌømyadya̱ꞌa̱ky nga̱jpxwa̱ꞌkxɨyɨ ma̱ meets jam, kidi øødsɨp ja ojts jadeꞌen nugo ngajpxy, pø jamxɨ ja Espíritu Santo ja myøkꞌa̱jtɨn ja tmøødɨyɨ jøts ja jadeꞌen wa̱ꞌa̱ts yiknɨja̱wɨt jøts ku jaꞌabɨ kajpxy jøts ku jaꞌabɨ ayuujk tyɨyɨ yjanchɨ. Wa̱ꞌa̱tsxɨ xnɨja̱wɨdɨ jøts ku øøts ja nduuñ, kidi øødsɨp ja køꞌøm nadyamɨduujnɨp pø jaꞌagøjxpxɨ øøts ja nduñ jøts meets ja xyiktuꞌunt.
Ja Espíritu Santots mee mmøøjyɨp ja xyonda̱a̱jkɨn jøts meets ejtnɨ xonɨ xkupøktɨ ja Dios yꞌøgyajpxy ja Dios yꞌømyadya̱ꞌa̱ky øy meets ja kawɨneꞌen tø xkuwa̱nja̱tɨ. Xjats meets nayɨdeꞌen xuñ sa̱ tø xpaꞌejxtɨ ku øøts ja ayoꞌon nmɨdanɨ midi ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm tø ttunjøpɨ. Xjats jadeꞌen tø mbɨdsømdɨ jøts ejxpajt mwa̱ꞌa̱ndɨ jøts ja mnɨꞌejxuꞌudyɨdɨ nɨdukɨꞌɨyɨ pøn jaty ja Dios tjanchja̱ꞌwɨdɨp, pøn jam tsɨnaadyɨp Macedoniɨt jøts jam Acayɨt etjotp. Jadeꞌents ɨdøꞌøn ja Dios yꞌøgyajpxy ja yꞌømyadya̱ꞌa̱ky tø xyikwa̱ꞌkxɨyɨdɨ, jøts kidi jamyɨp meets ja jadeꞌen nugo tø xuñ Macedonia uk jam Acaya, yiknɨja̱ꞌwɨp yø o ma̱dsoo jøts ku meets ja Dios amuum xjanchja̱wɨ. Ti sa̱ øø nja̱a̱kwa̱ꞌa̱nt, ti øø nja̱a̱knɨkya̱jpxp. Jaꞌaxɨ ja køꞌøm tmadya̱ktɨp jøts ku øøts jam ojts nꞌøch ma̱ meets jam jøts yꞌøyja̱ꞌwɨdɨp jaꞌ sa̱ meets jam ojts xkupiky, jøts øy ja yikxon tnɨmadya̱ꞌa̱ktɨ sa̱ mee xmajtstuujty jaꞌabɨ wɨnma̱a̱ꞌñ midi ja Dios kyajaꞌajɨp, jøts ku ja Dios tuꞌugyɨ tø xpabøjkpɨna̱xwa̱ꞌa̱ktɨ pøn xemɨkøjxp ejtp, pøn tuꞌugyɨ Diosꞌa̱jtp. 10 Jøts ñayɨñɨmadya̱ktɨp ja nayɨdeꞌen sa̱ meets nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús xjøpꞌixy jøts ku ja jadɨgojk wyɨmbett jap tsa̱jpjøtpy ja Dios Uꞌnk, pøn ja Dios Teety tyiknɨwa̱a̱jts ja oꞌjkɨn jøts ja tyikjujkpyɨjky. Jaꞌats adøm ɨdøꞌøn xuknɨtsoꞌokꞌa̱jtɨndɨp jaꞌ ayoꞌon midi memp midi wɨngomp.