2
Jabɨ jaꞌagøjxpxɨ meets ɨdøꞌøn tø ngaꞌuknɨnøjkxnɨ ku meets nugo nꞌatsyikjotmayꞌooktøkɨt. Ja ku meets nꞌatsyikjotmadyøkɨt, ¿pønts øts ɨdøꞌøn ndajotkujkꞌa̱tp? ¿Kidi meedsɨp? Ya̱mts meets wyɨnaty køꞌøm tø nyikjotmadyøkɨ. Patyxɨ meets tø nnɨjayɨ jawyeen jøts jam tukɨꞌɨyɨ xyikꞌøyɨdɨt xyikpa̱a̱dɨdɨt ku øts jam wyɨnaty nja̱ꞌa̱ty jøts meets xaxonda̱ꞌa̱kt. Jabɨ jadeꞌenxɨ nwa̱ꞌa̱ñ ku mee mxonda̱kmɨt ku meets xꞌext jøts ku øts jotkujk. Ku meets jaꞌabɨ nøky ndanɨja̱ꞌyɨyɨɨꞌñ, janchjotmayꞌooꞌkp øts wyɨnaty, ja ya̱ꞌa̱xyɨ ja jɨꞌɨyɨ øts ɨdøꞌøn wyɨnaty xmɨmajada̱kp ku meets yja̱wɨ ja ja̱a̱ꞌy myikwɨnma̱a̱ꞌnmya̱ꞌa̱twa̱ꞌa̱ñɨdɨ jøts ø xkagupøktɨt. Kaꞌ meets nayɨdeꞌen nyikjotmayꞌookwa̱ꞌa̱ñ, jaꞌaxɨ øts ɨdøꞌøn na̱nkyꞌejxwa̱jnɨp ma̱ba̱a̱t meets ɨdøꞌøn ndsøky nbaꞌayøy, patyxɨ meets ɨdøꞌøn nga̱jpxwijy.
Jadeꞌen pya̱a̱tꞌatyɨ jøts yikmaaꞌkxukt pøn tø tyundɨgøy
Ja ja̱a̱ꞌyuꞌnk pøn øts ɨdøꞌøn tø xꞌukyikjotmadyøkɨ kaꞌap øts ja nadyuꞌuk tø xyikꞌayøy jabɨ nɨxem nɨya̱mxɨ meets ɨdøꞌøn ndejɨnt wɨna̱a̱gɨn tø mba̱a̱jtmɨyɨdɨ nayjaꞌabɨ jotmay. Kaꞌap ø nwa̱ꞌa̱ñ ku nɨjum. Kaꞌap øts ja møk nꞌukwɨndsøꞌøwya̱nɨ pøn ɨdøꞌøn tø tyundɨgøy. Jabɨ tøxɨ meets ja nɨjum neꞌegɨ køꞌøm xkastigɨmøøñɨ. Jadeꞌen ɨdøꞌøn neꞌegɨ pya̱a̱tꞌatyɨ jøts meets ja xmaaꞌkxujknɨt, ka̱jpxjotꞌamøkɨdɨ, ja kuts ja jotmay myɨmajada̱knɨyɨt jøts jadeꞌen ja chɨna̱a̱ꞌyɨn tyikwɨndɨgøøñɨt. Paty meets ɨxya̱m ja mayꞌa̱jt nꞌamɨdøy jøts jadɨgojk ja tsojkɨn ja paꞌayoꞌowɨn xmoꞌodɨt. Tø meets ya̱ꞌa̱tpɨ kajpxy ya̱ꞌa̱tpɨ ayuujk jawyeen ndanɨjayɨ jaꞌagøjxp jøts ø nꞌext nnɨja̱wɨt pønɨ xjanchꞌukpaduujnɨdɨp øts ɨdøꞌøn ja ngutujk. 10 Paty xnɨja̱wɨdɨt, pønɨ pøn meets mmeeꞌkxpy, nayɨdeꞌents øts ja maaꞌkxɨn ja nmøømyɨ. Pønɨ tø øts ɨdøꞌøn tigati nmeeꞌkxy, jaꞌagøjxpts øts jadeꞌen tø nduñ ku mee nꞌayoꞌixy, yꞌijxpy ñɨja̱ꞌwɨp ja Cristo. 11 Jøts jadeꞌen o tigati tkadamøjꞌa̱tt ja mɨkuꞌwɨndsøn Satanás, jabɨ nnɨja̱ꞌwampxɨ adøm wa̱ꞌa̱ts ku ja o tigati tamɨbøkɨ tamɨꞌejxɨ.
Ku ja Pablo ttajotmayꞌøøky ja Tito jam Troas
12 Ku nja̱ꞌjty jam Troas jam ka̱jpjotp, nugo øts ndunk jam tyimyꞌity øy ma̱dsoo jøts øts ja Cristo yjaꞌ nga̱jpxwa̱ꞌkxɨt. 13 Ya̱mts øts wyɨnaty tø njaꞌuktundsooꞌmɨ, kumɨ kaꞌats øts øy njotkujkꞌaty jaꞌagøjxp ku øts ja Tito jam ngapa̱a̱jty, adøm ja nmɨguꞌuk, patyts øts jam øjts ndsoꞌongojmɨ jøts øts ojts nnøjxnɨ jam Macedonia.
Ku ja Cristo møøt nmajada̱kꞌijtyɨndɨ
14 Nmøja̱ꞌwɨmp ngunuuꞌkxyja̱ꞌwɨmp ja Dios Teety ku ja ejtp xyikmajada̱a̱jkyɨ tuꞌugyɨ møøt ja Cristo, jøts ja kyajpxy jøts ja yꞌayuujk ja xuka̱jpxwaꞌkxyɨm øy ma̱gama̱. 15 Yꞌøyja̱ꞌwɨp chuja̱ꞌwɨp ja Dios Teety pøn ja Cristo møøt yꞌity jøts ja yjaꞌ tka̱jpxwa̱ꞌkxɨ. 16 Øy ja ma̱gama̱ ja yꞌɨxpøjkɨn wyɨdity jam muum tkamɨbøktɨ, oꞌjkɨn tɨgøꞌøyɨn ja yiktatɨɨdyuꞌundɨp. Jøts muum tjanchja̱wɨdɨ, jaꞌats ja tyajujkyꞌa̱ttɨp xemɨkøjxp. ¿Pønts ɨdøꞌøn yøꞌøbɨ tunk nugo nɨyjøjxk tyimyꞌuknɨyja̱jtp? 17 Jabɨ kaꞌaxɨ øøts ja nugo ndameembyiky ku øøts ja Dios kyajpxy nga̱jpxwa̱ꞌkxɨ sa̱m muum yꞌadøꞌøtstɨ, uk kaꞌba̱a̱t kaꞌpxy tnɨga̱jpxtɨ tum wɨmbet ja tnɨmadya̱ꞌa̱ktɨ. Kaꞌats øøts jadeꞌen nꞌadɨꞌɨch, tɨy janch øøts ja nnɨgajxpy pø tøxɨ øøts Dios køꞌøm xkexy jøts øøts kyajpxy ja nga̱jpxwa̱ꞌkxɨt Cristo pyudøjkɨngøjxp øy ma̱dsoo jam Dios wyɨngujkp.