JA MYƗMAJTSKPƗ NØKY MIDI JA JUAN YJA̱A̱Y
1
Ja tɨyꞌa̱jtɨn, ja tsojkɨn jøts ja paꞌayoꞌowɨn
Mets uꞌnk Ciria, møja̱a̱ꞌyꞌa̱jtp øts, ɨxya̱mts meets ya̱ꞌa̱t nøky ndanɨjayɨ møøt mꞌuꞌnk mꞌuna̱ꞌjktɨ wɨneꞌenɨn ja Dios tø mꞌaꞌejxɨyɨdɨ jøts ja jadeꞌen mjaꞌatyɨdɨ. Jadeꞌents mee ndsøky, jadeꞌents mee nbaꞌayøy, jøts kidi øtsɨp tuꞌugyɨ, pø nayɨdeꞌenxɨ meets ja mdsøkyɨdɨ mbaꞌayøyɨdɨ pøn jaty ja yꞌøybɨ tyɨɨbyɨ tpadundɨp. Jaꞌ øts jadeꞌen xyikꞌadøtsp ja ku nmøøtꞌa̱jtyɨndɨ ja yꞌøybɨ tyɨɨbyɨ jøts nɨjuunɨ adøm ja xkamajtstuujtyɨndɨ. Dios Teety jøts ja Dios Uꞌnk, jaꞌats mee mgunuuꞌkxɨdɨp mbaꞌayoojɨdɨp jøts mmøꞌøyɨdɨ ja øyꞌa̱jtɨn ja jotkujkꞌa̱jtɨn tɨy janch sa̱ ja ttsøjkyɨn.
Jadeꞌen øts ja mꞌuꞌnk ja mꞌuna̱ꞌjk wɨna̱a̱gɨn njanchtaxonda̱ꞌa̱ky ku øts ja nba̱a̱ty ku øts ja nꞌixy tpadundɨ ja yꞌøybɨ tyɨɨbyɨ jadeꞌen sa̱m ja Dios Teety ja tø xaꞌaneꞌemyɨndɨ. Mee mɨguꞌuktøjktɨ, mdyimdyuꞌundɨp ja mayꞌa̱jt jøts ja xem ja ya̱m nmɨguꞌuk ndsojkɨndɨt nbaꞌayoꞌowɨndɨt. Kidi ɨxya̱mnɨm yø jadeꞌen yikmadøy, jaayɨp yø yikmadoodsoꞌonda̱knɨ ku ja ndsɨna̱a̱ꞌyɨn nyiktɨga̱jchɨndɨ. Yøꞌ ɨdøꞌøn tsojkɨnꞌa̱jtp, yøꞌ ɨdøꞌøn paꞌayoꞌowɨnꞌa̱jtp ku ja Dios kyutujk nbaduꞌunɨn; jøts yøꞌ ɨdøꞌøn kyutujkɨnꞌajtpy midi tø xmadowdɨ ku mdsɨna̱a̱ꞌyɨn tø xyiktɨga̱tstɨ, jøts xem ya̱m mnachokɨdɨt mnabyaꞌayowɨdɨt.
Pømbɨ wɨnꞌøøꞌndɨp
Jats may ɨxya̱m ja wɨnꞌøøꞌmbɨdɨ pøn tkajanchja̱wɨdɨp ja Jesucristo ku ja yꞌatsna̱nkyꞌejxøø ja̱a̱ꞌyɨn. Pønts jadeꞌen wɨnꞌøøꞌmp, jaꞌats ɨdøꞌøn tkawa̱mp tkatsojkp ja Cristo. Øyɨm mnayꞌejxꞌetɨdɨt, kidi xkamøjpɨkta̱ꞌa̱ktɨ ja ɨxpøjkɨn midi mee tø ndukꞌɨxpiky. Jadeꞌen Dios øy ti mmoꞌojɨdɨt pønɨ ti ja mdamɨdsojkɨdɨp.
Pønts nugo tyimwyɨnmayꞌana̱jxp nɨkaꞌap ja tꞌuktajotkujkꞌa̱jtnɨyɨ ja Cristo yꞌɨxpøjkɨn, jaꞌats kamøøtꞌejtɨp ja Dios; pønts jadeꞌen tjantyimbyadump sa̱ ja yꞌɨxpøjkɨn wya̱ꞌa̱ñ, jaꞌats ɨdøꞌøn møøtꞌejtɨyɨp ja Dios Teety jøts ja Dios Uꞌnk. 10 Kuts pøn mnɨnøjkxɨdɨt mjønjotp mdøjkjotp, ya̱mts meets ja xanɨja̱wɨ jøts ku wenk ɨxpøjkɨn ja tmøødɨ, kidi meets ja xyiktøkɨ jam mdøjkjotp, jøts kidi meets ja xmoꞌodɨ ja ka̱jpxpooꞌkxɨn; 11 pønts ja tka̱jpxpooꞌkxp, jaꞌats ɨdøꞌøn tpadump ja kaꞌøy ɨxpøjkɨn.
Sa̱ ya̱ꞌa̱t ayuujk yjøpkixy
12 Maynɨm øts ja wɨnma̱a̱ꞌñ nmøødɨ midi mee ndukmadoowampy, jøts kaꞌ meets ja nugo ndanɨjayɨwya̱ꞌa̱ñ; ndyimñɨnøjkxwampy mee køꞌøm jøts ixy wɨndanɨ ndukmadoꞌodɨt, jøts jadeꞌen ndyimdyajotkujkꞌa̱jtɨndɨt.
13 Ja mꞌuch pøn ja Dios tø yꞌaꞌejxɨyɨ, jaꞌats ja yꞌuꞌnk ja yꞌuna̱ꞌjk ya̱m mdanɨgajxɨyɨp ja ka̱jpxpooꞌkxɨn. Jadeꞌeñɨ øts ja ayuujk nguexy, jadeꞌen ɨdøꞌøn yja̱tt.