JA NØKY MIDI YIKTANƗJA̱ꞌA̱YƗDØØ JA HEBREOS JA̱A̱ꞌDYƗ
1
Dios Uꞌnk køjxp adøm ja Dios Teety xmɨgajpxyɨm
Janch tɨgach ɨdøꞌøn ja Dios Teety yꞌijty ña̱nkyꞌijxyɨyɨ, ku døꞌøn ja kyugajpxy ttuknɨja̱wɨwya̱ꞌa̱ñ pønɨ ti jaty ɨdøꞌøn ja tyukmadowampy ja møja̱a̱ꞌdyøjktɨ. Ɨxya̱mnɨm ɨdøꞌøn ja kyøꞌøm Uꞌnk kugajpxy tø tkexy. YꞌUꞌnk køjxp ɨdøꞌøn ja Dios Teety ojts tukɨꞌɨyɨ tyikꞌøyɨ ja na̱a̱jx jøts ja tsa̱jp, jøts nay ja yꞌUꞌnk tø ttagɨdøjkɨguixy køx kɨda̱ꞌa̱k midi ja wyɨnaty tø tyikꞌøyɨ. Ja Dios Uꞌnk ɨdøꞌøn tna̱nkyꞌejxɨp ja Dios Teety ja myøjꞌa̱jtɨn, jøts nayɨ jaꞌ ja tna̱nkyꞌejxɨp sa̱ døꞌøn ja Dios Teety tꞌixy; nay jaꞌats ja myøkwɨnma̱a̱ꞌñ ja myøkꞌayuujk tpatanaagyøjxp tuktsa̱jpꞌagɨda̱ꞌa̱ky ja pɨkta̱ꞌa̱ky midi ja Dios Teety tø tyikøjy. Ja Dios Teety ja møøt yikutuky yꞌaga̱ꞌngyøjøꞌøm jam tsa̱jpjotp, ku adøm ja ya̱ jawyeen tø xꞌukyikpojkpɨwa̱a̱jchɨm.
Jawaanɨ møj ja Dios Uꞌnk, kaꞌap ja a̱nkɨlɨs jadeꞌendɨ
Tø ja Dios Uꞌnk jawaanɨ møj wyɨmbɨdsimy jøts ja Dios Teety yꞌa̱nkɨlɨs neꞌegɨ kaꞌ, jaꞌagøjxp ku ja Dios Uꞌnk tø tmɨdañ jawaanɨ møj ja kutujk. Jabɨ nɨjuunɨxɨ ja Dios Teety tkanɨma̱a̱y tuꞌuk ja yꞌa̱nkɨlɨs yɨdeꞌen:
Mets ɨdøꞌøn nꞌUꞌnkꞌajtpy;
øts mets ja jujkyꞌa̱jtɨn tɨ nmøꞌøy,
nɨ ja Dios Teety tkanɨmaamyɨ tuꞌuk ja yꞌa̱nkɨlɨs:
Øts me nꞌuꞌnkꞌa̱tp,
jøts øts me xeetyꞌa̱tp.
Yɨdeꞌents tø wya̱mɨ ku ja myøjtuꞌumts Uꞌnk tø xanɨguejxyɨm ya̱ na̱xwiiñ:
Wan nɨdukɨꞌɨyɨ øts ja nꞌa̱nkɨlɨs mwɨndsøꞌøgɨyɨ.
Ku ja yꞌa̱nkɨlɨs tnɨmadya̱jkmɨ, yɨdeꞌen ja Dios Teety wya̱ꞌa̱ñ:
Øy øts ja nꞌa̱nkɨlɨs o sa̱ nna̱nkyꞌejxɨyɨt,
nayɨdeꞌen sa̱m ja pojɨn, uk sa̱m ja jøøn yowɨn.
Kuts ja yꞌUꞌnk tnɨmadya̱ꞌa̱ky yɨdeꞌents ja tnɨmaamyɨ:
Xemɨkøjxp me Dios Uꞌnk mgutujk yꞌity;
tɨy mets mgutujk ja mdɨɨdyuꞌunɨn yꞌity.
Mdsøkyꞌajtpy mets ja tyɨɨbyɨ jøts kaꞌ xꞌejxwa̱ꞌa̱ñ ja kaꞌøybɨ;
paty ja mDios Teety jawaanɨ øy ja jotkujkꞌa̱jtɨn tø mmøꞌøyɨ,
jøts nɨ kaꞌap jadeꞌen o pøn tø yiktuñ.
10 jøts nayɨdeꞌen wya̱mɨ:
Mets Dios Uꞌnk, tø xanɨbɨkta̱a̱jkɨguixy tukɨꞌɨyɨ ku yø na̱xwiiꞌñɨt tø xyikøjy,
jøts mgøꞌjotp ja tsa̱jp tø pyɨdsimy.
11 Køxtɨp na̱xtɨp yøꞌ, jøts mets xemɨkøjxp me mdañ.
Nayɨdeꞌen yø yja̱ttɨt sa̱m wet pyachɨ;
12 jøts mets ja xpøkjøꞌøkt aneꞌeky adeꞌkxy, jøts jadɨgojk xyikjemyɨt xyikꞌøyɨt.
Mets ɨdøꞌøn xemɨkøjxp jadeꞌeñɨm mꞌejtp, nɨjuunɨ xøøw mets mdsɨna̱a̱ꞌyɨn kyakixy.
13 Jøts nɨjuunɨ ja Dios Teety tuꞌuk ja yꞌa̱nkɨlɨs tkanɨma̱a̱y:
Ya̱ yikutuk nꞌaga̱ꞌngyøjɨꞌjy,
kunɨmts mets mmɨdsep nduktekpyaꞌanꞌa̱tt.
14 Dios Teety ɨdøꞌøn myɨdundɨp nɨdukɨꞌɨyɨ ja a̱nkɨlɨs, nayɨ Dios Teetyts kajxɨdɨp jøts tpudøkɨdɨt pøn jaty ja nɨtsoꞌokꞌa̱jtɨn tkupøkwa̱ndɨp.