2
Naxyøduujnɨdɨp ja ja̱a̱ꞌy jam Galileɨt etjotp
Kyɨmdɨgøøk xøøw wyɨnaty tø yꞌity ku ja̱a̱ꞌy yꞌamajtskɨdɨ ma̱ ja ka̱jp txøøwɨ Caná, jam Galileɨt etjotp. Ɨxam ɨdøꞌøn ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús wyɨnaty tya̱a̱k. Jøts nayɨdeꞌen ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús wyɨnaty tø yikwa̱a̱mɨdɨ mɨgaabyɨ mɨꞌukpɨ møøt ja pyabøjkpɨtøjk jøts ja nay jam ñøjkxtɨt. Xjats ja vino tyimgyɨjxy, wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja tya̱a̱k ñɨma̱a̱jyøø:
―Tø tyimgyugøxɨdɨ, kaꞌap vino ukteenɨ.
Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús yꞌadsøøy:
―¿Ti øtsɨmts ta̱a̱k yø xpa̱tp? ¿Tiku øts yø xukmadøy? Pø kaꞌanɨmxɨ øts njaꞌ xpa̱a̱ty midi ø nduꞌump.
Jøts ja tya̱a̱k wya̱a̱ñ, yɨdeꞌen ja tnɨma̱a̱y ja ja̱a̱ꞌy pøn jaty jam wyɨnaty wɨndsøꞌjkɨdɨp:
―Mduꞌundɨp ɨdøꞌøn jadeꞌen tukɨꞌɨyɨ pønɨ sa̱ wya̱ꞌa̱ñ.
Jamts wyɨnaty tudujk ja tsa̱a̱duꞌjts midi ja israelɨt ja̱a̱ꞌy yiktundɨp ku Dios ja twɨndsøꞌøgɨdɨ jøts ja pyøkwya̱ꞌa̱tstɨt. Maktaꞌpxy uk magøꞌpxy enteerɨn ja yꞌuch tuꞌuk tuꞌuk, jadeꞌen nøø ja yiktaꞌadamɨ. Xjats ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tnɨma̱a̱y ja ja̱a̱ꞌy pøn jaty jam wyɨnaty wɨndsøꞌjkɨdɨp:
―Yikꞌutskøxtɨ yø tuꞌjts. Adamɨdɨ nøø.
Jøts ja ojts yikxon tyimyikꞌutstɨ, wɨnets nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tnɨma̱a̱y ja ja̱a̱ꞌdyɨ:
―Ajaꞌaptuꞌuttɨts ɨnet waanɨ, jøts xanɨnøjkxtɨt midi yø xøøw tø tnɨwa̱a̱mukɨ.
Jøts ja ojts jadeꞌen ttundɨ. Ojts ja tja̱ꞌgyapy midi ja xøøw tnɨwa̱a̱mujkɨp jøts ja tsujxk nøø tø ja vino yja̱jtnɨ, nɨkaꞌap ja tnɨja̱wɨ pø ma̱ ja chøøñ; jaꞌayɨ ja nugo tnɨja̱ꞌwɨdɨp pøn wɨndsøꞌjkɨdɨp, pø jaꞌaxɨ ja nøø wyɨnaty tø tjaaptɨ. Xjats ja twa̱a̱dsøøy ja jemya̱a̱ꞌy 10 jøts ja tnɨma̱a̱y:
―Tum jawyeen øy pøn tꞌuuky yø vino yꞌøybɨ, jøts ku ja mɨꞌukpɨ ja kom tø tꞌuknɨdɨ wɨnets ja yuꞌnkpɨ yikyakñɨm. Jøts mets, tø mets ja møk vino neꞌegɨ xja̱a̱kyikꞌawixy, jøts mets yø ya̱mnɨm neꞌegɨ xyaky oojknɨm.
11 Yøꞌøbɨ mɨla̱grɨꞌa̱jtɨn ɨdøꞌøn ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tyimyɨjawyeen na̱nkyꞌejxøø jam Caná, jam Galileɨt etjotp, midi yiknɨgaxøꞌjk ja myøkꞌa̱jtɨn, wɨnets ja pyabøjkpɨtøjk ja ojts yja̱a̱kjanchja̱wɨyɨ.
12 Xjats ku ja jadeꞌen yꞌukja̱jty, wɨnets ja ojts ñijkxy ma̱ ja ka̱jp jam txøøwɨ Capernaum, møøt ja tya̱a̱k, møøt ja myɨguꞌuktøjk, jøts møøt ja pyabøjkpɨtøjk. Jøts ja jam tya̱a̱ꞌnɨdøø ñɨgyawɨna̱a̱k xøøw.
Ku ja Jesús tpawojpkɨjxy ja tooꞌkpɨtøjktɨ jam tsa̱ptøjk agøꞌøm
13 Ja pa̱skɨ xøøwts wyɨnaty tyimbya̱tnɨp midi ja israelɨt ja̱a̱ꞌy tyundɨp, wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ojts ñijkxy jam Jerusalén. 14 Jøts ja jam tsa̱ptøjkꞌagiꞌpy tkuba̱jtɨyɨɨꞌñ ja ja̱a̱ꞌdyɨ pøn tooꞌktɨp ja tsaka̱a̱, pøn tooꞌktɨp ja borreek, pøn tooꞌktɨp ja pa̱k, jøts nayɨdeꞌen pøn ja myɨguꞌuk myeeñ tyikwa̱ꞌkxɨdɨp, jaꞌ jam wyɨnaty tsɨnaadyɨp ma̱yɨm ja jam tunkꞌa̱ttɨ. 15 Ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja ojts jadeꞌen tꞌixy, xjats ja tyikꞌøyɨyɨɨꞌñ tuꞌuk pawojp, jøts ja jam tpawojpkɨjxy nɨdukɨꞌɨyɨ ja ja̱a̱ꞌy jam tsa̱ptøjk agøꞌøm, møøt ja byorreek møøt ja chaka̱a̱. Jøts ja meeñ yikwa̱ꞌkxpɨdɨ ojts ja myeeñ ja yikꞌɨxkoꞌodɨ, jøts ja myesɨ ja ojts yiktejɨmbettɨ. 16 Jøts ja tnɨma̱a̱y ja ja̱a̱ꞌy midi pa̱ktooꞌktɨp:
―¡Yikjɨwa̱ꞌa̱ktɨ yø ya̱! ¡Kidi nDeety tyøjk ma̱a̱dyøjk xyikwa̱ꞌa̱ndɨ!
17 Wɨnets ja pyabøjkpɨtøjk nay jatyɨ tja̱ꞌmyajtsɨdøø ja nøky ma̱ ja David yɨdeꞌen wya̱a̱ñ: “Møk øts nbaꞌayøy ja mdøjk.”
18 Xjats ja israelɨt ja̱a̱ꞌy ttɨɨbyøjktøø ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm, jøts ja tnɨmaadyøø:
―¿Ti tɨyꞌa̱jtɨn øøts xukꞌejxp jøts ku xjagyepy ja kutujk ku jadeꞌen mꞌadɨꞌɨch?
19 Jøts nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja ojts tꞌadsøy:
―Yikɨda̱wdɨ yø tsa̱ptøjk, kɨdɨgøøk xøøw øts yø jadɨgojk nyikwa̱ꞌkukɨt.
20 Wɨnets ja israelɨt ja̱a̱ꞌy wya̱ndøø, jøts ja ojts ñɨɨꞌmxyɨyɨ:
―Wɨxijkxyudujk jumøjt yø tø yiktunkꞌaty yø tsa̱ptøjk jøts yø tø yꞌøyɨ; ¿jøts me mwa̱ꞌa̱ñ jøts ku mets yø kɨdɨgøøk xøøw xyikwa̱ꞌkꞌøyɨt jadɨgojk?
21 Ku ja Jesús ja tsa̱ptøjk tkajpxy, pø kyøꞌømneꞌkx ja jadeꞌen tyijpy. 22 Pø patyxɨ ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ojts yjujkpyɨjky jadɨgojk jap ooꞌkpɨ jutjøtpy, yøꞌøts ja pyabøjkpɨtøjk yja̱ꞌmyatstøø ku ja wyɨnaty jadeꞌen tø wya̱ꞌa̱ñ. Xjats ja tjantyimyjanchja̱ꞌwɨdøø ja Dios kyajpxy, jøts nayɨdeꞌen tmɨbøjkɨdøø ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm yꞌayuujk sa̱ jaty ja wyɨnaty jadeꞌen tø wya̱ꞌa̱ñ.
Wa̱ꞌa̱ts ja Jesús tnɨja̱wɨ sa̱ jaty jaduꞌuk jaduꞌuk wyɨnmay
23 Kuts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jam wyɨnaty tyiknaxy ja pa̱skɨ xøøw jam Jerusalén, jøts may ja ja̱a̱ꞌy ja jam yjanchja̱ꞌwɨyøø tyɨyja̱ꞌwɨyøø ku ja tꞌejxtɨ ja myɨla̱grɨꞌa̱jtɨn midi ja tyumpy. 24 Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús kaꞌap ja nugo tyimñagyɨyakyɨ, kumɨ wa̱ꞌa̱ts ja tꞌejxkapy ja nɨdukɨꞌɨyɨ sa̱ pønjabøn. 25 Kaꞌap ja chøkyɨyɨ jøts ja pøn tyukmadowɨt sa̱ jaty ja̱a̱ꞌy jaduꞌuk jaduꞌuk yja̱a̱ꞌyꞌaty. Wa̱ꞌa̱ts ja køꞌøm tyimñɨja̱wɨ sa̱ pøngapøn yꞌa̱m yjotp wyɨnmay.