4
Ja Jesús jøts ja Samariɨt tøꞌøxy
Xjats ja fariseotøjk tnɨja̱ꞌwɨdøø jøts ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús may pyabøjkpɨtøjknɨ, jøts may jawaanɨ ja ja̱a̱ꞌy tyiknøbety jøts nɨgɨdi ja Juan jadeꞌen; øy ɨdøꞌøn nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja køꞌøm tkidyimyiknøbety, ja pyabøjkpɨtøjkts ja tyiknøbajttɨp. Xjats ku ja tnɨmadøøy jøts ku ja fariseotøjk tø ñɨja̱wɨyɨ, wɨnets ja chøøꞌñ jam Judeɨt na̱xjotp, jøts ja ojts ñijkxy jam jadɨgojk Galileɨt etjotp.
Ja Samariɨt et ja tyana̱xp ku døꞌøn ja jam ñijkxy. Xjats ja yja̱ꞌjty ma̱ ja ka̱jp jam tuꞌuk Samariɨt etjotp midi txøøwꞌa̱jtp Sicar, jam wɨngon ma̱ ja Jacob ja yꞌuꞌnk José wyɨnaty tø tmøꞌøy ja ña̱a̱jx. Jamts ɨdøꞌøn tuꞌuk ja nømuꞌut midi yiktejp Jacob nømuꞌut. Jøts kumɨ jotkøjxp ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús wyɨnaty ku ja yøꞌøy, xjats ja yꞌɨxa̱a̱jky jam nømuꞌut agøꞌøm. Ja døꞌøn wyɨnaty ja xøøw kujky. 7-8 Wɨnets yja̱ꞌjty tuꞌuk ja tøꞌøxyøjk jam nømuꞌut agøꞌøm pøn kuꞌetɨp kuga̱jpɨp jam Samaria, jøts ja nøø ja tjuutwa̱ꞌa̱ñ, xjats nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja ojts ñɨɨꞌmxyɨ:
―Møøky øts nøø.
Jøts ja pyabøjkpɨtøjk, jam ja wyɨnaty tø ñøjkxtɨ jam ka̱jpjotp, jøts ja tꞌatsjuꞌudyɨt ja kaaky ja jɨɨꞌkxy.
Xjats ɨdøꞌøn ja samariɨt tøꞌøxy tnɨma̱a̱y ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús:
―¿Sudso mets nøø xꞌamɨdøy jøts mꞌisraelɨtja̱a̱ꞌyɨts mets jøts øts samariɨt ja̱a̱ꞌy?
(Kumɨ kaꞌap ja israelɨt ja̱a̱ꞌy tmɨnamyayɨdɨ ja samariɨt ja̱a̱ꞌy.) 10 Wɨnets ja yɨdeꞌen yꞌadsojøø ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm:
―Kuk xjanchñɨja̱wɨt midi ja Dios yajkpy, uk xnɨja̱wɨt pøn nøø ɨxa mꞌamɨdojɨyɨp, ¿ja ti jajɨk me xkaꞌamɨdøy jøts me nmoꞌot ja øybɨ nøø ja wa̱ꞌa̱tspɨ?
11 Jøts ja tøꞌøxyøjk ja ñɨma̱a̱jyøø:
―Nɨ mdanøjaꞌap pa̱a̱t mets kyaꞌity, jøts køjnk yø nømuꞌut. ¿Ma̱ts ɨdøꞌøn xpøkwa̱ꞌa̱ñ ja nøø midi mdijpy øy wa̱ꞌa̱ts? 12 Ja ndeetyꞌa̱p Jacob øøts yø nømuꞌut xukmɨda̱a̱n ma̱ jaa ja yꞌijty køꞌøm yꞌuuky, jøts yꞌuꞌnk yꞌuna̱ꞌjk, jøts yjɨyujk chaka̱a̱ nayɨdeꞌen. ¿Ti mja̱a̱ktyimbyønts me ndejɨn?
13 Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja tꞌadsøøy:
―Pøn jaty ya̱ꞌa̱t nøø tꞌuktɨp, tøødsɨdɨp ja jadɨgojk; 14 pønts tꞌukp ja øybɨ ja wa̱ꞌa̱ts nøø midi ø nyajkpy, kaꞌap tøødsɨ nɨjuunɨ yꞌukpa̱a̱jtnɨyɨt. Kumɨ jadeꞌen ja nøø pyɨdsøꞌømt jam yꞌanmɨja̱ꞌwɨngøjxp midi øts ja nmøøpy, sa̱m kom nøø pyɨdsimyɨn. Jaꞌats ja xemɨkøjxp tukpa̱a̱dɨyɨp ja jujkyꞌa̱jtɨn jøts ja øyꞌa̱jtɨn.
15 Wɨnets ja tøꞌøxyøjk ja ñɨma̱a̱jyøø:
―Yøꞌøbɨ nøø øts teety xmoꞌop, jøts ø ngaꞌuktøøjtsɨñɨt nɨjuunɨ, jøts ø ngaꞌukmenɨt nøgombɨ ya̱ nømuꞌutjøøjty.
16 Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tnɨma̱a̱y:
―Nøjkx mnɨya̱a̱ꞌy xꞌatsway jøts ya̱ mmeꞌent.
17 Xjats ja tøꞌøxyøjk yꞌadsoojøø:
―Kaꞌ øts nnɨya̱a̱ꞌy.
Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tnɨma̱a̱y:
―Janch tɨɨgyajpxy ɨdøꞌøn mwa̱ꞌa̱ñ jøts ku kaꞌap mnɨya̱a̱ꞌy pøn; 18 kumɨ nɨmagoxk tø xyiknaxy ja ya̱a̱ꞌdyøjk, jøts pøn ɨxya̱m møøt, kaꞌats ja xnɨya̱a̱ꞌyɨ. Jøts ku jadeꞌen tø mwa̱ꞌa̱ñ, janch tɨɨgyajpxy ɨdøꞌøn yøꞌ.
19 Kuts ja tøꞌøxyøjk jadeꞌen tmadøøy, jøts ja wya̱a̱ñ:
―Mets teety, waꞌ mets ɨdøꞌøn yja̱wɨ Dios mets ɨdøꞌøn kyugajpxy. 20 Wɨneꞌenɨn øø nsamariɨtja̱a̱ꞌyꞌaty, ya̱ øøts ja nꞌa̱ptøjk twɨndsøꞌøgɨdɨ ja Dios ɨxya̱ kojpkɨjxy, meetsts wɨneꞌenɨn mee mꞌisraelɨtja̱a̱ꞌyꞌaty, jadeꞌen mee mwa̱ꞌa̱ñ jøts øøts ja jam nwɨndsøꞌøgɨt Jerusalén.
21 Jøts tꞌadsøøy ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús, jøts ja tøꞌøxyøjk yiknøjmɨ:
―Øy xkamɨbøkt, wɨngomp ɨdøꞌøn jøts meets xwɨndsøꞌøgɨdɨt øy ma̱dsoo ja Dios. Kaꞌ pya̱a̱tꞌatyɨ jøts kuwa̱nɨ mdyimyeꞌendɨt ya̱ kojpkɨjxy uk mnøjkxtɨt jam Jerusalén. 22 Meets samariɨt ja̱a̱ꞌy, kaꞌ mee xnɨja̱wɨ pønɨ ti mee mwɨndsøꞌjkɨp; øøts, nnɨja̱ꞌwɨpts øøts midi øø nwɨndsøꞌjkɨp; jabɨ israelɨt ja̱a̱ꞌyts ñɨkøjxp myiñ ja nɨtsoꞌokꞌa̱jtɨn. 23 Ɨxyamts ja xøøw ja jumøjt tø yja̱ꞌa̱ty, jøts ku nayɨ Dios myøkꞌa̱jtɨngøjxp nay jaꞌ tyɨyꞌa̱jtɨngøjxp yikwɨndsøꞌøgɨt ja Dios Teety, pønɨ pøn tjantyimwyɨndsøꞌjkɨdɨp ja Dios. Jadeꞌen ja ttsøky jøts ja jadeꞌen ttuꞌundɨt pønɨ pøn ja wɨndsøꞌjkɨyɨp. 24 Tuꞌugyɨ tum jadeꞌen Dios jøts myøkꞌa̱jtɨn; jøts pøn ja wɨndsøꞌjkɨyɨp, nay ja møkꞌa̱jtɨnts ja yiktuꞌundɨp møøt ja tyɨɨbyɨ yjanchpɨ.
25 Xjats ja tøꞌøxyøjk wya̱a̱ñ, jøts yiknɨma̱a̱y ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm:
―Nnɨja̱ꞌwɨp øts jøts ku myeꞌent ja Mesías ―midi tyijpy Cristo, midi memp yiknɨtsokpɨ―; jøts ku ja myeꞌent, jaꞌats tukɨꞌɨyɨ xukmadoogøjxɨm.
26 Jøts nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja tnɨma̱a̱y:
―Øts jaꞌ, øtsxɨ døꞌøn, ejx ɨdøꞌøn ɨxya̱ nmɨgajpxy.
27 Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm pyabøjkpɨtøjk yja̱ꞌttøø, jøts ja ñɨgyuma̱a̱p tja̱ꞌwɨdɨ ku tøꞌøxyøjk ja møøt myadya̱ꞌa̱ky. Kaꞌats pøn ñayꞌaꞌejxɨyɨ jøts ja tyiktøꞌøt ti chøjkpy uk ti ja tøꞌøxyøjk møøt ñadyamɨgajpxyɨ. 28 Xjats ja tøꞌøxyøjk jamyɨ tnɨkejky ja chiiy, jøts ja ojts ñijkxy jam ka̱jpjotp. Jamts ja ja̱a̱ꞌy ja ojts tꞌatsnøjmɨ:
29 ―Mendɨ jøts ja̱a̱ꞌy tuꞌuk xꞌatsꞌejxtɨt pøn ø tø xukmadøy tukɨꞌɨyɨ sa̱ jaty ø tø nꞌadɨꞌɨch. ¿Kidi ja Cristɨp ɨdøꞌøn ja ndejɨn, midi ja Dios tkajxp?
30 Wɨnets ja ja̱a̱ꞌy chooꞌndøø jam ka̱jpjotp, jøts ja ojts tnɨnøjkxtɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ma̱ ja jam wyɨnaty. 31 Jøts ɨdøꞌøn pyabøjkpɨtøjk ja ɨxam ñɨɨꞌmxyɨyɨ møkꞌampy:
―Wɨndsøn, øy iiy wɨneꞌenɨn mgaꞌaty.
32 Yɨdeꞌents ja ojts ñɨɨꞌmxyɨdɨ:
―Ja øts ngaaky njɨɨꞌkxy midi øts ɨnet ngaꞌapy njøøꞌkxp, kaꞌ meets ja xnɨja̱wɨ.
33 Xjats ja pabøjkpɨtøjk agøꞌømyɨ ñayiktøøbɨna̱xwa̱ꞌjkɨdøø, jøts ja ñawya̱a̱jnɨdøø:
―¿Wan ndejɨn pøngapøn ja kyaaky tø tyanɨmiñɨ?
34 Yɨdeꞌents ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja tnɨma̱a̱y:
―Jaꞌ øts ɨdøꞌøn ngaakyꞌajtpy njɨɨꞌkxyꞌajtpy ku øts ja nbaduujnɨt ja yꞌanaꞌamɨn pøn tø xkexy jøts øts tyunk ja nyikꞌaba̱jtɨyɨt. 35 Pø yɨdeꞌenxɨ mee mwa̱ꞌa̱ñ: “Ja makta̱xk poꞌ kyaꞌity jøts pɨkta̱ꞌa̱ky pyɨdøꞌøkt”; øtsts wa̱mp jøts mee nnøjmɨ: Ejxtɨ yø ka̱m midi niꞌipy, tø pɨkta̱ꞌa̱ky myøja̱a̱gøjxnɨ jøts pyɨdøꞌøknɨt. 36 Yikmɨjuupy jaꞌ pøn ttunkꞌa̱jtp ja pɨkta̱ꞌa̱ky jøts ja tyikpɨdɨꞌɨky; jøts ja pɨkta̱ꞌa̱ky midi yikpɨdɨꞌkpy, jaꞌ ja wya̱ꞌa̱ñ jøts ja xemɨkøjxp tyuꞌunt. Jøts ja jadeꞌen nɨꞌamukɨ ttajotkujkꞌa̱ttɨt pøn neptɨp jøts pøn tyikpɨdøꞌktɨp ja pɨkta̱ꞌa̱ky. 37 Pø janch tamxɨ døꞌøn jaꞌ ku ayuujk wya̱ꞌa̱ñ: “Wenkpɨ ja pɨkta̱ꞌa̱ky tnepp, jøts wenkpɨ ja tyikpɨdøꞌøkp.” 38 Jamts meets ɨdøꞌøn nguexy jøts ja pɨkta̱ꞌa̱ky xyikpɨdøꞌøktɨt ma̱ kaꞌap tø mneꞌeptɨ; jabɨ wenkpɨ tø yjatundɨ yjapøktɨ jøts meets tyunk ja xaxojnɨyɨ.
39 Mayts ɨdøꞌøn ja jamɨt ja̱a̱ꞌy tjanchja̱ꞌwɨdøø ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús pøn ɨdøꞌøn jam kuga̱jpꞌa̱jttɨp jaꞌabɨ ka̱jp midi jam Samaria, ku ja tøꞌøxyøjk ja wyɨnaty tø tyimñɨɨꞌmxyɨdɨ tɨy janch, ku ja wyɨnaty yɨdeꞌen tø wya̱ꞌa̱ñ: “Tø øts ja tukɨꞌɨyɨ xukmadooguixy sa̱ jaty ø tø nꞌadɨꞌɨch, sa̱ jaty nja̱a̱ꞌyꞌaty.” 40 Xjats ku døꞌøn ja samariɨt ja̱a̱ꞌy jam myendøø, jøts ja møk tnɨmaadyøø ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jøts ja jam myøøta̱a̱ꞌnɨyɨdɨt. Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jam tya̱a̱ꞌnɨyɨɨꞌñ majtsk xøøw. 41 Jøts ja ja̱a̱ꞌy may tja̱a̱ktyimyjanchja̱ꞌwɨdøø ku ja tyimyadowdɨ sa̱ jaty ja køꞌøm ñɨɨꞌmxyɨdɨ. 42 Jøts ja tnɨmaadyøø ja tøꞌøxyøjk:
―Ndyimyjanchja̱ꞌwɨpnɨm øøts ɨnet. Kidi jaꞌajɨp øøts nugo njanchja̱ꞌwɨp sa̱ jaty mee tø mwa̱ꞌa̱ñ ku øø tø xukmadøy. Pø tøxɨ øøts yø ya̱m køꞌøm nja̱a̱ktyimyadøy sa̱ yø wya̱ꞌa̱ñ. Tøts øøts nnɨja̱wɨ jøts ku yø janch Cristo, pøn na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy tyiknɨtsokp.
Ku ja Jesús tyiktsøøjky tuꞌuk ja wɨndsøn yꞌuꞌnk
43 Xjats ku kyɨmajtskxøøwꞌa̱jty, jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús chøøꞌñ jam Samariɨt etjotp, jøts ja ojts yja̱a̱ktyimñijkxy jam Galileɨt etjotp. 44 Jøts ɨdøꞌøn ja jadeꞌen yja̱jty sa̱m ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús wyɨnaty køꞌøm tø wya̱ꞌa̱ñɨn, jøts ku ja Dios kyugajpxy neꞌegɨ kaꞌap yikupiky jam kyøꞌømga̱jpkøjxp. 45 Kuts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm yja̱ꞌjty jam Galileɨt etjotp, jøts ja jamɨt ja̱a̱ꞌy, chojktɨp jaꞌ ku ja jam yja̱ꞌjty, kumɨ tø ja wyɨnaty yꞌatsxøba̱a̱tnɨdɨ Jerusalén ku ja pa̱skɨ xøøw jam wyɨnaty tø ñaxy. Tøts ja wyɨnaty tukɨꞌɨyɨ tꞌejxkøxtɨ ti jaty jam wyɨnaty tø ttuñ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ku ja xøøw jam ña̱jxy.
46 Xjats ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ojts ñijkxy jadɨgojk jam Caná midi nay jam Galileɨt etjotp, ma̱ ja wyɨnaty ja tsujxk nøø tø tꞌukyikvinojaty. Jøts jamts ɨdøꞌøn tuꞌuk møj wɨndsøn tyumbɨmɨ midi nayɨdeꞌen wɨndsøn, jaꞌats ɨdøꞌøn yꞌuꞌnk jam wyɨnaty pøjkɨp Capernaum. 47 Xjats ku ja tnɨmadøøy jøts ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jam wyɨnaty tø yja̱ꞌa̱ty Galilea, jøts ku ja chøøñ Judeɨt etjotp, wɨnets ja ojts tꞌatsꞌixy jøts ja møk tꞌatsnøjmɨ jøts ja tmøødɨt jam tyøkwɨndum, jøts yꞌuꞌnk ja yiktsoꞌogɨyɨt pøn wyɨnaty tyimyꞌookɨꞌɨmnɨ. 48 Jøts nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tnɨma̱a̱y ja ja̱a̱ꞌy:
―Kaꞌ meets janchja̱ꞌwɨn xjagyepy. Yøꞌøyɨ meets jaꞌayɨ mꞌijxpy yø mɨla̱grɨꞌa̱jtɨn.
49 Yɨdeꞌents ja ñɨma̱a̱jyøø ja ja̱a̱ꞌy pøn ja wɨndsøn tyumbɨꞌajtpy:
―Men teety tsojk, na̱mgaꞌanɨm øts nꞌuꞌnk yꞌøøky.
50 Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm tnɨma̱a̱y ja ja̱a̱ꞌy:
―Wɨmbejtnɨ, nøjkxnɨ jam mdøjkwɨndum. Jujkyꞌa̱jtp ɨnet ja mꞌuꞌnk.
Xjats ja tjanchja̱ꞌwɨyɨɨꞌñ ku nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja jadeꞌen ñɨma̱a̱jyøø, jøts ɨdøꞌøn yjanchnijkxy. 51 Jøts ku ja wyɨnaty yja̱ꞌa̱twa̱nɨ jam tyøjkwɨndum, wɨnets ja tyumbɨtøjk ja ojts pya̱tsøyɨyɨ, jøts ja ojts ñɨɨꞌmxyɨyɨ:
―Jujkyꞌa̱jtp mꞌuꞌnk.
52 Jøts ja tyiktɨɨy ti horɨ døꞌøn ja yꞌuꞌnk wyɨnaty kujk tø myøkpøjkꞌokwa̱ꞌa̱ñ, jøts ja tnɨmaadyøø:
―Uxøꞌøyɨp jaꞌanɨ, ja døꞌøn ja xøøw wyɨnaty waanɨ yjøpta̱ꞌa̱ky ku ja jøøn wyɨna̱jkɨjxy.
53 Xjats ja uꞌnkteety ojts tja̱ꞌmyech jøts ku nay jaꞌabɨ horɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús wyɨnaty tø ñɨɨꞌmxyɨ: “Jujkyꞌa̱jtp ja mꞌuꞌnk”; jøts nɨdukɨꞌɨyɨ wɨneꞌenɨn yꞌuꞌnk ñɨdøꞌøxy yꞌuꞌnk yꞌuna̱ꞌjk ja jam møøt, jadɨneꞌen ja ojts tjanchja̱wɨdɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús.
54 Jøts ɨdøꞌøn jadeꞌen mɨmajtsk ja mɨla̱grɨꞌa̱jtɨn kujk ttuñ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jam Galilea. Tø ja wyɨnaty chøøñ Judea.