6
Ku ja Jesús tyika̱a̱y ja nɨmagoxk milbɨ ja̱a̱ꞌy
Xjats ku døꞌøn ja wyɨnaty jadeꞌen tø yjaty, wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ojts ñijkxy jam Galileɨt mejy pyaꞌa̱m, jam jaduktama̱jñ. Nay yøꞌøbɨ mejy ɨdøꞌøn yiktejp Tiberias. Jøts may ja̱a̱ꞌy ja jam ojts myøødɨyɨ, kumɨ tø ja wyɨnaty yikꞌixy ja myɨla̱grɨꞌa̱jtɨn ku ja tyiktsøꞌøky ja pa̱ꞌa̱mja̱a̱ꞌy. Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús pyatøjkɨyɨɨꞌñ ma̱ kojpk jam, jøts ja jam tmøøtꞌɨxa̱a̱jky ja pyabøjkpɨtøjk. Pya̱a̱twa̱nɨpts wyɨnaty ja pa̱skɨ xøøw midi ja israelɨt ja̱a̱ꞌy xyøꞌa̱jttɨp. (Jaꞌ xøøw yja̱ꞌmyajtstɨp sa̱m ojts yꞌawa̱ꞌa̱tspɨdsømdɨ jam Egipto yꞌetjotp.) Jøts ku nwɨndsɨnꞌa̱jtɨm Jesús ojts tꞌixy jøts ku may ja̱a̱ꞌy ja pyamiñɨyɨ, wɨnets ja tnɨma̱a̱y ja pyabøjkpɨ Felipe:
―¿Ma̱mts ɨnet jadɨneꞌen njuuꞌyɨndɨt ja kaaky ja jɨɨꞌkxy jøts yø ja̱a̱ꞌy nɨdukɨꞌɨyɨ kyaꞌadyɨt?
Jadeꞌenꞌampy ja jadeꞌen wya̱ꞌa̱ñ jøts ja tꞌukꞌijxy sa̱ ja Felipe yjatyimyꞌukwa̱ꞌa̱nt; jøts kumɨ Jesús, ñɨja̱ꞌwɨpts ja køꞌøm pønɨ sa̱ døꞌøn ja ttuꞌunt. Xjats ja Felipe ja yꞌadsoojøø:
―Ku tsa̱pkaaky majtsk magøꞌpxy denario juyɨn, nɨwɨneꞌen ja kyidyimñɨba̱a̱dɨt øyɨk pøn wɨneꞌenɨn yiin waan tyaja̱ꞌa̱dɨyɨt.
Wɨnets ja pyabøjkpɨ jaduꞌuk wya̱a̱ñ pøn Andrésꞌa̱jtp, ja Simón Pedro yꞌuch:
―Ɨxya̱dam tuꞌuk mutsk mixyuꞌnk, magoxk ceba̱dɨ tsa̱pkaaky tmøødɨ jøts a̱jkxuꞌnk majtsk. ¿Ti wɨndem yø mayja̱a̱ꞌy yø ndapa̱a̱jtnam?
10 Xjats ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús wya̱a̱ñ:
―Nøjmɨdɨ nɨdukɨꞌɨyɨ yø ja̱a̱ꞌy jøts wan tꞌɨxa̱ꞌa̱ktɨ.
Janch mɨyjoojt ɨdøꞌøn jam ja et, jøts ja ya̱a̱ꞌdyøjk nɨmagoxk milɨn yꞌɨxa̱ktøø. Nɨkaꞌap ja tøꞌøxyøjk yikmachøy møøt ja yꞌuꞌnk yꞌuna̱ꞌjk. 11 Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tnɨxa̱jɨyɨɨꞌñ ja tsa̱pkaaky, jøts ku ja ojts jawyeen ttukmøja̱wɨ ttukunuuꞌkxyja̱wɨ ja Dios Teety, jøts ja ojts tmøꞌøñɨm ja pyabøjkpɨtøjk. Jaꞌats ja ojts tyikwa̱ꞌkxtɨ, jøts ja ojts tmoꞌodɨ nɨdukɨꞌɨyɨ ja ja̱a̱ꞌy pøn jam wyɨnaty tø yꞌɨxa̱ꞌa̱ktɨ. Nayɨdeꞌen ja ojts tyikwa̱ꞌkxtɨ ja a̱jkx, jøts ja ojts tmøøgyøxtɨ wɨneꞌenɨn ja køꞌøm ttsoktɨ. 12 Jøts ku yꞌaba̱jtɨdøø kyujxɨdøø, jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tnɨma̱a̱y ja pyabøjkpɨtøjk:
―Pøkmuktɨ tukɨꞌɨyɨ yø abuꞌxk midi jaty tø wyɨndañ, jøts kidi nugo ti wyɨndɨgøy.
13 Wɨnets ja tpøkmuktøø, jøts ja makmajtsk kach ujts tꞌabøjkɨdyøø ja kaaky abuꞌxkuna̱ꞌjk, midi wyɨnaty tø wyɨndañ ja magoxkpɨt ceba̱dɨ tsa̱pkaaky. 14 Xjats ja ja̱a̱ꞌy wya̱ndøø ku ja tꞌejxtøø jøts ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jadeꞌen wyɨnaty tø ttuñ ja mɨla̱grɨꞌa̱jtɨn:
―Janch yøꞌ tam ɨdøꞌøn Dios kyugajpxyꞌajtpy pøn yiktejp meꞌemp ya̱ na̱xwiiñ.
15 Jøts kumɨ yja̱ꞌwɨyɨɨꞌñts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús, jøts ku ja ja̱a̱ꞌy ja wyɨnaty aguwa̱nɨ yiknøjkxwa̱ꞌa̱ñɨ, jøts ja yiktøkɨwya̱ꞌa̱ñɨ møj wɨndsøn, wɨnets ja ojts nadyuꞌuk yjɨwa̱ꞌa̱ky jøts ja ojts ñijkxy jam kojpkøjxp.
Ku ja Jesús ojts yøꞌøy jam mejwyɨngøjxp
16 Xjats ku ja et wyɨnaty tø kyoodsɨñɨ, wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús pyabøjkpɨtøjk kyɨda̱ktøø jam mejy agøꞌøm. 17 Jamts ja ojts tyøkɨdɨ ba̱rkɨjotp, jøts ja ojts ttana̱xwa̱ꞌa̱ndɨ ja mejy, jam ɨdøꞌøn ja nyøjkxtɨ Capernaum. Jøts janch xaachkootsnɨ døꞌøn, jøts kaꞌanɨmts wyɨnaty ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús wyɨmbejtnɨ. 18 Wɨnets janch møk pyojpɨna̱xwa̱ꞌknøø, janch jadiꞌiñɨ ja nøø pyɨdøꞌknɨ. 19 Jøts ku døꞌøn ja jam wyɨnaty ña̱xtɨ, magoxk uk tudujk mil xa̱jkɨn tø yøꞌøñɨdɨ, wɨnets ja tꞌejxpa̱ttøø ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jøts ku jam wɨngon ja ba̱rkɨ tnɨmiñ. Yøꞌøpy ja nøø wɨngøjxp, jøts ja yjantyimchøꞌjkɨdøø. 20 Yɨdeꞌents ja ñɨma̱a̱jyɨdøø:
―¡Øts ɨdøꞌøn, kidi mdsøꞌøgɨdɨ!
21 Xjats ja yjotkukɨdøø, jøts ja ejtnɨ xonɨ tyiktøjkɨdøø jap ba̱rkɨjøtpy, jøts ja pojɨn ojts yja̱ꞌa̱ttɨ ma̱ døꞌøn ja wyɨnaty ñøjkxtɨ.
Ku ja Jesús ja mayja̱a̱ꞌy ojts yꞌɨxa̱ꞌa̱yɨ
22 Jøts ku kyɨmjabomꞌa̱jty, jøts ja ja̱a̱ꞌy pøn jam wyɨnaty tø tya̱ndɨ jam mejyꞌa̱m, jøts ja ojts tnɨja̱wɨdɨ jøts kudam ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm pyabøjkpɨtøjk wyɨnaty tø choꞌonɨdɨ, jøts ku ja ba̱rkɨ ja wyɨnaty tø ttanøjkxtɨ midi jam wyɨnaty tuꞌugyɨ, jøts ku nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja nɨkaꞌap tmøødɨdyøø. 23 Jøtsnɨm ojts yja̱ꞌa̱ttɨ wenkpɨ ba̱rkɨ midi jam tsoꞌondɨp ma̱ ja ka̱jp jam txøøwɨ Tiberias, jam wɨngon ma̱ ja ja̱a̱ꞌy jam wyɨnaty ja tsa̱pkaaky tø yikmoꞌodɨ, ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm wyɨnaty jawyeen tø ttukmøja̱wɨ tø ttukunuuꞌkxyja̱wɨ ja Dios Teety. 24 Xjats ku ja ja̱a̱ꞌy tꞌejxtøø jøts ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jam kaꞌap pøn, jøts nɨ ja pyabøjkpɨtøjk jam kyaꞌettɨ, wɨnets ja ttatøjkɨdøø ja ba̱rkɨ midi jam wyɨnaty tø yja̱ꞌa̱ttɨ, jøts ja ojts ñøjkxtɨ jøts ja tꞌatsꞌɨxa̱ꞌa̱wa̱ꞌa̱ndɨ jam Capernaum.
Ja Jesús amuum xyikjujkyꞌa̱jtɨmp
25 Jøts ku ja ojts yja̱ꞌa̱ttɨ jam mejy agøꞌøm, jøts ja ojts tpa̱a̱ttɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús, jøts ttɨɨbyøjktøø:
―Wɨndsøn, ¿wɨndii mja̱ꞌa̱ty ya̱?
26 Jøts nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja ñɨma̱a̱jyɨdøø:
―Janch øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ, jøts ku meets jaꞌagøjxp xꞌɨxa̱ꞌa̱y ku mee kuꞌuxyɨ ojts mgay, jøts nɨgɨdi meets xja̱ꞌgyukɨdɨ tigøjxp øts ojts ja mɨla̱grɨꞌa̱jtɨn nduñ. 27 Køjxp na̱jxp kaaky jɨɨꞌkxy yꞌity, jøts kidi jaꞌabɨ xnɨdundɨ. Jaꞌ neꞌegɨ mnɨduꞌundɨp midi xemɨkøjxp jajkp midi mmoꞌojɨdɨp ja kunuuꞌkxy jujkyꞌa̱jtɨn. Yøꞌøbɨ kaaky yøꞌøbɨ jɨɨꞌkxy øts ɨdøꞌøn nyajkpy, pø øtsxɨ ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌdyɨ ngudanaapy.
28 Wɨnets ja ja̱a̱ꞌy tyiktøødøø jøts ja tnɨmaadyøø ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm:
―¿Tits øøts ɨdøꞌøn nduꞌump jøts ja yiktuꞌunt pønɨ midi døꞌøn ja Dios chøjkpy jøts øøts ja nduꞌunt?
29 Jøts nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja yꞌadsoojɨdøø:
―Midi mduꞌundɨp, jaꞌ Dios chøjkpy jøts ja xjanchja̱wɨdɨt pøn ja tø tkexy.
30 Jøts ja tja̱a̱ktyimdyɨɨbyøjktøø, yɨdeꞌen tnɨmaadyøø ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús:
―¿Ti ejxa̱ꞌa̱nts mbɨkta̱ꞌa̱kp midi øø nꞌejxp jøts myikjanchja̱wɨt? ¿Ti døꞌøn mduꞌump? ¿Ti døꞌøn myikꞌøyɨp? 31 Ojtsxɨ adøm ja nꞌa̱ptøjk tjøøꞌkxtɨ ja jɨɨꞌkxy jam aba̱k etjotp sa̱m ja Dios kyajpxy wya̱ꞌa̱ñɨn ku ja ñimy: “Ojts Dios ja tsa̱pkaaky ja tyukayɨdɨ midi tsoꞌomp tsa̱jpjøtpy.”
32 Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja ojts yɨdeꞌen yꞌadsøyɨdɨ:
―Janch øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ ku mee nnøjmɨ: Jøts kidi ja Moisésɨp jaꞌ, kidi jaꞌajɨp ja ojts myøꞌøyɨdɨ ja tsa̱pkaaky midi tsoꞌomp jap tsa̱jpjøtpy, pø ja Dios Teetyxɨ jaꞌ pøn tya̱jkp tyimyjaꞌabɨ tsa̱pkaaky midi tsoꞌomp tsa̱jpjøtpy. 33 Ja tsa̱pkaaky midi Dios yajkpy, jaꞌ ɨdøꞌøn tø kyɨda̱ꞌa̱ky jap tsa̱jpjøtpy. Jaꞌats yajkpy ja kunuuꞌkxy jujkyꞌa̱jtɨn pøn jaty ya̱ na̱xwiiñꞌa̱jttɨp, pøn ya̱ yjanchja̱ꞌwɨdɨp.
34 Wɨnets ja tnɨmaadyøø ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm:
―Teety, møøyꞌejtɨk øøts yøꞌøbɨ tsa̱pkaaky.
35 Jøts nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja ojts ñɨɨꞌmxyɨdɨ:
―Øts ɨdøꞌøn jaꞌ sa̱m ja tsa̱pkaaky midi tmøøpy ja ja̱a̱ꞌy ja kunuuꞌkxy jujkyꞌa̱jtɨn. Pønɨ pøn ø xnɨmemp, pøn ø xpabøkp, nɨjuunɨ yuuj xøøw ja tkaꞌext; pønɨ pøn ø xjanchja̱ꞌwɨp, nɨjuunɨ tøødsɨ ja tkagupøkt. 36 Jadeꞌents sa̱m tø nnøjmɨdɨ, kaꞌ mee xjanchja̱wɨ øy mee tø xjaꞌixy. 37 Nɨdukɨꞌɨyɨ øts ja xnɨmendɨ pøn øts ja Dios Teety xagødøjkɨp; jøts jaꞌadɨ pøn øts ɨdøꞌøn jadeꞌen xnɨmendɨp, kaꞌ øts ja mɨba̱a̱t ngajxpɨdsimy. 38 Kajaꞌajɨp øts jap tsa̱jpjøtpy tø nnɨdsøøñ jøts øts ja ngøꞌømwɨnma̱a̱ꞌñ nyiktuꞌunt, pø jaꞌ Dios Teetyxɨ øts ja yjaꞌ nduujnɨp pøn ø xkajxp. 39 Jøts jaꞌ ɨdøꞌøn ja chøjkpy jøts ø nɨ tuꞌugɨn ngaꞌejxɨgøꞌøty pøn jaty øts ja tø xagødøkɨ, jøts øts ja nyikjujkpyøktɨt ku wyɨnaty ja na̱xwiiꞌñɨt kyøjxnɨt. 40 Jøts nay jaꞌ ja chøjkpy jøts nɨdukɨꞌɨyɨ tpa̱a̱ttɨt ja jujkyꞌa̱jtɨn midi xemɨkøjxp pønɨ pøn tꞌejxtɨp tnɨja̱ꞌwɨdɨp, pønts tpabøktɨp ja Dios Uꞌnk, jøts øts ja ñɨyikjujkpyøktɨp ku na̱xwiiꞌñɨt kyøxt.
41 Wɨnets ja israelɨt ja̱a̱ꞌy tyabaga̱jpxpɨna̱xwa̱ꞌa̱ktɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ku døꞌøn ja wya̱a̱ñ: “Øts ɨdøꞌøn jaꞌ, ja tsa̱pkaaky midi kɨda̱kp jap tsa̱jpjøtpy.” 42 Jøts wya̱ndøø:
―¿Kidi ja Jesúsɨp yøꞌ pøn José mya̱jnkꞌajtpy? Pø nnɨja̱ꞌwɨmts adøm tyeety tya̱a̱k yøꞌ. ¿Sudso yø jadeꞌen wya̱ꞌa̱ñ jøts ku yø tsa̱jpjøtpy kyɨda̱ꞌa̱ky?
43 Xjats ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja tnɨma̱a̱y:
―Majtstuꞌuttɨ yø paga̱jpxk. 44 Kaꞌap øts pøn nugo aja̱wɨ xtyimñɨmiñ pønɨ kaꞌap øts Dios Teety ja køꞌøm xagødøkɨ pøn ø xkajxp; jøts øts ja ja̱a̱ꞌy nyikjujkpyøkt ku wyɨnaty ja na̱xwiiꞌñɨt kyixy. 45 Yɨdeꞌen ja Dios kyugajpxy ñøky wya̱ꞌa̱ndɨ: “Dios ja nɨdukɨꞌɨyɨ yikꞌɨxpøkɨdɨp.” Jadeꞌents øts ja xnɨmendɨ pøn jaty ja Dios Teety yꞌɨxpøjkɨn tmadojɨdɨp, pøn jaty ja tnɨja̱ꞌwɨdɨp.
46 ’Kaꞌaxɨ pøn tꞌixy ja Dios Teety; pø jaꞌayɨxɨ ja nadyuꞌugyɨ tꞌejxp pøn nay jam tsoꞌomp ma̱ Dios. 47 Jøts tyɨɨbyɨ øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ jøts mee nnøjmɨ, pønɨ pøn ø xjanchja̱ꞌwɨp, jaꞌats ɨdøꞌøn tpa̱tp ja tsɨna̱a̱ꞌyɨn midi xemɨkøjxp. 48 Øts ɨdøꞌøn jaꞌ sa̱m ja tsa̱pkaaky. Øts nyajkpy ja kunuuꞌkxy tsɨna̱a̱ꞌyɨn ja kunuuꞌkxy jujkyꞌa̱jtɨn. 49 Ojtsxɨ ja mꞌa̱ptøjk tkaydɨ ja tsa̱pkaaky jam aba̱k etjotp, jøts ja jadeꞌenba̱a̱t yꞌoꞌjkøjxtøø nɨdukɨꞌɨyɨ; 50 ja tsa̱pkaakyts midi ø ndijpy ja tsa̱jpjøtpy kɨda̱kp, jøts ku ja pøn tkaꞌadyɨt, kaꞌats ja yꞌanmɨja̱ꞌwɨn wyɨndɨgøꞌødyɨt. 51 Øts ɨdøꞌøn ja køꞌøm yøꞌøbɨ tsa̱pkaaky midi tø kyɨda̱ꞌa̱ky jap tsa̱jpjøtpy; jøts ku pøn tkaꞌaty yøꞌøbɨ tsa̱pkaaky, xemɨkøjxp ja yjujkyꞌa̱tt. Jaꞌabɨ tsa̱pkaaky øts ɨdøꞌøn ñamyayɨ nya̱kp, ku øts ja nneꞌkx ku øts ja nnɨꞌjpy ndagømøøyɨt ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy jøts tpa̱a̱ttɨt ja nɨtsoꞌokꞌa̱jtɨn.
52 Wɨnets ja israelɨt ja̱a̱ꞌy agøꞌømyɨ tkajpxyꞌa̱jtpɨnɨbøjkɨdyøø, jøts ja ñawya̱ꞌa̱ñɨdɨ:
―¿Sudso ñeꞌkx sudso ñɨꞌjpy yø xmøøwya̱ꞌa̱ñɨn jøts ja nga̱ꞌa̱yɨn njøøꞌkxɨn tsa̱pkaagyɨn?
53 Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja ojts ñɨɨꞌmxyɨdɨ:
―Øts ɨdøꞌøn wa̱mp, pønɨ kaꞌ øts nneꞌkx xjøøꞌkxɨdɨ nnɨꞌjpy xꞌuuktɨ, kaꞌats ja nɨtsoojkɨn xpa̱a̱ttɨt. 54 Pønɨ pøn nneꞌkx xjøøꞌkxɨp nnɨꞌjpy xꞌuukɨp, jaꞌats ja kunuuꞌkx jujkyꞌa̱jtɨn tpa̱a̱ttɨp; øts nyikjujkpyøktɨp jaꞌ ku na̱xwiiꞌñɨt kyøxt. 55 Kumɨ jadeꞌenꞌampy ja møkꞌa̱jtɨn xjagyaptɨt øts nneꞌkxkøjxp nnɨꞌjpkyøjxp. 56 Pønɨ pøn øts nneꞌkx xjøøꞌkxɨp nnɨꞌjpy xꞌuukɨp, xemɨkøjxp øts nmøøtt nꞌett. 57 Ja Dios Teety pøn ø xkajxp, jaꞌ tmøøtꞌa̱jtp ja jujkyꞌa̱jtɨn, jaꞌagøjxp øts njujkyꞌaty; jøts nayɨdeꞌen pøn øts nneꞌkx nnɨꞌjpy xjøøꞌkxɨp, nay øts køjxpxɨ yꞌettɨ. 58 Jaꞌabɨ tsa̱pkaaky øts ɨdøꞌøn nnɨgajpxpy midi kɨda̱kp jap tsa̱jpjøtpy. Kaꞌap yø ñayɨdeꞌenɨ sa̱m ja tsa̱pkaaky midi meets ja mꞌa̱ptøjk ojts tkaydɨ, jødsyɨm ja ojts nɨdukɨꞌɨyɨ yjadyimyꞌooktɨ; pønts tkaapy yøꞌøbɨ tsa̱pkaaky midi ø ndijpy, pya̱a̱tpts ja jujkyꞌa̱jtɨn jaꞌ xemɨkøjxp.
59 Jam ɨdøꞌøn ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús yø yjadeꞌembɨ ɨxpøjkɨn tya̱jky ma̱ ja ja̱a̱ꞌy ñamyukyɨdɨ tsa̱ptøjkjotp, jam Capernaumɨt ka̱jpkøjxp.
Ya̱ꞌa̱t ayuujk xuknɨja̱ꞌwɨmp ja øchɨna̱a̱ꞌyɨn midi xemɨkøjxp
60 Kuts ja pyabøjkpɨtøjk jadeꞌen tmadowdɨ ja ɨxpøjkɨn pøn jam wyɨnaty tpawɨdejttɨp ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús, jøts ja wya̱ndøø:
―Ku yø jadeꞌen wya̱ꞌa̱ñ, janch tsep yøꞌ jøts yø yikupøkt; ¿pøn yø jadeꞌen tijy ukmøjpɨkta̱ꞌa̱kɨp?
61 Xjats ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tja̱ꞌwɨyɨɨꞌñ, jøts ku ja jadeꞌen tjanchꞌayojɨ ku ja wyɨnaty jadeꞌen tø wya̱ꞌa̱ñ, wɨnets ja tyiktɨɨy:
―¿Yøꞌ mꞌayoojɨdɨp? 62 ¿Sa̱ mdejtɨt wɨnets jøts ku ø nbatøjkɨnɨt nay jap ma̱ øts jap ijty ndsøønɨ? 63 Ja anmɨja̱ꞌwɨn jaꞌ ɨdøꞌøn jujkyꞌa̱jtp; ¿ti yø neꞌkx?, kaꞌap yø ti wya̱ꞌa̱ñ. Jøts ti jaty ø tø ngajpxy, yøꞌ ɨdøꞌøn ja Dios tyɨyꞌa̱jtɨnꞌajtpy, jøts yøꞌ ɨdøꞌøn yikjujkyꞌa̱jtp xemɨkøjxp. 64 Jøts ja meets ɨxa wɨna̱a̱gɨn pøn yø tkajanchja̱ꞌwɨp.
Tø døꞌøn ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja wyɨnaty tnɨja̱ꞌwɨñɨ pøn jaty jaꞌadɨ pøn tkajanchja̱ꞌwɨdɨp, jøts jaꞌ pøn ja køya̱kɨyɨp. 65 Jøts ja yɨdeꞌen yja̱a̱kwa̱a̱ñ:
―Jaꞌagøjxp meets jadeꞌen nnøjmɨ jøts ku ø kaꞌap pøn nugo aja̱wɨ xnɨmiñ, pønɨ kaꞌap Dios Teety ja køꞌøm xagɨdøkɨ.
66 Wɨnets may ja̱a̱ꞌy myajtstuujtɨnɨyɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús, kaꞌap ja tꞌukmøøtwɨdejtnɨdɨ. 67 Xjats ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ojts tyiktɨy jøts ojts tnøjmɨ ja ñɨmakmajtskpɨ ja̱a̱ꞌy pøn ja pyabøjkpɨꞌajtpy:
―¿Mnøjkxwa̱mɨp meets nayɨdeꞌen?
68 Jøts ja Simón Pedro ja ojts yɨdeꞌen yꞌadsøyɨ:
―¿Pønɨmts øø teety nja̱a̱ktyimñɨnøjkxp? Tum jaꞌats me mgajpxpy midi xemɨkøjxp yikjujkyꞌa̱jtp. 69 Tøts øøts yø njanchja̱ꞌwɨñɨ jøts nnɨja̱ꞌwɨp øøts jøts ku me Cristo, ja Dios Uꞌnk, midi jujky midi kunuuꞌkxy.
70 Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tꞌadsøøy:
―¿Ti kidi mee tø nwɨꞌixy nɨmakmajtsk? Ɨxats mee nɨduꞌugɨn mɨkuꞌaty.
71 Ku døꞌøn ja jadeꞌen wya̱a̱ñ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús, ja Judas Iscariote døꞌøn ja jadeꞌen tyijpy pøn ja Simón mya̱jnkɨp, pø ja Judasxɨ ja wyɨnaty køya̱kwa̱jnɨp, øy ɨdøꞌøn ja nɨmakmajtsk møøt yjakaꞌpxy ja pyabøjkpɨtøjk.