8
Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jam ja ojts ñijkxy Olivos kojpkøjxp, xjats ku yja̱jta̱a̱jky kyɨmjabom, wɨnets ja ojts ñijkxy jam tsa̱ptøjkjotp. Jøts ja jam øy pøn ñɨmejnɨyøø, wɨnets ja yꞌɨxa̱a̱jky jøts ja yikꞌɨxpøjktøjkɨyɨɨꞌñ. Jøts ja ka̱jpxwejpɨtøjktɨ møøt ja fariseotøjktɨ, jaꞌ ojts twa̱a̱mendɨ tuꞌuk ja tøꞌøxyøjk pøn ja myɨguꞌuk ñɨya̱a̱ꞌy myøøtꞌa̱jtɨp. Jøts ɨdøꞌøn ja jam ojts yikpɨkta̱ꞌa̱ky mayja̱a̱ꞌy agujkp pøn jaty jam wyɨnatyɨ, jøts ja tnɨmaadyɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús:
―Wɨndsøn, jap ya̱ꞌa̱t tøꞌøxyøjk tø tyimyikuba̱a̱dɨ ku ja myɨguꞌuk ñɨya̱a̱ꞌy tmøøtꞌa̱jtɨ. Yikutujkpy ja Moisés kyutujk jøts adøm yøꞌøbɨ tøꞌøxyøjk nga̱ꞌtspaꞌooꞌkɨnt. ¿Sa̱ me mꞌukwa̱ꞌa̱ñ?
Jadeꞌenꞌampy ɨdøꞌøn ja ojts jadeꞌen wya̱ꞌa̱ndɨ jøts ja tkajpxyꞌejxwa̱ꞌa̱ndɨ, jøts ja jadeꞌen tigati ttukpøkyꞌa̱twa̱ꞌa̱ndɨ. Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús wyɨnda̱a̱jky, jøts ja ojts ja kyøtsa̱ꞌjx ttajaabyɨna̱xwa̱ꞌjky ja na̱a̱jx. Jøts kumɨ yiktɨɨbyøjkꞌadøtsp jaꞌ, wɨnets ja kyookukɨyɨɨꞌñ jøts ja tnɨma̱a̱y:
―Pønɨ jam pøn kapøkmyøøt, wan ja jawyeen tkonjɨꞌɨky ja tsa̱a̱ jøts ttaka̱ꞌa̱tst yø tøꞌøxyøjk.
Jøts ja nayɨdeꞌeñɨm ña̱xkoogojmɨ, ja na̱a̱jx ja yjayꞌadɨchpy. Jøts ku ja ojts jadeꞌen tmadowdɨ, jøts ja yjanchnabyøkyja̱wɨyɨdøø, jøts ja ojts wya̱ꞌkpɨdsømnɨdɨ nɨduꞌuk jaty. Ja møja̱a̱ꞌdyøjk jawyeen pɨdsømnɨdøø; xjats ku ja wyɨnaty tø pyɨdsømgøxtɨ, jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús nadyuꞌuk tya̱a̱ñ møøt ja tøꞌøxyøjk. 10 Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús kyookukɨyɨɨꞌñ jøts ojts tꞌixy ku kaꞌ pøn, ja tøꞌøxyøjkyɨ jap wyɨnaty, jøts ja tnɨma̱a̱y:
―¿Ma̱ net jaꞌadɨ pøn mnɨꞌøøꞌnɨyɨdɨp? ¿Kaꞌ pøn sa̱ tø mdunɨyɨ?
11 Jøts ja ñɨma̱a̱jyøø:
―Kaꞌ wɨndsønꞌa̱jtɨm pøn.
Jøts nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja tnɨma̱a̱y:
―Nɨ øts mets sa̱ ngatuꞌunt. Nøjkxnɨ, kidi mꞌukpojkpɨtunɨ.
Ja Jesús xyikuja̱jɨmp xyikudøøꞌkxɨmp
12 Xjats ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ojts jadɨgojk tmɨgajpxy ja mayja̱a̱ꞌy, jøts ja tnɨma̱a̱y:
―Øts tuꞌuk tuꞌuk ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy nyikuja̱jta̱a̱jkɨp nyikudøøꞌkxa̱a̱jkɨp; pønɨ pønts ø xjotmayꞌa̱jtp, pønɨ pøn øts ja njaꞌ xpabøjkɨp, jaꞌats ɨdøꞌøn yikmoꞌop ja wejɨn ja kajɨn jøts ja tyukpa̱a̱dɨt ja kunuuꞌkxy jujkyꞌa̱jtɨn, nɨjuunɨ ja wɨmbeets kugoots kyaja̱ttɨt.
13 Wɨnets ja fariseotøjk ja ñɨma̱a̱jyøø:
―Køꞌøm mets jam øy mna̱nktyɨɨdyøkɨyɨ, kaꞌap yø ma̱ tyuñ.
14 Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja tꞌadsøøy:
―Jadeꞌen sa̱ ø nwa̱ꞌa̱ñ, tump yøꞌ øy ø køꞌøm nna̱nktyɨɨdyøkɨyɨ. Øts ja nnɨja̱ꞌwɨp ma̱ ø ndsøøñ jøts ma̱ ø nnøjkxt. Meets, kaꞌ xnɨja̱wɨdɨ pønɨ ma̱ ø ndsøøñ uk pønɨ ma̱ ø nnøjkxt. 15 Jadeꞌen meets øy ti xpayøꞌøy sa̱m ja na̱xwiiñꞌa̱jtɨn ja kyutujkɨn. Kaꞌap øts øy pøn ti ndabayøꞌøy; 16 jøts kuts nbayøꞌøty øts, tɨy øts ja ndɨɨdyuꞌunɨn nbɨkta̱ꞌa̱kt, kumɨ kaꞌ ø nadyuꞌuk ndɨɨdyuꞌunt, nayɨdeꞌen øts ja møøt ndɨɨdyuꞌunt ja nDeety pøn ø xkajxp. 17 Jadeꞌen jap kyøxja̱ꞌa̱yɨ jap nøkyjøtpy midi mee mgutujkꞌajtpy, ku ja testigɨꞌa̱jtpɨ namajtsk tum jadeꞌen wya̱ꞌa̱ndɨ, jaꞌats ɨdøꞌøn yjaꞌ yikjanchja̱wɨdɨp. 18 Jadeꞌents øts ya̱m køꞌøm nañɨdestigɨꞌa̱jtɨp, jøts jaduꞌuk ja nDeety pøn ø xkajxp, jaꞌ ø xnɨdestigɨꞌa̱jtp.
19 Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm yiktɨɨbyɨjky:
―¿Ma̱ døꞌøn ja mDeety?
Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tꞌadsøøy:
―Meets, kaꞌ mee xnɨja̱wɨ, jøts nɨ ja nDeety mee xkanɨja̱ꞌwɨyɨ; ku øts jeexyɨp xnɨja̱wɨdɨ, mnayɨnɨja̱ꞌwɨdɨpts meets jeexyɨp ja nDeety.
20 Jadeꞌen ɨdøꞌøn ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús wya̱a̱ñ ku ja ɨxam wyɨnaty yikꞌɨxpiky jam tsa̱ptøjkjotp, ma̱ ja lɨmunsɨ meeñ wyɨnaty ja ñɨgajuun. Nɨkaꞌapts ja ojts pøn myachɨ, kumɨ kaꞌanɨm ja wyɨnaty xyøgaꞌpxy.
Nømp ja Jesús: “Kaꞌap meets jap mɨba̱a̱t mnijkxy pønɨ ma̱ ø nnijkxy”
21 Jøts ɨdøꞌøn ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tnɨmaagyojmɨ ja mayja̱a̱ꞌy:
―Nøjkxnɨp øts, øy mee xjaꞌɨxa̱ꞌa̱t mɨꞌookpts meets yø mbøky; jap ma̱ ø nnijkxy, kaꞌap meets jap mɨba̱a̱t mnøjkxt.
22 Wɨnets ja israelɨt ja̱a̱ꞌy wya̱ndøø:
―¿Wan yø ndejɨn ña̱nkpyaꞌookwa̱ꞌa̱nɨyɨ, patyts yø wya̱ꞌa̱ñ ku adøm jap nganøjkxɨn ma̱ yø ñijkxy?
23 Jøts nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja ñɨma̱a̱jyɨdøø:
―Meets, ya̱ mee mdsøøñ, ya̱ mee mgaxɨꞌɨky; øts, jam ø køjxp ndsøøñ. Ya̱ mee mna̱xwiiñꞌaty, øts kaꞌ. 24 Paty meets ɨdøꞌøn nnøjmɨ jøts ku mbøky xmɨꞌooktɨt; ku kaꞌ xjanchja̱wɨdɨ pønɨ pøn øts, mmɨꞌooktɨpyɨmts ɨdøꞌøn ja mbøky jadeꞌen.
25 Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús yiktɨɨbyɨjky:
―¿Pøn mets ɨdøꞌøn?
Jøts nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tꞌadsøøy:
―Jaayɨm øts yø nnɨgajpxy ity ku nyikꞌɨxpøjktøjkɨyɨɨꞌñ. 26 May øts ja wɨnma̱a̱ꞌñ njagyepy midi ø nga̱jpxwampy, jøts mee nbayøꞌøwya̱ꞌa̱ñ nayɨdeꞌen. Tɨyꞌa̱jtɨngøjxp ja kyajpxpy pøn ø xkajxp, jøts pønɨ sa̱ ø nnøjmɨ ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy, jadeꞌen øts ɨdøꞌøn ja tø nmadøy jøts ku ja jadeꞌen wya̱ꞌa̱ñ.
27 Kaꞌapts ja tja̱ꞌgyukɨdɨ jøts kudam ja jaꞌ yiknɨgajpxy ja Dios Teety. 28 Jaꞌagøjxp ja ojts ñɨɨꞌmxyɨdɨ:
―Ku meets jam kruskøjxp xpɨkta̱ꞌa̱kt, jaanɨmts meets xꞌejxka̱pt jøts ku øts ɨdøꞌøn ja wyɨnaty sa̱ tø nwa̱ꞌa̱ñ, jøts ku kaꞌ ja ngøꞌømwɨnma̱a̱ꞌñ nyiktuñ; jaꞌayɨ øts ɨdøꞌøn ngajpxpy midi øts ja nDeety tø xuknɨja̱wɨ. 29 Pøn øts xkajxp, møøt øts ja nꞌity; kaꞌ øts ja nDeety nadyuꞌuk xmajtstuꞌuty, pø tum jaꞌaxɨ ø ndumpy midi ja tyajotkujkꞌajtpy.
30 Ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jadeꞌen ojts wya̱ꞌa̱ñ, wɨnets may ja̱a̱ꞌy ja ojts yjanchja̱wɨyɨ.
Kaꞌ ndukna̱xaꞌamp, jaa ja Dios yjaꞌ jøts ja mɨkuꞌ yjaꞌ
31 Xjats ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tnɨma̱a̱y ja israelɨt ja̱a̱ꞌy pøn ja wyɨnaty tø yjanchja̱wɨyɨ:
―Pønɨ mnadyamɨyojxɨdɨp tuꞌugyɨ sa̱ ɨxa nnøjmɨdɨ, meetspɨts ɨdøꞌøn tɨy xjantyimbyabøjkpɨꞌa̱tp; 32 wɨnets ja tyɨɨbyɨ yjanchpɨ xnɨja̱wɨdɨt, jøts ja myikꞌawa̱ꞌa̱tspɨdsømɨdɨp.
33 Jøts ja ojts yɨdeꞌen tꞌadsowdɨ:
―Ja Abrahamxɨ øøts ndeetyꞌamøjɨp, jøts kaꞌanɨmts øy pøn wɨndi xyiktuñ nugo aja̱wɨ. ¿Sudsots me mnimy jøts ku øø nꞌawa̱ꞌa̱tspɨdsøꞌømt?
34 Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja tnɨma̱a̱y:
―Janch øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ ku mee nnøjmɨ, nɨdukɨꞌɨyɨ pønɨ pøn pøktyundɨp, ja pøky ja ñamyayɨ yjaꞌbøjknɨp. Pøkpyatkiꞌpy ja ñamyayɨ yꞌejtnɨdɨ. 35 Tuꞌuk ja tumbɨ pøn yikøjøꞌømɨtꞌa̱jtnɨp, kaꞌap ja nayɨdeꞌen ja kutujk tjagyepy sa̱m ja ja̱a̱ꞌy ja yꞌuꞌnk yꞌuna̱ꞌjk tjagyepyɨn. 36 Jadeꞌents øts ja Dios Teety xꞌUꞌnkꞌaty jøts ku mee nyikꞌawa̱ꞌa̱tspɨdsøꞌømt, xemɨkøjxpts ja jadeꞌen. 37 Øy meets ja Abraham xjaꞌa̱a̱dsɨ xjakojpkɨ, xyikꞌookwa̱mpts meets nayɨdeꞌen wɨna̱a̱gɨn, jaꞌagøjxp ku meets ø nꞌayuujk xkagupøjkɨ pønɨ sa̱ njawa̱ꞌa̱ñ. 38 Pø jaꞌats ø ngajpxpy midi øts nDeety tø xukjaty; jøts ku meets, pø jaꞌaxɨ mee nayɨdeꞌen mbadumpy midi meets mdeety mdanɨꞌanaꞌamɨp.
39 Jøts ja ojts yikꞌadsøy:
―Ja Abraham øø ndeetyꞌamøjɨp.
Yɨdeꞌents ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja ojts ñɨɨꞌmxyɨdɨ:
―Ku meets jeexyɨp ja Abraham mjanchꞌuꞌnkꞌatyɨyɨ mjanchꞌuna̱ꞌjkꞌatyɨyɨ, nayɨdeꞌen meets jeexyɨp mja̱a̱ꞌyꞌaty sa̱m ja ojts yja̱a̱ꞌyꞌatyɨn. 40 Nɨ jadeꞌents, o meets ja tyɨɨbyɨ yjanchpɨ tø njadukmadøy sa̱m øts Dios Teety ja tø xjaduknɨja̱wɨn, neꞌegɨ xyikꞌookwa̱mp meets. ¡Nɨ ja Abraham ojts jadeꞌen kyaꞌadɨꞌɨch sa̱m meedsɨn! 41 Nayɨdeꞌen mee mꞌadɨꞌɨch sa̱m ja mdeety yꞌadɨꞌɨchɨn.
Wɨnets ja wya̱ndøø, jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús yiknɨma̱a̱y:
―Kaꞌats øøts jadiꞌiñɨ ngaxɨꞌɨky; ja Dios øø tuꞌugyɨ nDios Teetyꞌajtpy.
42 Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja tnɨma̱a̱y:
―Ku jeexyɨp ja Dios Teety xDios Teetyja̱wɨdɨ, xtsojkp meets jeexyɨp, pø jamxɨ ø ndsøøñ ma̱ ja Dios jam ku øts ɨxya̱m nya̱a̱ꞌaty. Kidi ngøꞌømwɨnma̱a̱ꞌñɨpxɨ ø nmɨmimpy, pø ja Diosxɨ ø xkajxp. 43 ¿Tiku wɨneꞌenɨn mguidyimyja̱ꞌgyukɨdɨ sa̱ ø njawa̱ꞌa̱ñ? Kaꞌ xtyimyadoowa̱jnɨdɨ ja ngajpxy ja nꞌayuujk. 44 Ja mɨkuꞌ jaꞌ mee mdeetyꞌajtpy; jaꞌ mee mgøjøꞌømɨtꞌa̱jtɨp jøts jaꞌ mdunwa̱ndɨp ti jaty ja ña̱nktyunwa̱jnɨp. Tsoꞌonda̱ꞌa̱gyɨp ja mɨkuꞌ yikja̱a̱ꞌyꞌooꞌknɨbøjkɨnɨ. Nɨjuunɨ ja tkayiktuñ ja tyɨɨbyɨ ja yjanchpɨ, jøts nɨjuunɨ tɨy janch kyakajpxy. Ku ja tya̱a̱yꞌaty, jadeꞌeñɨ ja kyajpxy sa̱yɨm ɨdøꞌøn ja myɨkuꞌatyɨn, jaꞌagøjxp ku yjantyimdya̱a̱yɨ, jøts jaꞌ ɨdøꞌøn tnɨwɨndsønꞌa̱jtp ja ta̱a̱yꞌa̱jtk ja wɨnꞌøøꞌnk. 45 Kuts øts ya̱m tɨy janch njawa̱ꞌa̱ñ, kaꞌats meets ø xmɨbiky. 46 ¿Pøn jam wɨna̱a̱gɨn ukwa̱ꞌa̱nwa̱mp jøts ku øts pøky nmøødɨ? Kuts tɨy janch nwa̱ꞌa̱ñ, ¿tigøjxp ku ø kaꞌ xjanchja̱wɨdɨ? 47 Pøn Dios jaꞌa̱jtɨp, myadoowa̱jnɨp jaꞌ ja Dios yꞌayuujk; jøts kumɨ kaꞌats meets Dios mjaꞌatyɨ, patyts meets ja kaꞌ xpatmadoowa̱jnɨ ja yꞌayuujk.
Jaayɨm ja Cristo ku ja Abraham yjaꞌa̱jty
48 Xjats ja israelɨt ja̱a̱ꞌy ja ojts ñɨɨꞌmxyɨyɨ:
―Tyimdyɨyɨmxɨ øøts ɨdøꞌøn njadyimyjawa̱ꞌa̱ñ ku øø nnimy jøts ku me msamariɨtja̱a̱ꞌyɨ, jøts ku ja mɨkuꞌ tø mdatøkɨyɨ.
49 Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja ojts yɨdeꞌen tꞌadsøy:
―Nɨwɨneꞌenɨn øts mɨkuꞌ xkadatøkɨ. Jaꞌ øts jaꞌayɨ ndumpy jøts øts Dios Teety nwɨndsøꞌøgɨ, jaꞌ mee xkadamøjꞌejxp. 50 Kaꞌøtsɨp ngøꞌømjaꞌ nꞌɨxaapy, øyɨ ja yjajaaꞌajɨ pøn øts njaꞌ xꞌɨxa̱a̱jyɨp. Jaꞌats tpayøꞌøpy pøn ødyump kaꞌødyump. 51 Jøts janch øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ, pønɨ pøn tmøjpɨkta̱kp sa̱ ø nwa̱ꞌa̱ñ, nɨjuunɨ ja kyaꞌooktɨt kyawɨndɨgøꞌødyɨt.
52 Wɨnets ja israelɨt ja̱a̱ꞌy ja yꞌadsoojɨyøø:
―Tønɨmts øøts ɨnet ya̱m ndyimyjanchja̱wɨnɨm jøts ku ja mɨkuꞌ tø mjanchtatøkɨyɨ. Sa̱ ja Abraham tø yꞌøøky møøt nɨdukɨꞌɨyɨ ja Dios kyugajpxtyɨ, jøts me mwa̱ꞌa̱ñ: “Pønɨ pøn tmøjpɨkta̱kp sa̱ ø nwa̱ꞌa̱ñ, nɨjuunɨ ja kyaꞌooktɨt kyawɨndɨgøꞌødyɨt.” 53 ¿Ti me ndejɨn mja̱a̱ktyimdyajɨnajxpy jøts ku kaꞌ myajada̱ꞌa̱ky øøts ja ndeetyꞌamøj Abraham? Sa̱ ja yꞌøꞌjky jøts sa̱ nayɨdeꞌen yꞌooꞌktøø ja Dios kyugajpxy, ¿pønts mets ɨdøꞌøn mdsaañadyijyɨ?
54 Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja tꞌadsøøy:
―Ku ø køꞌøm nna̱nkmyøjtøkɨwya̱ꞌa̱nɨt, kaꞌ ma̱ tyuñ øts ja ngøꞌømjaꞌ. Ja Dios Teetyts jaꞌ ø xyikmøjtøjkɨp midi mdejttɨp jøts ku jaꞌ xDiosɨdɨ. 55 Meets, kaꞌ meets ja xnɨja̱wɨdɨ. Øts, wa̱ꞌa̱ts øts ja nnɨja̱wɨ, jøts ku ø nwa̱ꞌa̱nt jøts ku øts ja kaꞌap nnɨja̱wɨ, janchtyimdya̱a̱y øts ɨdøꞌøn wyɨnaty nayɨdeꞌen sa̱m meedsɨn. Njanchtyimñɨja̱ꞌwɨpts øts jaꞌ jøts nmɨmadøøpy øts jaꞌ pønɨ sa̱ ja wya̱ꞌa̱ñ. 56 Jøts ja Abraham, pøn meets ɨdøꞌøn mꞌa̱a̱dsɨdɨp mgugojɨdɨp, xaxonda̱a̱jk øts jaꞌ ku tnɨja̱wꞌaty kuts nmenwa̱ꞌa̱ñ ya̱ na̱xwiiñ; xꞌejx øts jaꞌ jøts janch øy tsuj ja ñayja̱wɨyɨ.
57 Wɨnets ja israelɨt ja̱a̱ꞌy tnɨmaadyøø ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús:
―Nɨ kyaja̱ꞌa̱tynɨm ja mjumøjt wɨxijkxmya̱jk, ¿jøts mjanchꞌuknimy jøts ku ja Abraham tø xꞌixy?
58 Xjats ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tꞌadsøøy:
―Tɨy janch ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ, jøts ku øts jaayɨm wyɨnatynɨ ku ja Abraham kyaxɨꞌjky.
59 Wɨnets ja tnɨxa̱jɨdɨ ja tsa̱a̱ jøts ja ttaka̱ꞌa̱tswa̱ꞌa̱ndɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús; nayuꞌjtsɨ jaꞌ, jøts ja ojts pyɨdsømnɨ jam tsa̱ptøjkjotp, jam ja mayja̱a̱ꞌy ja ttana̱jxy, jøts ja ojts jadeꞌen choꞌonɨ.