2
Ku ja Jesús tyikpɨdɨꞌjky ja køxujxpɨ pakxujxpɨ
Ku wyɨnaty kawɨna̱a̱k xøøw tø ña̱jxnɨ, xjats Jesús jadɨgojk kya̱jptøjkɨyɨɨꞌñ jam Capernaum; jøts ja̱a̱ꞌy ja tnɨja̱ꞌwɨdøø ku ja wyɨnaty tø yja̱ꞌa̱ty jam tøjkjotp. Xjats ja mayja̱a̱ꞌy jatyɨ ñamyujkɨdøø, yikxon ja tøjk yjanchꞌujch, kaꞌap ja yꞌuknɨba̱a̱jtɨnɨ; jøts ja Jesús jam tnɨgaꞌamay ja øgyajpxy ja ømyadya̱ꞌa̱ky. Wɨnets ja ja̱a̱ꞌy yja̱ꞌttøø nɨmakta̱xk pøn tkɨyja̱ꞌttøø tuꞌuk ja pama̱a̱ꞌy pøn wyɨnaty køxujxp pakxujxp. Xjats ja Jesús ja tjpa̱a̱twa̱ꞌa̱ndɨ, jøts kumɨ nɨma̱ kyaꞌawa̱ꞌa̱dsɨ kumɨ tø ja mayja̱a̱ꞌy wyɨnaty tꞌawa̱ꞌkta̱ꞌtsnɨdɨ ja tøjkꞌa̱a̱w, wɨnets ja tnɨta̱jtuttøø ja tøjk jøts jut ja tyikꞌawa̱tstøø. Japts pama̱a̱ꞌy ja tyikwɨna̱jktøø møøt ja mya̱a̱bajt jap Jesús wyɨndujpy. Xjats ku ja Jesús ojts tꞌixy ja ja̱a̱ꞌy pøn tyikmendøø ja pama̱a̱ꞌy jøts ku ja amuum yjanchja̱wɨyɨ, wɨnets ja pama̱a̱ꞌy ja tnɨma̱a̱y:
―Nbojkpɨmeeꞌkxpy mets uꞌnk.
Jamts wyɨnaty ja ka̱jpxwejpɨtøjk chøønɨdɨ pøn wyɨnaty ttukꞌɨxpøjktɨp ja Moisés kyutujk jam tsa̱ptøjkjotp, jaꞌats yɨdeꞌen wɨnmaadyøø: “¿Ti yø ja̱a̱ꞌy jadeꞌen kyuwa̱ꞌa̱nɨp, sa̱ yjaty? ¿Tiku yø jadeꞌen wya̱ꞌa̱ñ? ¡Kaꞌap ɨdøꞌøn jadeꞌen yꞌøyɨ! ¿Pøn ja pøky ya̱ tꞌukmaaꞌkxp, kidi Diosɨp tuꞌugyɨ tmaaꞌkxp ja pøky?” Xjats ja Jesús ñɨja̱ꞌwɨp ja wa̱ꞌa̱ts ku ja ja̱a̱ꞌy jadeꞌen wyɨnaty wyɨnmaydɨ, wɨnets ja tnɨma̱a̱y:
―¿Tiku jadeꞌen nɨchøky mwɨnmaydɨ? ¿Ja ti neꞌegɨ jawaanɨ ja̱jtnɨ, kuts yø pa̱ꞌa̱mja̱a̱ꞌy nnøjmɨt: “Meeꞌkxpy øts yø mbøky”, uk ku nnøjmɨt: “Wa̱ꞌkukɨ, pøkmuknɨ yø mma̱a̱bajt jøts nøjkxnɨ mdɨga̱m”? 10 Ɨxya̱mnɨm meets ɨnet xꞌukꞌext ma̱ba̱a̱t øts ɨdøꞌøn ja møkꞌa̱jtɨn nmøøtꞌaty ya̱ na̱xwiiñ jøts ø nmaaꞌkxt ja pøky.
Xjats ja tnɨma̱a̱y ja køxujxpɨ pakxujxpɨ:
11 ―Pɨdøknɨ, wa̱ꞌkukɨñɨ, wejtsjøꞌøk yø mma̱a̱bajt jøts mnøjkxnɨt mdɨga̱m.
12 Xjats ja pama̱a̱ꞌy jatyɨ pyɨdɨꞌjky; ojts ja mya̱a̱bajt ja twejtsjɨꞌɨky, jøts ja jam choꞌonɨ mayja̱a̱ꞌyjotp. Paty ja ja̱a̱ꞌy nɨdukɨꞌɨyɨ ñɨgyuma̱a̱p tja̱ꞌwɨdøø ku ja pama̱a̱ꞌy jadeꞌen myøkpɨjky, xjats ja Dios ja ttamøja̱ꞌwɨdøø, jøts ja wya̱ndøø:
―Nɨma̱ nɨwɨndinɨm jadeꞌen ngaꞌijxyɨndɨ.
Ku ja Jesús tpawa̱a̱y ja Leví
13 Waanɨ yꞌijty, wɨnets jadɨgojk chøøꞌñ ja Jesús jøts ja ñijkxy jam mejyꞌagøꞌøm; jamts ja̱a̱ꞌy ja yikxon yjanchnɨmiñɨ, jøts ja jam tyikꞌɨxpiky. 14 Xjats ku døꞌøn ja ojts ñijkxy, wɨnets ja tꞌejxpa̱a̱jty ja Leví, ja Alfeo yꞌuꞌnk, jam ja wyɨnaty chøønɨ ma̱ ja ttukugubety ja ja̱a̱ꞌy ja pyɨkta̱ꞌa̱ky, xjats ja Jesús wya̱a̱ñ jøts ja Leví yiknɨma̱a̱y:
―Wan tja̱a̱ꞌmyɨm jøts øts nꞌɨxpøjkɨn xpabøjkɨt.
Wɨnets ja Leví jatyɨ tyanaagyukɨyɨɨꞌñ, jøts ja Jesús ja tpanijkxy.
15 Xjats ja Jesús yikwa̱a̱y mɨgaabyɨ Leví tyøjkwɨndum, wɨnets ja yikugubajtpɨ yja̱ꞌtmɨdøø, møøt jaduꞌukpɨ ja̱a̱ꞌy pøn kyabadundɨp ja myɨguꞌuk chɨna̱a̱ꞌyɨn, jøts ja tuꞌugyɨ twɨnguwaꞌjtsɨdøø ja kaabyajt møøt ja Jesús jøts ja pyabøjkpɨtøjk; janch namay ja ja̱a̱ꞌy jam wyɨnatyɨ pøn ja Jesús pawɨdejtɨyɨp. 16 Xjats ku ja ka̱jpxwejpɨtøjk jøts ja fariseotøjk jadeꞌen tꞌejxtøø jøts ku ja Jesús jam wyɨnaty tmøøtkay tum ja kaꞌøyja̱a̱ꞌdyɨ, wɨnets ja tnɨmaadyøø ja pyabøjkpɨdɨ:
―¿Jadits ku yø mwɨndsøn tmøøtkay yø yikugubajtpɨdɨ jøts yø kaꞌøyja̱a̱ꞌdyɨ?
17 Xjats ku Jesús ja jadeꞌen tmadøøy, wɨnets ja wya̱a̱ñ:
―Kaꞌap øts nyiktanɨguexy jøts nbudøkɨt pønɨ pøn janch wa̱ꞌa̱ts ñayja̱ꞌwɨnɨyɨp, jaꞌagøjxp ku ja pyøky kapøkyja̱wɨdɨ. Jaꞌayɨ ja nbudøkɨp pønɨ pøn ñadyapøkyja̱ꞌwɨyɨdɨp ja pyøky. Nayɨdeꞌen øts ɨdøꞌøn njaty sa̱m ja tsøyɨbɨ kyanijkxy ma̱ ja pama̱a̱ꞌy kyaꞌity. Jamyɨ ja jaꞌayɨ ñijkxy ma̱ ja pa̱ꞌa̱mja̱a̱ꞌy jam.
Ku ja Jesús yiktɨɨbyɨjky tigøjxp ku ja kyaꞌayuuꞌa̱ttɨ
18 Tukꞌojk ɨdøꞌøn yja̱jty, ɨxam ɨdøꞌøn Juan Bautista pyabøjkpɨtøjk wyɨnaty yꞌama̱a̱yꞌa̱ttɨ møøt ja fariseotøjk, ayuuꞌa̱jttɨp ja jam wyɨnaty, Dios ɨdøꞌøn ja jadeꞌen wyɨndsøꞌjkɨdɨp, wɨnets ja ja̱a̱ꞌy wɨna̱a̱gɨn tnɨmendøø ja Jesús ma̱ ja wyɨnaty jøts ja ttɨɨbyøktɨ, yɨdeꞌen ja tnɨmaadyøø:
―¿Jadits ku Juan pyabøjkpɨtøjk yꞌama̱a̱yꞌa̱ttɨ jøts ja fariseotøjk nayɨdeꞌendɨ, kaꞌaxɨ ja kyaydɨ, jøts sudso mets yø mbabøjkpɨtøjk nayɨdeꞌen kyaꞌama̱a̱yꞌa̱ttɨ, sudso meets yja̱wɨ a̱mgujk jotkujk mgaydɨ? Kaꞌap meets yja̱wɨ ti xkumay.
19 Jadeꞌen ja wya̱ndøø, xjats ja Jesús yɨdeꞌen yꞌadsøøy:
―¿Wɨna̱a̱k ojkɨmts meets jadeꞌen tø xꞌuktanɨꞌixy, wɨna̱a̱k ojk meets jadeꞌen tø xꞌuknɨja̱wɨ ku tøꞌøxñɨgaabyɨ tøꞌøxñɨꞌukpɨ tø yꞌukꞌayuuꞌa̱ttɨ ku ja jemya̱a̱ꞌy jam tø yja̱ꞌtnɨ? Kaꞌaxɨ jadeꞌen pøn yꞌayuuꞌaty, kaꞌap jadeꞌen pøn tø tꞌama̱a̱yꞌaty. 20 Jaanɨm ɨdøꞌøn tɨy yjanchꞌama̱a̱yꞌa̱ttɨ pønɨ ku ja wyɨnaty tø yiktawɨnwa̱a̱dutnɨdɨ ja jemya̱a̱ꞌy, ja̱m ja jadeꞌen kyaydɨ a̱mgujk jotkujk jøts ja jemya̱a̱ꞌy ja myɨdsep ja oꞌjkɨn jatyɨ tyukꞌanøjkxɨyɨ. ¿Pønts jadeꞌen kidi yjotmayꞌøøky? ¿Sudso døꞌøn jotkujk nga̱a̱ꞌyɨnt nꞌuujkɨnt? Pø nayɨdeꞌenxɨ øts ɨdøꞌøn yø nbabøjkpɨtøjk ya̱m xja̱wɨdɨ ku nja̱a̱kya̱mꞌaty.
21 ’Kaꞌaxɨ pøn wyetpach ttaꞌagɨyɨ jemwyet midi tyimyjemñɨm; ku ja jadeꞌen yiktuꞌunt, jøts kumɨ mujkpɨ ja jemwyet, jøts ja tja̱a̱ktyimgyøøꞌtsnɨ ja wetpach, ja̱a̱ktyimyɨwenɨp ja kyøøtsꞌa̱jtɨn jaꞌ. 22 Jøts nayɨdeꞌen kaꞌ yꞌøyɨ jøts yikpɨkta̱ꞌa̱kt ja vino jap poꞌdukjøtpy midi na̱mɨɨꞌkxñɨm; ku ja jadeꞌen nduꞌunɨnt, takøøꞌtsɨpts ja poꞌ jøts jadeꞌen nugo wyɨndɨgøy, wɨndɨgøøpy ja poꞌ jøts nayɨdeꞌen ja vino. Paty ja vino midi na̱mɨɨꞌkxñɨm ndaꞌadaꞌamyɨn ja jembyoꞌa̱k, jøts jadeꞌen nɨmidi kyawɨndɨgøꞌøty.
Ku ja Jesús pyabøjkpɨtøjk pooꞌkxɨn xøøw et yꞌariindøjtøø
23 Tukꞌojk ɨdøꞌøn yja̱jty ku pooꞌkxɨn xøøw wyɨnaty tø tpa̱a̱ty, wɨnet et ja Jesús ja pyabøjkpɨtøjk tmøøtna̱jxy jam ka̱mjotp ma̱ ariinga̱m jam wyɨnaty; jam ɨdøꞌøn ja wyɨnaty ña̱xtɨ ku ja pyabøjkpɨtøjk ttøjpɨna̱xwa̱ꞌktøø ja ariindøøm. 24 Xjats ku ja fariseotøjk ja ojts jadeꞌen yꞌijxyɨdɨ jøts ku ja jadeꞌen yꞌadøꞌøtstɨ, wɨnet ja Jesús jatyɨ yiknɨma̱a̱y:
―¡Ejx yø mbabøjkpɨtøjk! ¿Tiku yø jadeꞌen yꞌadøꞌøtstɨ, tiku ariin yø ttøjtɨ, kumɨ kaꞌap jadeꞌen kyutukyɨ jøts yø jadeꞌen yꞌadøꞌøtstɨt ku pooꞌkxɨn xøøw?
25 Wɨnets ja Jesús yꞌadsøøy, jøts ja wya̱a̱ñ:
―Nugo meets mjanchkajpxy. Tø meets ja nøky xjaꞌixy midi wa̱mp jøts ku ja David yɨdeꞌen yꞌadɨɨjch møøt ja myɨguꞌuk ku yuu ja pya̱a̱jtɨdøø, ku ja wyɨnaty nɨti kyaꞌijtxyɨdɨ. 26 Wɨnets ja ñøjkxtøø jap tsa̱ptøjkjøtpy ma̱ ja Abiatar jap wyɨnaty tyeetywɨndsønꞌaty, japts ja tꞌamɨdøøy ja tsa̱pkaaky midi ja Dios yjaꞌajtpy jap wyɨnaty. Jaꞌats ja ojts tkaydɨ midi kaꞌap kyutukyɨ jøts nugo ja̱a̱ꞌy ja tkaꞌadyɨt. ¿Jøts tiku døꞌøn ja jadeꞌen yꞌadɨɨjch pønɨ kaꞌadam ja jadeꞌen kyutukyɨ? ¿Tiku myɨguꞌuk ja nayɨdeꞌen ttuka̱a̱y ja tsa̱pkaaky, pønɨ jadeꞌendam ja kyutukyɨ jøts ja jaꞌayɨ tkaꞌadyɨt pøn teetyꞌa̱jttɨp?
27 Nayɨ wa̱a̱n ja Jesús yɨdeꞌen:
―Jaꞌagøjxp ja pooꞌkxɨn xøøw yikpɨkta̱a̱jky jøts ja ja̱a̱ꞌy yikpudøkɨt, kidi jaꞌajɨp pooꞌkxɨn xøøw yiktanɨbɨkta̱a̱jkɨyɨɨꞌñ jøts ja̱a̱ꞌy nɨti kyɨdyimdyuꞌundɨt. 28 Ngudanaapy øts ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy, jøts øts wa̱mp ti pa̱a̱tꞌa̱jtɨp kapa̱a̱tꞌa̱jtɨp yiktuꞌunt ku pooꞌkxɨn xøøw.