JA NØKY MIDI JA PABLO TYANƗGAJX JA TITO
1
Yɨdeꞌen yiknɨjayɨ ja Tito
Pabloꞌa̱jtp øts, Dios Teety ø nmɨdumpy, jøts øts nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo ngudanaapy, ku øts ja xamɨgaxɨ jøts øts ja yjaꞌ ja ndukjanchja̱ꞌwɨyɨt pøn ja Dios Teety tø twɨꞌixy, jøts nayɨdeꞌen tnɨja̱wɨdɨt ja tyɨyꞌa̱jtɨn sa̱ ja Dios øy tsuj yikpaduñ, jøts jadeꞌen tꞌawejxtɨt ja jujkyꞌa̱jtɨn midi xemɨkøjxp etp. Ya̱ꞌa̱tpɨ tsɨna̱a̱ꞌyɨn ja Dios køꞌøm tø tnɨꞌadsowɨ na̱mgaꞌanɨm wyɨnaty ja na̱xwiiꞌñɨt choꞌonda̱ꞌa̱ky. Nɨwɨndem xøøw ja Dios Teety kyawɨnda̱a̱yꞌaty, midi tø ttanɨbɨkta̱a̱gɨ, pyadumpy jaꞌ. Ku ja xøøw ja jumøjt tø tpa̱tnɨ sa̱m ja køꞌøm tø ttanɨbɨkta̱a̱gɨ xjats ja kyajpxy tna̱nkyꞌejxɨt jøts øts ɨdøꞌøn nga̱jpxwa̱ꞌkxt midi øts ja Dios Teety yiknɨtsokpɨ tø xanɨpiky. Ɨxya̱mts me Tito nnɨjayɨ. Ndyimyꞌuꞌnkja̱ꞌwɨp mets, jaꞌagøjxp ku tuꞌugyɨ janchja̱ꞌwɨn ndamujkyɨm, jadeꞌen øts ja tsojkɨn nmøøtꞌaty jøts xpa̱a̱tt ja kunuuꞌkxyꞌa̱jtɨn ja pudøjkɨn jøts ja øyꞌa̱jtɨn midi ja Dios Teety yajkpy møøt ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo pøn adøm nyiknɨtsokpɨꞌa̱jtyɨndɨp.
Ja tunkjøøjp midi ja Tito pyatwa̱ꞌjkɨyɨɨꞌñ jam Creta
Ku mets jam nyikta̱a̱ñ Creta, jaꞌagøjxp øts ja jadeꞌen nduuñ jøts mets xyika̱ꞌpxt xyikꞌaba̱a̱dɨt ja tunkjøøjp midi øts jam wyɨnaty tø nyiktsoꞌonda̱ꞌa̱ky. Jadeꞌen ø nwa̱ꞌa̱ñ ku mets tuꞌuk tuꞌuk xpɨkta̱ꞌa̱kt pøn tnɨmøja̱a̱ꞌyꞌa̱tp ma̱ jaty ñamyukyɨdɨ ka̱jp ka̱jp ja ja̱a̱ꞌy pøn ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm tjanchja̱ꞌwɨdɨp. Jaꞌabɨ møja̱a̱ꞌyꞌa̱jtpɨ mbɨkta̱ꞌa̱kp pøn øy tsuj tsɨnaapy, pøn nɨti wɨndsøꞌyɨn, pøn tuꞌugyɨ tmøøtꞌa̱jtp ja ñɨdøꞌøxy, jøts ja yꞌuna̱ꞌjk nay jaꞌabɨ janchja̱ꞌwɨn pyadundɨp, jøts øy tsuj ja chɨna̱a̱ꞌyɨn tyikna̱xmɨdɨ. Myɨmadoodɨp ja tyeety, nɨti wɨndsøꞌøyɨn ja jadeꞌen tkapa̱a̱ttɨt. Pøn ɨdøꞌøn jadeꞌen tnɨguba̱jkꞌa̱jttɨp, pø ja Diosxɨ yjaꞌ ja yꞌejxꞌejtɨdɨp, paty ɨdøꞌøn pya̱a̱tꞌatyɨ kuwa̱nɨ øy ja chɨna̱a̱ꞌyɨn tyikna̱xtɨt. Kaꞌap ɨdøꞌøn ja kyujuunꞌa̱jtɨn ja tyikmajada̱ꞌa̱ktɨt. Kaꞌap wɨnjaa wɨndsojk yꞌakɨdɨt; nɨ ja amuꞌukyꞌa̱jtɨn nɨ ja tsepꞌɨxaaky ja tkatunkꞌa̱ttɨt, jøts kaꞌap ja meeñ nugo tja̱a̱ꞌxmukwa̱ꞌa̱ndɨt. Jabɨ yɨdeꞌenxɨ døꞌøn neꞌegɨ ja chɨna̱a̱ꞌyɨn tyikna̱xtɨt, yikja̱ꞌa̱da̱ꞌa̱ktɨp o pøn ja̱a̱ꞌy jam tyøjkjotp øy tsuj, tum ja øyꞌa̱jtɨn ja myɨguꞌuk ja tyamɨdsoktɨp, ja̱ꞌgyukɨn ɨdøꞌøn ja myøøtꞌa̱ttɨp jøts tum jaꞌ tyuꞌundɨp midi øy pa̱a̱tꞌa̱jtɨyɨp. Pyadungøxtɨp ɨdøꞌøn jaꞌ, midi ja Dios yꞌøyja̱ꞌwɨp jøts kaꞌap ja kyøꞌøm jaꞌ tyikmajada̱ꞌa̱ktɨt. Jaꞌayɨ døꞌøn ja tuꞌugyɨ tyimyjanchja̱wɨdɨp ja tɨyꞌa̱jtɨn midi tø ndukꞌɨxpøktɨ, jøts jadeꞌen ja myɨguꞌuk ttaka̱jpxjotꞌamøkɨdɨt jaꞌabɨ tɨɨbyɨ ɨxpøjkɨn, nayɨdeꞌen ttukja̱ꞌgyukɨdɨt pøn wyɨnaty tꞌaga̱jpxukp jaꞌabɨ ɨxpøjkɨn.
10 Jabɨ mayxɨ ja ja̱a̱ꞌy jaadɨ pøn tkamɨmadoodɨp ja Dios yjaꞌ, sa̱m wɨna̱a̱gɨn ja israelɨt ja̱a̱ꞌdyɨ pøn nugo jemga̱jpxtɨp tega̱jpxtɨp jøts ja myɨguꞌuk twɨnꞌøøndɨ. 11 Jaꞌabɨ ja̱a̱ꞌdyɨ, amøñɨ pya̱a̱tꞌatyɨ nyikta̱ꞌa̱nɨnt, jøts kaꞌap ja kaꞌøybɨ ɨxpøjkɨn ttuktawɨnma̱a̱ꞌndyɨgøꞌødyɨt tuꞌukpɨ jøøn tuꞌukpɨ tøjk, ja meeñts ja nugo yꞌɨxaadyɨp ku ja yꞌɨxpøjkɨn tya̱ktɨ.
12 Nay yø køꞌøm yɨdeꞌen ojts ja myɨguga̱jp ñɨmadya̱ꞌa̱gyɨdɨ pøn wa̱ꞌa̱ts najtsja̱ꞌwɨgyøjxp ti jaty tunɨp ja̱tɨp, jaꞌ yɨdeꞌen wa̱a̱n: “Yɨdeꞌen ja Creta ja̱a̱ꞌy yjujkyꞌa̱ttɨ: o tyimdya̱a̱yɨdɨ, janch awa̱ꞌa̱ndɨ, nuuxꞌa̱jtɨn ja yikmajada̱ꞌa̱ktɨp jøts ja yjɨɨꞌkxy nugo ja ttaꞌa̱a̱wɨwya̱ꞌa̱ndɨ.” 13 Janch ɨdøꞌøn ja wya̱a̱ñ; paty meets ɨdøꞌøn møk xamɨga̱jpxtɨt ja chɨna̱a̱ꞌyɨn jøts jadeꞌen tyikmøkɨdɨt ja yjanchja̱ꞌwɨn pøn ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm yjaꞌ tø tpadøjkɨñɨdɨ. 14 Jøts kaꞌap jadeꞌen nugo tmɨbøktɨt ja madya̱ꞌa̱ky midi yikꞌøꞌyɨdɨp yikpa̱a̱jtɨdɨp ja israelɨt ja̱a̱ꞌdyɨ, nɨ tkamøjpɨkta̱a̱jkɨdɨt ja yꞌanaꞌamɨndɨ pøn jagam jɨxkøꞌøm tyikta̱ndɨp ja Dios tyɨyꞌa̱jtɨn.
15 Pønts ja Dios yjaꞌ jaꞌayɨ tpaduujnɨp, tyumꞌøyꞌejxtɨp jaꞌ midi ja Dios køꞌøm tø tyikꞌøyɨ, jamts jaꞌamɨdɨ pøn wa̱mɨdɨp ku ja yikpøkpyety; paty ja jadeꞌen ttejtɨ ku ja pøky ja jaꞌayɨ twɨnma̱a̱ꞌñꞌa̱ttɨ jøts tum yikpøkpyajtpɨ tꞌejxtɨ; jabɨ agootstujpxyɨ ja wyɨnma̱a̱ꞌñ ja yꞌettɨ jøts jadeꞌen tkaꞌejxka̱ptɨ midi øy uk midiꞌits kaꞌøy. 16 Jadeꞌen ɨdøꞌøn ja chaachwa̱ꞌa̱ndɨ kuk ɨdøꞌøn ja Dios ja tꞌijxyɨdɨ, pø sudso døꞌøn ja Dios ja tꞌijxyɨdɨ; jabɨ wenkts ja chɨna̱a̱ꞌyɨn ja tyikna̱xtɨ, ja kyawɨndɨyꞌa̱jtɨn ja yikmajada̱ktɨp, kaꞌap ja madoogukɨn ja wɨneꞌenɨn tmøødɨdɨ, nɨsudsoꞌampy ja ødyuꞌunɨn ja tkayikwɨngaxøꞌøktɨ.