3
Sa̱ døꞌøn ja chɨna̱a̱ꞌyɨn tyikna̱xtɨt pøn ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm tjanchja̱ꞌwɨdɨp
Tukja̱ꞌmyatstɨ ku tkajpxkyupøktɨt ja wɨndsøndøjktɨ sa̱mdam nayɨdeꞌen ja kudunktøjk tmɨmadoꞌodɨt, jøts tpaduꞌundɨt tukɨꞌɨyɨ ja ødyunk midi wyɨnaty tø yiktaguwa̱nɨdɨ. Nɨpøn ɨdøꞌøn ja wenk tkanɨmadya̱ꞌa̱ktɨt, nɨkaꞌ ɨdøꞌøn ja tsep ja tꞌɨxa̱ꞌa̱dɨt. Ja øyꞌa̱jtɨn ɨdøꞌøn ja jaꞌayɨ yikmajada̱ꞌa̱ktɨp, ja tuda̱ꞌa̱kyꞌa̱jtɨn ɨdøꞌøn nɨxem nɨya̱m ja myɨguꞌuk tyamayꞌa̱ttɨp.
Jabɨ nayɨdeꞌenxɨ adøm yꞌijty ngakajpxkyupɨjkyɨm jøts ja Dios yjaꞌ ngamɨmadoojaꞌam jøts jadeꞌen nwɨdijtyɨm kubeꞌets kugoots. Tum ja axøøꞌkpɨ yigaappɨ yꞌijty nyikmajada̱a̱jkyɨndɨp midi nꞌa̱mɨndɨp njotpaꞌandɨp; jap adøm yꞌijty ja nxøøw ja njumøjt nyikna̱jxyɨndɨ ma̱ wyɨndsønꞌaty ja kaꞌøyꞌa̱jtk møøt ja wɨndiꞌiñꞌa̱jtk, øy yꞌijty pøngapøn møøt ndyimñamyɨꞌa̱mbɨjkyɨndɨ, sa̱m adøm ɨdøꞌøn køꞌøm yꞌijty ndyimyjotkɨda̱a̱jkyɨm. Kuts adøm ja Dios ja yiknɨtsokpɨ tna̱nkyꞌejxøø ja yꞌøyꞌa̱jtɨn, sa̱ ttsøkyꞌaty ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy, jadeꞌen adøm ɨdøꞌøn ja xyiknɨtsøjkyɨm, kajaꞌagøjxpɨp ja ttuuñ ku adøm ja øchɨna̱a̱ꞌyɨn wyɨnaty tø nmøøtꞌa̱jtyɨm, jabɨ paꞌayoꞌonɨngøjxpxɨ døꞌøn ja ojts xyiknɨtsøøjkyɨm, xukyiknɨwa̱a̱jchɨm ja nbøky jadeꞌen jøts ja jemchɨna̱a̱ꞌyɨn ja Espíritu Santo xukpa̱a̱jtyɨm. Ja yiknɨtsokpɨ køjxp ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo køjxp ja Dios Teety tø xmøꞌøyɨm kawɨneꞌen ja Espíritu Santo jøts ja xpudøjkaꞌam, jøts ja Dios Teety yꞌøyꞌa̱jtɨngøjxp xkupøjkɨndɨt jøts nyikmøꞌøyɨndɨt ja jujkyꞌa̱jtɨn midi xemɨkøjxp etp midi adøm nꞌawejxꞌa̱jtyɨndɨp.
Tyimdyɨy ɨdøꞌøn ya̱ꞌa̱t, paty øts ɨdøꞌøn ndsøkꞌaty jøts mets wɨnjaa wɨndsojk xka̱jpxt ya̱ꞌa̱tpɨ ɨxpøjkɨn jøts jadeꞌen pøn ja Dios tjanchja̱ꞌwɨdɨp tunkjøøjpꞌa̱ttɨt tum ja yꞌøybɨ tyɨɨbyɨ. Tyumꞌødyunguixpy ya̱ꞌa̱tpɨ ɨxpøjkɨn, øy yø pøngapøn tꞌødyuñ. Kidi xyikmøjtøkɨ nugo ja kugoots madya̱ꞌa̱ky midi nɨti kyawa̱ꞌa̱ñ, jøts kaꞌap ja a̱pmadya̱ꞌa̱ky ja møja̱a̱ꞌy ayuujk nugo xunkꞌa̱tt, nɨ xkadatøkɨt pøn ja Moisés kyutujk nugo ttamadya̱ꞌa̱kpya̱ttɨp. Nɨma̱ ja tɨyꞌa̱jtɨn jaꞌ tkamøøtꞌa̱ttɨ.
10 Pønɨ jam pøn tna̱nkñawya̱ꞌkxwa̱ꞌa̱ñɨdɨ ja Jesucristo yjanchja̱ꞌwɨbɨtøjktɨ, tawɨndsøꞌøy tukꞌojkɨn uk majtskꞌojkɨn, kuts wyɨnaty mgamɨmadøyɨ, jagam ja xꞌɨxwejtsnɨt; 11 jabɨ jadeꞌenxɨ mets xnɨja̱wɨt ku jaꞌabɨ ja̱a̱ꞌy tø ja chɨna̱a̱ꞌyɨn ja kaꞌøybɨ myɨmajada̱jknɨyɨ jøts køꞌøm ja pyøky ja ñɨꞌøønɨyɨ.
Ku ja Pablo ttanɨpiky ja kyøꞌøm jotmay ja Tito
12 Ku me wyɨnaty ndanɨgaxɨ ja Artemas uk ja Tíquico, tun ja mayꞌa̱jtɨn jøts øts waanɨ wyɨnaty xꞌatsꞌixy jam Nicópolis, jabɨ jamxɨ øts tø ndanɨbɨkta̱a̱gɨ nyikna̱xwa̱ꞌa̱ñ ja et ja xøøw kunɨm ja møk xux ña̱xt. 13 Tabudøkɨ øy tigati ja nɨtanaabyɨ midi yiktejp Zenas jøts nayɨdeꞌen ja Apolos, moꞌ ja pudøjkɨn jøts yja̱a̱kwɨdettɨt kunɨm ja tyunk tyikꞌaba̱a̱dɨdɨt nugo ku ti kyaꞌijtxyɨdɨ. 14 Nøjmɨ ja nmɨguꞌuktøjktɨ pøn jamdɨ mets møøt jøts mbudøkɨyɨdɨt, jøts jadeꞌen tnɨja̱wɨdɨt sa̱ ja øchɨna̱a̱ꞌyɨn wyɨngaxøꞌøkt ku tpudøkɨdɨt ja myɨguꞌuk pøn ti kaꞌejtxɨp.
Ku ja Pablo kya̱jpxpøøꞌkxy jøts ja kunuuꞌkxɨn tꞌukya̱jknɨ
15 Pøn jaty øts ɨxya̱m møøt, mdanɨgajxɨdɨp ja ka̱jpxpooꞌkxɨn jaꞌ. Tukja̱ꞌmyats nɨdukɨꞌɨyɨ ja nmɨguꞌuktøjktɨ pøn jaty tuꞌugyɨ ja janchja̱ꞌwɨn tmøøtꞌa̱jtmɨdɨp ku øøts ɨxya̱m ja ka̱jpxpooꞌkxɨn nguexy. Pa̱a̱t meets ja Dios kyunuuꞌkxɨn nɨdukɨꞌɨyɨ. Jadeꞌen ɨdøꞌøn ja yja̱tt.