16
Tɨa ɨnde ayo napo e pɨ omabhuka na Yelusalema
Ma adji apa mbo engʉ́ ɨnde-e pɨ yi pɨndjɨ tɨa ɨnde yi ngapo e pɨ omaha Ebhe ɨnde bhʉ́ Yelusalema-o. Yi mene matá maka ma aha nako lɨ́lɨ lɨe pɨ omabhuka na ndu doto na Galatia-o. 16:1 Tsia bhʉ́ Lom. 15:25-26. Ndʉ ’kpɨ́ yinga hana, a ayo me kpála ne kpála ꞌo mbo té tɨa ɨnde anɨ asia e lɨ ngongo, nakpata lele bhende lɨ Ebhe aha e pɨ anɨ-o. Yi wo tɨa bhomʉ-o nganda yi, ngʉ́ napa me ma gó lɨe, nɨ́ apó matá bhʉ́la tɨa de. Nedhɨnga ma kólo lɨe agba yi-e, ma ayé balʉa pɨndjɨ tɨa bhomʉ, ma tsia tíma okpála bhende yi alo o bhʉ́ ka yi-e ne di ngʉ́ nanʉ naꞌoꞌo abhʉ́ Yelusalema. Ɨ yo me ma nʉ di-e, ya anʉ́ ne uo bhʉ́ dabɨlɨ bini.
Onʉ́ ɨnde ayo me Polo nʉ e-o
Ma agó agba yi pɨta nakodho ’kpɨ́ ka ma bhʉ́ ndu doto na Makedonia, anga ma apʉ́ bhʉ́ ndu doto bhomʉ. Nedhɨnga koko-o, nɨ́ adʉ́ mbo ne yi ngʉ́ nedhɨnga bedɨ. Koko-o, nɨ́ adʉ́ ne yi oo ngʉ́ nadjeke me nedhɨnga na zini-e kodho ’kpɨ. Ɨ dʉ me nɨ́ nde asi ekpɨ́ bhe ayo me nɨ́ sɨ e ne yi-e asɨ-e, yi tsia teteke ma ngʉ́ nanʉ lɨ obɨlɨ bhe ma adji lɨe-o. Padhá de, anga mbɨa ɨnde-e, ma kʉnda bha nau yi ne nakodho ’kpɨ́ ka ma makodho de. Ma ngabhundja me, ɨ dʉ me Ebhe nde akʉnda-a, ma de go sidi, amba nɨ́ bhue mbo ne yi ngengele.
Mbɨa ɨnde-e, ma ngabhundja me ma dʉ nga bha bhʉ́ Efeso sɨ nakolo bhʉ́ ’kpɨ́ na Patekote. Padhá de, anga Ebhe abhulu ’bho ’tɨ mʉma mbámbá ngʉ́ namene kulu gba anɨ-e ne angu ma hana sɨ, belegʉ lɨ okpála bhelé nde lɨe ngagʉ kulu ma ngamene e lɨe-o.
10 Kaka-a, lɨ Timoté kolo-o, yi mene me ehe bini ato zini bhʉ́ anɨ agba yi oo de, anga anɨ ngamene kulu gba Ngámá-a maka ma ngamemene lɨe-o. 11 Kpála bini aú anɨ bhʉ́ djila e padhá de. Yi teteke mangbo anɨ me anɨ dhʉkʉ bhʉ́ guo ’ngʉ́ ngʉ́ nakolo lɨ bɨlɨ ma nde lɨe-o, anga ma ngadjeke anɨ ne ondaise nɨ́ ɨnde u agó ne o-o.
12 Lɨ ’ngʉ́ bhende atsia ndai nɨ́ Apolosɨ-e, ma ayo ka anɨ bhʉtsibhʉtsi me anɨ nʉ agba yi bhʉ́ dabɨlɨ bini ne ondaise nɨ́ koko ngʉ́ natsia yi. La-a, anɨ kʉnda nga nanʉ oo mbɨa ɨnde-e de. Anɨ sia nedhɨnga-a, anɨ tsia nʉ́.
Polo yi matá omabhuka na Kolito mayi
13 Yi dʉ lɨ zʉkʉ, yi lʉ kpekpeke bhʉ́ ’bu nabhuka , bua yi adʉ́ ne tsʉlʉ de, yi dʉ ne angu. 14 Yi mene ndʉ ’ngʉ́ yi ngamene e hana ne mʉkʉnda.
15 Ondaise ma, yi mbɨla Etieni ne uo ne piga gba e hana. Yi mbɨla hana me u adji nanɨ bua o bhʉ́ ndu doto na Akai kalanʉ ngao, u atsia aha lɨo ngʉbula nateteke omabhuka. Kaka-a, ma ayo ka yi me: 16 yi manga ongua okpála bhomʉ-o mamanga. Yi manga di okpála ɨnde ngamene kulu ne kekele bhʉ́ dabɨlɨ bini ne uo mamanga.
17 Ma ne djalɨ naali lɨ nago nako ka Etieni, ne Folotunasɨ ne uo ne Akaikusɨ-o. Ma ngau uo lɨe, a mana mʉgɨto me ma ngau yi ndʉ yi hana. 18 U ato masi bhʉ́ ma maka u ato di nako masi bhʉ́ yi lɨe-o. Ongua okpála bhomʉ-o, a ayo bha ndjʉ namanga uo mamanga.
19 ODadjua gba Ebhe ɨnde bhʉ́ ndu doto na Adjia yi yi ma yi. Akwila ne Pilisila bhʉ́ dabɨlɨ bini ne omabhuka ɨnde ayoyo Ebhe agba uo-o, yi yi ne ’lɨ Ngámá mayi. 20 Ndʉ ondaise nɨ́ ɨnde ei hana yi yi ma yi. Yi yi lɨ yi sʉnda yi ne nakama lɨyi lɨ kʉte yi.
21 Ma yi yi ma yi. Engʉ́ ɨnde ma aye e me ma yi yi mayi bhomʉ-o, ma aye ne ’kpa ma makpe. 22 Ɨ dʉ me kpála nde kʉnda Ebhe de-e, u de tʉ pɵdjɵ lɨ anɨ! Malanata: a ayo me Ngámá gba nɨ́-e gógo! 23 A ayo me bádha bhʉ́ ’bu gba Ngámá Yesu-o dʉ bhʉ́ dabɨlɨ bini ne yi. 24 Ma kʉnda ndʉ yi hana naali ka nɨ́ akpɵtsɵ lɨnɨ́ ne yi lɨe bhʉ́ ’bu Yesu Kilisito-o .

16:1 16:1 Tsia bhʉ́ Lom. 15:25-26.