5
A tɨ da naha angu engʉ́ na doto da?
Ndʉ kpála hana ɨnde ngabhuka me Yesu ne Kilisito-o , Ebhe azu kpála ango-o ngae. La di-e, kpála ɨnde ngakʉnda Ebhe ɨnde azu kpála bhomʉ-o, anɨ ngakʉnda bhadi ongɨsɨ ɨnde lɨ Ebhe azu o moko. Ehe ɨnde nɨ́ ambɨla ka e me nɨ́ ngakʉnda ongɨsɨ gba Ebhe-e ngae ɨnde: a ko nakʉnda Ebhe, di ne namene olɨ́lɨ gba anɨ ko. A moko, lele nakʉnda Ebhe-e ngae ɨnde: a ko namene olɨ́lɨ gba anɨ-o. La di-e, olɨ́lɨ gba anɨ-e pɨ nɨ́ kpekpeke ade. Padhá de, anga ndʉ kpála hana ɨnde lɨ Ebhe azu e, anɨ aha angu engʉ́ na doto aha. Nabhuka gba nɨ́-e ngaha angu pɨ nɨ́ ngʉ́ naha angu engʉ́ na doto ngae. A tɨ da naha angu engʉ́ na doto da? A ko bha bini kpála bhende abhuka me Yesu ne Ndɨlɨ gba Ebhe.
Nakpokpo ’ngʉ́ pɨndjɨ Yesu Kilisito
Yesu Kilisito, a ko kpála ɨnde nanɨ ago-o. Anɨ ago nanɨ ne engu di ne ngʉte* 5:6 Engu di ne ngʉte: Bhelé na okpála ngabhundja me engu-o, a ko batisimo gba Yesu-o, ngʉte-e, a ko nakpi gba anɨ-o. Anɨ go bha bini ne engu de, engʉ́ bini, anɨ ago ne engu di ne ngʉte. La di-e, Bua gba Ebhe-e ngakpokpo ’ngʉ́ gba anɨ-e ngae, anga Bua gba Ebhe-e, a ko kʉkʉlʉ ’ngʉ́. A ngakpokpo ’ngʉ́ tété ne oehe bata: a ko Bu Bhobua , a ko engu, a la di-e ngʉte. Ndʉndʉ bata hana azɨba ne bua bini.
Nɨ́ zɨzɨba engʉ́ ɨnde lɨ okpála ngakpokpo e ndjɨndjɨ. La-a, engʉ́ bhende lɨ Ebhe akpokpo e ngae-e, ane bhende gba okpála-a mane. A bhomʉ-o engʉ́ bhende lɨ Ebhe akpokpo e pɨndjɨ Ndɨlɨ gba e-o. 10 A na paká me kpála bhende abhuka Ndɨlɨ gba Ebhe-e, kpála ango-o asia engʉ́ ɨnde akpokpo lɨe bhomʉ-o lɨ bua e makpe asia. Engʉ́ bini, kpála bhende ɨ bhuka Ebhe de-e, kpála ango-o ngaꞌo Ebhe bhʉlʉ eu. Padhá de, anga engʉ́ ɨnde lɨ Ebhe akpo e pɨndjɨ Ndɨlɨ gba e, kpála ango-o bhuka naae de. 11 Engʉ́ ango-o ngae ɨnde: Ebhe aha nanɨ mʉkobho na dʉdʉma pɨ nɨ́, mʉkobho ango-o la bhʉ́ Ndɨlɨ gba anɨ ko. 12 Kpála bhende lɨ Ndɨlɨ-e nde bhʉ́ e, abhʉ́ kpála ango-o ne mʉkobho. Engʉ́ bini, kpála bhende lɨ Ndɨlɨ gba Ebhe-e nde bhʉ́ e ade-e, mʉkobho bhʉ́ kpála ango-o ade.
Engʉ́ pɨndjɨ mʉkobho na dʉdʉma
13 Ma aye balʉa ɨnde-e pɨ yi, ngayi okpála bhende abhuka ’lɨ Ndɨlɨ gba Ebhe-o. Ma aye pɨ yi, amba yi mbɨla me yi asia mʉkobho na dʉdʉma asia. 14 Engʉ́ nɨ́ nde lɨe ne tsʉlʉ kala Ebhe belegʉ ade bini-e ngae ɨnde: nɨ́ ngambɨla ndjɨndjɨ me, ɨ dʉ me nɨ́ nde ayo ’he ka anɨ maka anɨ ngakʉkʉnda lɨe, anɨ djé nɨ́. 15 Ɨ dʉ la me nɨ́ nde ambɨla me anɨ ngadje nɨ́ bhʉ́ ndʉ mayo gba nɨ́-e hana-a, nɨ́ ambɨla di ndjɨndjɨ me nɨ́ asia ’he ɨnde nɨ́ ayo e ka anɨ-e asia.
16 Ɨ dʉ me kpála bini nde au ndai e ngamene siti ’ngʉ́-o, lɨ siti ’ngʉ́ ango-o dʉ bhende ɨ tó anɨ bhʉ́ kuo de-e, a ayo me anɨ yo Ebhe ngʉ́ anɨ, amba kpála na siti ’ngʉ́ ango-o sia mʉkobho. Bhobhomʉ ndjɨndjɨ pɨ kpála bhende ngamene siti ’ngʉ́ ɨnde ɨ tó anɨ bhʉ́ kuo de ko. Engʉ́ bini, a ne siti ’ngʉ́ ɨnde ató kpála bhʉ́ kuo, ma pa de me u yo Ebhe ngʉ́ bhende bhomʉ-o de. 17 Ndʉ ’ngʉ́ hana ɨnde ngbingbili bhʉ́ djila Ebhe ade-e, a ko siti ’ngʉ́. La-a, ndʉ ’ngʉ́ hana toto kpála bhʉ́ kuo de.
18 Nɨ́ ngambɨla ndjɨndjɨ me kpála ɨnde lɨ Ebhe azu e ngae dhedhedhe lɨ namene siti ’ngʉ́ belegʉ de bini. Padhá de, anga Yesu Ndɨlɨ gba Ebhe-e ngalila anɨ ngae, la di-e, Siti tɨ da namene ’he ngʉ́ anɨ belegʉ de bini.
19 Nɨ́ ambɨla me nɨ́ naanɨ́ ne okpála gba Ebhe, engʉ́ la bini, doto libhomu sa ’kpa Siti.
20 Nɨ́ ambɨla me Ndɨlɨ gba Ebhe-e ago, anɨ atsia aha ɨmbɨlangʉ pɨ nɨ́, amba nɨ́ mbɨla Ebhe na kʉkʉlʉ-o. Nɨ́ akpɵtsɵ lɨnɨ́ ne Ebhe na kʉkʉlʉ-o, lɨ pápá gba Ndɨlɨ gba anɨ Yesu Kilisito. Ngaanɨ-e, a ko Ebhe na kʉkʉlʉ, a ko la di mʉkobho na dʉdʉma.
21 Odi ma, yi lila lɨyi ka oebhe na eu-o ndjɨndjɨ.

*5:6 5:6 Engu di ne ngʉte: Bhelé na okpála ngabhundja me engu-o, a ko batisimo gba Yesu-o, ngʉte-e, a ko nakpi gba anɨ-o.