^
1 Piele
Piele yi omabhuka ɨnde agbongbolo ne bɨlɨ-e mayi
Piele adhɵgɵ Ebhe, anga anɨ akóbho omabhuka makobho
Piele apa pɨ omabhuka me u dʉ bubu kala Ebhe
Piele apa me omabhuka dʉ maka teme na mʉkobho
Piele aha lɨ́lɨ pɨ omabhuka pɨndjɨ lele namanga lɨo, di ne namanga Ebhe
Lele dasʉndʉ sʉnda olɨsɨ ne obhosɨ
Lele dasʉndʉ gba omabhuka
Piele apa me omabhuka kibila lɨkabhu me u nde ngamene bádha ’ngʉ́
A ayo me omabhuka mene engʉ́ lɨ lele mʉkobho na mbɨa
Piele apa me omabhuka mene kulu ne makalá u asia e ka Ebhe-o
Piele apa me omabhuka kibila lɨkabhu ka ’lɨ Kilisito
A ayo nalila okandɵlɵ gba Ebhe-e malila
Yi kɵ lɨyi kala Ebhe ne kuto
Oeli na soso