2
Abhomʉ-o, ngama-a, ma apa lɨ bua ma me a ndjɨndjɨ ade me ma nʉ nga agba yi-e de. Padhá de, anga ma asíti matá bua yi ne toto* 2:1 Ne toto: Polo anʉ nanɨ bhʉ́ gʉdhʉ na Kolito, sʉka mabhuka bini na Dadjua gba Ebhe-e atsia asobho anɨ, engʉ́ bini Dadjua gba Ebhe-e tsia gama ’ngʉ́ tété de. Lɨ ma ha siti pɨ bua yi-e, a há matá djalɨ mʉma da? Padhá de, anga kpála ɨnde lɨ bua e asiti-e, tɨ́ matá da naha djalɨ mʉma de. Kaka-a, ma aye balʉa bhomʉ-o pɨ yi, maka ma aye nako lɨe bhʉ́ balʉa gba ma na kalanʉ-o. 2:3 Balʉa na kalanʉ: A ko bha ndjʉ balʉa na bini gba Polo pɨ omabhuka na Kolito de. A ko balʉa ɨnde angɨta pɨ nɨ́-o. Ma kʉnda nako de me ma kolo agba yi-e, bua ma de siti matá ka okpála ɨnde ayo nako me u ha djalɨ mʉma-a de. Ma ambɨla na paká me nedhɨnga ma nde lɨe bhʉ́ djalɨ-e, ndʉ yi hana di bhʉ́ djalɨ. Nedhɨnga ma aye balʉa bhomʉ-o lɨe pɨ yi-e, bua ma adʉ me a nde abedhe ne lɨkabhu di ne tsʉlʉ bedhe. Ma aku belegʉ egbá. Yi abhúndja de me ma aye balʉa bhomʉ-o pɨ yi ngʉ́ na siti bua yi-e de. Ma aye mangbo ngʉ́ nasuno pɨ yi lele mʉkʉnda ma nde pɨ yi ne e ko.
Polo apa me u mbu lɨ kpála ɨnde amene siti ’ngʉ́-o
Lɨ ’ngʉ́ bhende atsia kpála ɨnde amene siti ’ngʉ́-o, anɨ asiti bua ndʉ yi hana ane ma mane. Engʉ́ bini, ma kʉnda napa ’ngʉ́ tété ne naꞌeꞌe bhʉ́ da e maꞌe de. Anɨ siti bua ndʉ yi hana de, la-a, anɨ asiti bua té okpála bedɨ bhʉ́ ká yi. Okpála bhelé bhʉ́ ká yi ambe bhʉ́ ’ndjɨ kpála bhomʉ-o ambe. Ma abhundja me a pise moko. A ayo ɨbili mangbo mbɨa ɨnde-e me yi suno bádha bhʉ́ ’bu pɨ anɨ, amba yi to masi bhʉ́ anɨ, ngʉbula me lɨkabhu ahá angu anɨ má tsɨtsɨdha de! Kaka-a, ma ayo ka yi me yi suno mʉkʉnda gba yi-e pɨ anɨ. Ta naye balʉa gba ma na kalanʉ-o pɨ yi-e, a ko ngʉbula nale yi, amba ma mbɨla me yi nanɨ bedhe ngʉ́ namene ndʉ ’ngʉ́ ɨnde ma apa e pɨ yi-e hana. 10 Yi suno bádha bhʉ́ ’bu pɨ kpála-a, ma asúno bhadi bádha bhʉ́ ’bu pɨ anɨ. Lɨ ma mbu lɨ siti ’ngʉ́-o, ɨ dʉ me engʉ́ na sisiti ngʉ́ nambu tété ka ma nde uu-o, ma ambú tété ka yi kala Yesu Kilisito . 11 Ma amene mo-o ngʉbula me Satana apíte nɨ́ lɨ ’ngʉ́ bini de. Padhá de, anga nɨ́ mbɨla engʉ́ ɨnde anɨ akʉnda namene e ndjɨndjɨ.
Polo adʉ akʉnda me Tito go bhaka nɨ bhʉ́ gʉdhʉ na Tʉlʉasɨ ne ngali gba omabhuka na Kolito
12 Nedhɨnga ma akolo lɨe bhʉ́ gʉdhʉ na Tʉlʉasɨ ngʉ́ nakpokpo Bádha Ngali gba Yesu Kilisito-o, ma au me Ngámá abhulu ’bhɵ bhotɨ mʉma ngʉ́ nakpokpokpo abhulu. 13 Engʉ́ bini, ma azʉ lɨkabhu lɨ bua ma naali anga ma bhaka ndai ma Tito de. Kaka-a, ma abhana lɨma pɨ okpála na Tʉlʉasɨ, ma atsia atapa bhʉ́ ndu doto na Makedonia.
Polo ngadhɵgɵ Ebhe kabula kulu gba e-o
14 Engʉ́ bini, a ayo me ya dhɵgɵ Ebhe, anga anɨ ngakɵ pɨ ya ndʉ ’kpɨ́ hana kalanʉ bhʉ́ galasisi 2:14 Bhʉ́ galasisi: Polo ngabhundja pɨndjɨ ’ngbé ngámá gba osʉdha ɨnde ngagie lɨe bhʉ́ ’gʉ́ me anɨ agboko ’gʉ́-o agboko. Okpála ngabhɨa kuo lɨ anɨ ne natsulu mʉngotsi. ɨnde ngasuno me Yesu Kilisito agboko ’gʉ́ pɨ́ ’ndjɨ ndʉ ’he hana agboko. Anɨ ngatima ya ne ndʉ bɨlɨ hana ngʉbula nasuno Yesu Kilisito pɨ okpála. Nambɨla anɨ-e, a maka bádha se ’he ɨnde ngapu ne ndʉ bɨlɨ hana. 15 A ko paká. Ya maka mʉngotsi ɨnde lɨ se e nde babadha, ɨnde lɨ Yesu Kilisito aha e pɨ Ebhe. Se mʉngotsi ango-o ngapu pɨ okpála ɨnde lɨ Ebhe ngakobho o di ne okpála bhende ngangɨta. 16 Pɨ okpála bhende bhʉ́ ngɨta-a, se mʉngotsi bhomʉ-o sisiti, pɨ uo-o, se mʉngotsi ango-o ngatima uo bhʉ́ kuo.§ 2:16 Bhʉ́ kuo: Bhʉ́ galasisi-e, adʉ nanɨ ne osʉdha ɨnde agboko ’gʉ́, adʉ la di ne obhende u agboko o bhʉ́ ’gʉ́-o. Obhende u agboko-o, adʉ nanɨ nadjeke kuo. Pɨ okpála bhende lɨ Ebhe ngakobho o-o, se mʉngotsi bhomʉ-o babadha, a ngaha pɨ uo mʉkobho. A moko! A lɨ nakpokpo Bádha Ngali-e ne tata na ngbéngbé. A tɨ da namemene da? 17 Ya maka okpála koko bhelé ɨnde ngakpokpo eli gba Ebhe-e lɨ nasia tɨa ade. Engʉ́ bini, ya mangbo ngakpokpo ’li Ebhe kala anɨ bhʉ́ ngbili ’ngʉ́ , bhʉ́ nakpɵtsɵ lɨo ne Yesu Kilisito.

*2:1 2:1 Ne toto: Polo anʉ nanɨ bhʉ́ gʉdhʉ na Kolito, sʉka mabhuka bini na Dadjua gba Ebhe-e atsia asobho anɨ, engʉ́ bini Dadjua gba Ebhe-e tsia gama ’ngʉ́ tété de.

2:3 2:3 Balʉa na kalanʉ: A ko bha ndjʉ balʉa na bini gba Polo pɨ omabhuka na Kolito de. A ko balʉa ɨnde angɨta pɨ nɨ́-o.

2:14 2:14 Bhʉ́ galasisi: Polo ngabhundja pɨndjɨ ’ngbé ngámá gba osʉdha ɨnde ngagie lɨe bhʉ́ ’gʉ́ me anɨ agboko ’gʉ́-o agboko. Okpála ngabhɨa kuo lɨ anɨ ne natsulu mʉngotsi.

§2:16 2:16 Bhʉ́ kuo: Bhʉ́ galasisi-e, adʉ nanɨ ne osʉdha ɨnde agboko ’gʉ́, adʉ la di ne obhende u agboko o bhʉ́ ’gʉ́-o. Obhende u agboko-o, adʉ nanɨ nadjeke kuo.