13
Polo agbele ’dje omabhuka na gʉdhʉ na Kolito ne toto
A ɨnde-e bhʉtsibhʉtsi na bata me ma go agba yi. A maka u aye lɨe bhʉ́ Bhuku gba Ebhe-e me: «Lɨ kpála pa ’ngʉ́ lɨ kilí e, a ayo mbo me okpála bhisi, ɨ dʉ di-e okpála bata de lʉ pɨ́ ’ngʉ́ ango-o. Ɨ dʉ mo-o de, u kódho ’ngʉ́ tété de. 13:1 Tsia bhʉ́ Det. 19:15; ne bhʉ́ Mat. 18:16; ne bhʉ́ 1 Tim. 5:19; ne bhʉ́ Ebe. 10:28; di ne bhʉ́ 2 Kol. 12:14.» Nako ma ago lɨe agba yi bhʉtsibhʉtsi na bhisi-e, ma agbele ’dje okpála ɨnde adʉ namene siti ’ngʉ́-o bhʉ́ dabɨlɨ bini ne okpála koko hana. Mbɨa ɨnde-e, ma nde lɨe tsutsu-o, ma matá ngagbele ’dje uo ne toto me nedhɨnga ma agó matá lɨe agba yi-e, ma djé ndjinga kpála bini bhʉ́ ká uo de.
Yi ngagɨlɨ me yi u ehe ɨnde ngasuno me Yesu Kilisito ngagama ’ngʉ́ bhʉ́ ma ngae-o. Ma asúno pɨ yi masuno. Yesu Kilisito bhʉ́ ká yi bhʉbhʉkʉ ade. Engʉ́ bini, anɨ ngasuno angu gba e bhʉ́ ká yi. A na paká me nedhɨnga u abhɨ anɨ ne nyeli lɨe lɨ kulusi-e, angu dʉ bhʉ́ anɨ de. Engʉ́ bini, mbɨa ɨnde-e, anɨ bhʉ́ mʉkobho ka angu gba Ebhe. Maka ya akpɵtsɵ lɨya lɨe ne anɨ-e, ngaya di-e, ya bhʉbhʉkʉ maka anɨ adʉ nanɨ lɨe-o. Engʉ́ bini, ya akpɵtsɵ lɨya lɨe ne anɨ bhʉ́ mʉkobho gba e-e, lele nalɨlɨ okpála ka ya bhʉ́ ka yi adʉ́ bhadi ne angu gba anɨ-o.
Yi tsia bua yi ngayi makpe ngʉ́ nambɨla me yi ngakobho maka omabhuka na paká. Yi mbɨla ndjɨndjɨ me Yesu Kilisito bhʉ́ ka yi. A mo-o adɨ? Ɨ dʉ mo-o de-e, u ú ehe ɨnde ngasuno me yi abhuka de. La-a, a ko lɨkabhu ɨ dʉ me anɨ nde bhʉ́ yi ade-o. Engʉ́ bini, ma abhundja me yi mbɨla ndjɨndjɨ me, pɨ ya-a, okpála tɨ da nau ehe ɨnde asuno me ya ne kʉkʉlʉ obhʉlʉ titima gba Yesu Kilisito.
Ya ngayo Ebhe me yi améne siti ’ngʉ́ bini de ne nayala me ya lɨ yi. A ko de me ya ngakʉnda bhomʉ-o nasuno me angu ya akolo de. Engʉ́ bini, ya ngakʉnda mangbo me ya dʉ nau yi namene bádha ’ngʉ́, abana ɨ dʉ me a nde ngau lɨe me angu ya kolo de-o. Padhá de, anga ya tɨ da nagʉ yi de, ɨ dʉ me yi nde ngakpata nasuno na kʉkʉlʉ gba Ebhe-o. Ɨ dʉ me yi nde amene mo-o, a ayo mangbo me ya teteke yi ngʉ́ nanʉ ne kalanʉ. Ya ngakpi djalɨ ndʉ ’kpɨ́ hana nedhɨnga lɨ ngaya-a, ya nde lɨe mandɨ angu, me a nde la bhʉ́ yi ne angu-o. Kaka-a, ya ngayo di bhʉ́ omayo gba ya-a me yi kolo ngbingbili ne ndʉ kpadjɨ hana. 10 Ka ’ngʉ́ ango-o, ma ngaye ndʉ ’ngʉ́ bhomʉ-o hana pɨ yi nedhɨnga ma nde lɨe bhʉ́ ká yi ade-o. A ko ngʉbula me nedhɨnga ma akólo lɨe bhʉ́ ká yi-e, ma améne yi kpekpeke de ne angu lɨ Ngámá Yesu aha e mʉma-o. Angu ango-o ngateteke yi me Dadjua gba yi-e be ndʉ e ne kalanʉ, a ngʉbula nabhɵbhɵlɵ mabhɵlɵ ade.
11 Ngʉ́ nabu tata-a, ondaise ma, yi bedhe ne djalɨ bedhe. Yi mene kulu ngʉ́ napa me yi dʉ ngbingbili ne ndʉ kpadjɨ hana, yi to masi bhʉ́ yi sʉnda yi, yi dʉ bhʉ́ nadje lɨyi sʉnda yi, yi dʉ ne guo ’ngʉ́ sʉnda yi. Yi mene mo-o, Ebhe ɨnde ne Ebhe na mʉkʉnda di ne guo ’ngʉ́-o tsia dʉ́ ne yi bhʉ́ dabɨlɨ bini. 12 Yi yi lɨyi sʉnda yi ne nakama lɨyi maka ondaise. Ndʉ ondaise nɨ́ ɨnde ei-e hana apa me o yi yi ma yi. 13 A ayo me bádha bhʉ́ ’bu gba Ngámá Yesu Kilisito, ne mʉkʉnda gba Ebhe, la di ne nakpɵtsɵ lɨo gba Bu Bhobua-a dʉ bhʉ́ dabɨlɨ bini ne ndʉ yi hana.

13:1 13:1 Tsia bhʉ́ Det. 19:15; ne bhʉ́ Mat. 18:16; ne bhʉ́ 1 Tim. 5:19; ne bhʉ́ Ebe. 10:28; di ne bhʉ́ 2 Kol. 12:14.